MUZYKA -sprawdzian.pdf

(323 KB) Pobierz
XXX.dvi
WPISUJE UCZEŃ
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
NUMER UCZNIA W DZIENNIKU
dysleksja
PRÓBNY SPRAWDZIAN
W KLASIE SZÓSTEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentu-
alny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwi-
sko oraz swój numer w dzienniku.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tu-
szem/atramentem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi:
A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ na karcie odpo-
wiedzi:
ROK 2011
6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiada-
jącą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:
Czas pracy:
60 minut
7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
Liczba punktów
do uzyskania: 40
8. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis. Za-
pisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
Powodzenia!
Strona 1 z 9
419386914.005.png 419386914.006.png 419386914.007.png 419386914.008.png
Muzyka
Tekst do zadań od 1. do 4.
Cesarze i królowie oddawali hołd Beethovenowi, jako największemu z wielkich,
mimo iż był człowiekiem trochę opryskliwym i nie zawsze liczył się ze słowami.
Cierpliwie znoszono jego kaprysy, wychodząc pewnie z założenia, że wielcy ludzie
na wiele mogą sobie pozwolić. [. . .] Nie był człowiekiem przesadnie eleganckim,
właściwie w ogóle nie dbał o swój strój. Chodził w przybrudzonym surducie, a w jego
domu panował wielki bałagan. Jednak kompozytor wcale się tym nie przejmował.
Są sprawy o wiele ważniejsze, które wymagają pełnego poświęcenia i szczególnej
uwagi: to muzyka — prawdziwy dar Boga. [. . .]
Co sprawia, że muzyka tego kompozytora jest wielka i ponadczasowa? Chyba
to, że jest w niej człowiek ze swymi przeżyciami, emocjami, nastrojami. Kompo-
zycje mówią o cierpieniach, uniesieniach, o przemijaniu. Muzyka staje się ośrod-
kiem, w którym zamyka się człowiek, jego życie, praca, pasje, a nawet cicha śmierć.
Beethoven stworzył nowy styl muzyki i wprowadził do niej pierwiastek ludzki. [. . .]
Okres, w którym tworzył kompozytor, zwany był romantyzmem. Dla romantycz-
nych twórców ważne było wnętrze człowieka; nie tyle liczył się rozum, ile serce
i uczucia. I to właśnie odnajdujemy w twórczości kompozytora. O uniwersalności
jego muzyki najlepiej może świadczyć to, iż radosny finał IX symfonii jest dzisiaj
oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Finałowa kantata do słów F. Schillera, znana
jako „Oda do radości”, wyraża ideę ogólnoludzkiego braterstwa.
B. Kaczmarek, Sławni Europejczycy, Warszawa 2007, s. 46–47.
1. Ludwig van Beethoven był
A. solistą.
B. skrzypkiem.
C. harfistą.
D. kompozytorem.
2. Z tekstu wynika, że Beethoven
A. ubierał się niechlujnie.
B. był przesadnie elegancki.
C. dbał o swój ubiór.
D. lubił piękne stroje.
3. Beethoven był człowiekiem
A. taktownym i życzliwym.
B. złośliwym i kapryśnym.
C. małomównym i sympatycznym.
D. pogodnym i dobrodusznym.
4. Romantyczni twórcy
A. wierzyli w nieograniczone możliwości człowieka.
B. dążyli do poznania wewnętrznej budowy ludzkiego ciała.
C. uznawali emocje za najważniejszy element ludzkiego życia.
D. postrzegali rozum jako jedyny środek umożliwiający poznanie świata.
Strona 2 z 9
5. Pierwsze wykonanie IX symfonii odbyło się 7 maja 1824 roku w Wiedniu.
Które z podanych wydarzeń dotyczących historii Polski miało miejsce po tej
premierze?
A. Trzeci rozbiór Polski.
B. Powstanie listopadowe.
C. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
D. Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech.
6. Aby uzyskać więcej bliższych informacji o Beethovenie, należy sięgnąć do
książki o tematyce
A. politycznej.
C. gospodarczej.
B. kulturalnej.
D. religijnej.
7. Synonimiczny związek frazeologiczny do: Nie liczyć się ze słowami to
A. nie pisnąć ani słowa.
B. nie powiedzieć ostatniego słowa.
C. nie przebierać w słowach.
D. nie rzucać słów na wiatr.
Tekst do zadań od 8. do 11.
ORadości,iskrobogów,
kwiecie elizejskich pól 1 ,
święta, na twym świętym progu
staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi
tam, gdzie twój przemówi głos.
F. Schiller, Oda do radości , [w:] A. Nawarecki, D. Siwicka,
Przeszłość to dziś , Warszawa 2003, s. 21.
1 Pola Elizejskie (Elizjum) — w mitologii greckiej kraina wiecznej wiosny i szczęścia, gdzie po śmierci
przebywały dusze ludzi prawych.
8. W świecie, w którym zapanuje Radość,
A. ludzie będą próbowali się porozumieć.
B. wszyscy będą tęsknić za zgodą i szczęściem.
C. ludzie zostaną rozdzieleni przez okrutny los.
D. ludzi zjednoczy zgoda, szczęście i braterstwo.
9. Fragment: kwiecie elizejskich pól to
A. epitet.
C. porównanie.
B. przenośnia.
D. wyraz dźwiękonaśladowczy.
10. W którym fragmencie ujawnia się podmiot mówiący?
A. Wszyscy ludzie będą braćmi
C. O Radości, iskro bogów
B. staje nasz natchniony chór
D. Jasność twoja wszystko zaćmi
Strona 3 z 9
11. Fragment utworu Schillera mówi o
A. braterstwie ludzi.
B. potędze muzyki.
C. modlitwie wiernych.
D. świętowaniu uroczystości.
Tekst do zadań od 12. do 13.
Na okładce płyty z nagraniem IX symfonii Ludwiga van
Beethovena została umieszczona informacja między innymi
o czasach trwania poszczególnych części tego utworu.
1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso –14min32s
2. Molto vivace –11min40s
3. Adagio molto e cantabile –13min37s
4. Presto, allegro assai ( Oda do radości )–23min40s
12. Całkowity czas trwania IX symfonii Beethovena w wykonaniu orkiestry pod
batutą Eugena Duviera wynosi
A. 14 min 32 s
C. 23 min 40 s
B. 63 min 29 s
D. 62 min 49 s
13. W trakcie słuchania Ody do radości , której nagranie trwa niecałe 24 minuty,
pani Jola przejechała samochodem odległość około 24 km. Z jaką średnią
prędkością jechała?
A. 24 km/godz.
C. 60 km/godz.
B. 24 km/min
D. 1 km/s
Tekst do zadań od 14. do 18.
Muzyka zawsze była ludziom potrzebna. W zamierzchłych czasach służyła różnym
celom. Bicie w bębny [. . .] przekazywało ważne informacje, pomagało w pracy. Uro-
czyste sygnały uświetniały obrzędy weselne i żałobne, oznajmiały o zwycięskiej
bitwie i udanych łowach. W najprostszej muzyce, związanej bezpośrednio z co-
dziennym życiem człowieka, doszukujemy się źródeł muzyki ludowej, anonimowej.
Tworzyli ją wszyscy i wszyscy wykonywali. Dziewczyna pracująca w polu zanuciła
początek piosenki, odpowiedział jej głos kosiarza 1 ,przyjaciółkipodchwyciły,sąsie-
dzi odmienili i tak rodziła się nie wiadomo kiedy, trwała przekazywana z ust do ust
przez miesiące, lata, stulecia. Czerpali z jej skarbów artyści. My dziś chronimy jak
najcenniejszy klejnot. [. . .] Jest składnikiem narodowej kultury.
M. Komorowska, Zaproszenie do muzyki , Warszawa 1973, s. 9–10.
1 Kosiarz — człowiek, który kosi zboże, trawę itp., najczęściej kosą.
14. Zamierzchłe czasy to czasy
A. bardzo odległe.
B. przyszłe.
C. współczesne.
D. niezbyt odległe.
Strona 4 z 9
419386914.001.png
15. Z tekstu wynika, że muzyka nie była związana z
A. obrzędami.
B. pracą.
C. polowaniem.
D. chorobami.
16. Tekst przede wszystkim mówi o
A. znaczeniu muzyki dla pracującego człowieka.
B. powstawaniu muzyki ludowej w dawnych czasach.
C. funkcji muzyki w obrzędach religijnych.
D. różnicy między muzyką ludową a rozrywkową.
17. Tworzenie muzyki było udziałem
A. tylko ludzi pracujących w polu.
B. wszystkich osób oprócz uczestników obrzędów religijnych.
C. wyłącznie myśliwych i żołnierzy.
D. wszystkich ludzi.
18. Które zdanie najbardziej podkreśla znaczenie muzyki ludowej dla kultury
isztuki?
A. W zamierzchłych czasach służyła różnym celom.
B. Muzyka zawsze była ludziom potrzebna.
C. Jest składnikiem narodowej kultury.
D. Czerpali z jej skarbów artyści.
19. Futerał na klarnet ma kształt prostopadłościanu o wymiarach
340 mm
230 mm
×
100 mm. Jego objętość wynosi
A. 340 cm 3
B. 134 cm 3
C. 78 200 mm 3
D. 7820 cm 3
20. W skład chóru wchodzą cztery głosy: sopran, alt, tenor, bas. Skala najniż-
szego głosu (basu) obejmuje dźwięki od E do d1. Odczytaj z wykresu skalę
najwyższego głosu (sopranu).
A. dźwięki od c1 do a2
C. dźwięki od c do a1
B. dźwięki od c2 do d2
D. dźwięki od f do d2
Strona 5 z 9
×
419386914.002.png 419386914.003.png 419386914.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin