KadulskiDariusz_Poglady_Durkheima_na_religie.pdf

(43 KB) Pobierz
Durkheim
Dariusz Kadulski
Poglądy Émile Durkheima na religię
Francuski filozof, socjolog i pedagog Émile Durkheim (1858-1917) jest
reprezentantem socjologizmu – czyli socjologicznego sposobu wyjaśniania
zjawisk Ŝycia społecznego. „Fundamentalnym załoŜeniem przedstawionej
przez Durkheima teorii religii jest twierdzenie, iŜ jest ona zjawiskiem
społecznym stanowiącym integralny system całościowego systemu
społecznego i jako taka musi być badana za pomocą metod badawczych
stosowanych do badania całości społeczeństwa.” 1 Zatem przedmiotem badania
będzie fakt społeczny, a ten Durkheim definiuje jako „wszelki sposób
postępowania, utrwalony lub nie, zdolny do wywierania na jednostkę
zewnętrznego przymusu; (...) taki, który jest w danym społeczeństwie
powszechny, mający jednak własną egzystencję, niezaleŜną od jego
jednostkowych manifestacji." 2 Podstawowymi cechami faktów społecznych są
zatem: powszechność, zewnętrzność wobec jednostki i przymusowość.
powstają one wyłącznie w zbiorowościach i nie dają się tłumaczyć
indywidualnymi cechami jednostek. Powinny być badane z zewnątrz,
obiektywnie i bez stosowania introspekcji – czyli jak rzeczy.
W swojej teorii Durkheim zwraca uwagę na to, Ŝe do potrzeb kaŜdego
społeczeństwa naleŜy potrzeba zapewnienia wewnętrznej harmonii oraz
adaptacja do otoczenia. By owa więź mogła zaistnieć i się utrzymać konieczne
jest powstanie między jednostkami silnych więzi, które polaczą je we
wspólnotę myśli, uczuć i czynów.
Durkheim zwracał uwagę tez na dualizm ludzkiej natury. Postrzegał
człowieka jako swoistą unię sfery zmysłów, rozumu i instynktów z
przeciwstawną sferą moralności i altruizmu. Widział w człowieku i
1 J. Swolkień, Ł. Trzciński: „Wprowadzenie do etnologii religii”, część I,
Uniwersytet Jagielloński instytut Religioznawstwa Skrypty Uczelniane nr 563,
Kraków 1987, s. 40.
2 E. Durkheim: „Zasady metody socjologicznej”, Warszawa 2000, s. 41.
społeczeństwie walkę tego, co zwierzęce z ty, co społeczne. „Aby człowiek
mógł wejść w sferę społeczną, musi pokonać w sobie swą zwierzęcą naturę.
Jest to moŜliwe dzięki istnieniu religii, która spełnia role pomostu łączącego te
dwa odrębne światy”. 3 wszelkie wierzenia pokazują człowieka rozdartego na
ciało i duszę, a Ŝycie człowieka przebiega drogą świecką - profane , będącą
domena ciała i zmysłów oraz drogą świętą – sacre , która jest domeną duszy i
wykracza poza doświadczenia zmysłowe. Religia pozwala człowiekowi
pokonać własny egoizm i wznieść się do dzielenia doświadczenia z innymi
ludźmi. Dzieje się tak na skutek – choćby na skutek dostrzegania, Ŝe ta
kondycja dotyczy takŜe innych ludzi. W ten sposób religia stwarza człowieka
jako istotę społeczną.
Człowiek jest zdolny podporządkowywać się nakazom wtedy, gdy
pochodzą one od istoty wyŜszej. Dla kaŜdej jednostki taką ‘istotą” jest
społeczeństwo. To w nim powstają fakty społeczne, które wobec jednostki są
zewnętrzne, które jednostkę dyscyplinują i determinują. Jednostka staje wobec
nich bezbronna i nie moŜe stawić im oporu bez konsekwencji. Społeczeństwo
to najbliŜsza człowiekowi „istota” wyŜsza od niego samego i doświadczalna
empirycznie. „Wszystko, co posiada cechy obowiązku, nakazu, przymusu (a
takŜe według Durkheima religia), musi pochodzić od społeczeństwa.” 4
Źródłem religii jest zbiorowa dusza społeczeństwa, a ona sama jest najbardziej
elementarnym zjawiskiem społecznym i pierwszym etapem cywilizacji
ludzkości. Nawet idea Boga nie jest, zdaniem Durkheima, w religii elementem
koniecznym – co wydają się potwierdzać współczesne zjawiska związane z
religijnością. W bóstwie dostrzegał Durkheim przekształcone i przedstawione
symbolicznie społeczeństwo. Religia w takim świetle wydaje się być raczej
środkiem społeczeństwa – istniejącego jako zewnętrzna wobec jednostki i w
pewnym sensie inteligentna siła – do podporządkowywania sobie jednostek,
sprawowania nad nimi władzy i tworzenia z nich istot społecznych.
Przyglądając się teorii Durkheima trudno jest oprzeć się wraŜeniu, Ŝe religia
3 J. Swolkień, Ł. Trzciński, dz. cyt., s. 42.
4 TamŜe.
2
często jest najskuteczniejszym i najłatwiejszym środkiem, który ma
spowodować, by jednostki zinternalizowały normy, które narzuca
społeczeństwo.
Zjawiska religijne francuski socjolog podzielił na kategorię wierzeń i
kategorię obrzędów. Wierzenia to „wyobraŜenia wyraŜające naturę rzeczy
świętych oraz stosunki, jakie istnieją pomiędzy nimi bądź między nimi a
rzeczami świeckimi”. 5 Do rzeczy świętych mogą naleŜeć byty osobowe, takie
jak duchy, bogowie, ale takŜe przedmioty materialne, słowa i gesty. Ich
wyobraŜenia zostały stworzone przez społeczeństwo, są chronione i izolowane
przez zakazy. Obrzędy są zaś zasadami postępowania człowieka wobec rzeczy
świętych. Zespół wierzeń i odpowiadających im obrzędów tworzy system
religijny. I w ten sposób dochodzimy do definicji religii stworzonej przez
Durkheima. „Religia jest systemem wierzeń i praktyk odnoszących się do
rzeczy świętych, tzn. wydzielonych i zakazanych – wierzeń i praktyk, które
wszystkich wierzących i praktykujących łączą w jedną wspólnotę moralną
zwaną Kościołem.” 6 Oczywiście „w swych komnk
5 E. Durkheim: „Próba określenia zjawisk religijnych’ [w:] J. Szacki:
„Durkheim”, Warszawa 1964, s. 210; [za:] J. Swolkień, Ł. Trzciński, dz. cyt.,
s. 44.
6 E. Durkheim: „Les formes elementaires de la vie religieus”, Paris 1925, s.
66 [za:] J. Swolkień, Ł. Trzciński, dz. cyt., s. 42.
3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin