Kregoslup - badanie manualne i mobilizacja.pdf

(1618 KB) Pobierz
92059497 UNPDF
wód uznania za jego wielkie zasługi oraz pomoc fizjoterapeutom w
dostępie do terapii manualnej dr Walter Hinsen w 1989 roku został
członkiem honorowym Niemieckiego Towarzystwa Ortopedycznej
Terapii Manualnej (DGOMT). Nasz wspólnie spędzony czas od mo-
mentu naszego poznania w ciągu 30-tu lat był czasem owocnych za-
równo osobistych jak i zawodowych doświadczeń.
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne .......................................... 11
Zajęcia w szkołach fizjoterapii ............................ 15
Terminologia — skróty i fachowe określenia ................ 16
OMT — System Nordycki, Koncepcja Kaltenborna i Evjentha ... 30
Olaf Evjenth
Freddy M. Kaltenborn
Traudi Baldauf Kaltenborn
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Historia Medycyny Manualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.1. , Ogólna .......................................... 39
1.2. Historia terapii manualnej we fizjoterapii ............ 41
1.3. Historia terapii manualnej dla fizjoterapeutów
w Niemczech ..................................... 43
2. Anatomia (F. Zahnd) .............................. 47
2.1. Połączenia między trzonami kręgów ................ 47
2.2. Maziowe stawy międzykręgowe (międzywyrostkowe) .. 51
2.2.1. Mobilność, kształt i płaszczyzna powierzchni
stawowych ....................................... 51
2.2.2. Torebka stawowa ................................. 53
2.2.3. Jama stawowa .................................... 53
2.2.4. Czynność (funkcja) ................................ 54
2.3. Otwór międzykręgowy ............................ 55
2.4. Więzadła ......................................... 57
2.5. Unerwienie kręgosłupa ............................ 59
2.6. Unerwienie obwodowe ............................ 61
2.6.1. Czuciowe unerwienie skóry ........................ 61
2.6.2. Czuciowe unerwienie struktur leżących głęboko ...... 61
2.6.3. Unerwienie motoryczne (ruchowe) ................. 61
3. Etiologia i patogeneza bólu pleców (F. Zahnd) ....... 65
3.1. Naturalny przebieg ............................... 65
3.1.1. Czynniki emocjonalne ............................. 65
3.1.2. Zmiany w mięśniach .............................. 65
3.1.3. Zmiany w stawach międzykręgowych oraz w krążku
międzykręgowym ................................. 66
92059497.002.png
3.2.
3.2.1.
„Zablokowanie" ................................
Zakleszczenie (uwięźnięcie) fałdu błony maziowej w
stawie międzykręgowym ......................
Przemieszczenie lub ewentualnie zakleszczenie
(uwięźnięcie) fragmentu krążka międzykręgowego .
Segmentalny oraz międzysegmentalny skurcz mięśni
Sklejenie struktur łącznotkankowych ..............
Uwagi dotyczące badania oraz leczenia ............
67
7.5.
Leczenie próbne — diagnoza aktualna ............
Ruchy segmentalne kręgosłupa (kontynuacja 7.2.4.2.)
103
104
67
Zasady leczenia .............................
Leczenie dysfunkcji somatycznej z pozytywnymi
objawami neurologicznymi ...................
Leczenie dysfunkcji somatycznej z negatywnymi
objawami neurologicznymi ...................
Leczenie zmniejszające ból ....................
Środki zwiększające ruchomość tkanek miękkich
Środki zwiększające ruchomość stawów ........
Środki zmniejszające ruchomość lub stabilizacja .
Testy kontrolne i inne zasady postępowania Terapia
uzupełniająca i profilaktyka ............
Ćwiczenia domowe ..........................
Profilaktyka .................................
110
3.2.2.
68
69
70
70
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
110
8.2.
1:
8.2.
2.
8.2.
3.
8.2.
4.
8.3.
111
111
112
112
113
113
114
114
115
4.
Zespoły korzeniowe (tabele) ....................... 73
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
Wskazania (D. Miihlemann)
Ogólne ..................
Zespoły chorobowe .......
Uwagi ogólne ............
Zespoły szyjne ............
Zespoły piersiowe .........
Zespoły lędźwiowe .......
Miednica ................
CZĘŚĆ TECHNICZNA
Przeciwwskazania (D. Miihlemann) .............
Ogólne .......................................
Specjalne .....................................
Dotyczące gry stawowej, oporu końcowego i bólu .
Dotyczące technik leczenia oraz jego intensywności
Podsumowanie ................................
Powikłania ....................................
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.4.
Wprowadzenie dotyczące schematów badania i leczenia
Wprowadzenie dotyczące technik ....................
117
118
1.
1
.1.
1
.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Anatomia ................
Biomechanika ............
Badanie i leczenie .........
Miednica: badanie (schemat)
Miednica: leczenie (schemat)
123
123
125
127
129
142
Zasady badania .........................
Wywiad .................................
Stan ogólny (objawy, ocena biomechaniczna)
Oglądanie ...............................
Badanie palpacyjne (palpacja) .............
Testy neurologiczne oraz naczyniowe ......
Badanie ruchu ...........................
1. Ruchy czynne .........................
2. Ruchy bierne .........................
3. Testy oporowe ........................
Badania techniczne ......................
Podsumowanie ..........................
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
Kręgosłup lędźwiowy ................
Anatomia ............................
Biomechanika ........................
Badanie i leczenie .....................
Kręgosłup lędźwiowy: badanie (schemat)
Kręgosłup lędźwiowy: leczenie (schemat)
148
148
149
149
151
183
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Kręgosłup piersiowy i żebra
Anatomia ................
Biomechanika ............
197
197
198
7
.3.
7
3.
3.1.
92059497.003.png
3.3. Badanie i leczenie ................................. 198
3.4. Kręgosłup piersiowy: badanie (schemat) ............. 200
3.5. Kręgosłup piersiowy: leczenie (schemat) ............. 227
SŁOWO WSTĘPNE
„Kręgosłup — badanie manualne i mobilizacja" jest tłumaczeniem
norweskiej książki „Manuell Mobilisering av Ryggraden", która w 1989
roku ukazała się jako uzupełnione wydanie książki „Frigj0ring av Ryg-
graden" (1964). (Frigj0ring av Ryggraden" w 1970 roku została prze-
tłumaczona na język angielski przez Robina A. Mc Kenziego). „Kręgosłup
— badanie manualne i mobilizacja" jest kontynuacją książki „Manualne
mobilizacje stawów kończyn", która ukazała się w dziesięciu językach:
niemieckim, angielskim, fińskim, francuskim, japońskim,
holenderskim, norweskim, hiszpańskim, greckim i polskim. Są w niej
opisane podstawowe zasady badania oraz manualnej mobilizacji. Za-
kładamy, że zasady te zostały już przyswojone.
„Kręgosłup — badanie manualne i mobilizacja" zawiera dwa prak-
tyczne podręczniki „Test Segmentum Mobilis" oraz „Mobilisation I", które
opracowane zostały na podstawie norweskiego wydania „Manuell
Mobilisering av Ryggraden". Wydanie to poprzez wiele lat wykorzysty-
wane było przez Niemieckie Towarzystwo Medycyny Manualnej w FAC w
Hamm jako materiał dydaktyczny do prowadzenia dwóch pierwszych
kursów dotyczących kręgosłupa. Książka ta jest również podręcznikiem
praktycznym na podstawie którego prowadzone są w ramach
Międzynarodowego Seminarium kursy W-l oraz W-2. Oprócz tego za-
wartość tej książki została tak przedstawiona, aby stanowić materiał do
nauczania w szkołach fizjoterapii (patrz strona 15).
Aby książka ta była bardziej zrozumiała na wstępie umieściliśmy
spis używanej terminologii wraz z komentarzem oraz zestawienie fun-
damentalnych zasad Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcji
Kaltenborna i Evjentha (System Nordycki).
Książka podzielona została na dwie części: ogólną oraz techniczną.
Część ogólna zawiera materiał dotyczący historii terapii manualnej,
anatomii kręgosłupa, etiologii i patogenezy bólu pleców, zespołów
korzeniowych (schematy), wskazań i przeciwwskazań oraz zasad
badania i leczenia dla potrzeb mobilizacji.
Część techniczna książki zawiera ilustracje oraz opisy poszcze-
gólnych technik badania i leczenia. Każdy rozdział rozpoczyna się od
wprowadzenia, które zawiera krótkie streszczenie anatomii, biome-
chaniki, specyfikę badania oraz leczenia zajętych odcinków kręgo-
słupa oraz przeglądowy schemat technik badania lub leczenia.
4. Kręgosłup szyjny (C 2 —Th 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
4.1. Anatomia ........................................ 251
4.2. Biomechanika .................................... 251
4.3. Badanie i leczenie ................................. 252
4.4. Kręgosłup szyjny: badanie (schemat) ................ 253
4.5. Kręgosłup szyjny: leczenie (schemat) ................ 283
5. Górny kręgosłup szyjny (Occiput — Atlas — Axis) .. 299
5.1. Anatomia ........................................ 299
5.2. Biomechanika .................................... 300
5.3. Badanie i leczenie ................................. 301
5.4. Górny kręgosłup szyjny: badanie (schemat) .......... 302
5.5. Górny kręgosłup szyjny: leczenie (schemat) .......... 312
Bibliografia ............................................. 319
11
92059497.004.png
W 1945 roku jako świeżo wykształcony nauczyciel sportu mogłem w
Niemczech wziąć udział w rehabilitacji ofiar wojny. Oprócz czynnego
treningu wykorzystywałem jeszcze masaż, mobilizację oraz manipulację
stawów kończyn. Będąc nauczycielem sportu w Norwegii nie mogłem
zajmować się leczeniem pacjentów. Z tego powodu zdobyłem
dodatkowe wykształcenie — fizjoterapeutyczne. Po otwarciu mojej
prywatnej praktyki w 1950 roku w Oslo szybko się zorientowałem, że
zdobyte wykształcenie nie wystarcza mi w leczeniu schorzeń
kręgosłupa. Pojedynczy pacjenci opowiadali mi, że oczekiwaną pomoc
otrzymywali u chiropraktyka.
Fakt ten powodował zniechęcenie w mojej pracy zawodowej. W
1950 roku postanowiłem kontynuować dalsze dokształcanie zawodowe.
Rozpoczynając studia u dr Jamesa Mennella w Londynie chciałem się
wyspecjalizować w leczeniu schorzeń kręgosłupa. W1952 roku
rozpocząłem naukę u dr Jamesa Cyriaxa. W 1954 roku otrzymałem od
niego zgodę na prowadzenie nauczania. Zacząłem,od kursów wśród
moich kolegów. Kursy te organizowane były przy udziale Związku
Fizjoterapeutów w Oslo oraz Norweskiego Związku Lekarzy zajmu-
jących się medycyną fizykalną. W powiązaniu z nimi powstały moje
pierwsze publikacje na temat tego sposobu leczenia. One też stanowią
podwaliny niniejszego wydania książki.
Szczególne podziękowania oraz uznanie należą się mojemu koledze
i współpracownikowi przy tworzeniu tej książki — Olafowi Evjen-thowi.
Ód 1968 roku łączy nas owocna i pouczająca dla mnie współpraca,
która doprowadziła ostatecznie do powstania Ortopedycznej Terapii
Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
Olaf Evjenth zachowując nasze specjalne zasady ulepszył w ostat-
nich latach większość technik badania i leczenia. Na wszystkich ilu-
stracjach w części technicznej pokazuje on wszystkie wymieniane tech-
niki. Razem z dr Jernem Hambergiem opublikował on trzy części książki
dotyczącej rozciągania mięśni (dwie dla terapeutów, jedna dla pa-
cjentów). Nowe wydanie angielskie drugiej części („rozciąganie mięśni
kręgosłupa") obejmuje równocześnie leczenie stawów kręgosłupa.
Publikacja ta stanowi także kontynuację mojej książki.
Chciałbym jednocześnie podziękować mojej żonie Traudi Baldauf
Kaltenborn — pierwszej niemieckiej fizjoterapeutce, która ukończyła
szkołę OMT w Niemczech. Oprócz fachowej pomocy przy pisaniu tej
książki podjęła się ona tłumaczenia z języka norweskiego dużej części
opracowywanego materiału.
Dziękuję również moim współpracownikom ze Szwajcarii: dr Da-
nielowi Muhlemannowi oraz Fritzowi Zahndowi. Oboje ukończyli
szkolenie OMT w Norwegii.
Dr Daniel Muhlemann (doktor chiropraktyki) przetłumaczył oraz
fachowo opracował rozdział 5. Wskazania oraz rozdział 6. Przeciw-
wskazania.
Fritz Zahnd — instruktor OMT napisał rozdział 3. Etiologię, prze-
tłumaczył i opracował rozdział 2. Anatomię oraz anatomię przedsta-
wioną w części technicznej książki przed opisem poszczególnych od-
cinków kręgosłupa.
Dziękuję również niemieckim fizjoterapeutom: Sibylli Szwarz za
jej pomoc w tłumaczeniu oraz instruktorowi Christianowi Glockowi za
jego propozycje i wskazówki.
Scheidegg, 31 marzec 1992
Freddy M. Kaltenborn
12
92059497.005.png
INFORMACJE O AUTORZE
ZAJĘCIA W SZKOŁACH FIZJOTERAPII
Książka „Kręgosłup — badanie manualne i mobilizacja" podobnie
jak „Manualne mobilizacje stawów kończyn" jest pomyślana jako pod-
ręcznik do zajęć w szkołach fizjoterapii. Szkolenie podstawowe oraz
dokształcanie w ramach Ortopedycznej Terapii Manualnej w żadnym
wypadku nie ma zastępować tych szkół, ale ma dawać lepsze do nich
przygotowanie oraz lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu.
Przed zastosowaniem konwencjonalnego leczenia ruchowego,
przeprowadza się wiele ruchowych technik diagnostycznych oraz te-
rapeutycznych (wszystkich technik, które powodują ruch w stawach).
Aby były one efektywne to wymagana jest zarówno wiedza z zakresu
anatomii funkcjonalnej, biomechaniki jak i zdolność badania oraz le-
czenia manualnego stawów. Dzięki nim leczenie konwencjonalne przy
zastosowaniu takiej terapii będzie w sposób istotny efektywnie zmieniać
podrażnienie lub uszkodzenie stawu.
Wszystkie techniki lecznicze przedstawione w niniejszej książce od-
bywają się pod pełną kontrolą pacjenta tzn. są przeprowadzane w sposób
powolny. Pacjent może w każdym momencie przerwać leczenie.
Przepis (luty 1995):
Od dnia l lipca 1994 roku nowe prawo pracy w Niemczech włączyło
terapię manualną do programu nauczania w szkołach fizjoterapii.
Ustalona liczba godzin nauki nie wystarczy jednak na przerobienie
materiału obu moich książek. Z tego też powodu Niemieckie Towa-
rzystwo Ortopedycznej Terapii Manualnej (DGOMT) otrzymało ode
mnie zgodę na wykorzystanie kilku stron z książki dotyczącej stawów
kończyn oraz tej książki w celu wydania szkolnego opracowania skryp-
towego. Czas trwania nauki wynosi 80 godzin. Wydanie skryptowe
„Podstawy terapii manualnej" jest rozpowszechniane poprzez Oster-
kamp Druck GmbH.
Kształcenie podstawowe w terapii manualnej kończące się certyfi-
katem oraz dokształcanie w ramach OMT odbywające się w centrum
kształcenia w DFZ w Mainz i w E-OMT w Kreischa bazuje właśnie na
tym skrypcie. Przed rozpoczęciem „kształcenia podstawowego w te-
rapii manualnej kończącego się certyfikatem" zakłada się znajomość
materiału skryptowego. Dla osób kształconych przed wprowadzeniem
nowego ustawodawstwa istnieje możliwość zdobycia tej wiedzy w
oparciu o kursy podstawowe (wcześniej W-l oraz W-2) w wymie-
nionych wcześniej centrach szkoleniowych.
Urodzony: Oslo, Norwegia 1923
Wykształcenie i rok ukończenia:
Matura (Norwegia) 1942
Nauczyciel sportu (1945) oraz fizjoterapeuta (Norwegia) 1949
Medycyna Ortopedyczna, Cyriax (Londyn) 1954
Chiropraktyk (FAC/Hamm) 1958
Terapia manualna (MT II, Norwegia) 1959
Osteopatia, Stoddard (Londyn) 1962
Ortopedyczna Terapia Manualna (ISOMT) 1973
Działalność:
Praktyka prywatna w Oslo 1950—1982
Nauczyciel medycyny ortopedycznej (Cyriax) od 1955
Nauczyciel chiroterapii dla lekarzy, Niemcy:
DGMM, FAC/Hamm 1963—1982
DGMM, MWE/Neutrauchburg 1974—1975 Nauczyciel
osteopatii (Stoddard) od 1971 Instruktor OMT (międzynarodowy)
fizjoterapeutów od 1973 Przewodniczący oraz członek IFOMT
Standard-Committee 1974—1982 Konsultant norm zawodowych
IFOMT 1982—1990 Profesor biomechaniki dla lekarzy osteopatów
Michigan State University, USA 1977—1984
Profesor terapii fizykalnej dla fizjoterapeutów, Oakland University
MI/USA od 1984 Nauczyciel OMT w centrum kształcenia w Mainz od
1984
Członkostwo honorowe:
Norweski i Chilijski Związek Fizjoterapii
Niemieckie, Fińskie, Norweskie, Szwedzkie Towarzystwo OMT
Szwedzkie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej
Pozostałe:
Specjalista terapii manualnej (Norweski Związek Fizjoterapii) 1991
Nagroda IFOMT 1992 (Vail, USA)
14
15
92059497.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin