Terapia manualna w leczeniu zmian zwyrodnieniowych Cz. I - Koncepcja medycyny manualnej. Zasady b.pdf

(144 KB) Pobierz
untitled
KINEZYTERAPIA
Terapia manualna
w leczeniu zmian zwyrodnieniowych
cz. I – Koncepcja medycyny manualnej
Zasady badania manualnego
Wstęp
Medycyna manualna jest znana we wszystkich krajach świata od
tysięcy lat. W USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii
od ponad 100 lat istnieją szkoły wyższe chiropraktyki i osteopatii
o programie podobnym do naszych akademii medycznych, ale
z dodaniem kilku tysięcy godzin nauczania procedur manual-
nych. Leczenie manualne jest oficjalnie uznane i opłacane przez
narodowe fundusze zdrowia, a pacjent ma prawo do domagania
się takiej formy leczenia.
W Europie nauka medycyny manualnej, zwanej również „neuro-
ortopedią”, ma charakter szkolenia podyplomowego dla lekarzy
i fizjoterapeutów, a jego ukończenie jest standardem współcze-
snego podejścia do leczenia dysfunkcji układu ruchu. Program
obejmuje ok. 1000 godzin szkoleniowych.
W Polsce szkolenie w tym zakresie zainicjowane zostało
w Klinice Neurologii w Katowicach we wczesnych latach sie-
demdziesiątych, a nauczycielem był wybitny autorytet w tej
dziedzinie, prof. Karel Lewit z Pragi. Autor artykułu prowadzi
szkolenia od ponad trzydziestu lat – początkowo pod egidą
CMKP w Warszawie lub WODKM w Katowicach – a obecnie
w prywatnym ośrodku medycznego szkolenia podyplomowe-
go. Polskie akademie medyczne nadal, niestety, utrzymują
stanowisko konserwatywne, preferując leczenie określane jako
„konwencjonalne”.
Ale również:
– profilaktyka obejmująca także niezbędne automobilizacje,
– szkolenie lekarzy i fizjoterapeutów,
– badania naukowe skuteczności leczenia manualnego.
Od kręgarstwa stosowanego przez laików (kręgarzy, znacho-
rów) różni się medycznym wykształceniem terapeuty, umożli-
wiającym ustalenie rozpoznania, wskazań i przeciwwskazań
do leczenia manualnego.
Koncepcja medycyny manualnej oparta jest na znanej zależ-
ności: struktura = funkcja.
Kwalifikacje terapeuty decydują o tym, który z tych członów uwa-
ża za bardziej istotny: zmiany strukturalne czy czynnościowe.
Podejście czynnościowe
Jest ono fundamentem medycyny manualnej. Badając kręgosłup lub
kończyny, musimy znać budowę anatomiczną poszczególnych struk-
tur i funkcję, jaką pełnią w warunkach ich fizjologicznego używania:
wytrzymałość na obciążenie, sprawne zginanie, prostowanie i rotacja,
brak bólu w spoczynku i podczas ruchu.
Nadmierne obciążenia (dynamiczne i statyczne), mikrourazy lub nie-
właściwa postawa ciała powodują wystąpienie dysfunkcji, takich jak
ból, ograniczenie zakresu ruchomości, osłabienie wydolności fizycznej.
Początkowo dysfunkcje te mają charakter w pełni odwracalny, czyli
ustępują po leczeniu. Jednak opóźnienie ich leczenia, np. wskutek
nieznajomości zasad badania i leczenia manualnego, powoduje ich
utrwalenie – tzw. morfologizację dysfunkcji – w postaci zmian zwy-
rodnieniowych kręgów, stawów, torebki stawowej, mięśni, więzadeł
i innych, często widocznych w badaniach radiologicznych.
Wprowadzenie
Czym jest medycyna manualna?
Medycyna manualna to ręczne badanie i leczenie dysfunkcji
układu ruchu:
– struktur prostych: stawów, mięśni, więzadeł,
– stereotypów: postawnego, ruchowego i oddechowego,
poprzez wykorzystanie wszystkich zmysłów terapeuty i wy-
konywanie specyficznych ruchów biernych.
Objawy dysfunkcji poszczególnych struktur
Staw:
– zablokowanie, czyli czynnościowe ograniczenie ruchomości
stawu, głównie o charakterze jakościowym, polegające na
Fot. 1. Zgięcie boczne w ułożeniu wy-
prostnym
Fot. 2. Zgięcie boczne w ułożeniu zgię-
ciowym
Fot. 3. Badanie odcinkowe przodo-
zgięcia
Fot. 4. Badanie odcinkowe tyłozgięcia
REHABILITACJA W PRAKTYCE 2/2006
23
11297105.002.png
 
KINEZYTERAPIA
Fot. 5. Badanie zgięcia bocznego,
zwróconego wypukłością do tera-
peuty
Fot. 6. Badanie zgięcia bocznego, zwró-
conego wypukłością od terapeuty
W tych przypadkach ocena skuteczności leczenia zależy od
subiektywnej oceny pacjenta, który podaje, że „boli mniej – tak
samo – jeszcze bardziej”, co skutkuje tylko zmianą leków.
Leczenie manualne, czyli terapia manualna, przywraca lub
poprawia uszkodzoną funkcję, co objawia się ustąpieniem
dolegliwości i objawów przedmiotowych, natomiast struktura,
jak np. „zmiany zwyrodnieniowe, osteofity na brzegach trzonów
kręgowych, wyrostków stawowych, obniżenie tarczy międzykrę-
gowej, kręgozmyk” itp. widoczne na zdjęciach radiologicznych,
najczęściej pozostaje niezmieniona.
Zasada: Nie leczymy zmian zwyrodnieniowych, ale dysfunk-
cje im towarzyszące!
Na przykład u osoby z „dyskopatią L5/S1” wystąpiły ostre bóle
krzyża i tylnej powierzchni uda. Po leczeniu dolegliwości te
ustąpiły i pacjent jest sprawny ruchowo, natomiast „zwężenie
tarczy międzykręgowej L5/S1” będzie się utrzymywało na
zdjęciach radiologicznych do końca życia.
Dysfunkcje występują również w stawach kręgosłupa i kończyn
bez jakichkolwiek zmian zwyrodnieniowych, a ich wykrycie
i leczenie jest możliwe tylko po badaniu manualnym.
upośledzeniu gry stawowej: dystrakcji (oddalania), kompresji
(ściskania) i ruchu ślizgowego, równoległego do jednej z po-
wierzchni stawowych, po wyeliminowaniu składowej toczenia
elementu stawu o powierzchni wypukłej, która występuje
podczas fizjologicznego ruchu biernego) i braku lub ograni-
czeniu elastyczności oporu końcowego ruchu biernego (tzw.
„sprężynowania”). Występuje przy tym ból spoczynkowy lub
ruchowy – po dłuższym bezruchu, np. rano – i objawy reflek-
toryczne (odruchowe) w tkankach miękkich – fałd Kiblera
w skórze i tkance podskórnej, miogelozy mięśni unerwionych
przez zablokowany segment ruchowy (p. niżej),
– nadmierna ruchomość konstytucjonalna występująca od urodze-
nia, obejmująca większość stawów lub niestabilność – objawia-
jąca się w określonych kierunkach ruchu stawu lub połączenia
kręgów, np. w kręgozmyku,
– przykurcze torebki stawowej, objawiające się nieprawidłowymi
wzorcami torebkowymi.
Mięsień:
– upośledzenie szybkiego rozluźnienia mięśnia po jego skurczu,
długotrwałe napięcie spoczynkowe włókien mięśniowych (mioge-
loza) typowe dla zablokowania czynnościowego stawu lub objawy
przeciążenia połączenia mięśnia z jego ścięgnem lub przyczepem
do kości (tendo-miozy, tendo-periostozy).
Więzadła:
– niewydolność więzadeł stabilizujących staw, rzadko skrócenie.
Skóra:
– fałd Kiblera – tkliwość, zgrubienie i utrudnienie
przesuwalności fałdu skóry i tkanki podskórnej
względem podłoża, „skórka pomarańczy” na jego
powierzchni. Występuje w pasie skóry posiadają-
cym unerwienie z tego samego poziomu rdzenia
co zablokowany segment ruchowy,
– strefy przeczulicy.
Wskazania i przeciwwskazania
do leczenia manualnego
Wskazaniem do leczenia manualnego są wszelkie dolegliwo-
ści układu ruchu. Mogą to być:
– bóle kręgosłupa i stawów kończyn,
– zaburzenia postawy ciała, np. skoliozy,
– bóle i zawroty głowy,
– dolegliwości związane z tzw. dyskopatiami.
Przeciwwskazania:
– ostre zmiany pourazowe: złamania kości, zerwanie więza-
deł i torebek stawowych,
– choroba nowotworowa z możliwymi przerzutami,
– stany zapalne kręgów, tarcz międzykręgowych, ropnie itp.,
– znaczna niewydolność układu krążenia, wysokie ciśnienie
tętnicze ok. 200 mmHg, czyli choroby pilnie wymagające
innej formy leczenia.
Nie są przeciwwskazaniem takie stany, jak:
– wypuklina jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej, bez
lub z korzeniowymi objawami ubytkowymi,
– osteoporoza,
– wiek pacjenta – dysfunkcje stawów szyjno-głowowych
występują już u niemowląt!
– zmiany zwyrodnieniowe lub wrodzone (np. rozszczep
tylnego łuku) kręgów,
– ciąża w pierwszych miesiącach,
– otyłość.
Przeciwwskazania dotyczą zwykle zabiegów ener-
gicznych, takich jak manipulacje, natomiast można
u tych pacjentów stosować łagodne techniki części
miękkich, trakcje lub mobilizacje o natężeniu
1-2 stopnia w skali Maitlanda, czyli bez dochodze-
nia do oporu końcowego ruchu biernego.
Podejście morfologiczne
Jest typowe dla przedstawicieli medycyny „kon-
wencjonalnej”, dla których podstawą rozpoznania
jest obraz radiologiczny elementów kostnych stawu
(„osteofity”) i tarczy międzykręgowej („dyskopatia”)
oraz korzeniowe objawy ubytkowe.
Często wynik badania radiologicznego jest
przepisywany jako rozpoznanie kliniczne, np.
bardzo częsta „dyskopatia C5/6” jest uważana
za przyczynę szumów usznych, zawrotów głowy,
niedosłuchu itp.
Nierzadko uważa się, że pacjent jest zdrowy, po-
nieważ nie stwierdzono u niego korzeniowych
objawów ubytkowych: osłabienia odruchów,
zaburzeń czucia lub niedowładu mięśni.
Fot. 7. Badanie rotacji odcinkowej
w pozycji siedzącej
Zasady badania
Badanie manualne składa się z kilku etapów:
– badania ogólnego,
– badania odcinkowego,
– badania segmentarnego.
Od stopnia opanowania umiejętności badania
manualnego na tych etapach zależą możliwo-
ści terapeutyczne!
Badanie ogólne obowiązuje wszystkich lekarzy
i fizjoterapeutów.
Wywiad:
– dolegliwości obecne: bóle kręgosłupa, bóle
i zawroty głowy, bóle kończyn,
24 REHABILITACJA W PRAKTYCE 2/2006
11297105.003.png 11297105.004.png
 
KINEZYTERAPIA
– od kiedy pacjent choruje: data; jaka była przyczyna (dźwi-
ganie, upadek, „grypa”)?
– obecne zaostrzenie: po czym? co nasila ból:
1. bóle po wstaniu z łóżka, ustępujące po „rozruchu” sugerują
zablokowanie,
2. rano pacjent czuje się dobrze, a bóle nasilają się po połu-
dniu i wieczorem – taki przebieg sugeruje dyskopatię,
3. co daje ulgę – ruch czy odpoczynek,
4. jakie stosowano leczenie – leżenie, ćwiczenia, leki prze-
ciwbólowe,
– inne choroby w wywiadzie: urazy, operacje, pobyty w szpitalu,
– tryb życia pacjenta:
1. praca – biuro, przy komputerze, podróże samochodem,
w kopalni,
2. rekreacja – spacery, pływanie, turystyka lub ich brak,
3. czy ćwiczy codziennie – uwaga na ćwiczenia zabronione,
siłowe.
Ogólne badanie internistyczne (pomiar ciśnienia tętniczego,
osłuchiwanie serca, płuc i tętnic szyjnych, palpacja jamy brzusz-
nej) i neurologiczne: objawy korzeniowe i rzekomokorzeniowe,
objaw Babińskiego itp.
Ogólna ocena układu ruchu:
– oglądanie naturalnego zachowania pacjenta (chód, rozbieranie
się, siadanie itp.),
– ocena postawy ciała z użyciem pionu i testu dwóch wag,
– badanie ruchów czynnych w pozycji stojącej, w tym obser-
wacja chodu na palcach i na piętach (ocena dolnych nerwów
rdzeniowych).
Po takim badaniu można pacjentowi zalecić leczenie ogólne:
wypoczynek, zabiegi fizjoterapeutyczne i leki przeciwbólowo-
-przeciwzapalne. Tak właśnie postępuje większość terapeutów
„konwencjonalnych”.
Badanie odcinkowe
Wymaga już pewnych umiejętności, jakie każdy lekarz i fizjote-
rapeuta może zdobyć na kilku kursach medycyny manualnej.
Przykłady:
– ocena ruchów sprzężonych kręgosłupa w pozycji siedzącej:
w pozycji wyprostnej zgięcie boczne w lewo powoduje rota-
cję kręgów w prawo (fot. 1). W pozycji przodozgięcia zgięcie
boczne w lewo powoduje rotację kręgów w lewo (fot. 2). Inny
przebieg zgięcia bocznego i rotacji wskazuje na dysfunkcję
danego odcinka kręgosłupa,
– badanie ruchów biernych odcinkowych:
a. w pozycji siedzącej (fot. 3-7). Ocenia się zakres i symetrię
tych ruchów całą dłonią – dysfunkcje są zwykle asyme-
tryczne,
b. w ułożeniu na boku (fot. 8-11)
Badanie ruchów odcinkowych wykonuje się również w uło-
żeniu na brzuchu lub na plecach. Zmiana ułożenia ułatwia
pacjentowi rozluźnienie się, a terapeucie weryfikację objawów
stwierdzonych w ułożeniu poprzednim. Po takim badaniu
lokalizujemy dysfunkcję w określonym odcinku kręgosłupa
i możemy zastosować leczenie odcinkowe: techniki części
miękkich, trakcje i mobilizacje, które zostaną przedstawione
w części drugiej.
Badanie segmentarne
Badanie segmentarne wymaga określonych predyspozycji i dłu-
gotrwałego szkolenia: w USA ok. 4000 godzin na uczelniach
wyższych, w Europie ok. 1000-2000 godzin, w Polsce 300 go-
dzin podstawowego szkolenia podyplomowego dla lekarzy
i fizjoterapeutów. Istotą badania segmentarnego jest badanie
gry stawowej i oporu końcowego stawów kręgosłupa i kończyn
oraz badanie palpacyjne tkanek miękkich.
Stosowanie zabiegów segmentarnych (mobilizacji segmentar-
nych i manipulacji) przez osoby nie posiadające wymaganego
zaświadczenia lub certyfikatu ukończenia szkolenia na tym
poziomie, prowadzonego przez akredytowane ośrodki i osoby
do tego upoważnione, jest niedozwolone!
O rozpoznaniu decyduje umiejętność oceny korelacji do-
legliwości pacjenta z objawami stwierdzanymi w badaniu
przedmiotowym i z wynikami badań dodatkowych.
Zapraszam do lektury kolejnych części cyklu: „Zasady leczenia”
i „Profilaktyka i automobilizacja”, które zostaną opublikowane
w następnych numerach „Rehabilitacji w Praktyce”.
D R MED . Z BIGNIEW A. A RKUSZEWSKI
Gabinet Neurologiczny
Katowice, ul. Sokolska 56/1
Piśmiennictwo u autora.
Fot. 8. Ułożenie na boku – odcinkowe badanie przodozgięcia
Fot. 9. Ułożenie na boku – odcinkowe badanie tyłozgięcia
Fot. 10. Badanie odcinkowego zgięcia bocznego
Fot. 11. Badanie odcinkowej rotacji w ułożeniu na boku
REHABILITACJA W PRAKTYCE 2/2006
25
11297105.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin