Beyond the cutting edge dvd3 cd2.txt

(55 KB) Pobierz
{1}{5}movie info: XVID 720x416 25.0fps 701.1|MB /SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{13}{65}Poniewa� to robimy.
{77}{170}Decydujemy, �e chcemy co� zrobi�.
{213}{264}I wtedy zaczynamy robi� wym�wki.
{276}{430}Dlaczego nie robimy rzeczy kt�re|musimy zrobi� by osi�gn�� to czego chcemy.
{438}{502}Wi�c ca�y czas rzucamy ma�e wym�wki.
{509}{573}"O tak, chcia�bym to|zrobi� ale trwa Superbowl."
{582}{645}"Chcia�bym to zrobi� ale|jest dzi� dobry mecz."
{651}{759}Chcia�bym to zrobi� ale co� si�|dzieje, musz� to od�o�y� i zrobi� to."
{768}{840}"Wiecie, chcia�bym|powiedzie� ludziom wok�."
{847}{960}"�e, nie b�d� ju� t�umi� mojego �ycia|i b�d� wyra�a� pe�n� unikalno��."
{968}{1001}Ale jest co�, wiecie:
{1013}{1099}"Co� mi wypad�o, nie chc� urazi� ludzi|wi�c od�o�� to na nast�pny tydzie�."
{1104}{1152}Za ka�dym razem mo�emy to robi�.
{1160}{1234}Teraz, albo chcemy by� wolni|albo nie chcemy by� wolni.
{1239}{1288}P�jdziemy na to albo nie p�jdziemy.
{1292}{1340}Oczywi�cie s� dyplomatyczne|drogi by to zrobi�.
{1346}{1441}Ale tak cz�sto widz�, i rozumiem to.
{1459}{1526}Ch�� unikni�cia tego co|jest konieczne by osi�gn��.
{1531}{1573}To o czym ludzie m�wi�, �e tego chc�.
{1576}{1654}I wym�wki trwaj� wci��|i wci�� i wci�� i wci��.
{1666}{1722}I zamiast: "To ciebie|trzeba wini�." jest jak.
{1724}{1780}"Jak mog� znale�� sytuacj�|by wyt�umaczy� dlaczego."
{1784}{1846}"Nie robi� tego co|powiedzia�em, �e chc� robi�."
{1852}{1896}Oczy�� sw�j umys�. To jest dobre.
{1908}{1990}Zrobi�em tego sporo przez|te lata tego kim zwyk�em by�.
{2005}{2144}Wiecie, mia�em t� rzecz kt�r� nazywaj�.
{2150}{2187}"Do�wiadczeniem ��kowej �mierci."
{2189}{2258}Albo rzeczywisto�� �o�a �mierci,|to jeszcze lepsze okre�lenie.
{2260}{2332}Le�ysz na swoim �o�u �mierci,|zosta�o ci 10 minut �ycia.
{2350}{2396}I patrzysz wstecz na swoje �ycie.
{2425}{2554}Jak wiele z tego co ci�|wkurza�o, czyni�o nieszcz�liwym
{2568}{2710}Stresowa�o ci�, czyni�o twoje|�ycie nieprzyjemnym, gniewa�o ci�.
{2736}{2835}Jak wiele z tego w do�wiadczeniu|�o�a �mierci, 10 minut do odej�cia.
{2849}{2990}Jak wiele z tego ma znaczenie?|Cholerne zero do niczego, je�li tyle.
{2998}{3023}Nic!
{3125}{3203}I to kolejny spos�b w jaki|jeste�my uwi�zieni w tym.
{3213}{3275}Zewn�trznej, holograficznej rzeczywisto�ci.
{3281}{3390}Kt�ra jest przywi�zana do|rzeczy kt�re nie maj� znaczenia.
{3398}{3526}"S�ysza�e� co on o mnie powiedzia�?|Jestem zdegustowany i tak ura�ony!"
{3555}{3638}G�wno mnie to obchodzi|kole�. G�wno mnie to obchodzi.
{3645}{3706}To nie ma znaczenia, to si� nie liczy.
{3713}{3778}Wiesz dlaczego ma znaczenie?|Poniewa� sprawi�e�, �e si� liczy�o.
{3786}{3904}"My�l�, �e ten David Icke to|szaleniec, wariat i idiota!"
{3920}{4014}Dzi�kuj�, �e podzieli�e� si� tym|ze mn�. Koniec cholernej historii.
{4024}{4099}Masz prawo do swojej opinii a ja|by nie by� przez ni� dotkni�tym.
{4112}{4147}To nie ma znaczenia!
{4159}{4217}My�li, �e jestem wariatem?|�ycz� mu powodzenia!
{4225}{4312}Idealnie! Ja nie my�l�, �e jestem|wariatem i nie wp�ywa to na mnie.
{4322}{4395}I nie jest: "Jak mo�esz mi to m�wi�!"
{4429}{4534}Nie jestem przez to stresowany,|nie wchodz� w niskowibruj�cy stan.
{4540}{4587}Dlaczego? Poniewa� to nie ma znaczenia.
{4595}{4661}O do�wiadczeniu �o�a �mierci|ci wszyscy ludzie m�wili mi:
{4672}{4791}"To by�o zabawne, naprawd�, co|za �miech naprawd�, co za �miech."
{4799}{4864}Racja? Ale w swoim czasie|mo�emy w tym ugrz�zn��.
{4871}{4916}I je�li oczy�cimy z tego umys�y...
{4918}{4980}Poniewa�, zn�w to czym to jest.
{4990}{5052}Jest to przesuni�cie|naszego punktu obserwacji.
{5065}{5180}Z tej rzeczywisto�ci do|rzeczywisto�ci poza cia�em.
{5189}{5265}Poniewa� kiedy jeste�my poza cia�em|nic z tego g�wna nie ma znaczenia.
{5276}{5320}M�wimy o do�wiadczeniach poza cia�em.
{5332}{5419}Hej! Gill Bolte Taylor kiedy mia�a|wylew i przesz�a do prawej p�kuli.
{5426}{5462}Jako jej g��wnej rzeczywisto�ci.
{5472}{5534}"Jeeej, to Kraina La La, to|urocze, to nie ma znaczenia."
{5542}{5599}"Ca�y ten stres znikn��, ju� go nie ma."
{5608}{5767}I t� sztuczk� jest przesuni�cie|tej percepcji poza cia�em.
{5777}{5861}Wy�szej �wiadomo�ci, nie ma|czasu, sekwencji, wszystkich tych rzeczy.
{5869}{6028}I przenie�� to do tej rzeczywisto�ci.|Nie 10 minut przed naszym odej�ciem.
{6038}{6118}Ale kiedy w niej jeste�my,|�yjemy i do�wiadczamy jej.
{6124}{6225}Poniewa� to zmieni si� kompletnie|kiedy przesuniemy ten punkt obserwacji.
{6232}{6312}Spos�b w jaki �yjemy, co mo�emy osi�gn��.
{6321}{6410}I spos�b w jaki dzia�amy z|rzeczywisto�ci� tak bardzo.
{6418}{6508}�e, to co jak my�limy ma znaczenie|wcale si� kurde nie liczy.
{6514}{6540}Nie liczy si�!
{6548}{6628}"Ok, patrz, jestem teraz w innym|wymiarze, o co w tym chodzi�o?"
{6634}{6658}"Nie pami�tam."
{6665}{6735}"jak ci leci, nie widzia�em|ci� od czasu kiedy...
{6737}{6803}"W Egipcie gdy..., jak ci teraz leci?"
{6809}{6893}To nie ma znaczenia,|to tylko do�wiadczenie.
{6927}{7058}I to jest sekwencja jak odkry�em,|przez kt�r� przechodz� ludzie.
{7066}{7105}Przez kt�r� ja przeszed�em.
{7111}{7227}Pierwszym etapem otwarcia si� na wolno��.
{7244}{7333}W jej prawdzimym znaczeniu|jest zdanie sobie sprawy.
{7341}{7410}�e, jeste�my w sytuacji zniewolenia.
{7416}{7479}Poniewa� zn�w|- robienie wym�wek.
{7486}{7588}Ukrywanie si� przed tym z|czym nie chcemy si� zmierzy�.
{7598}{7631}Wiecie, jest to jak...
{7657}{7744}NAJWI�KSZ� W�ADZ� MASZ NAD LUD�MI.
{7753}{7812}GDY M�WISZ IM CO� CO CHCIELIBY US�YSZE�.
{7830}{7908}Wi�c je�li m�wisz im.
{7910}{7980}�e, dzieje si� co� o czym nie|chc� my�le�, �e si� dzieje.
{7983}{8055}Kto� przychodzi i m�wi:|"To kupa bzdur, kupa bzdur."
{8062}{8128}Nie, to w porz�dku, chcesz|wierzy� temu go�ciowi.
{8134}{8178}Bo to w co wierzysz jest w porz�dku.
{8185}{8304}Tak wi�c jeste�my w zaprzeczeniu|sytuacji w kt�rej jeste�my.
{8310}{8361}Nie ludzie w tym pomieszczeniu oczywi�cie.
{8371}{8466}W og�lno�ci ludzko�� jest w zaprzeczeniu|bo nie chce si� z tym zmierzy�.
{8476}{8543}Wi�c du�o lepiej to|ukry�, ukry� si� przed tym.
{8545}{8623}"O nie, to wszystko bzdury, ten go��|jest szalony."  I te wszystkie rzeczy.
{8625}{8713}ALE NADCHODZ� CZASY JE�LI TO|IGNORUJEMY GDY WY�ANIA SI� PRZED NAMI.
{8720}{8763}I KO�CU MUSIMY SI� Z TYM ZMIERZY�.
{8769}{8830}I ludzie dochodz� do tego|wniosku w r�nych punktach.
{8837}{8924}Ale po pierwsze zmierzmy si�|z sytuacj� w kt�rej jeste�my.
{8932}{8994}Ok, teraz mo�emy si� z tym zmierzy�.
{9008}{9026}Jest to jak...
{9032}{9121}Kiedy jeste� w sytuacji,|�e widzisz dyktatur�.
{9135}{9198}Nie jest to zbyt mi�a sytuacja ale|przynajmniej jeste� o krok naprz�d.
{9198}{9272}Ni� spo�ecze�stwo kontrolowane|przez dyktatur�
{9272}{9320}kt�rej nie mo�e zobaczy�,|dotkn�� i posmakowa�.
{9320}{9416}Bo wiesz przynajmniej z czym|masz do czynienia, faza pierwsza.
{9446}{9555}Faza druga to wyb�r by nie|by� niewolnikiem, wyb�r wolno�ci.
{9571}{9672}Prawdziwej wolno�ci a nie iluzji wolno�ci.
{9706}{9740}Kt�r� nazywamy wolno�ci�.
{9746}{9815}Wi�kszo�� ludzi na tej planecie|nie chce cholernej wolno�ci!
{9825}{9923}Spotka�em ludzi z|chrze�cija�skiego ruchu w Ameryce.
{9923}{9974}I m�wi� o wolno�ci, niekt�rzy z nich m�wi�|o tej konspiracji 
{9974}{10019}na poziomie 5 zmys��w i tych rzeczach.
{10019}{10088}Oni nie chc� cholernej wolno�ci!
{10097}{10176}Wiecie, spotka�em raz jednego w Tucson.
{10185}{10310}M�wi�em mu o tym co spotka�o rdzennych|amerykan�w i wszystkich tych rzeczach.
{10317}{10354}I gadamy.
{10370}{10462}I ten go�� jest tak niewiarygodnym bia�ym|supremacjonist�, �e to niewiarogodne.
{10464}{10527}I powiedzia�em mu gdy m�wili�my.
{10534}{10620}Wiecie, m�wili�my o cholernym|marszu antyilluminati racja?
{10626}{10658}I m�wi� mu:
{10665}{10823}NIe wiem kto przera�a mnie|bardziej na my�l bycia u w�adzy.
{10830}{10932}Ludzie kt�rych pr�buj� ujawni� czy|wy kt�rzy r�wnie� chcecie ich ujawni�.
{10940}{10980}Oni nie chc� wolno�ci.
{11001}{11173}Chc� wolno�ci by zmieni� nacisk|kt�rego nie lubi� na nacisk kt�ry lubi�.
{11179}{11228}Na ich system wierze�!
{11235}{11346}Kurde, wiecie by�em pi�tnowany|przez chrze�cijan w Ameryce.
{11352}{11431}Tak cz�sto poniewa� m�wi�|o Jezusie i tych rzeczach.
{11437}{11482}I o s�onecznych bogach.
{11490}{11578}Ok, wi�c nie akceptuj tego,|ty wierz w to ja b�d� w to.
{11586}{11670}Id�my na piwo i zapomnijmy o tym,|"nie, MUSZ� wymusi� swoje pogl�dy."
{11673}{11717}Nie jeste� zainteresowany wolno�ci�.
{11720}{11780}Wi�c kiedy wybierasz to|wybierasz PRAWDZIW� wolno��.
{11785}{11840}I wolno�� uczciwa.
{11848}{11988}To nie wolno�� by robi� co nam|si� podoba kosztem innych ludzi.
{12000}{12116}To wolno�� dla WSZYSTKICH by|mieli takie same prawa jak my.
{12127}{12212}Wolno�� nie jest wolno�ci� dla nas|by�my mogli wymusza� wol� na innych.
{12227}{12393}Jest to akceptowanie wolno�ci innych|tak jakby�my oczekiwali jej dla siebie.
{12404}{12430}Wi�c...
{12515}{12604}Kiedy m�wimy o zakazywaniu wolno�ci s�owa.
{12614}{12681}Nikt nie jest przeciwko|wolno�ci wypowiedzi.
{12689}{12817}By�oby to jak wiecie bycie|za przemoc� wobec �ony.
{12822}{12870}Nikt za tym nie jest.
{12876}{12972}I nikt nie wygl�da za|ko�cem wolno�ci wypowiedzi.
{12980}{13038}Ale wtedy zaczynaj� mie�|z tym do czynienia i:
{13043}{13110}"O nie, nie mo�esz mie�|wolno�ci s�owa by to m�wi�."
{13116}{13177}"Wierzymy w wolno�� s�owa|ale posun��e� si� za daleko."
{13183}{13232}Nie, nie mo�esz by� troch� w ci��y kolego.
{13235}{13284}Wolno�� wypowiedzi to|wolno�� wypowiedzi ok!?
{13286}{13355}Nie mo�esz tego edytowa� racja?
{13427}{13479}I kiedy przychodzi do wolno�ci wypowiedzi.
{13486}{13579}Wiecie, ludzie powinni mie�|prawo by m�wi� to co chc�.
{13586}{13630}I ca�� reszt� tego, i tak czy inaczej.
{13632}{13685}Czy nie chcemy wiedzie�|co ludzie my�l� o rzeczach.
{13687}{13757}Zamiast wszystkiego w cieniu, nikt|nie wie co si� naprawd� dzieje?
{13763}{13783}Oczywi�cie.
{13789}{13841}Wolno�� wypowiedzi to woln...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin