chleb_kryteria.pdf

(209 KB) Pobierz
kluczischemat punktowania dla arkusza A1 2004
Warszawa, 1.04.2004 r.
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych zestawu zadań pt. „Chleb” – S-A1-042
Nr
zadania
Odpowiedź Liczba punktów
1
C
1
2
A
1
3
C
1
4
D
1
5
B
1
6
A
1
7
B
1
8
D
1
9
B
1
10
B
1
11
C
1
12
A
1
13
A
1
14
B
1
15
D
1
16
C
1
17
D
1
18
B
1
19
D
1
20
A
1
85495626.009.png 85495626.010.png
Warszawa, 1.04.2004 r.
Schemat punktowania zadań otwartych zestawu pt. „Chleb” – S-A1-042
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Nr
standardu
21.
I. Nawiązanie do sytuacji przedstawionej w wierszu
Przyznajemy punkt, jeśli uczeń choćby w części pracy nawiązał do treści wiersza.
0 - 1
2.1
II. Realizacja tematu
Jeżeli uczeń opowiada całą historię, przyznajemy 1 punkt.
Uczeń uwzględnia następujące kluczowe wydarzenia: prośba głodnego o chleb, odmowa gospodyni, zamiana chleba w kamień ( na
oknie zamiast chleba leżał kamień itp.).
0 - 2
2.1
Jeżeli wypowiedź zawiera elementy charakterystyki (pośredniej lub bezpośredniej) przynajmniej jednej postaci lub oceny jej
zachowania, przyznajemy 1 punkt.
Na punktację nie mają wpływu dopisane przez ucznia wydarzenia, sytuacje, które nie zmieniają sensu historii, a tylko „ubarwiają”
pracę.
III. Zachowanie spójności wypowiedzi i przyczynowo-skutkowej zależności między zdarzeniami
0 - 1
2.1
IV. Odtworzenie treści swoimi słowami
Dopuszczalne jest zaczerpnięcie z wiersza pojedynczych wyrażeń lub zwrotów.
Sformułowania wprost zaczerpnięte z wiersza nie mogą stanowić więcej niż ok. ¼ pracy.
Jeżeli uczeń przekształcił sformułowanie zmieniając jego stylistykę, np.:
- zmienił szyk wyrazów („leżał napoczęty bochen chleba”, „drogą szedł głodny”),
- rozwinął treść („szedł drogą głodny wędrowiec”, „za chwilę sama chciała sobie ukroić chleb”),
- wymienił wyrazy („drogą szedł staruszek”),
wówczas takich sformułowań nie traktujemy jako wprost zaczerpniętych z wiersza.
0 - 1
2.1
V. Dobór środków językowych
Uczeń w toku opowiadania używa wyrazów lub sformułowań określających charaktery lub oceniających zachowanie postaci.
Przyznajemy punkt, jeśli uczeń posłużył się co najmniej dwoma określeniami postaci (jednej lub dwóch).
Nie oceniamy, czy określenia są trafne w stosunku do treści wiersza, jednak ocena zachowania gospodyni wobec głodnego musi być
negatywna.
0 - 1
2.3
1
85495626.011.png 85495626.012.png
21.
VI. Poprawność językowa
Dopuszcza się dwa błędy językowe.
Za błędy językowe nie należy uznawać form zaczerpniętych z wiersza, np. „prosi gospodyni”, „ukroić chleb”.
Jeśli konstrukcja budzi kontrowersje (błąd czy nie błąd), należy się skonsultować z innym egzaminatorem (z innymi
egzaminatorami). Jeżeli wątpliwości pozostają, należy je rozstrzygać zawsze na korzyść ucznia.
Uwaga! W standaryzowanych pracach zauważono, że egzaminatorzy za niepoprawne uznawali sformułowania dopuszczalne (np. „pewna gospodyni”, „za
chwilę sama chciała sobie ukroić chleb”, „takie zachowanie mówi o niej”).
0 - 1
2.3
VII. Poprawność ortograficzna
Dopuszcza się dwa błędy ortograficzne .
Błędy sprawdzamy zgodnie z wykazem.
Uczeń z dysleksją:
Zapis czytelny (mimo zaburzeń graficznych).
0 - 1
2.3
VIII. Poprawność interpunkcyjna
Dopuszcza się trzy błędy interpunkcyjne.
Błędy sprawdzamy zgodnie z wykazem.
Uczeń z dysleksją:
Wypowiedź jest komunikatywna (mimo błędów językowych).
0 - 1
2.3
Uwagi ogólne:
Poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną (kryteria VI, VII, VIII) punktujemy, jeżeli uczeń napisał co najmniej 5 pełnych linijek tekstu (nie licząc
tytułu).
Jeżeli uczeń ogranicza się wyłącznie do przepisania wiersza (lub jego fragmentu), nie przyznajemy punktów za żadne kryterium.
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Nr
standardu
22.
I. Zwięzłość i komunikatywność ogłoszenia
Tekst jest krótki, spójny, zrozumiały, zawiera proste sformułowania – dominuje w nim funkcja komunikatywna.
Przyznajemy punkt bez względu na dokładność i kompletność informacji.
0 - 1
2.1
II. Umieszczenie w ogłoszeniu niezbędnych informacji
Ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne informacje o wystawie zapowiedzianej w artykule: termin (data), miejsce (stadion
żytniewski lub stadion w Żytniewie), nazwa lub charakter wystawy.
Jeżeli uczeń jako termin podaje tylko dzień tygodnia, to nie przyznajemy punktu.
Uwaga, rok nie jest konieczny.
0 - 1
2.1
2
85495626.001.png 85495626.002.png 85495626.003.png
III. Poprawność ortograficzna
Dopuszcza się jeden błąd ortograficzny.
Błędy sprawdzamy zgodnie z wykazem.
Uczeń z dysleksją:
Zapis czytelny (mimo zaburzeń graficznych).
0 - 1
2.3
Uwagi ogólne:
Nie przyznajemy punktów za żadne kryterium, jeżeli uczeń ogranicza się wyłącznie do przepisania artykułu.
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Nr
standardu
23.
I. Rozpoznawanie nazw zbóż
Uczeń podkreśla lub wyróżnia w inny sposób wszystkie nazwy zbóż (i nic więcej). Punkt przyznajemy również wtedy, gdy uczeń
zamiast podkreślić nazwy zbóż, tylko je wypisuje (niekoniecznie w kolejności alfabetycznej).
0 – 1
3.6
II. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
Uczeń zapisuje w kolejności alfabetycznej pięć (lub więcej) nazw roślin – niekoniecznie nazw zbóż.
0 - 1
4.1
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Nr
standardu
24.
I. Przedstawienie metody prowadzącej do obliczenia pola trapezu
Zapis działań lub innej metody prowadzącej do obliczenia pola trapezu tzn., że gdyby zapisane działania były wykonane lub gdyby
nie było ewentualnych błędów rachunkowych, to pole byłoby obliczone poprawnie.
Jeżeli uczeń ogranicza się tylko do podania wzoru na obliczenie pola trapezu bez powiązania oznaczeń literowych z danymi z
zadania, nie przyznajemy punktu.
0 - 1
3.8
II. Poprawne obliczenie pola trapezu
Jeżeli uczeń w wyrażeniu opisującym pole trapezu w jednej z danych pomylił jedną cyfrę, a obliczenia wykonał poprawnie, to
przyznajemy punkt (pomimo nieprzyznania punktu za kryterium I).
0 - 1
5.3
III. Zapis iloczynu: 4,5 x obliczone pole trapezu w hektarach
Jeżeli uczeń zapisuje iloczyn 4,5 x pole trapezu w metrach kwadratowych, to punkt przydzielamy, jeśli wynik mnożenia jest potem
podzielony przez 10000.
Punkt przyznajemy niezależnie od tego, czy pole trapezu zostało obliczone poprawnie.
0 - 1
3.8
3
85495626.004.png 85495626.005.png 85495626.006.png
IV. Poprawna zamiana metrów kwadratowych na hektary
Jeżeli uczeń oblicza iloczyn 4,5 x pole trapezu w metrach kwadratowych, to punkt przydzielamy, jeśli wynik mnożenia jest potem
poprawnie podzielony przez 10000.
0 - 1
5.3
V. Poprawne wykonanie mnożenia 4,5 przez obliczone w hektarach lub w metrach kwadratowych pole trapezu
Punkt przyznajemy niezależnie od tego, czy pole trapezu zostało obliczone poprawnie.
0 - 1
5.3
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją:
W kryteriach I, II i IV łącznie dopuszczamy 2 pomyłki powstałe przy przepisywaniu liczb: mylenie cyfr podobnych w zapisie, przestawienie sąsiednich cyfr lub
opuszczenie cyfry.
Uwagi ogólne:
Jeśli uczeń poprawnie rozwiązuje zadanie inną metodą niż wskazana w schemacie punktowania, otrzymuje maksymalna liczbę punktów.
Jeżeli uczeń w którymś z etapów zadania stosuje inną poprawną metodę rozwiązania, to należy przyznać równoważną liczbę punktów.
Jeśli uczeń podaje tylko odpowiedź , nie otrzymuje punktów.
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Nr
standardu
25. I. Zapisanie obliczeń mających na celu ustalenie liczby sprzedanych bochenków chleba
Wynik obliczenia 250 :0,8 nie jest liczbą całkowitą i część całkowita tego ilorazu jest obliczona poprawnie (dopuszczamy pomyłki
w części ułamkowej).
Punkt przyznajemy również wtedy, gdy iloraz 250 : 0,8 nie jest wyznaczony, ale z przedstawionych obliczeń wynika, że nie może
być liczbą całkowitą.
Jeżeli oprócz obliczeń oczekiwanych występują zapisy świadczące o błędnym rozumowaniu ucznia, nie przyznajemy punktu (np. 312,5 kg).
0 - 1
3.5
4
85495626.007.png 85495626.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin