nowotwory.odt

(34 KB) Pobierz

Czynniki onkogenne► Czynniki genetyczne (n1)● Onkogeny retrowirusów● Protoonkogeny●Antyonkogeny► Czynniki chemiczne (n2)► Czynniki fizyczne (n3)X, gamma bodźce termiczne, urazy mechaniczne.► Czynniki biologiczne (n4)* papowawirusy * adenowirusy * herpeswirusy * hepadnawirusy ► czynniki endogenne ● Hormony●Nitrozwiązki ● Poliaminy● Wolne rodniki ● metali ciężkich Teorie nowtwor 1) mutacyjne – transformacja nowotworowa komórek somatycznych2) embrionalne -zmiana czynności genów3) wirusowe –pows więk nowtwor jest nat zjaw biol deter przez samoistną lub indukowaną derepresję wir. onkogenów.Etapy onkogenezy 1) Etap inicjacji –okres fiksacji kancerogenu2) Etap promocji –pełna transformacja nowotw kom3) Etap progresji – następuje wzrost zmienionych nowotworowo kom **** 1 Nowotwory zarodkowe Rozrodczak(dysgerminoma s. gonocytoma) :Nasieniak(seminoma):Rak zarodkowy (carcinoma embyronale):/Rak kosmówkowy (choricocarcinoma s.chrioepithelioma)/Potworniak terminalny (teratoma):  2 Nowotwory zawiązkównarządów: Struniak(chordoma): Szkliwiak (ameloblastoma): Ziarniszczak(folliculoma)3 Nowotwory nabł.niezróżnicowane.Rak niezróżnicowany =anaplastyczny (.anaplasticum) 4 Nowotwory nabłonkowe zróżnicowane Brodawczak(papilloma)R płaskonabł .kolczystokom. (c.planoepitheliale spinocellulare)R płaskonabł. podstawnokom. (basalioma) Gruczolak (adenoma) Torbielak(cystoma)  5 Nowotwory tk.nerwowejRdzeniak(medulloblastoma) Gwiaździak(astrocytoma) Gąbczak wielopostaciowy (glioblastoma multiforme) Skąpodrzewiak (oligodendroglioma) Wyściółczak izomorficzny(ependymoma isomorphum) Oponiak(meningioma) Nowotwór kieszonki Rathego (cranopharyngioma) Szyszyniak (pinealocytoma) Nerwiakowłókniak (neurofibroma)Nerwiak osłonkowy(neurilemmoma) Zwojak zarodkowy współczulny (neuroblastoma ) Nerwiak przyzwojowy(ganglioneuroma) Guz z komórek chromochłonnych – barwiak(chromaffinoma)    

 

 

6. Nowotwory tkanek paragangialnych Nowotwór kłębka szyjnego/przyzwojak (chemodectoma ) 7. Nowotwory tkanki barwnikotwórczej Znamię barwnikowe(naevus pigmentosus) Czerniak złośliwy (melanoma malignum) 8. Nowotwory mezodermalne i mezenchymalne Włókniak(fibroma) Śluzak (myxoma) Tłuszczak (lipoma )Żółtak(xanthoma) Chrzęstniak (chondroma Chrzęstniak około kostny (ecchondroma) Chrzęstniak wewnątrzkostny (enchondroma) Kostniakochrzęstniak (osteochondroma) Chrzęstniak zarodkowy (chondroblastoma benignum) Chrzęstniak mięsakowa ty (chondrosarcoma)Kostniak (osteoma) Zarodkowy(o.benignum”)Kostnawy(„osteoid osteoma”) Kostniak mięsakowy (osteosarcoma) Kostniak mięsakowy około kostny (parostale) Mięsak Evinga (sarcoma Evingi) Guz z kom. Histiocytarnych (histiocytoma s.dermatofibroma)Zimowiak(hiberneoma) Włókniak szkliwiakowy (fibroma ameloblasticum) Zębiniak (dentinoma) Kostniwiak (cementoma) Maziówczak niezłośliwy(synovioma benignum):9. Nowotwory naczyniowe Naczyniak krwionośny (haemangioma) dzieli się na:Naczyniak zwykły=włosowaty(h.simplex s.capillare) Naczyniak jamisty(h.cavernosum) Naczyniak żylny (h.venosum,) Naczyniak groniasty (h.racemosum) Naczyniakomięśniak gładko komórkowy (angioleiomyoma) Naczyniak limfatyczny (lymphangioma) Śródbłoniak (haemangioendothelioma) Kłębczak (glomangioma) Obłoniak (haemangiopericytoma) Międzybłoniak (mesothlioma) 10. Nowotwory tkanki mięśniowej Mięśniak gładkokomórkowy(leiomyoma) Mięśniak prążkowano komórkowy(rhabdomyoma) 11 Nowotwory układu płciowego Otoczkowiak (thecoma) Guz z komórek śródmiąższowych jądra(Leydiga) – leydigoma Guz z kom. Podporowych (Sertoliego) – sertolioma

 

 

 

12. Nowotwory tkanki  limf. I szpikowej Chłoniaki złośliwe (lymphoma malignum – LM) = chłoniakomięsaki(lymphosarcoma – LS) 4 typy 1.Chłoniakomięsak bydła dorosłego(adult lymphosarcoma ALS): 2.Chłoniakomięsak bydła młodego(calf lymphosarcoma – JLC/CLS) 3.Chłoniakomięsak grasicy(thymic lymphosarcoma – TLS) 4.Chłoniak skóry(skin lymphosarcoma – SLC) CHŁONIAKI U BYDŁA DOROSŁEGO – CHARAKTERYSTYKA Chłoniak limfocytowy B (LM lymphoticumB) Chłoniak centrocytowy (LM centrociticum) Chłoniak centro blastyczno -centrocytowy(LM centroblasticum – centrocyticum – CB/CC) Chłoniak centro blastyczny (LM centroblasticum) Chłoniak limfoblastyczny B(LM lymphoblasticum B) Chłoniak limfoblastyczny niezdefiniowany(LM lymphoblasticum „U”)Chłoniaki immunocytarne (immonocytoma) 1.Limfoplazmocytoidalna(LM IC lymphoplasmocytoideale) 2.Limfoplazmatyczna (LM IC lymphoplasmacyticum) 3.Polimorficzna(LM IC polymorphe) Białaczka szpikowa (myelogenes) Białaczka erytropochodna-erytroza(erythrosis) Czerwienica prawdziwa (policythaemia vera) Szpiczak mnogi(myleoma multiplet) Ziarnica złośliwa (lymphogranulomatosis maligna) 13 Nowotwory wywodzące się z kom.APUD Rakowiak(carcinoid)14. Nowotwory zarodkowe nerek Rak jasnokomórkowy nerki – nadnerczak(carcinoma clarocellulare renis) 15 Nowotwory złożone Rakomięsak (carcinosarcoma) Nerczak zarodkowy (nephroblastoma) Sarkoid koni (equine sarcoid) Guzy Stickera

 

 

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin