American.Virgin.2009.DVDRip.RMVB.UP.txt

(55 KB) Pobierz
{80}{197}Napisy ze s�uchu by STANLEJ
{201}{316}Chcesz zobaczy� jak laski staj� si� szalone?|Mo�esz to zrobi� ju� teraz kupuj�c "Chicks go Crazy" na DVD.
{320}{392}Te laski s� naprawde szalone.|Ja ju� straci�em rozum.
{396}{466}Je�li teraz nie kupisz tej p�yty|to musisz by� gejem lub szale�cem.
{470}{533}Trzymaj swoje gatki bo|DVD kosztuje tylko 19,95 dolar�w.
{537}{601}Tylko teraz w ofercie dost�pne s� dodatki|do spe�nienia fantazji seksualnych
{605}{668}Co jest r�wnie� szalone jestem|go�ciem prowadz�cym "Chicks go Crazy".
{672}{748}i mam szalone reklamy|"Zam�w teraz"
{777}{830}- Harold?|- Id�, kochanie
{1028}{1115}Moim obowi�zkiem jako Twego ojca jest
{1120}{1241}by Ci powiedzie�, �e m�czy�ni...|ch�opcy i m�czy�ni s� stworzeniami...
{1245}{1347}odra�aj�cymi stworami,|kt�re maja tylko jedno na my�li
{1560}{1702}Za nied�ugo osi�gniesz wiek gdy...|W kt�rym ch�opcy zaczn� Ci� zauwa�a�.
{1706}{1756}Zaczn� wymaga� od Ciebie r�nych rzeczy.
{1760}{1836}Chorych, strasznych, obrzydliwych rzeczy.
{1840}{1875}Rzeczy, kt�rych nie mo�esz im da�.
{1879}{1944}Nie chcemy Ci m�wi� �e seks jest czym� z�ym
{1948}{2013}Seks jest pi�knym aktem duchowym
{2017}{2071}Ale nie powinna� nigdy, przenigdy tego robi�
{2140}{2199}AMERICAN VIRGIN
{2205}{2261}Chodzi o to, �e musisz si� oszcz�dza�
{2265}{2309}Poniewa� kiedy� spotkasz m�czyzn�,|kt�rego po�lubisz
{2313}{2369}I wtedy jego oczy b�d� zwr�cone tylko na Ciebie
{2373}{2427}i czasami na t� ma�� zdzir� z dzia�u sprzeda�y.
{2431}{2491}To bylo na biurowym przyj�ciu �wi�tecznym|i niedawno zdech� jej pies
{2495}{2554}Widzia�em jak na ni� patrzy�e�,|nie my�l �e jestem �lepa.
{2558}{2590}Teraz nie czas na to.
{2704}{2764}Wi�c dop�ki nie wyjdziesz za m��.
{2768}{2818}Nawet o tym nie my�l...
{2822}{2876}od�� te gumy do �ucia na bok.
{2880}{2942}Nie chcesz uprawia� seksu, ale kochanie|to nie guma do �ucia
{2946}{2996}to jest prezerwatywa
{3065}{3137}B�d� absolutnie pewna, �e zawsze masz prezerwatyw�
{3141}{3203}Ale upewnij si�, �e jej nigdy nie b�dziesz u�ywa�
{3207}{3264}Bo je�li to zrobisz zabijemy Ci�.
{3309}{3353}Bo bardzo Ci� kochamy.
{3459}{3640}Dzi�kuj� wszystkim za przybycie. "Can't Hurry Love"|jest najwi�ksz� w kraju organizacj� promuj�c� czysto��.
{3644}{3723}Poprzez bale czysto�ci|takie jak ten, chcemy pokaza�,
{3727}{3815}�e Ameryka nie jest krajem, kt�ry chce, przegra�
{3819}{3851}Teraz my tatusiu
{3862}{3967}To nie kraj kultury dziwek|a reality show ucz� moralno�ci
{3971}{4079}Priscilla czy chcesz z�o�y� przysi�g�|pozosta� czyst� w umy�le i ciele
{4083}{4179}oraz, �e b�dziesz powstrzymywa� si� od pokusy|seksu a� do �lubu?
{4192}{4213}Tak!
{4217}{4297}Teraz mo�esz na�o�y� Priscilli|pier�cie� czysto�ci
{4369}{4419}Kocham ci� tato
{4558}{4632}Gratulacje, mog� prosi�?
{4651}{4776}Prosz� bardzo. Ale upewnij si�,|�e pozostawiacie miejsce dla Ducha �wi�tego
{4798}{4899}W zesz�ym roku otrzyma�am|stypendium koled�u "Can't Hurry Love"
{4903}{4976}obecnie dosta�am si� na University of Michigan
{4980}{5126}gdzie nadal nasze �wi�te prawa|s� bliskie mojemu sercu
{5143}{5263}- Nasze cia�a, nasz� �wi�tyni�|- Nasze cia�a, nasz� �wi�tyni�
{5340}{5422}Teraz pragn� przedstawi�|tegorocznego laureata stypendium.
{5426}{5480}To silna, m�oda kobieta,|
{5484}{5623}Panie i panowie przysz�o�� Ameryki, panna|Priscilla White
{5750}{5828}Dzi�kuj�, dzi�kuj�, dzi�kuj�
{5853}{5887}Jestem bardzo wdzi�czna,|Mary Margaret
{5891}{5938}za inspiracj� i si��
{5950}{6007}Chcia�bym r�wnie� podzi�kowa�|mojej mamie i tacie
{6011}{6084}za wpajanie we mnie warto�ci,|kt�ry doprowadzi�y mnie tutaj dzisiaj
{6096}{6183}Obiecuj� �e w koled�u Pendington|dotrzymam norm przyzwoito�ci
{6187}{6270}i moralno�ci,|kt�re reprezentuje ta wspania�a organizacja
{6274}{6419}i jak powiedzia�a Mary Margaret:|"Nasze cia�a, nasz� �wi�tyni�
{6456}{6504}{y: i} Priscilla White 100% dziewica
{6605}{6698}Wydaje si�, �ed opiero co wr�ci�em z|koled�u a ju� za pare tygodni...
{6702}{6788}- Nawet o tym nie wspominaj|- Kotku, nie b�dzie tak �le
{6802}{6846}Pennington i Michigan dzieli tylko|kilka godzin
{6850}{6902}Pi�� godzin i czterdzie�ci minut
{6906}{7008}Zak�adaj�c �e pojedziesz|autostrad� ze sta�� pr�dko�ci� 80 km/h
{7012}{7069}Ale je�li utkniesz w korku lub...
{7073}{7159}Dobra, dobra nie b�dzie �atwo si� odwiedza�.
{7164}{7253}- Czy na pewno wytrzymasz to dla mnie?|- Jestem pewny
{7394}{7437}M�j Bo�e!
{7469}{7533}- To jest po prostu obrzydliwe|- Oh!
{7537}{7598}Tak, w�a�nie tak!
{7605}{7693}Czy ta m�oda kobieta nie zdaje sobie sprawy|z tego �e jest wykorzystywana?
{7720}{7816}Tak, jest wykorzystywana w|najwstr�tniejszy spos�b
{7834}{7898}Chcia�bym p�j�� tam i|powiedzie� kilka s��w
{7902}{7934}Ja te�.
{8044}{8072}Och, bidulka
{8272}{8317}Co Ty nie powiesz?
{8337}{8383}College Pennington|pierwsze p�rocze
{8548}{8632}Pa Mamo, Tato|B�de dzwoni� codziennie
{9148}{9223}- Witam|- �wietne poduszki
{9227}{9257}Dzi�ki
{9302}{9334}- Jestem Priscilla|- Chuck
{9338}{9362}Mi�o Ci� pozna�
{9366}{9414}B�dziemy s�siadami|w tym roku, prawda?
{9418}{9443}Tak!
{9493}{9551}Super, wi�c dzi� zaczne kopa� tunel w �cianie.
{9555}{9646}Chuck z�a� z nowej wchodzimy do �rodka
{9650}{9680}Lubisz przewidywa�?
{9684}{9739}Chcesz zaliczy� wszystkich �wie�ak�w|razem z Chuckiem?
{9743}{9811}Zn�w teoretyzujesz doktor Sherry|wyra�nie powiedzia�a �eby� tego nie robi�a.
{9815}{9907}Ludziska to jest Priscilla
{9936}{10004}Sorki, Jestem Eileen,|m�j pok�j jest pi�tro ni�ej
{10008}{10045}A to m�j ch�opak Kevin
{10079}{10136}- Witam|- Co robisz?
{10140}{10191}Uk�adam swoje ksi��ki|zobacz na tytu�y
{10195}{10299}Te trudne do odczytania,|napisane ma�� czcionk� umieszczam mi�dzy du�ymi
{10303}{10359}Dlaczego nie oddzielisz ma�ych od du�ych?
{10363}{10410}A co z porz�dkiem alfabetycznym?
{10414}{10455}Wi�c kto b�dzie twoim wsp�lokatorem?
{10538}{10565}- Natalie Reed|- Naz?
{10569}{10628}- Znasz j�?|- Wszyscy j� znaj�
{10632}{10684}Nie sko�czy�a jeszcze studi�w|a to b�dzie jej si�dmy rok
{10688}{10723}Twoj� wsp�lokatork� b�dzie Naz?
{10727}{10784}Co si� sta�o z jej ostatni� wsp�lokatork�? Judy
{10788}{10862}- Jaimmy, wyrzucili j�!|- Wyrzucili, za co?
{10866}{10924}Nie jestem pewny jakie jej postawiono zarzuty
{10928}{10984}ale r�ne rzeczy si� dziej�,|gdy Naz jest w pobli�u
{10988}{11033}Nie martw si�,|wcale nie jest taka z�a
{11037}{11136}Nie, nie jest taka z�a,|jest bardzo dobra, wszystko b�dzie w porz�dku
{11140}{11306}C� potrafi� si� dogada� z wszystkimi,|wi�c ona te� napewno nie b�dzie wyj�tkiem
{11824}{11927}Hej, musisz by� Priscilla
{11945}{12012}Jestem Naz, zgadnij kto jest Twoim wsp�lokatorem
{12016}{12062}Nie b�d� �mieszna
{12173}{12227}Mi�o Ci� wreszcie pozna�
{12234}{12364}Wzie�am sobie szafk� z prawej,|ale ta po lewej jest pusta
{12368}{12425}Zorganizowana, co? Wi�c musz� si� po�pieszy�
{12607}{12647}Gotowe
{12759}{12807}Jaki pi�kny wazon
{12817}{12858}Jeste� zabawna, podoba mi si� to
{12875}{12957}Bo�e, co jest z tymi akademikami|zawsze �mierdz� moczem
{12962}{13008}To mi troszke przypomina poprawczak
{13217}{13303}Kurcze nie pami�tam co to
{13347}{13373}Ale c�
{13400}{13508}Prosz� powiedz mi,|�e to urz�dzenie do masa�u plec�w
{13512}{13611}Oh, Vlad imperator,|mo�esz go po�ycza�
{13615}{13664}Tak d�ugo, dop�ki b�dziesz pami�ta�|o czyszczeniu go po u�yciu
{13668}{13778}Ale ostrzegam, je�li nigdy nie u�ywa�a� podobnego|lepiej nie prze��czaj go na wy�szy bieg
{13782}{13851}Przysi�gam na Boga, �e wtedy zwariujesz
{13925}{13965}U�miech
{14022}{14122}- Chc� zmieni� moj� wsp�lokatork�|- Dobrze kochanie, wpisz� Ci� na list�
{14126}{14189}I je�li co� si� pojawi, dam Ci zna�
{14193}{14306}Ale za�o�e si�, �e zanim to si� stanie|z obecn� wsp�lokatork� staniecie si� najlepszymi kole�ankami
{14310}{14408}- Nic nie rozumiesz!|- Twoj� wsp�lokatork� jest Naz?
{14412}{14468}Ona jest okropna Brad
{14472}{14559}Przyni�s�a worek r�nych dziwnych rzeczy|jak jaki� degenerat z filmu
{14563}{14679}Wiesz, ten z parasolem, dzie�mi i muzyk� w tle
{14698}{14762}Nie martw si� kochanie,|mo�e znajd� Ci inny pok�j
{14766}{14787}Hej Brad urz�dzamy sobie Octoberfest
{14791}{14809}Co to za ha�as?
{14813}{14885}To tylko kilka ha�a�liwych dzieci|jest tu, w bibliotece.
{15116}{15209}- Brad, t�sknie za tob� bardzo mocno|- Priss, nie s�ysz� Ci�, s�yszysz mnie?
{15213}{15338}- Brad Brad, Brad|- Z�e po��czenie
{15342}{15420}- Halo!|- Och, psia kupka
{15889}{15925}"Chicks go crazy"!
{16290}{16356}- Dudu drogi, szalona laska|- Kotku, nareszcie Ci� znalaz�am
{16360}{16428}Dosta�e� mojego smsa? My�la�am,|�e mo�e wybierzemy si� do centrum handlowego
{16432}{16507}- Musz� si� uczy�|- Kevin, kotku
{16511}{16561}- Kochanie, zn�w to robisz|- Co robi�?
{16565}{16669}Pozw�l mi to powiedzie�. Czy Dr Sherry nie powiedzia�a,|�e powinna� uszanowa� rozk�ad zaj�� Kevina?
{16673}{16718}Ale musimy sp�dza� wi�cej czasu razem
{16726}{16777}To tak jakby logika by�a|wa�niejsza ni� ja
{16781}{16809}Ten przedniot mnie poprostu dobija
{16813}{16919}- Hej, kolego, przejd� na medycyn�, jest �atwiejsza|- Nie jeste� na medycynie
{16924}{16976}M�wisz, to tylko �eby zaimponowa� dziewczynom
{16980}{17022}A m�wi�c o nich
{17026}{17145}My�l�, �e mam now� pacjentk�,|pi�� minut i b�dzie je�� mi z r�ki
{17149}{17197}Doktor rusza do akcji
{17202}{17343}Hello Priscilla, dzi� w kampusie jest imprezka|zechcesz mi towarzyszy�?
{17357}{17390}Musz� si� uczy�
{17409}{17462}A co powiesz na wsp�lne studiowanie,|�wiat�o �wiec,
{17466}{17535}ksi��ki z obrazkami, sprawdzenie kilu numerk�w?
{17548}{17619}Nie, dzi�kuj�, mam ch�opaka
{17680}{17714}Ah tak!
{17759}{17795}Hej, co si� sta�o?
{17799}{17824}Kim on jest?
{17828}{17900}Priscilla, to jest John,|John, moja wsp�lokatorka Priscilla
{17904}{17973}W�a�ciwie to mam na imi� James
{17980}{18029}- Witam|- To jest Diana
{18033}{18070}Sandra
{18106}{18170}Mo�emy kontynuowa� zanim strac� nastroju
{18294}{18338}Hej, czekaj, chod� i do��cz do nas
{1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin