An.Education.DVDRip.XviD-ALLiANCE.txt

(55 KB) Pobierz
[177][221]T�umaczenie ze s�uchu:|martek76
[221][265]"Kr�l Lir" (Akt 1, Scena 4)|wed�ug przek�adu J�zefa Paszkowskiego
[315][343]Wyst�puj�:
[566][594]BY�A SOBIE DZIEWCZYNA
[600][800]Pobrano z Polskie-Torrenty.pl| Polski-Warez.pl
[846][870]Muzyka:
[1098][1124]Zdj�cia:
[1234][1259]{y:i}Film na podstawie pami�tnika|{y:i}Lynn Barber
[1291][1317]Scenariusz:
[1428][1455]Re�yseria:
[1495][1512]�mia�o, dziewcz�ta.
[1526][1537]Mo�e kto�?
[1547][1561]Kto� inny?
[1569][1584]Jeszcze raz Jenny.
[1590][1613]Dlatego �e pan Rochester|jest �lepy?
[1617][1633]Tak, Jenny.
[1656][1678]Na jutro musz� napisa� esej|z angielskiego.
[1678][1716]{y:i}Twickenham, Londyn, rok 1961|- Jasne, wi�c jedyne, co chc� s�ysze�,
[1717][1743]to d�wi�k kropel potu|padaj�cych na ksi��ki.
[1743][1768]- A wiolonczela?|- �adnej wiolonczeli.
[1771][1798]Chyba uzgodnili�my,|�e wiolonczela jest moim hobby.
[1798][1819]Ju� jest twoim hobby.
[1819][1859]Gdy na rozmowie kwalifikacyjnej|w Oksfordzie zapytaj� ci� o hobby,
[1859][1886]powiesz, �e grasz na wiolonczeli,|i nie b�dziesz k�ama�.
[1886][1919]Nie musisz �wiczy� swojego hobby.|Hobby to jest hobby.
[1919][1945]Mog� przesta� chodzi�|na zaj�cia m�odzie�owej orkiestry?
[1945][1956]Nie.
[1957][1996]M�odzie�owa orkiestra to dobra rzecz.|Pokazuje, �e przy��czasz si�.
[1996][2044]Tak, ale ju� si� przy��czy�am.|Wi�c mog� przesta�.
[2062][2072]Nie.
[2079][2111]To pokazuje co� wr�cz przeciwnego,|rozumiesz?
[2112][2142]Pokazuje, �e jeste� buntowniczk�.|Takich nie chc� w Oksfordzie.
[2143][2166]Nie chc� ludzi,|kt�rzy potrafi� samodzielnie my�le�.
[2166][2181]Oczywi�cie, �e nie chc�.
[2616][2663]Jenny, czy powinienem za�o�y�|swoje niedzielne ubranie?
[2667][2683]Co� lepszego, niestety.
[2690][2720]�eby pokaza� mojemu ojcu,|�e jeste� powa�nym m�odzie�cem,
[2720][2734]a nie bikiniarzem.
[2781][2807]B�d� lecie�.|Mo�e zaraz lun��.
[2819][2835]Zobaczymy si� w weekend.
[2840][2858]- Wi�c pa.|- Pa.
[2858][2877]- Przepraszam.|- Przepraszam.
[2889][2906]Do widzenia, kochanie.
[2968][2981]Chod�.
[2990][3009]Przesta�, dosy� tego.
[3021][3037]Patrz, co zrobi�e�.
[3058][3087]- Ten mi�y pan czeka na nas.|- Spad� mi z nogi.
[3087][3104]Nie spad�.|Zdj��e� go.
[3105][3133]- Ruszaj si�.|- Ale mam mokr� skarpet�.
[3240][3252]Cze��.
[3258][3291]Je�li masz troch� rozumu,|nie wsi�dziesz z nieznajomym,
[3291][3320]ale jestem melomanem|i martwi� si� o wiolonczel�, wi�c...
[3326][3357]Proponuj�, by� j� w�o�y�a|do samochodu i sz�a obok.
[3385][3415]Sk�d mam wiedzie�,|�e nie odjedziesz z wiolonczel�?
[3421][3433]Masz racj�.
[3453][3485]Ile kosztuje nowa wiolonczela?|10 lub 15 funt�w?
[3485][3519]Nie wiem...|Powiedzmy 15.
[3527][3542]Nie?|W porz�dku.
[3560][3572]Twoja decyzja.
[3667][3679]I jeszcze to.
[3730][3741]Jestem David.
[3742][3758]- Jenny.|- Bardzo dobrze.
[3863][3878]Jak poszed� koncert?
[3881][3911]To by�a pr�ba.|Koncert jest w przysz�y czwartek.
[3911][3938]- Co gracie?|- Muzyk� Elgara.
[3945][3973]Szkoda, �e sp�dzi� tyle czasu|w Worcester.
[3977][4010]Bo Worcester le�y niedaleko Birmingham|i s�ycha� to w muzyce.
[4011][4045]Ten okropny akcent z Birmingham|jest s�yszalny w jego muzyce.
[4066][4094]W ka�dym razie, Elgar i �ydzi|to kiepska mieszanka.
[4097][4127]- Nie jestem �yd�wk�.|- Ale ja jestem �ydem.
[4143][4163]Nie zarzuca�em ci niczego.
[4187][4213]Mog� posiedzie� w samochodzie|ze swoj� wiolonczel�?
[4217][4229]Wskakuj.
[4331][4354]Takiego samochodu nigdy nie widzia�am.
[4356][4377]- Jest bardzo szykowny.|- To jest Bristol.
[4377][4392]Niewiele ich zrobiono.
[4416][4450]- Dok�d, prosz� pani?|- Mieszkam za rogiem.
[4454][4481]- Jakie szcz�cie.|- Zobacz�, co si� da zrobi�.
[4646][4671]Zak�adam, �e wiolonczelistki|chodz� na wiele koncert�w.
[4671][4689]Nie chodzimy na koncerty.
[4694][4723]- Nie wierzymy w nie.|- Istniej� naprawd�.
[4724][4742]Tak ludzie m�wi�.
[4746][4755]Palisz?
[4761][4798]Nie powinnam.|Mieszkam tam.
[4841][4859]Dlaczego nie wierzycie w nie?
[4860][4886]- S� bezcelowe.|- Tak twierdzi tw�j ojciec?
[4887][4898]Owszem...
[4901][4916]S� tylko dla zabawy.
[4917][4943]Z wyj�tkiem szkolnych koncert�w,|kt�re nie s� zabawne,
[4944][4957]i na nie chodzimy.
[4963][5009]- Niczego ci� nie ucz�.|- I dlatego s� takie cudowne.
[5010][5030]W ka�dym razie,|kiedy� p�jdziesz na koncert.
[5031][5047]Wiem, p�jd�.
[5054][5091]Je�li dostan� si� na studia,|b�d� czyta�, co chc�,
[5095][5113]s�ucha�, czego chc�,
[5118][5148]podziwia� obrazy,|ogl�da� francuskie filmy,
[5149][5181]i rozmawia� z lud�mi,|kt�rzy wiedz� wiele na wiele temat�w.
[5182][5206]- To dobrze dla ciebie.|- Dzi�ki.
[5207][5235]- Kt�ra uczelnia?|- Oksford.
[5236][5254]Je�li mi si� poszcz�ci.
[5259][5307]- Studiowa�e� gdzie�?|- Studiowa�em w szkole �ycia.
[5307][5333]Dyplom tej szko�y|nie jest wart wiele.
[5373][5403]Dzi�kuj� za podwiezienie do domu.
[5465][5494]- Dasz sobie rad�?|- Tak, w porz�dku.
[5522][5545]- Dzi�kuj�.|- Z przyjemno�ci�.
[5902][5928]Nie chc� s�ysze�|�adnych francuskich piosenek.
[5934][5964]Francuskie piosenki|nie s� cz�ci� studi�w.
[5979][6003]- Pocz�stujesz si�?|- Tak, dzi�kuj�.
[6013][6036]Ten jest chrupi�cy.
[6048][6085]- Gdzie z�o�ysz papiery, Graham?|- Nie jestem pewien jeszcze.
[6087][6132]A kiedy b�dziesz pewien?|Nie marnuj czasu, m�ody cz�owieku.
[6133][6149]Mo�e wezm� rok wolnego.
[6151][6166]Po co?
[6168][6202]Nie wiem...|Mo�e b�d� podr�owa�.
[6206][6225]Co� w ten dese�.
[6237][6253]Podr�owanie?
[6267][6287]Jeste� bikiniarzem?
[6300][6329]Wiesz, �e ona b�dzie studiowa�|w Oksfordzie?
[6329][6349]Je�li poprawimy jej �acin�.
[6349][6381]Podczas gdy ona b�dzie studiowa�|angielsk� literatur�,
[6382][6405]ty b�dziesz w��cz�cym si� �ydem.
[6416][6447]Panie Mellor, nie jestem bikiniarzem.
[6457][6494]Jestem m�odzie�cem.|Powa�nym.
[6499][6512]Nie...
[6513][6548]Tak, m�odzie�cem powa�nym.
[6679][6700]- To dla mnie.|- Od kogo?
[6751][6763]O rety.
[6763][6778]- To on.|- Co to jest?
[6778][6817]- Jack, jaki� ch�opak przys�a� jej kwiaty.|- Jaki ch�opak?
[6817][6844]- �yczy mi powodzenia wieczorem.|- Tylko tego ci �yczy?
[6845][6857]Sk�d wzi�� pieni�dze?
[6857][6879]- Zak�adam, �e je zarobi�.|- Zarobi� je?
[6879][6903]- Czemu nie jest w szkole?|- Mo�emy ju� i��?
[6903][6953]Bo przez kwiaty sp�ni� si�|na koncert, co by�oby ironi�, prawda?
[6998][7011]Mnie to si� nie podoba.
[7011][7039]- Sprzeciw zanotowany. Jenny?|- Zanotowany.
[7039][7071]To jest warte co najmniej|10 szyling�w.
[7074][7112]To troch� du�o jak na uczennic�.|Nie mo�emy tego tutaj zostawi�.
[7112][7149]Nawet ja bym si� w�ama� do domu,|przed kt�rym stoj� takie kwiaty.
[7150][7169]Dzi�kuj�, Marjorie.
[7181][7204]Camus nie chce,|by� go lubi�a.
[7207][7249]Uczucia s� bur�uazyjne.|Anga�owanie si� jest bur�uazyjne.
[7250][7276]Zabija kogo�|i nic nie czuje.
[7277][7309]Jego matka umiera|i nic nie czuje.
[7315][7340]Nic bym nie czu�a,|gdyby moja matka umar�a.
[7340][7377]- Czy to czyni mnie egzystencjalistk�?|- Nie, czyni ci� krow�.
[7379][7393]Krow�.
[7420][7455]Po uko�czeniu studi�w,|stan� si� Francuzk�.
[7455][7473]Pojad� do Pary�a.
[7475][7520]B�d� pali�, ubiera� si� na czarno|i s�ucha� Jacques Brela.
[7520][7558]I nie b�d� nigdy m�wi�a.|Tak b�dzie szykowniej.
[7570][7590]Co si� sta�o?
[7621][7635]Zaczekajcie tu.
[7647][7658]Cze��.
[7676][7688]Cze��.
[7741][7751]Dzi�kuj�.
[7761][7776]Jak ci posz�o?
[7780][7800]Chyba dobrze posz�o.
[7804][7825]Nie popsu�am swojej cz�ci.
[7829][7851]Po koncercie nie wyrzucili nikogo|z orkiestry.
[7852][7873]To oznaka triumfu kultury.
[7874][7902]Ciesz� si�, �e ci� widz�.|Co robisz w pi�tek?
[7902][7926]- Id� do szko�y.|- Mam na my�li wiecz�r.
[7932][7945]Oczywi�cie.
[7949][7956]Nic.
[7956][7993]Id� pos�ucha� muzyki Ravela|w ko�ciele �w. Jana na Placu Smitha.
[7996][8039]Moi przyjaciele, Danny i Helen,|tam b�d�, wi�c to nie jest...
[8047][8060]Co� ci powiem.
[8060][8091]Przyjad� po ciebie.|A je�li rodzice si� sprzeciwi�,
[8091][8116]dam ci bilet i p�jdziesz z rodzicem.|Co ty na to?
[8117][8151]Dzi�kuj�.|Chcia�abym p�j�� z tob�.
[8154][8165]O 19:00?
[8177][8191]W porz�dku.
[8218][8242]Po koncercie p�jdziemy|na ma�� kolacj�.
[8243][8253]Kolacj�?
[8259][8274]Je�li masz ochot�.
[8291][8325]Ale b�d� ju� po obiedzie.
[8325][8352]Je�li masz ochot� na kolacj�,
[8353][8394]to mo�e w pi�tek|nie jedz obiadu?
[8408][8433]Tak.|Oczywi�cie.
[8529][8543]Ma�a kolacja?
[8543][8571]- S�ysza�y�cie o kolacji.|- Ale nigdy nie by�y�my na niej.
[8571][8605]- Wszystko nam powiesz.|- Inaczej to nie b�dzie sprawiedliwe.
[8611][8631]- Nie pozwol� na to.|- W porz�dku.
[8631][8660]- Ty mo�esz mnie zabra�.|- I zrobi� to.
[8660][8676]- Dobrze.|- Gdzie to jest?
[8676][8697]- �w. Jana na Placu Smitha.|- Gdzie to jest?
[8697][8711]Nie wiem.|Dowiemy si�.
[8711][8745]- To jest przy opactwie Westminster.|- Sk�d to wiesz?
[8746][8780]- Mia�am �ycie, zanim wysz�am za ciebie.|- I on ci je przerwa�.
[8781][8802]- I ju� wiemy.|- Gdzie to jest?
[8802][8828]Przy opactwie Westminster.|Nie pojad� tam.
[8829][8854]Ale tam jest ko�ci� �w. Jana|i Plac Smitha.
[8854][8877]Musi co� by� w pobli�u.|Gdzie jest gazeta?
[8877][8922]Chce zobaczy� kogo�, kto potrafi gra�,|a nie szkolnych amator�w.
[8922][8931]Zabior� j� tam.
[8931][8961]Jak tam si� dostaniesz?|Helikopterem wojskowym?
[8973][8990]- To on.|- Cholera jasna.
[8995][9033]A tak przy okazji, David jest �ydem.|W��cz�cym si� �ydem.
[9034][9051]Wi�c uwa�aj, co m�wisz.
[9055][9072]O czym ona m�wi?
[9073][9092]Nigdy czego� takiego|nie powiedzia�em.
[9093][9127]To jest tylko takie wyra�enie.|Nie mam nic przeciwko �ydom.
[9127][9147]Mi�o to us�ysze�.|Witam.
[9151][9175]To nie tak,|�e nie mam nic przeciwko tobie.
[9175][9196]- Znaczy si�, nie mam, ale...|- Tato.
[9196][9213]Przepraszam, ale...
[9226][9264]Nie jeste� typem osoby,|przeciwko kt�rej co� mam.
[9266][9323]Bo sam nie jestem typem osoby,|kt�ry ma co� przeciwko innym.
[9339][9366]Jestem Jack,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin