Fitzcarraldo - Werner Herzog (1982) CD1.txt

(23 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{385}{}Indianie nazywaj� obszar Cayahuari Yacu krajem...
{492}{}"w kt�rym b�g nie zako�czy� jeszcze|dzie�a stworzenia. "
{696}{}Wierz�, �e dopiero po znikni�ciu ludzi...
{779}{}b�g wr�ci, by doko�czy� swe dzie�o.
{1811}{}F I T Z C A R R A L D O
{3046}{}Na Boga, pospiesz si�!
{3107}{}Skoro ju� co� takiego wymy�lili�my...
{3166}{}zachowajmy przynajmniej styl.|- Sp�nimy si� na Caruso!
{3274}{}Chod�!
{3406}{}Ca�y jeste� wysmarowany olejem.|Wytr� ci�.
{3537}{}- Kochana Molly, przesta�.|- Tak nie lepiej...?
{3622}{}Chod� ju�!
{3981}{}Najlepszy szampan!
{8225}{}Jeszcze zd��ymy!
{8345}{}Szanowna Pani, Panie.|To przedstawienie galowe.
{8441}{}Przyp�yn�li�my z Iquitos,|tysi�c dwie�cie mil Amazonk�.
{8559}{}- Musia�em wios�owa�, silnik nawali�.|- Prosz� spojrze� na jego r�ce.
{8644}{}Wios�owa�em dwa dni|i dwie noce, aby zobaczy� Caruso.
{8764}{}Niestety bez bilet�w...
{8800}{}On musi koniecznie zobaczy�|to przedstawienie.
{8848}{}Nie ma biletu, ale ma do tego prawo.|Prosz�!
{8942}{}Zamierzam zbudowa� oper� w Iquitos.|Caruso wyst�pi na jej otwarciu.
{9039}{}To b�dzie najwi�ksza opera, jak� widzia�a d�ungla.|Prosz�, niech pan mnie wpu�ci.
{9159}{}Pomo�e nam pan?|Niech�e nas pan wpu�ci.
{9280}{}Prosz�.
{9364}{}Sam ch�tnie bym tam wszed�,|prosz� mi wierzy�...
{9806}{}St�jcie przy samej �cianie|i ani s�owa.
{10850}{}On chyba patrzy na ciebie...
{10897}{}Tak...
{10981}{}Wskazuje na mnie.
{11066}{}Zwraca si� do mnie!
{14913}{}Fitzcarraldo? Jak to si� pisze?
{15044}{}Niecodzienne nazwisko!
{15141}{}M�j ojciec by� Irlandczykiem.|Moje prawdziwe nazwisko to Fitzgerald.
{15238}{}Brian Sweeney Fitzgerald.
{15275}{}Peruwia�czycy nie mogli tego wym�wi�.
{15321}{}Fitzgerald? Z Iquitos?|Ten od kolei �elaznej?
{15465}{}Tak, to ja.
{15588}{}Tak...
{15680}{}Linia kolejowa przez Andy...
{15765}{}Niestety projekt utkn�� w d�ungli.
{15837}{}Odwa�ny projekt, a pomys�|nadal jest aktualny.
{15909}{}Teraz pr�buj� szcz�cia|jako producent lodu.
{16053}{}Ludzie tu, ci z wielkimi pieni�dzmi...
{16113}{}chc� g�o�nych nazwisk z Europy.
{16221}{}Sarah Bernhardt, aktorka,|nie umie nawet �piewa�.
{16365}{}Ale o jej drewnianej nodze|m�wi ca�e miasto.
{16472}{}L�d, tak...
{16538}{}a wszystko po to,
{16616}{}bo marzy mi si�...
{16688}{}... opera.
{16735}{}Wielka opera w d�ungli!
{16809}{}Fitzcarraldo j� zbuduje|i Caruso b�dzie �piewa� na premierze.
{16916}{}Tylko marzenia mog� przenosi� g�ry.
{17122}{}Od pi�ciu lat jeste�my, Manuso jest,|najbogatszym miastem na �wiecie.
{17303}{}To jak w czasie gor�czki z�ota.
{17469}{}Wkr�tce ten budynek opery|b�dzie zbyt ma�y.
{17574}{}Dzi� ceny ziemi s� kilka razy wy�sze|ni� w Nowym Jorku.
{17659}{}Pa�ace, kt�re pan wok� widzi|s� wyk�adane kafelkami z Delf...
{17778}{}i marmurami z Florencji.
{17826}{}Iquitos te� takie wkr�tce b�dzie.|Na razie to tylko n�dzna osadnicza dziura...
{17947}{}ale z naszym kauczukiem -|dogonimy Manaus.
{18019}{}Lepiej sytuowani mieszka�cy Manaus,|przepraszam, �e o tym wspominam...
{18141}{}...brudn� bielizn� wysy�aj� do prania|do Lizbony.
{18213}{}Bo wod� w Amazonce uwa�a si�|za zbyt brudn�.
{21746}{}Nie zostaniesz?
{21856}{}Chyba nie.
{21916}{}Niezbyt podoba mi si�|wok� twojego ma�ego burdeliku.
{22012}{}Nie jest tak �le.
{22058}{}Kszta�c� dziewcz�ta do najlepszych dom�w,|to lepsze ni� ulica.
{22202}{}Nie o dziewcz�ta mi chodzi.
{22275}{}Irytuje mnie ta zarozumia�a ho�ota,|kt�ra my�li, �e za pieni�dze...
{22359}{}mo�na mie� wszystko.
{22382}{}A opera... musz� wi�cej energii w�o�y�|w t� fabryk� lodu.
{22501}{}Zacznij zjednywa� sobie powa�anie.|Nie zaszkodzi ci to.
{22622}{}Przez to ju� raz zbankrutowa�em.
{22731}{}Nie, m�j dom jest na dole,|nad rzek�.
{22801}{}Tam mam swoj� publiczno��.
{22897}{}Dzieci?
{22922}{}Tak, dzieci.
{22969}{}I �winia.
{23017}{}Jedna z tych we�nistych, p�odnych -|kocha mnie.
{23137}{}Nie r�b jej tylko nadziei.
{26588}{}B�dziesz mia�a w mojej operze|honorowe miejsce.
{26688}{}Prywatn� lo�� i aksamitny fotel.
{27869}{}To efekt reakcji chemicznej|r�nych soli.
{27944}{}Wyobra�asz sobie, jakie daje to mo�liwo�ci?|Nikt nie chce tego zrozumie�.
{28075}{}Dzieciaki s� zachwycone.
{28100}{}Tak, uwielbiaj� to je��.
{28220}{}Wyobra�asz sobie l�d w ka�dej chacie?
{28268}{}W �adowni ka�dego statku?
{29227}{}Prosz�, pa�ska kolej.
{29299}{}Co pan o tym my�li?
{29336}{}Co ja s�dz�. Nie dadz� panu na to �adnego patentu.
{29455}{}Technologi� produkcji opisano|w ka�dym podr�czniku szkolnym ju� 1000 razy.
{29562}{}Ale ja mam w tym do�wiadczenie,|a to jest najwa�niejsze.
{29646}{}Poza tym, na co komu l�d w d�ungli?|�eby och�adza� kauczuk?
{29793}{}A mo�e mamy wyczarowa� lodowiec|w �rodku d�ungli?!
{29898}{}Potem wsadzimy pa�sk� transandyjsk� kolej|na narty...
{30031}{}...zwolnimy hamulce, pchniemy...
{30094}{}...i wszystko zjedzie do doliny!
{30223}{}Niech pan zaczeka.
{30294}{}I nie bierze sobie tego tak do serca.
{30342}{}To dla pana.
{30450}{}Niech pan zagra z nami partyjk�.
{30545}{}To napi�cie. Cudowne uczucie,|kiedy przegrywa si� pieni�dze!
{30643}{}Nic nie mo�e si� z tym r�wna�!|To ekstaza!
{32106}{}Ten ko�ci� b�dzie tak d�ugo zamkni�ty,|a� miasto b�dzie mia�o w�asn� oper�.
{32320}{}Ma by� opera!
{32392}{}Chc� mie� oper�!
{32487}{}Chc� mie� moj� oper�!
{32583}{}Ten ko�ci� b�dzie zamkni�ty,|a� miasto b�dzie mia�o oper�.
{32727}{}Wybuduj� w�asn� oper�!
{32823}{}Wybuduj� w�asn� oper�!
{33135}{}Chc� mie� w�asn� oper�...
{34861}{}M�g�bym przetrzyma� tu pana ze dwa tygodnie.|To by si� panu przyda�o.
{35053}{}Dzi�kuj�. Dwa dni mi wystarcz�.
{35245}{}Zawdzi�czam to Molly, zapewne?
{35294}{}O niej nic nie wiem.|Prosz� ze mn�.
{35389}{}Zobaczy pan sam, dlaczego|pana zwolni�em. Chod�my!
{35688}{}Nie ruszaj� si� st�d na krok.|Nie jestem zimny jak g�az.
{35964}{}To wszystko �atwo zorganizowa�.
{36038}{}Zebra� ich wszystkich tu razem?
{36132}{}Don Aquilino, braci Borja i innych...
{36193}{}Zdaj si� z tym na mnie.|Zbior� swoje dziewczynki...
{36325}{}i ci kauczukowi baronowie zlec� si�,|jak muchy do miodu.
{36398}{}B�d� w szampa�skim humorze.
{36467}{}Przynios� sw�j fonograf.
{36539}{}Trzeba ci� tylko doczy�ci�.
{36600}{}Nie wypuszcz� ci� st�d.
{36671}{}K�piel dla Pana Fitzcarraldo!|Pe�en program.
{36731}{}Z dostaw� do mojej sypialni.
{37163}{}Ka�dy chce ode mnie pieni�dzy.|Szpital, stra� po�arna...
{37283}{}...a teraz pan,|z t� pa�sk� oper�!
{37355}{}Ona wyra�a nasze|najbardziej wznios�e uczucia.
{37463}{}Najwznio�lejsze uczucia!
{37594}{}Poka�� panu co�.
{37666}{}Prosz� tu podej��.
{37850}{}Troszeczk� bli�ej.
{38219}{}Widzi pan, jak szybko|mo�na utopi� pieni�dze?
{38302}{}Pan chyba zna to uczucie.
{38350}{}Linia kolejowa poch�ania przecie�|ogromne sumy.
{38446}{}Zbankrutowa�, to musi by�|fascynuj�ce.
{38542}{}Do��czmy teraz do reszty.
{38601}{}Niecz�sto jest okazja widzie� przyjaci�|i konkurent�w zgromadzonych razem...
{38686}{}...w jednym miejscu.
{39431}{}Rosita, rusz si�!
{39467}{}Zanie� panom szampana!
{39644}{}Prosz� pa�stwa o uwag�!
{39764}{}Prosz� podej�� bli�ej.
{41038}{}S�u�ba! Trzyma� go!
{41206}{}Chwileczk�! Prosz�, nie ma powod�w|do obaw!
{41300}{}Panie i panowie, spokojnie.
{41359}{}Widzicie, uspokoi� si� ju�.|Ten �ywio�owy wybuch min��.
{41550}{}M�j panie, s�u�ba wyprowadzi teraz pana|do kuchni.
{41648}{}Kucharz moich ps�w|przygotuje panu posi�ek.
{41731}{}Wielkie dzi�ki panie.|By� pan doskona�y.
{41899}{}Za kucharza pa�skich ps�w.
{42030}{}Za Verdiego.
{42126}{}Za Rossiniego.
{42222}{}Za Caruso.
{42270}{}Za Fitzcarralda,|nieszcz�snego marzyciela!
{42342}{}Pa�skie zdrowie!
{42485}{}Jak stoj� teraz przed panem,|tak pewnego dnia...
{42581}{}sprowadz� do Iquitos wielk� oper�.
{42655}{}Jestem wi�kszo�ci�.
{42775}{}Jestem miliardami.
{42823}{}Jestem sztuk� w lesie.
{42869}{}Jestem wynalazc� kauczuku.
{42943}{}Dzi�ki mnie poznano si� na nim.
{42989}{}M�j panie, pa�ski �wiat|jest ledwie n�dzn� karykatur�...
{43133}{}tego, co ogl�da pan na scenie|wielkich przedstawie� operowych.
{43205}{}Fitz, Fitz, uspok�j si�,|chod�my.
{43277}{}Ten cz�owiek jest martwy jak k�oda.|To �aden przeciwnik dla ciebie.
{43375}{}Madam, stoj� jeszcze mocno na nogach.
{43468}{}W istocie jest pan �owc� dzikich zwierz�t?
{43542}{}A co to ma do rzeczy?
{43588}{}Nie wie pan?|Gdy zastrzeli pan s�onia...
{43674}{}trzyma si� na nogach jeszcze dziesi�� dni,|zanim padnie.
{43794}{}Dobranoc. Chod�cie ju� dziewcz�ta.
{43876}{}Idziemy!
{44236}{}R�b to samo, co oni. Zarobi� tu mo�na|tylko na kauczuku, nie na lodzie.
{44380}{}Musia�bym mie� statek|do transportu ci�kich �adunk�w.
{44512}{}Ziemi�. I setki robotnik�w.
{44573}{}Kauczukowi baronowie podzielili ju� ziemi�|mi�dzy siebie. Ale co� tam jeszcze zosta�o...
{44704}{}- Sk�d wiesz?
{44727}{}Od Don Aquilino. Odwied� go kiedy�|na jego plantacji.
{44811}{}To nie wchodzi w gr�.
{44883}{}Co ci szkodzi spr�bowa�?
{45219}{}Moje kr�lestwo zaczyna si� tu,|od ko�ca wodospad�w nazywanych Pongo des Morties
{45356}{}I ci�gnie si� w d� rzeki, jakie� 80 km.
{45469}{}A powy�ej Pongo?
{45506}{}Ch�tnie bym przy��czy� ten obszar|do moich ziem.
{45580}{}My�la�em nawet, aby wybudowa� drog�|przez te g�ry.
{45675}{}Ale to zupe�nie nierealne przedsi�wzi�cie.|W dodatku brak mi ci�gle najwa�niejszego...
{45794}{}Statku? Nikt nie pr�bowa�|wytyczy� tu drogi?
{45962}{}Chce pan to obejrze�?|Mo�emy wspi�� si� tam po ska�ach.
{46250}{}Co on powiedzia�?
{46288}{}Mamy by� cicho.
{46336}{}Bo kto rozmawia...
{46381}{}tego po�r� z�e duchy wodospad�w.
{47306}{}Indianie nazywaj� te wodospady Chirimagua,|"z�o�liwe duchy".
{47475}{}Kto wpadnie w te wiry|jest zgubiony.
{47544}{}Go�odupy m�wi�: "Woda nie ma w�os�w,|kt�rych mo�na si� chwyci�".
{48360}{}To drzewo kauczukowe?
{48481}{}Tak. Hevea brasiliensis.
{48863}{}Go�odupy nazywaj� je caoutchou...
{48937}{}..."drzewo, kt�re p�acze".
{48983}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin