cowry-outlander-cd1.txt

(24 KB) Pobierz
{715}{782}.:: OUTLANDER ::.
{1869}{1964}NORWEGIA|rok 709
{2115}{2245}T�umaczenie i synchro:|Sabat1970
{6100}{6129}Lokalizacja.
{6270}{6345}LOKALIZACJA: ZIEMIA|TECHNOLOGIA: EPOKA �ELAZA
{6346}{6400}OPUSZCZONA KOLONIA PLEMIENNA
{6405}{6445}Odnajd� statek.
{6595}{6640}/Nie odnaleziono.
{6700}{6735}J�zyk.
{6765}{6835}/Wgrywam dialekt: nordycki.
{7315}{7404}/M�czyzna, kobieta, dziecko,|/S�o�ce, Ziemia, Ksi�yc,
{7405}{7440}/kamie�, drzewo...
{7724}{7820}/Radiolatarnia naprowadzaj�ca aktywowana.
{8092}{8129}Kurwa.
{8237}{8258}Bro�.
{8720}{8770}/Spoczywaj w spokoju, panie.
{14264}{14292}Ju� czas, Freya.
{14295}{14345}Ju� ci m�wi�am, ojcze,
{14346}{14389}odpowied� brzmi: nie!
{14393}{14457}Wulfric b�dzie dobrym m�em!
{14460}{14535}Z tob� u boku,|mo�e i dobrym kr�lem!
{14553}{14630}B�dzie taki sam, jak jego ojciec.|Tyran i rze�nik.
{14631}{14660}Nie po�lubi� go!
{14887}{14955}Zatem wybierz kogo� innego,|bo gdy zostanie kr�lem,
{14956}{15000}b�dzie za p�no,|�eby powiedzie�: nie.
{15001}{15055}Wi�c nie uczy� go kr�lem!
{15224}{15249}Niech spojrz�.
{15250}{15275}Nic mi nie jest.
{15276}{15301}Poka�!
{15562}{15615}Starzej� si�, Freya.
{15630}{15709}Chc� tylko, �eby� by�a|pod dobr� opiek�,
{15710}{15755}kiedy mnie zabraknie.
{15777}{15829}Wiem, ojcze.|Wiem.
{15833}{15945}I je�li ktokolwiek sprawi,|�e Wulfric utrzyma pok�j,
{15963}{16031}to, na bog�w,|jeste� ty.
{16200}{16315}Zatem, ja rz�dz� Herotem,|a Freya rz�dzi mn�.
{16365}{16400}Nie wydaje mi si�.
{16439}{16510}Moja kr�lowa nie b�dzie|walczy� jak m�czyzna.
{16662}{16706}Zaopiekuj� si� tob�.
{16810}{16845}Jest jak jej matka.
{16879}{16955}Musisz post�powa� z ni� �agodniej.
{16966}{17015}Nie ma w niej �agodno�ci.
{17082}{17135}Wioska Gunnara zosta�a spustoszona.
{17154}{17195}Co si� sta�o?
{17218}{17241}Nie wiem.
{17245}{17299}Nie by�o �adnych cia�.|Niczego.
{17340}{17379}�owcy niewolnik�w?
{17386}{17418}Za du�o krwi.
{17446}{17481}A Gunnar?
{17486}{17534}Wci�� paktuje z Rusami.
{17537}{17599}Wr�ci, zanim spadnie �nieg.
{17615}{17657}Pomy�li, �e to my.
{17693}{17729}Powinni�my byli.
{17734}{17767}Czy�by?
{17881}{17920}Nie.
{17923}{17990}Pojmali�my cz�owieka w pobliskim lesie.
{17991}{18025}Jeden z naszych?
{18072}{18145}Z jakiego plemienia?|Franko�czyk, Rus?
{18149}{18219}Nie wiem... ale si� dowiem.
{18226}{18275}Zatem po�piesz si�.
{18324}{18380}B�dzie wojna,|je�li tego nie zrobisz.
{18648}{18687}/Ja to wezm�.
{19081}{19107}Bra� go.
{19254}{19299}Wi�c kim jeste�, cudzoziemcze?
{19317}{19365}Lepiej odpowiedz, przyjacielu.
{19367}{19388}Twoje imi�!
{19391}{19500}Nazywam si�...
{19520}{19545}Kainan.
{19546}{19600}Kainan?|Co to za imi�?
{19603}{19639}Sk�d pochodzisz?
{19657}{19718}Z wyspy na p�nocy.
{19722}{19769}Czemu napadli�cie na wiosk� Gunnara?
{19770}{19799}Nikogo nie napad�em.
{19800}{19829}Wi�c czemu tam by�e�?
{19830}{19849}Polowa�em.
{19850}{19868}Polowa�e�?
{19871}{19896}Na co?
{19899}{19930}Na to.
{20046}{20073}Na smoka?
{20235}{20269}Gadaj!|Czemu tam by�e�?
{20270}{20299}Gdzie twoi ludzie?
{20300}{20329}Ju� m�wi�em.
{20371}{20406}Nie k�am.
{20429}{20519}M�w dalej o smokach.|Podoba�o mi si�.
{20555}{20584}Ju� dobrze.
{20587}{20622}Powiem.
{20648}{20740}Polowa�em...
{20770}{20810}na smoki.
{21156}{21190}Jeszcze nie.
{22174}{22215}Wi�zie� jest ranny.
{22226}{22270}Ty te�, jak widz�.
{22310}{22355}Trzeba go opatrzy�.
{22375}{22449}Jestem zaj�ta.|Sam sprz�taj po sobie.
{22590}{22622}Do diab�a z tym.
{22662}{22718}Je�li umrze, to b�dzie twoja wina.
{24239}{24265}Bjorn!
{24285}{24325}Musz� go opatrzy�.
{24444}{24476}Przepu�� mnie.
{24646}{24699}Do�� tego!|Wynocha!
{25654}{25699}Co ci powiedzia�?
{25700}{25728}Nic.
{25737}{25799}Jakie� k�amstwa o smokach.
{25840}{25879}Ale co� ukrywa.
{25916}{25948}Pilnuj go.
{25967}{26020}Musz� pos�a� je�d�c�w|do Gunnara.
{26021}{26080}Musi si� dowiedzie�,|�e to nie my.
{26083}{26153}Nigdy nam nie uwierzy.|Nie, kiedy zobaczy swoj� wiosk�.
{26156}{26210}Powinni�my go zabi�,|p�ki wci�� mamy okazj�.
{26214}{26257}Tak zrobi�by tw�j ojciec.
{26263}{26299}I post�pi�by s�usznie.
{26301}{26415}- M�j ojciec zgin�� przez Gunnara.|- Zgin��, bo by� g�upcem!
{26681}{26739}Chcesz zabi� Gunnara.
{26765}{26805}Rozumiem to.
{26826}{26865}I chcesz rz�dzi�.
{26871}{26916}To te� rozumiem.
{26945}{27059}Ale to nie tw�j miecz uczyni ci� kr�lem,|ani Sala Tarczowa.
{27083}{27189}Tylko to, jak b�dziesz u�ywa�|swego serca i miecza.
{27218}{27362}Dop�ki tego nie pojmiesz,|nigdy nie b�dziesz nosi� tego.
{28000}{28028}Wody.
{28079}{28107}Prosz�.
{28590}{28615}Dzi�kuj�.
{28707}{28749}Zrobi�e� to, co m�wili?
{28760}{28812}Napad�e� na wiosk� Gunnara?
{28856}{28883}Nie.
{29229}{29250}Bjorn!
{30208}{30235}Jest ostry.
{30269}{30310}/Nigdy nie jest do�� ostry.
{30312}{30349}Je�li Gunnar dzi� przyjdzie...
{30351}{30420}Je�li Gunnar dzi� przyjdzie,|to wsadzi ci ten miecz do dupy.
{30436}{30489}Wtedy ucieszysz si�,|�e nie jest taki ostry.
{30971}{30999}Czujesz to?
{31231}{31261}Arn?
{32291}{32325}Stra�nicy znikn�li!
{32328}{32395}To Gunnar!|Na palisad�!
{32735}{32769}Gdzie oni s�?!
{32815}{32835}Czy to je�d�cy?
{32837}{32876}Daj m�j miecz, kobieto!
{33082}{33104}S� w �rodku!
{33105}{33149}Zbierz swoich ludzi|i rozproszcie si�!
{33151}{33179}Reszta za mn�!
{34079}{34119}Gunnar!
{36181}{36225}Moorwen!
{36784}{36809}On ucieka!
{36811}{36845}Zabierzcie go st�d!
{36867}{36890}Gdzie Gunnar?
{36893}{36922}Nie wiem!
{37203}{37275}Co mog�o zrobi� co� takiego?
{40311}{40345}Wstawaj!
{40346}{40385}To by� demon, Mimir.
{40387}{40487}Chcia� zaci�gn�� nas do Jotunheimu|i zamrozi� nas na �mier�.
{40489}{40549}Do�� o tych le�nych duchach, Unferth.
{40585}{40645}To byli franko�scy je�d�cy.|To pewne!
{40678}{40720}Wspi�li si� na ostrok�.
{40722}{40745}I co potem, Boromirze?
{40747}{40810}Wszyscy widzieli�my cia�o Bjorna.|Rozszarpany na �mier�.
{40812}{40842}- To by�o zwierz�.|- Nie!
{40847}{40887}To sprawka Lucyfera!
{40890}{40976}Nawiedzi� nas, bo pochowali�my|kr�la Halg� jak poganina,
{40979}{41015}nie jak chrze�cijanina!
{41017}{41047}M�j ojciec by� Wikingiem.
{41049}{41120}Czci� Odyna, nie jakiego� stolarza,|przybitego do krzy�a.
{41122}{41210}I niech mnie diabli, je�li to by�o|co� innego, ni� nied�wied�!
{41374}{41470}Najpierw Gunnar, teraz my.
{41506}{41599}Trzech moich ludzi zagin�o,|pi�ciu nie �yje.
{41610}{41665}Niech Odyn ich strze�e.
{41872}{41975}Mo�e opowiesz nam|o swoim smoku?
{42034}{42099}M�j lud nazywa go Moorwen.
{42104}{42145}Moorwen?
{42156}{42235}Nigdy nie s�ysza�em|o czym� takim.
{42243}{42270}Uwierzcie mi,
{42275}{42319}gdy pierwszy raz go ujrza�em,
{42321}{42371}nie mia�em poj�cia,|na co patrz�.
{42403}{42475}To by�a tylko smuga|�wiat�a w ciemno�ci.
{42486}{42535}To mog�o by� wszystko.
{42555}{42645}Tak wabi swoje ofiary... �wiat�em.
{42679}{42711}B��dne ognie.
{42718}{42813}Zabija ludzi, zwierz�ta, wszystko...
{42839}{42891}i cuchnie �mierci�.
{42905}{42945}Nie ma tu czego� takiego.
{42947}{42977}Owszem, jest.
{43004}{43065}Poniewa� sprowadzi�em go tu.
{43114}{43143}Spok�j!
{43175}{43207}Zostawcie go!
{43242}{43270}Podejd� tu!
{43432}{43495}M�wisz, �e jeste�|za to odpowiedzialny?
{43498}{43529}Tak.
{43540}{43599}Dosta� si� na m�j statek,|wymordowa� moj� za�og�.
{43600}{43639}Rozbili�my si� tutaj.
{43640}{43687}Wiem, �e mi nie wierzycie...
{43690}{43799}ale to co� wyznaczy�o sobie terytorium,|a wy na nim jeste�cie.
{43934}{44031}My�lisz, �e nastraszysz nas|bajkami dla dzieci.
{44034}{44078}To nie �adna bajka.
{44120}{44175}Ale cokolwiek sobie my�licie,
{44176}{44240}zamierzacie na to zapolowa�, prawda?
{44329}{44375}Zabierzcie mnie ze sob�.
{44466}{44505}Jak mam walczy�?
{44509}{44555}Nie b�dziesz walczy�.
{44559}{44593}Ten jest tw�j.
{44642}{44672}Co mam z tym zrobi�?
{44673}{44708}Co mam z tym zrobi�?
{44709}{44741}Cudzoziemcze.
{45000}{45059}Do�� tego!|Wsiadaj.
{45990}{46035}Jak twoja szcz�ka?
{46073}{46109}Twoja szcz�ka!
{46110}{46139}Freya?
{46195}{46245}Masz.|Spr�buj tego.
{46257}{46377}Leczy wszystko, od miecza w bebechach|po z�amane serce.
{46398}{46446}We� si� w gar��.
{46464}{46493}Widzisz to?
{46496}{46555}Raz d�gn�a mnie widelcem.
{46561}{46655}Zrobi�em si� zbyt przyjacielski|po kilku kuflach.
{46658}{46725}No, dalej!|Pij!
{46922}{46951}Dobre, co?
{47000}{47019}Co to jest?
{47020}{47049}Co to jest!
{47053}{47099}Zza jakich w�d pochodzisz?
{47102}{47137}Z bardzo daleka.
{47141}{47162}Na pewno.
{47166}{47261}Z daleka i �al, �e nie znasz|smaku miodu z Herotu.
{47395}{47447}Boromir lubi sw�j napitek.
{47482}{47529}Wiesz, cudzoziemcze...
{47532}{47628}handlowali�my tysi�c mil|w ka�dym kierunku.
{47639}{47753}Na po�udnie, wsch�d i zach�d...|nie na p�noc.
{47786}{47822}Tam nic nie ma.
{47826}{47870}Mo�e nie szukali�cie|do�� daleko?
{47871}{47905}Mo�e...
{47915}{48038}Ale co cz�owiek, kt�ry �yje tak daleko|na p�nocy, robi na tych wodach?
{48039}{48085}Niedaleko st�d mamy posterunek.
{48086}{48199}I w�a�nie tam Moorwen|dosta� si� na tw�j statek?
{48282}{48308}Tak...
{48320}{48399}i to, co zrobi� w waszej wiosce,|zrobi� te� w mojej.
{48414}{48475}Zabrali�my cia�a na miejsce poch�wku.
{48479}{48535}Wtedy musia� wej�� na statek.
{48626}{48654}/Sta�!
{49020}{49075}Nied�wied� przechodzi� t�dy.
{49078}{49140}Mn�stwo zwierz�t przechodzi�o|t�dy od tamtego czasu.
{49145}{49205}Musimy si� rozdzieli�|i znale�� g��wny trop.
{49206}{49245}To z�y pomys�.
{49265}{49320}Powinni�my trzyma� si� razem.
{49328}{49362}Podzielimy si� w pary.
{49363}{49449}Wulfric, we�miesz cudzoziemca.
{52559}{52615}Nied�wied� by tego nie zrobi�.
{53089}{53119}Jest tutaj.
{53452}{53491}Wulfric!|Zaczekaj!
{54832}{54880}Rzeczywi�cie nied�wied�.
{55120}{55155}Cudzoziemcze!
{55261}{55299}We� ten miecz...
{55316}{55355}i swoje �ycie.
{55377}{55425}Zn�w nale�y do ciebie.
{55731}{55896}Wulfric!|Wulfric!
{57126}{57190}Kainan!
{57194}{57300}Kainan!|K...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin