Smiercizycie.pdf

(9401 KB) Pobierz
Smierc i zycie3.indd
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU
ANDRZEJ ĆWIEK
ŚMIERĆ I ŻYCIE W STAROŻYTNYM EGIPCIE
Wystawa ze zbiorów
MUZEUM EGIPSKIEGO I ZBIORU PAPIRUSÓW W BERLINIE
oraz
PAŃSTWOWEGO MUZEUM SZTUKI EGIPSKIEJ W MONACHIUM
POZNAŃ 2005
27436195.002.png 27436195.003.png
Tekst:
A NDRZEJ Ć WIEK
Zdjęcia:
M AREK C HŁODNICKI : fig. 25
A NDRZEJ Ć WIEK : fig. 14-16, 18-20, 22, 24, 27-28
T OMASZ H ERBICH : fig. 17
L ECH K RZYŻANIAK : fig. 26
K LAUDYNA K UCHARSKA : fig. 1
M ARIUSZ K URASZKIEWICZ : fig. 2-13, 21, 23, 29-112
Fig.46 : W. W RESZINSKI , Atlas zur altaegyptischen Kulturgeschichte, III, Leipzig 1942, 83c.
Obiekty przedstawione na fig. 23 i 32 pochodzą z Państwowego Muzeum Sztuki Egipskiej
(Staatliches Museum Ägyptischer Kunst) w Monachium.
Wszystkie pozostałe zabytki należą do kolekcji Muzeum Egipskiego i Zbioru Papirusów
(Ägyptisches Museum und Papyrussammlung) w Berlinie.
Numery inwentarzowe są numerami wymienionych muzeów.
Okładka: Scena mumifikacji zmarłego przez Anubisa. Detal z plakietki mumiowej Pachnuma.
Okres Ptolemejski. Pozłacany kartonaż. Nr 36614.
Strona tytułowa: Sokół symbolizujący wieczorną postać boga słonecznego.
Detal z kartonażu Dżedmutiusanch. 22. dynastia. Nr 32 .
Skład: A NDRZEJ Ć WIEK , M ARIUSZ K URASZKIEWICZ
© 2005 M UZEUM A RCHEOLOGICZNE W P OZNANIU
ISBN 83-907-529-7-2
M UZEUM A RCHEOLOGICZNE w P OZNANIU
Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61 - 781 Poznań
tel: (48-61) 852 82 51; fax: (48-61) 853 10 10
e-mail: muzarp@man.poznan.pl;
strona internetowa: www.muzarp.poznan.pl
2
27436195.004.png
SPIS TREŚCI
CYWILIZACJA STAROŻYTNEGO EGIPTU
8
EGIPTOLOGIA
10
SZTUKA
12
HISTORIA
20
FARAON
28
OBELISK
30
TYTULATURA I IKONOGRAFIA WŁADCÓW
32
URZĘDNICY I KAPŁANI
34
WARUNKI NATURALNE I ŻYCIE CODZIENNE
38
PISMO
48
RELIGIA
52
OBYCZAJE POGRZEBOWE, MUMIE
i WYPOSAŻENIE GROBOWE
62
KONIEC I POCZĄTEK
88
SŁOWNIK TERMINÓW
90
MAPA EGIPTU
97
CHRONOLOGIA STAROŻYTNEGO EGIPTU
98
POLECANA LITERATURA
100
3
 
4
Wstęp
Wy sta wa Śmierć i ży cie w sta ro żyt nym Egip cie jest owo cem wie lo let niej współ pra cy
po mię dzy Mu zeum Ar che olo gicz nym w Po zna niu a Mu zeum Egip skim i Zbio ra mi Pa pi-
ru sów w Ber li nie. Dzię ki niej ze zbio rów ber liń skich otrzy ma li śmy do Po zna nia w 1998
r. uni ka to wą, wiel ką ko lek cję za byt ków egip skich. Zo sta ła ona wzbo ga co na przez kil ka
zabytków otrzymanych w 2000 r. z Muzeum Egipskiego w Monachium, a także przez
wy jąt ko wy obiekt - ber liń ski obe lisk Ram ze sa II, któ ry prze ka za no nam w 2002 r. W efek-
cie wy sta wa pre zen to wa na w Po zna niu po sia da ogrom ną war tość eks po zy cyj ną, na uko-
wą i ma te rial ną. I co bar dzo waż ne, za byt ki na tę eks po zy cję otrzy ma li śmy bez płat nie,
co jest wy da rze niem bez pre ce den su w dzi siej szym świe cie mu ze al nym.
Wy sta wa prze zna czo na jest dla wszyst kich tych, któ rych fa scy nu je wiel ka i na pew no
wciąż jesz cze ta jem ni cza cy wi li za cja sta ro egip ska. Na sza eks po zy cja sta ła się tak że cen-
ną po mo cą dy dak tycz ną dla stu den tów ar che olo gii, nie tyl ko po znań skich. Wal nie też
po mo gła roz wi nąć ba da nia wy ko pa li sko we w Egip cie pro wa dzo ne przez ar che olo gów
z na sze go Mu zeum.
Je stem prze ko na ny, że lek tu ra te go prze wod ni ka bę dzie do brym uzu peł nie niem pre-
zen to wa nych na wy sta wie ar cy dzieł sztu ki i kul tu ry sta ro egip skiej.
Prof. dr hab. Lech Krzyżaniak
Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
5
27436195.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin