Wiara_ma_znaczenie_2_Konspekty_Osobistego_Studium_Tydzien_7.pdf

(163 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Wiara ma znaczenie 2 Konspekty Osobistego Studium Tydzie\361 \205)
Wiara ma znaczenie 2 - Jezus jest Prawd Ģ ! Konspekt Osobistego Studium Tydzie ı 7
Tydzie ı 7 – Dzie ı 1
Twoja rodzina widzi Boga poprzez Ciebie
To, czego do Ļ wiadczamy w naszych relacjach z innymi lud Ņ mi, szczególnie w
dzieci ı stwie, znacz Ģ co wpływa na to, jak postrzegamy i jak prze Ň ywamy nasz Ģ
relacj ħ z Bogiem. Wszyscy mamy tendencj ħ do patrzenia na Boga przez pryzmat
naszych ludzkich do Ļ wiadcze ı .
Gdy przygotowujesz si ħ , ę wiczysz i modlisz o ĺ wi ħ towanie Wcielenia,
zastanów si ħ nad tym, w jaki sposób Bogu podobałoby si ħ objawi ę siebie przez ciebie
twojemu m ħŇ owi, Ň onie, dzieciom czy rodzinie.
Przykład fikcyjny, ale oparty na autentycznym
Poni Ň sze opowiadanie jest fikcyjne, ale opiera si ħ na auntentycznej historii ojca
staraj Ģ cego si ħ nawi Ģ za ę kontakt z córk Ģ podczas Ļ wi ħ towania Wcielenia. Historia
pochodzi z rozdziału 7 ksi ĢŇ ki „ Fundamenty Wiary”.
Tutaj, w cz ħĻ ci 1, popatrzymy na to, w jaki sposób pewne mał Ň e ı stwo
przygotowywało si ħ , ę wiczyło i planowało swoje Ļ wi ħ towanie, maj Ģ c nadziej ħ , Ň e
Bóg dokona cudu. Cz ħĻę 2 znajduje si ħ w konspekcie na nast ħ pny dzie ı . Mamy
nadziej ħ , Ň e opowiadanie to przygotuje Twoje serce i umysł do własnego
Ļ wi ħ towania.
Przygotowywanie si ħ , ę wiczenie i modlitwa
Gary Johnson, ojciec studentki pierwszego roku, Lauren, poruszył si ħ na krze Ļ le i
pochylił do przodu, opieraj Ģ c łokcie na kolanach i intensywnie patrz Ģ c na Duene i Liz
Cunningham, mał Ň e ı stwo pracuj Ģ ce z młodzie ŇĢ w ich ko Ļ ciele. Gary i jego Ň ona,
Cheryl, siedzieli w pokoju go Ļ cinnym razem z Duane i Liz. Wymieniali uprzejmo Ļ ci,
jako Ň e Cunninghamowie dopiero przed chwil Ģ przybyli, ale ruch ciała Gary’ego
wyra Ņ nie pokazał, Ň e chce przej Ļę do rzeczy.
„Jak rozumiem, spotkali Ļ my si ħ tutaj, poniewa Ň i wy i my chcemy
porozmawia ę o Lauren”, powiedział.
„Naprawd ħ si ħ o ni Ģ martwimy i nie wiemy, co zrobi ę .”
Liz kiwn ħ ła głow Ģ , wpatruj Ģ c si ħ w twarze Gary’ego i Cheryl. „My te Ň
chcieli Ļ my si ħ z wami spotka ę i porozmawia ę ”, powiedziała. Jej głos brzmiał
niepewnie. „Spotkali Ļ my si ħ z ni Ģ ostatnio i wyczuwamy, Ň e prze Ň ywa obecnie jakie Ļ
zmagania, kwestionuj Ģ c wiele rzeczy”.
© Fundamenty Wiary
2
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzie ı 7
„To co Ļ wi ħ cej ni Ň kwestionowanie”, wpadła jej w słowo Cheryl .
„Co masz na my Ļ li?” zapytał Duane.
„Có Ň ”, zacz ħ ła Cheryl. Spojrzała na m ħŇ a, który u Ļ miechn Ģ ł si ħ do niej
pocieszaj Ģ co. „Na przykład dwa dni temu wieczorem . . . Lauren weszła do pokoju
go Ļ cinnego, gdy czytałam Bibli ħ przygotowuj Ģ c si ħ do spotkania grupy biblijnej.
Wła Ļ nie bardzo do mnie przemówił fragment, który czytałam, wi ħ c kiedy weszła,
byłam cała podekscytowana i powiedziałam do niej: ‘Posłuchaj tego wersetu,
kochanie, jest na prawd ħ niesamowity’. Głos Cheryl lekko zadr Ň ał. I zanim zacz ħ łam
czyta ę , Lauren zrobiła bardzo zbuntowan Ģ min ħ i powiedziała: ‘Mamo, prosz ħ , nie
chc ħ tego słucha ę ’. Kiedy zapytałam dlaczego, zacz ħ ła mi mówi ę o tym, Ň e wciskam
jej moj Ģ religi ħ ”.
„Ostatnio coraz cz ħĻ ciej mówi takie rzeczy”, dodał Gary.
„Wynosi to ze swojej uczelni”, powiedziała Cheryl. „Wygl Ģ da to tak, jakby
odrzucała wszystko to czego kiedykolwiek j Ģ uczyli Ļ my, wszystko to co wierzyła
dorastaj Ģ c”.
Gary kiwn Ģ ł potakuj Ģ co. „Martwimy si ħ ju Ň od dłu Ň szego czasu. Zawsze gdy
dzwoni do domu – co ju Ň nie zdarza si ħ tak cz ħ sto – za ka Ň dym razem udaje si ħ jej
poczu ę ura Ň on Ģ przez co Ļ , co powiedzieli Ļ my. To jakby odrzucała nas jako rodzin ħ ”.
Gary przestał mówi ę i szybko rzucił wzrokiem w kierunku Cheryl. Głos mu si ħ
załamał. „Wydaje mi si ħ , Ň e głównie odrzuca mnie. Ze mn Ģ ma najwi ħ cej
problemów”.
„Nie tylko ciebie, Gary”, powiedziała Cheryl.
„Mo Ň e nie”, kontynuował. Przez chwil ħ nikt nic nie mówił. „Mam . . . mam
obawy, Ň e odejdzie od wszystkiego, czego j Ģ nauczyli Ļ my”.
Liz kiwn ħ ła głow Ģ , wzi ħ ła gł ħ boki oddech i zacz ħ ła mówi ę . „Hm, ciekawe jest
to, co mówisz, Ň e masz poczucie odrzucenia was jako rodziców przez Lauren, bo ona
niedawno u Ň yła dokładnie takich samych słów – tyle Ň e odczuwa to dokładnie na
odwrót”.
„Ona my Ļ li, Ň e my odrzucamy j Ģ ?” zapytał Gary.
Liz wolno kiwn ħ ła potakuj Ģ co głow Ģ . „Wydaje si ħ , Ň e tak wła Ļ nie si ħ czuje”.
„Có Ň , bardzo si ħ tutaj myli”, rzucił Gary. „Fakt, Ň e nie zgadzamy si ħ na te jej
wszystkie nowe pomysły nie oznacza, Ň e j Ģ odrzucamy”.
© Fundamenty Wiary
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzie ı 7
3
„Masz racj ħ , Gary” wtr Ģ cił si ħ pojednawczym tonem Duane. „Ale my Ļ l ħ , Ň e Lauren
pragnie teraz mie ę poczuce z waszej strony, Ň e nadal j Ģ kochacie i akceptujecie, bez
wzgl ħ du na to, w co wierzy. I jestem pewien, Ň e tak jest”.
„Oczywi Ļ cie, Ň e tak” odpowiedział z naciskiem Gary, ale zaraz si ħ zawahał.
„By ę mo Ň e nie wyra Ň am tego tak, jak ona by chciała. Sprawy emocjonalne nie s Ģ dla
mnie łatwe – szczególnie z Lauren”.
„S Ģ tak do siebie podobni”, powiedziała Cheryl. „Obydwoje maj Ģ własne
zdanie i je Ļ li si ħ nie pilnuj Ģ , tak łatwo im si ħ pokłóci ę ”.
„Có Ň ”, zacz ħ ła Liz. „Lauren wydaje si ħ my Ļ le ę , Ň e jest przez was niechciana.
Powiedziała nam, Ň e niechc Ģ co usłyszała wasz Ģ rozmow ħ , kiedy mówili Ļ cie, Ň e
woleliby Ļ cie, by si ħ nigdy nie urodziła czy co Ļ podobnego”.
„Co powiedziała?” zapytał Gary, z wyczuwaln Ģ irytacj Ģ w głosie.
„Nie mówimy, Ň e tak powiedzieli Ļ cie”, wtr Ģ cił si ħ Duane, obawiaj Ģ c si ħ , Ň e Liz
była zbyt bezpo Ļ rednia. „Lauren opowiadała nam o tym starciu z tob Ģ , Cheryl, w
kwestii wersetu, a potem . . . tego samego wieczoru niechc Ģ co usłyszała, jak Gary
mówił co Ļ w rodzaju tego, Ň e wolałby, Ň eby si ħ nie narodziła”.
„Nic takiego nie powiedziałem”, szybko zareagował Gary.
„Chyba wiem, sk Ģ d si ħ wzi ħ ło nieporozumienie”, łagodnie powiedziała Cheryl.
Wszystkie oczy skierowały si ħ w jej stron ħ .
„Pami ħ tasz, Gary, jak rozmawiali Ļ my w sypialni o tym, Ň e wydaje si ħ nam, i Ň
Lauren odchodzi od wszystkiego, czego jej uczyli Ļ my?”
Gary kiwn Ģ ł potakuj Ģ co głow Ģ .
„Có Ň ”, kontynuowała Cheryl, „ja powiedziałam, Ň e a Ň mi ci ħŇ ko my Ļ le ę o
Ň yciu w niebie bez całej naszej rodziny i jak nie mog ħ znie Ļę my Ļ li, Ň e Lauren
mogłaby nie by ę z nami”. Odwróciła si ħ do Gary’ego. „Wtedy ty powiedziałe Ļ
‘gdyby tak miało si ħ sta ę , wolałbym, by si ħ nigdy nie urodziła’”.
„Masz racj ħ , tak powiedziałem”, odpowiedział Gary. Jego oczy były szeroko
otwarte, a głos nagle przycichł. „Ale mówiłem o tym, jak by to było nie mie ę Lauren
– mojej własnej córki – ze sob Ģ w wieczno Ļ ci”. Spojrzał na Duane’a, potem na Liz i z
powrotem na Duane’a. „To miałem na my Ļ li. Powiedziałem tak, poniewa Ň nie chc ħ ,
aby cierpiała, nie dlatego, Ň e jej nie kocham czy nie akceptuj ħ . Bardzo j Ģ kocham”.
© Fundamenty Wiary
4
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzie ı 7
„Wiemy, Ň e tak jest, Gary” powiedział Duane. „Nas nie musisz o tym przekonywa ę .
Ale Lauren musi bardziej odczu ę to od ciebie”.
Gary usiadł gł ħ biej w fotelu. „Ale jak? Co powinienem zrobi ę ?”
„Po pierwsze”, zaproponowała Cheryl, „musimy wyja Ļ ni ę Lauren, co
naprawd ħ miałe Ļ na my Ļ li”.
Gary przytakn Ģ ł. „Ale jak dotrze ę do niej z tym, Ň e nie odrzucamy jej jako
cz ħĻ ci naszej rodziny? Tak po prostu jej to powiedzie ę ?”
„My Ļ l ħ , Ň e potrzeba b ħ dzie czego Ļ wi ħ cej ni Ň samych słów”, odpowiedziała
Liz. „Lauren musi czu ę twoje serce, Gary. Musisz nawi Ģ za ę z ni Ģ wi ħŅ emocjonaln Ģ ,
aby wyczuwała, co tak naprawd ħ w gł ħ bi czujesz do niej”.
Gary kiwn Ģ ł wolno głow Ģ i wzi Ģ ł gł ħ boki oddech. „Wiem, ale z jakiego Ļ
powodu jest to dla mnie tak trudne”. Cheryl wyci Ģ gn ħ ła r ħ k ħ i dotkn ħ ła ramienia
Gary’ego, który mówił dalej. „Tak bardzo kocham Lauren. Cheryl i ja płakali Ļ my
razem z jej powodu tyle razy. Trudno mi okaza ę te uczucia w obecno Ļ ci Lauren – ale
kocham j Ģ i . . .” Zrobił pauz ħ . „I naprawd ħ bardzo mi brak mojej kochanej
dziewczynki”.
Gary patrzył raz na Duane, raz na Liz. Oczy miał pełne łez. Cheryl patrzyła na
m ħŇ a i czule głaskała jego r ħ k ħ . Dwa mał Ň e ı stwa przez chwil ħ siedziały w ciszy.
W ko ı cu przemówił Duane. „Mam pomysł. Razem z Liz w naszym domu
przygotowujemy specjaln Ģ kolacj ħ dla grupy młodzie Ň owej. My Ļ l ħ , Ň e to co Ļ takiego,
co mo Ň e pomóc wam z Lauren, je Ļ li przył Ģ czycie si ħ do nas”.
Liz wł Ģ czyła si ħ . „Nazywamy to ĺ wi ħ towaniem Wcielenia. Mamy nadziej ħ , Ň e
pomo Ň e to naszej młodzie Ň y lepiej zrozumie ę znaczenie przyj Ļ cia Chrystusa na
ziemi ħ . Pragniemy pomóc im pogł ħ bi ę ich przekonania poprzez pokazanie, w jaki
sposób fakt bosko Ļ ci Chrystusa – i Jego wcielenie – tak naprawd ħ odnosi si ħ do
nich”.
„A jak to nam pomo Ň e z Lauren?” zapytała Cheryl.
„Có Ň ”, odpowiedział Duane, „je Ļ li mogliby Ļ my si ħ spotka ę – nas czworo – ze
dwa razy w ci Ģ gu najbli Ň szych kilku tygodni, chciałbym poprosi ę was o pomoc przy
czytaniach. Jest jedno czytanie w szczególno Ļ ci, które jak my Ļ l ħ mo Ň e autentycznie
pomóc ci, Gary, wyrazi ę swoje serce – bezpo Ļ rednio do Lauren”.
„Przed cał Ģ grup Ģ młodzie Ň ow Ģ ?” zapytał Gary.
© Fundamenty Wiary
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzie ı 7
5
„My Ļ l ħ , Ň e mo Ň e to by ę co Ļ bardzo znacz Ģ cego” odpowiedział Duane.
„No nie wiem . . .” wolno powiedział Gary.
Cheryl poło Ň yła dło ı na ramieniu Gary’ego. „W obecnej sytuacji”,
powiedziała, „jeste Ļ my gotowi spróbowa ę czegokolwiek”. Spojrzała na Gary’ego
szukaj Ģ c w jego twarzy ptwierdzenia.
Odpowiedział lekkim wzruszeniem ramion. „Je Ļ li uwa Ň acie, Ň e to mo Ň e w
czym Ļ pomóc”, powiedział.
„Uwa Ň am, Ň e mo Ň e”, odpowiedział Duane si ħ gaj Ģ c po kalendarz. „A na pewno
warto spróbowa ę ”.
Kilka dni pó Ņ niej Johnsonowie i Cunninghamowie spotkali si ħ w domu
Duane’a i Liz aby rozpocz Ģę przygotowania do Ļ wi ħ towania wcielenia. Gdy siedzieli
wokół stołu w kuchni, Duane zwrócił si ħ w kierunku Gary’ego.
„Jestem strasznie ciekaw, jak poszło”, powiedział. „Z Lauren”.
Gary i Cheryl wymienili znacz Ģ ce spojrzenia.
„Rozmawiali Ļ cie z ni Ģ o tym, co niechc Ģ co usłyszała, prawda?” zapytała Liz.
„Tak”, odpowiedział Gary bez entuzjazmu. I on, i Cheryl wspólnie kiwali
głowami.
„Niezbyt dobrze poszło”, dodała Cheryl.
„Co masz na my Ļ li?” dopytywała si ħ Liz. „Powiedzieli Ļ cie, Ň e usłyszała
jedynie cz ħĻę rozmowy, prawda?”
Gary wzruszył ramionami. „Tak, ale . . .” Zawahał si ħ , rzucaj Ģ c błagalne
spojrzenie na Cheryl, która zacz ħ ła wyja Ļ nia ę .
„Ona rozumie, Ň e Gary nie powiedział tego, co jej si ħ wydawało, Ň e
powiedział. Ale stwierdziła te Ň , Ň e nie zmienia to naszego traktowania jej ani tego, co
według niej odczuwamy w stosunku do niej”.
Gary powa Ň nie pokiwał głow Ģ . „Powiedziała, Ň e wiedza na temat tego, co
miałem na my Ļ li nie zmienia faktu, Ň e krytycznie oceniamy wszystko, co ona robi.
My Ļ li, Ň e b ħ dziemy j Ģ kocha ę jedynie wtedy, gdy b ħ dzie wykonywa ę pewne rzeczy
albo wierzy ę w pewne rzeczy”.
© Fundamenty Wiary
Zgłoś jeśli naruszono regulamin