Wallace & Gromit - Cracking Contraptions.txt

(12 KB) Pobierz
00:00:03: t�umaczenie & synchro |kasia st�pniak |kasiaw@instal.com.pl
00:00:11: WY�MIENITE WYNALAZKI|WALLACE'A I GROMITA
00:00:14: Zakupy 13
00:00:16: Tankowanie uko�czone.
00:00:18: Sprawdzanie systemu. | Przygotowanie do startu.
00:00:23: Odpalanie.
00:00:24: START
00:00:34: Maszyna wystartowa�a.
00:00:37: W�zek wyje�d�a z ogrodu|w 13 misj� do sklepu.
00:00:42: Prze��cz sterowanie na r�czne.
00:00:46: Wycofaj, skr�� w lewo| w Aleje Zaopatrzenia
00:00:50: i dalej do Pakuj&Bierz
00:00:59: Przyst�p do za�adunku sera| Rz�d 2.
00:01:06: Tylko spokojnie. |
00:01:08: O tak, powoli.
00:01:09: Gromit, to nie ten ser!| Dawaj ten du�y.
00:01:19:Doskonale.
00:01:22:A teraz do domu.
00:01:25: NADMIERNE |OBCI��ENIE
00:01:31:NIEBEZPIECZE�STWO
00:01:33: Mamy problem, Gromit.
00:01:50: To troch� daleko. |Ale mo�e si� uda�,
00:01:53: no i pychunia z kawa�kiem sera.
00:02:10: Uwa�aj !
00:02:20: Jest ju� prawie na miejscu.
00:02:25: Widz� go!
00:02:31: Jeszcze tylko jeden ma�y schodek.
00:02:39:Wiedzia�em, �e si� uda.
00:02:49: Edam poza pok�adem.
00:02:51: Gromit, trzeba wys�a� sond�.
00:03:03: Tak trzyma�, ch�opaki. | Dawaj go tutaj.
00:03:10: Precz od mego sera. | Gromit!!!
00:03:13: Gromit!!! |Bierz go!
00:03:15: Gromit! Za schwytanie |b�dzie spacer, Gromit!!!
00:03:24: AUTOKUCHARZ.
00:03:27: No, chyba tym razem |uda�o si� naprawi�.
00:03:33: No to do dzie�a. |Dwa �niadanka po angielsku.
00:03:42: Dla ciebie jajecznica, co nie?
00:03:53: Smacznego!
00:03:56: Ja chyba sobie wezm� sadzone.
00:04:04: Kto to wy��czy� �wiat�o!?
00:04:09: Jeszcze herbatki dla ksi�dza?
00:04:12: A dla pani?
00:04:15: Gromit, zr�b co�!
00:04:38: Chyba jutro zjem po francusku.
00:04:43: �WI�TECZNY KARTOMAT
00:04:44: No dalej, u�miech | Uroczy�cie prosz�.
00:04:50: Uwaga ptaszek!
00:04:54: Noga w g�r�! | Odrobin� wy�ej.
00:04:56: O tak w�a�nie.
00:05:04: No to jeszcze jedno, |na pami�tk�. U�miech prosz�.
00:05:09: ok, to by by�o na tyle.
00:05:11: A teraz do dzie�a. |W��czamy...
00:05:25: Wszysto idzie jak trzeba
00:05:29: KLEJ
00:05:37: Ju� prawie, prawie.
00:05:42:Sp�jrz tylko, Gromit.
00:05:45: Chyba uda�o nam si� odda� |prawdziwie �wi�teczny nastr�j.
00:05:50: W rzeczywisto�ci nigdy |nie jest tak bajkowo.|Przenigdy.
00:06:08: Cho� tu Gromit. |Czas by� zacz�� liza� znaczki.
00:06:11:TELEWIZORNIA
00:06:13:Zaraz si� zaczyna nasz |ulubiony program telewizyjny.
00:06:17: Nie, nie wstawaj!
00:06:19: Wypr�buj� mojego nowego pilota.
00:06:35: Oszcz�dzi ci to ganiania.
00:06:37: To precyzyjna technologia.
00:06:42: W sam �rodek. I to wszystko| bez ruszania si� z fotela.
00:06:58: Oh, to nie ten program| Szybko, zmie�my kana�.
00:07:02: O nie, zu�y�em| jedyn� pi�eczk�.
00:07:08: O, dzi�ki. |To b�dzie w sam raz.
00:07:28: Z ARCHIWUM SERA
00:07:31:  Tym razem chyba nam si� uda�o, co nie piesku?
00:07:42: No to nam si� oberwa�o. | I chyba skr�ci�em sobie kr�gos�up.
00:07:45: BA�WOLEP
00:07:47: WIELKIE ZAWODY |W LEPIENIU BA�WAN�W.
00:07:53: Uwa�aj Gromit!
00:07:56: Skonstruowa�em sobie| ju� zwyci�stwo.
00:08:02: No, wystarczy ju� tego �niegu.
00:08:14: Idealne miejsce.
00:08:39: No nie�le jak na pierwszy raz.
00:08:45: O widz�, �e postanowi�e� |zacz�� od pocz�tku.
00:08:52: Chyba uda�o mi si� |uchwyci� istot� ba�wa�stwa.
00:09:12:PIES ZWYCI�ZC� ZAWOD�W W LEPIENIU.|-Gratuluj�, Gromit.
00:09:15: Ale wed�ug mnie, | ten ba�wan by� paskudny.
00:09:18: KAMIZELKA BANDYTOODPORNA
00:09:31: KRAKERSY
00:09:43: Wy�mienicie
00:09:50: Co u li....
00:10:25:Ta kamizelka bandytoodporna dzia�a jak marzenie.| Ten test ostatecznie to potwierdza, co nie Gromit?
00:10:39: Lepiej skocz po drabin�. | Zdaje si�, �e co� mi trzas�o.
00:10:43:
00:10:47:Poznaj nasz nowy odkurzacz.
00:10:50: A zobacz to!
00:10:55: Ma wbudowany wykrywacz krakers�w.
00:11:00: O nie, od�� to.!|Odczep si�!
00:11:07: Precz!
00:11:09: Gromit! Pomocy! | Odpali�o mu!
00:11:12: Uwaga! |�ap!
00:11:42:Ujarzmij go, Gromit!
00:11:59: Uda�o si�!
00:12:08: Chyba musisz przynie�� |szufelk� i zmiotk�.
00:12:12: TURBO STO��WKA
00:12:16: To ju� podwieczorek?
00:12:20: Nie trzeba ju� sprz�ta�.| Tym wszystkim zajmie si� |moja nowa turbo-sto��wka.
00:12:26: Musimy tylko pu�ci� pr�d.
00:12:28: Zaj�� miejsca, a maszyna |zrobi ju� wszystko sama.
00:12:36: Got�w?
00:12:48: Zasysa z moc� 300 koni mechanicznych.  |Nie�le, co?
00:13:04: Niez�y wyb�r!
00:13:07: A teraz... ostatnie detale.
00:13:21: WRZU� MONET�
00:13:24: O jejku
00:13:32: Przynajmniej mamy fajny nastr�j
00:13:40: Nie martw si�, |mam doskona�y pomys�
00:13:43: USYPIARKA
00:13:54: Za nic nie usn� |po takiej ilo�ci sera.
00:13:57: Tylko to mo�e mi teraz pom�c.
00:14:13:Tylko spokojnie.
00:14:28: Idealnie.
00:14:46: Gotowe, Gromit.
00:14:55: Jeden...
00:14:57: dwa...
00:14:59: trzy...
00:15:02: czteery...
00:15:05: pi��...
00:15:07: szeeee��..
00:15:19:POZOSTA�O OWIEC
00:15:34:PI�KOMAT
00:15:36: Pobudka, Gromit.|W tym tygodniu b�dziesz musia� by� w pogotowiu.
00:15:42: No to dawaj.
00:15:46: Uwa�aj na moje r�norodne style.
00:15:51: Tom Finney
00:15:53: A to rakieta Jeffersa
00:15:55:Shank Lee
00:15:56:Pongo Weary
00:15:58: Stanley Matthews
00:16:00:Wystarczy
00:16:04:No, skoro ju� si� rozgrza�e�, |chyba czas przej�� stopie� wy�ej.
00:16:19: Rewelacja
00:16:21: Jak ci si� podoba m�j pi�komat?
00:16:26: Chodzi jak marzenie, nie?
00:16:28: Gwarantowane: same gole, zero zachodu.
00:16:34: O, sko�czy�y si� pi�ki.
00:16:36: Bez obaw, mamy pe�no zapasowych.
00:16:41: Gotowe, Gromit.
00:16:50: Ale� to niesportowo, Gromit.
00:16:54:Mia�by� mo�e ochot� na tenisa?
00:17:08: 15:0
00:17:21:ZA KULISAMI
00:17:22:Jeste�my w trakcie zdj�� do |10 cz�ciowego filmu z Wallacem i Gromitem
00:17:26: W kt�rym Wallace prezentuje r�ne wynalazki.
00:17:29: To wielka gratka,| to ju� uznany bohater
00:17:34: To naprawd� frajda |dorwa� go w swoje r�ce.
00:17:36: To bardzo sympatyczne postaci.
00:17:42: Jako dziecko zawsze |chcia�em zosta� wynalazc�.
00:17:45: I w pewnym sensie|mog� to tu zrealizowa�
00:17:49: Poprzez animacj� mo�na sprawi�, |�e wygl�da tak jakby naprawd� dzia�a�o
00:17:53: W wi�kszo�ci s� to takie idiotyczne projekty
00:17:56: Wynalazki Wallace'a s� |zupe�nie niedorzeczne i niepraktyczne
00:17:59: Zawsze wynajduje okr�n� drog� zrobienia czegokolwiek| przyk�adem tego jest pomys� z pilotem do telewizora
00:18:10: Kiedy Wallace co� wymy�la to kojarzy mi si� to |z u�yciem m�ota pneumatycznego do roz�upywania orzech�w.
00:18:17: Ten film to wspania�a okazja by lepiej si�| przyjrze� niekt�rym szalonym projektom Wallace'a
00:18:30: W tych wszystkich historyjkach, |starali�my si� k�a�� du�y nacisk na bohater�w.
00:18:36: To co ich wyr�nia.
00:18:38:Wallace podchodzi do �ycia bardzo entuzjastycznie.
00:18:41: Ma taki zupe�nie dzieci�cy entuzjazm dla wszystkiego
00:18:44: wygl�da jakby my�la�: |"0 to jest super, Gromit b�dzie zachwycony"
00:18:47: A Gromit my�li: 'O bo�e'
00:18:49: Gromit to pies kt�ry wiele ju� wycierpia�
00:18:52: Zastanawiaj�ce jest dlaczego |wci�� jeszcze wytrzymuje z Wallace'm
00:18:56: To jest bardzo wa�ny aspekt tych opowie�ci.
00:18:59: S�dz�, �e Gromit ma, jako pies, |genetycznie uwarunkowan� wierno��.
00:19:03: Nie ma innego wyj�cia.|Musi to znosi�.
00:19:06: Wed�ug mnie uj�cia Gromita | s� swego rodzaju znakami przestankowymi
00:19:12: Szczeg�lnie te w kt�rych wygl�da na |zniech�conego albo zaniepokojonego
00:19:17: w kt�rych robi min�: |O nie, tylko znowu nie to.
00:19:20: Gromit przemawia do nas oczami | s� bardzo wymowne i.. bardzo ludzkie
00:19:25: Wszyscy dok�adnie rozumiej� |co akurat Gromit sobie my�li
00:19:28: Mimo �e on nigdy nic nie m�wi.|I to jest jedna z jego cech szczeg�lnych
00:19:32: Gromit ma bardzo wymowne brwi,| chocia� si� nie odzywa.
00:19:36: Wiele os�b s�dzi, �e on m�wi |ale to nieprawda.
00:19:38:Porozumiewa si� poprzez |swoje reakcje na przygody Wallace'a
00:19:42: Animator ma bardzo bezpo�redni kontakt |z bohaterami w ka�dym jednym kadrze.
00:19:49: Mieli�my oddzielne warsztaty z Wallace'a i z Gromita | na kt�rych omawiali�my spos�b poruszania si� i gry
00:19:55: Animator jest tak naprawd� aktorem.
00:19:57:Ma taki sam spos�b pracy. |Musi wiedzie� o co chodzi w danej scenie
00:20:02: Wszystko polega na bardzo drobnych ruchach.
00:20:05: Niewielki ruch m�wi jedn� rzecz | a inny co� zupe�nie nowego
00:20:15: Fascynuje nas to bo jest to w jakim� sensie |powr�t do dawnej sztuki i warto�ci
00:20:20: Cz�sto dyskutujemy o powrocie do plasteliny| do pracy w glinie, w�asnymi r�kami
00:20:26: Bo gdy wszystko jest zbyt wyg�adzone i dopracowane | to r�wnie dobrze mog�oby powstawa� na komputerze.
00:20:32: Nick specjalnie chcia� �eby�my |wr�cili do bardziej nieporadnego wygl�du.
00:20:38: Wydaje mi si�, �e to co si� podoba w tych postaciach | to to, �e s� z plasteliny.
00:20:43: Nieszkodzi, �e wida� odciski palc�w.| to odci�ni�te pi�tno artysty w dziele
00:20:48: To dodaje im r�wnie� ciep�a.
00:20:50: Staram si� by wszystko |sprawia�o wra�enie r�cznie malowanego
00:20:53: wi�c wszystko pocz�wszy od tapet |sko�czywszy na dywanikach jest malowane r�cznie
00:20:58: wszystko jest odrobink� przybrudzone
00:21:01:Niekt�re pomys�y s� moje | inne pochodz� od Lloyda i Chrisa
00:21:07: ale pomagaj� nam r�wnie� |niekt�rzy modelarze i animatorzy
00:21:11: Przy tym konkretnie projekcie | by�o troch� inaczej
00:21:14: bo zacz�li�my od tego, �e to animatorzy |przedstawili w�asne pomys�y rysuj�c story-boardy
00:21:20:to bardzo fajne, wpa�� na jaki� pomys�,| opracowa� go, a potem realizowa� go na planie
00:21:26: to daje ogromn� satysfakcj�
00:21:28: Spotykamy si� wszyscy, robimy burz� m�zg�w | i staramy si� to sobie wyobrazi�
00:21:33: To jest du�y krok naprz�d gdy�| w przesz�o�ci prawie wszystkim zajmowa�em si� sam.
00:21:40: To w�a�nie jest najfajniejsze |we wsp�pracy z Lloydem i Chrisem.
00:21:43: Obaj maj� do�wiadczenie, poczucie humoru | ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin