Public Relations w Internecie(1).pdf

(422 KB) Pobierz
Public Relations w Internecie
Public Relations
w Internecie
Autor: Jerzy P. Szyfter
ISBN: 83-7361-673-X
Format: A5, stron: 180
¤ Poznaj zasady PR, zaprojektuj odpowiedniĴ witrynķ WWW i internetowe
biuro prasowe
¤ Stwrz i wypromuj witrynķ swojej firmy i monitoruj jej aktywnoľě
¤ Wykorzystaj grupy dyskusyjne, newslettery i komunikatory
Rozwj internetu dokonaĀ przeĀomu w komunikacji spoĀecznej. Ci, ktrzy potrafiĴ
odpowiednio wykorzystaě jego moŃliwoľci, szybko zyskujĴ przewagķ na tymi, ktrzy
nie dostrzegajĴ jego potencjaĀu. Dziķki swojej dostķpnoľci i rozpowszechnieniu internet
staĀ siķ gĀwnym narzķdziem przesyĀu informacji. W ľwiecie biznesu dobra komunikacja
zawsze odgrywaĀa waŃnĴ rolķ, jednak wraz z nastaniem ery Internetu Ð staĀa siķ
kluczowĴ przesĀankĴ sukcesu.
âPublic relations w internecieÒ to ksiĴŃka dla wszystkich tych, ktrzy zauwaŃyli, Ńe
codzienne surfowanie po internecie staĀo siķ caĀkowicie naturalnym i chcĴ wykorzystaě
ten fakt do stworzenia wizerunku nowoczesnej firmy. Przedstawia na rzeczywistych
przykĀadach zasady publikowania zarwno na stronach WWW, jak i na grupach
dyskusyjnych czy w internetowych biurach prasowych informacji o firmie i jej
dziaĀaniach.
¤ Strategie PR w internecie
¤ Witryny WWW i internetowe biura prasowe
¤ Pozycjonowanie witryny w wyszukiwarkach
¤ Monitorowanie sieci i wyszukiwanie informacji
¤ Grupy dyskusyjne
¤ Netykieta Ð internetowy savoir-vivre.
Aby swobodnie poruszaě siķ w sieci i osiĴgaě zamierzone cele, musisz poznaě jej
specyfikķ. Po lekturze tej ksiĴŃki internet nie bķdzie miaĀ przed TobĴ tajemnic.
Jeľli Twoja firma jest niewidoczna w internecie to jakby nie byĀo jej wcale!
39388564.004.png 39388564.005.png 39388564.006.png 39388564.007.png 39388564.001.png 39388564.002.png
Spis treci
Wprowadzenie.......................................................................................................... 5
1. e-PR, czyli public relations w internecie............................................................ 9
e-PR zaczyna si od kliknicia.................................................................................................9
PR alternatyw dla reklamy?.................................................................................................17
Strategie PR w internecie.......................................................................................................21
2. Witryna jako narzdzie e-PR .............................................................................. 29
Budowanie wizi poprzez dialog i wymian...................................................................... 29
Twoja witryna $wiadczy o tobie............................................................................................32
Jak planowa( i budowa( skuteczne strony internetowe........................................................36
Systemy redakcyjne CMS......................................................................................................46
Poznajemy naszego klienta ...................................................................................................50
3. Internetowe biuro prasowe.................................................................................. 55
Pressroom ju/ nie tylko dla dziennikarzy...........................................................................55
Dziesi( zasad tworzenia internetowego biura prasowego...............................................58
Drogo nie znaczy dobrze.......................................................................................................62
4. Komunikat prasowy w czasach internetu........................................................ 67
Komunikat nie odchodzi do lamusa...................................................................................67
Jak pisa( komunikat — par wskazówek ........................................................................... 72
5. Gdy firma prze*ywa kryzys ................................................................................. 77
Czas, dostp do informacji, wykwalifikowany personel.................................................. 77
Wielkie marki w tarapatach ................................................................................................. 78
Plotka — trudne wyzwanie dla PR...................................................................................... 84
Antystrony — to jeszcze wikszy kłopot............................................................................ 87
Jak broni( si przed kryzysem?............................................................................................ 90
 
4
Public relations w internecie
6. Monitorowanie mediów online ......................................................................... 93
Uwaga, mówi o nas!..............................................................................................................93
Jak monitorowa(.....................................................................................................................96
7. Pozycjonowanie witryny...................................................................................... 99
Wyszukiwarka — okno na $wiat ......................................................................................... 99
Jak sprawi(, aby nas zobaczono..........................................................................................101
8. Praca z grupami dyskusyjnymi..........................................................................109
Grupa dyskusyjna narzdziem sieciowego PR.................................................................109
Grupy — jak si tam dosta(?................................................................................................111
Usenet rzdzi si swoimi prawami..................................................................................... 113
Praca z grupami dyskusyjnymi........................................................................................... 115
9. Internetowe narzdzia komunikacji................................................................121
Instrumenty komunikacji poczt elektroniczn.............................................................121
E-mailing — nadzieja marketingu.....................................................................................124
Newslettery: krótko, ciekawie i na temat...........................................................................128
Komunikatory to nie tylko pogawdki.............................................................................130
10. Internetowy savoir-vivre......................................................................................133
Ogólne zasady netykiety......................................................................................................133
Korespondencja osobista ....................................................................................................134
Publikowanie wiadomo$ci na grupach .............................................................................136
Kilka rad na ró/ne okazje....................................................................................................139
A Literatura przedmiotu.........................................................................................141
Literatura w jzyku polskim................................................................................................141
Literatura w jzyku angielskim...........................................................................................143
Artykuły i opracowania.......................................................................................................145
B Zał6czniki...............................................................................................................147
Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR.........................................................................................147
O$wiadczenie prasowe Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.............................153
C Słownik poj9 public relations w internecie
(PR, internet, marketing, reklama)..................................................................157
Skorowidz...............................................................................................................175
Witryna jako narzdzie e-PR
Gospodarka sieciowa bazuje na technice, ale zbudowa j mona jedynie
na relacjach. Zaczyna si od procesorów, a ko czy na zaufaniu.
K. Kelly — Nowe reguły nowej gospodarki
Budowanie wizi poprzez dialog i wymian
Nieodłcznym elementem strategii internetowej firmy jest zbudowanie wi-
tryny WWW (World Wide Web). Jej zadaniem jest, z jednej strony, zapewnie-
nie przedsi!biorstwu przewag konkurencyjnych, z drugiej słu$y% jego klien-
tom w mo$liwie najlepszy sposób.
Posiadanie witryny jest nierozłcznym warunkiem zaistnienia przedsi-
biorstwa w sieci.
Witryna internetowa jest nie tylko ekspozytur firmy w przestrzeni wirtualnej,
ale tak$e — a mo$e przede wszystkim — interfejsem ró$norodnych i wielo-
kierunkowych kontaktów z otoczeniem i istotnym sygnałem warto(ci. O ile
przegldarka — Internet Explorer, czy Netscape — pełni jedynie funkcj!
okna pozwalajcego nam zajrze% w zasoby World Wide Web, o tyle witryna
jest immanentn cz!(ci tych zasobów.
Dzi!ki internetowi klient mo$e kontaktowa% si! z nasz firm o dowolnej
porze i z dowolnego miejsca na (wiecie; firma natomiast ma mo$liwo(% peł-
niejszego wyra$enia swej to$samo(ci i nieustannego propagowania marki
39388564.003.png
30
Public relations w internecie
wobec audytorium globalnego. Warto podkre(li%, $e internet oddaje do
dyspozycji firmy (rodki nieporównanie pot!$niejsze ni$ te, które mog za-
oferowa% media tradycyjne, $adne z dotychczasowych mediów nie pozwala-
ło bowiem na interaktywn wymian! informacji wizualnej mi!dzy dowol-
nymi punktami globu przez 24 godziny na dob!.
Witryna imituje relacje (wiata rzeczywistego. Odmiennie ni$ w mediach
tradycyjnych, u$ytkownik nie jest redukowany do roli pasywnego odbiorcy
komunikatu — jest natomiast uczestnikiem interaktywnej sesji, w trakcie
której wymiana informacji ma charakter dwukierunkowy.
Znane powiedzenie Petera Druckera, $e „marketing jest my(leniem w katego-
riach wymiany” doskonale oddaje istot! i główne przykazanie procesu bu-
dowania obecno(ci firmy w przestrzeni wirtualnej. Aby witryna mogła odnie(%
sukces, a wi!c aby była licznie odwiedzana i dobrze wypełniała swe statutowe
cele, jej twórcy musz z „my(lenia w kategoriach wymiany” uczyni% naczel-
ny paradygmat działania.
Wła(ciciele witryn sami nie mog składa% wizyt internautom. Je(li próbuj
to robi% bez ich przyzwolenia, na przykład wysyłajc do nich niezamówione
wiadomo(ci poczty elektronicznej, nara$aj si! na niebezpieczny zarzut
„spamerstwa”. W internecie prawo inicjatywy przysługuje klientowi — od-
biorcy naszego przekazu. To on wybiera witryn!, któr chce odwiedzi%, wpi-
sujc jej adres w okienku przegldarki internetowej. Wła(ciciel witryny ma
natomiast w swoim r!ku obszerny arsenał (rodków, aby wpłyn% na ten wy-
bór. To wła(nie sztuka posługiwania si! tymi (rodkami jest przewodnim
tematem niniejszej publikacji.
Aby internauta wybrał wła(nie adres, na którym nam zale$y, musi mie% po
temu odpowiednio silny powód. Oferta sieci jest przecie$ ogromna i niesły-
chanie ró$norodna. Zadaniem wła(ciciela witryny, czy te$ podmiotu j
utrzymujcego, jest te powody stwarza% i nieustannie monitorowa% ich moc
przycigajc. Bez tych „przyn!t” witryna pozostałaby martwa i nikt by jej
nie odwiedzał. Aby otrzyma% od internetowej widowni co( w zamian — za-
poznanie si! z nasz ofert, poinformowanie nas o swoich preferencjach
itp. — nasze propozycje musz by% przemy(lane i atrakcyjne. Musz si! te$
dobrze wpisywa% w rozpoznane przez nas potrzeby naszych potencjalnych
odbiorców (grupy docelowej).
Prawidłowo skonstruowana i prowadzona witryna zapewnia u$ytkowniko-
wi poczucie, $e jest wa$nym, pełnoprawnym uczestnikiem toczcego si! na
niej dyskursu, a jego opinie s powa$nie brane pod uwag!. W przypadku
Zgłoś jeśli naruszono regulamin