Kurs Pons Moje Pierwsze Slowka Ang Ebook.pdf

(862 KB) Pobierz
Moje pierwsze s³ówka
Jêzyk angielski
s³ówka opracowa³: Sergiusz Olejnik
ilustrowa³a: Justyna Ciesielska
CzeϾ!
Bardzo siê cieszê, ¿e bêdziecie uczyæ siê jêzyka angielskiego razem ze mn¹.
W czterech rozdzia³ach tej ksi¹¿ki znajdziecie 88 s³ówek i zdañ czytanych
przez Waszych rówieœników, którzy jêzyka angielskiego ucz¹ siê od urodzenia,
tak jak Wy polskiego.
S³uchaj¹c przygotowanych przez nich nagrañ, obejrzyjcie wspania³e ilustracje
w rozdzia³ach: zwierzêta; rodzina i dom; kolory i ubrania, jedzenie i liczby;
czasowniki i zdania.
Gdy ju¿ to zrobicie, pos³uchajcie wszystkich wyrazów i zdañ razem z ich
polskimi t³umaczeniami. Nastêpnie poproœcie kogoœ doros³ego, ¿eby przeczyta³
wskazówki zamieszczone na obwolucie p³yty CD i powiedzia³ Wam, jak mo¿ecie
poæwiczyæ wymowê poznanych s³ówek. Na koniec zróbcie umieszczony tam test.
Ciekawe, ilu s³ów siê nauczyliœcie?
Bêdê za Was trzyma³ kciuki.
Wasz Spot
Redakcja serii: Robert Kuc
Redakcja tomu i korekta: Sergiusz Olejnik
Realizacja nagrañ: MM Studio
Sk³ad: Micha³ Zieliñski
Druk: EDICA, Poznañ
Wydanie I
Projekt ok³adki: Jerzy Nawrot, Justyna Ciesielska
© Wydawnictwo LektorKlett, Poznañ 2005
www.pons.pl
www.lektorklett.com.pl
ISBN 83-7429-120-6
Specjalne podziêkowania dla Marianny, Zuzanny, Adama i ich rodziców
oraz dla Ingi i Micha³a.
837987456.051.png 837987456.059.png 837987456.060.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
ptak
4
a bird
[@ 'b :d]
837987456.061.png 837987456.001.png 837987456.002.png 837987456.003.png 837987456.004.png 837987456.005.png 837987456.006.png 837987456.007.png 837987456.008.png 837987456.009.png 837987456.010.png 837987456.011.png 837987456.012.png 837987456.013.png 837987456.014.png 837987456.015.png 837987456.016.png 837987456.017.png 837987456.018.png 837987456.019.png
dziecko
27
a baby
[@ 'beIbi]
837987456.020.png 837987456.021.png 837987456.022.png 837987456.023.png 837987456.024.png 837987456.025.png 837987456.026.png 837987456.027.png 837987456.028.png 837987456.029.png 837987456.030.png 837987456.031.png 837987456.032.png 837987456.033.png 837987456.034.png 837987456.035.png 837987456.036.png 837987456.037.png 837987456.038.png 837987456.039.png
czarny kapelusz
50
a black hat
[@ "bl{k 'h{t]
837987456.040.png 837987456.041.png 837987456.042.png 837987456.043.png 837987456.044.png 837987456.045.png 837987456.046.png 837987456.047.png 837987456.048.png 837987456.049.png 837987456.050.png 837987456.052.png 837987456.053.png 837987456.054.png 837987456.055.png 837987456.056.png 837987456.057.png 837987456.058.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin