01_2009.pdf

(3776 KB) Pobierz
MAGAZYN FILMOWY 4
nr 07 iosna 2009 issn 1898-2530
01 09
P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A F I L M O W C W P O L S K I C H W W W . S F P . O R G . P L
C.. ajesi
ad: ieroni produCji
211424384.013.png 211424384.014.png
211424384.015.png
SPIS TRECI
Prezesihonorowi:
Andrzej ajda,
Janusz Majewski
Prezes: Jacek Bromski
Wiceprezesi:
Janusz Chodnikiewicz,
Janusz Kijowski
Radosnych wit Wielkanocnych,
Spotka w gronie Rodziny i rzyjaci
oraz
Wielkich nadziei,
uczty abette,
czekolady,
sodkiego ycia
wiosny, panie sierancie
yczy
redakcja „agazynu ilmowego S”
TEMAT NUMERU
Skarbnik: Michał Kwieciski
5 Raport:rok2008wpolskimfilmie
fabularnym
8 Komentarzkrytyka
10 Kalendarium2008
CzłonkowieZarzdu:
Agnieszka Arnold, Filip Bajon, bigniew
Karpowicz, Krzysztof Krauze, Juliusz
Machulski, Allan Starski, itold Giersz
oraz:
Janina Dybowska-Person oo
Charakteryzatorw(przewodniczca)
Ireneusz Engler sekcjafilmu
telewizyjnego(przewodniczcy)
Andrzej Haliski ooscenografw
(przewodniczcy)
Ryszard Janikowski ooaskaderw
(przewodniczcy)
Andrzej Jasiewicz oorealizatorw
filmwdladzieciiodziey
(przewodniczcy)
Jerzy Kalina sekcjafilmu
animowanego(przewodniczcy)
Paweł Kdzierski sekcjafilmu
dokumentalnego(iceprzewodniczcy)
Joanna Kos-Krauze oo
scenarzystw(przewodniczca)
Dorota Lamparska ooodych
(przewodniczca)
Jerzy Ridan oddziarakowski
(przewodniczcy)
Marek Serafiski sekcjafilmu
animowanego(iceprzewodniczcy)
Alina Skiba ooCyfrowychform
filmowych(przewodniczca)
Andrzej erner oopimiennictwa
(przewodniczcy)
ojciech iembicki sekcjafilmu
dokumentalnego(przewodniczcy),
ooseniora(przewodniczcy)
Michał Żarnecki ooreyserw
dwiku(przewodniczcy)
bigniew Żmudzki oddziadzki
(przewodniczcy)
WYWIAd
12 JanuszMajewski
WYdARZENIA:KRAj
16 NagrodySFP
18 FilmoweadaptacjeJarosawa
Iwaszkiewicza
19 Cykl„Sztukadokumentu”
20 RFFwachodniopomorskiem
i„ModziiFilm”wKoszalinie
Wydawca:
Stowarzyszenie Filmowcw Polskich
Koordynacjawydawnicza:
Anna rblewska
Cecylia Żuk
ZAWOdYFILMOWE
21 Kierownikprodukcji
OPINIE
24 Mylenieanimacj
REdAKCjA
26 POEGNANIA
Redaktornadzorujca:
Krystyna Krupska-ysocka
Redaktornaczelna: Anna rblewska
Sekretarzredakcji: Cecylia Żuk
Wspłpraca:
Jerzy Armata, Andrzej Bukowiecki,
MalwinaGrochowska,OrianaKujawska,
Łukasz Maciejewski, Liwia Mdzik,
Jerzy Płażewski, Aleksandra Rżdżyska,
Magda Sendecka, Anna Serdiukow
Wspłpracaprodukcyjnaifotoedytorska:
Adrianna Kdzierska
Adiustacjatekstw: Iwona Cegiełkwna
28 FIRMYITECHNOLOGIE
KINEMATOGRAFIANAWIECIE
29 Oscary2009
30 Berlinale2009
POLSCYFILMOWCYNAWIECIE
31 Polskidokumentikrtkimetra
zagranic
32 Polskiekinonazagranicznych
festiwalach
34 FilmSpringOpen
Projektgraficznyiskład: Paweł Palikot
druk: Grafix bis
35 STUdIOMUNKA
36 POLSKIEKINOMŁOdEGOWIdZA
AdRESREdAKCjI
StowarzyszenieFilmowcwPolskich
00-068 arszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 7, pok. 122,
tel. (22) 556 54 56, fax (22) 845 39 08,
e-mail: magazyn@sfp.org.pl
www.sfp.org.pl
39 SFP
SdKOLEESKI
przewodniczcy: Marek Piestrak
iwiceprzewodniczcy: iktor Skrzynecki
iiwiceprzewodniczcy: Tomasz Miernowski
sekretarz: Beata Matuszczak
40 ZAPA
41 PISF
42 VARIA
KONTOSFP
KOMISjAREWIZYjNA
przewodniczcy: Jan Mogilnicki
iceprzewodniczcy: Marek Drżewski
sekretarz: Piotr Śliwiski
Czonek: Iwona iułkowska-Okapiec
StowarzyszenieFilmowcwPolskich
Bank PEKAO S.A. O./-wa, ul. Jasna 1,
konto: 31124062471111 - 000049801952
OKadKa:janus ajesi portrete
autorsta atarn isiCiej
- preente na 70. urodin.
fot.: enon burtoiC
211424384.016.png 211424384.001.png 211424384.002.png
Od PREZESA SFP
P
dialnejwciżjestnierozstrzygnita.Naszymcelemjak
iceleminnychstowarzyszetwrczychjestdoprowa-
dzeniedouchwaleniaapolitycznego,niezależnego
ifunkcjonalnegomodeluustawy.Aczystaniesito
zasprawprojektuobywatelskiego,czyudanamsi
wprowadziodpowiedniezapisydoustawytzw.rzdo-
wejtosprawadrugorzdna,ważnajestskuteczno.
Alejestjeszczedruga,taksamoistotnasprawa:nowe-
lizacjaprawaautorskiego.Wspominalimyjużotymkil-
kakrotnie:inarżnychforach,inałamachMagazynu.
SprawkrtkoirzeczowoobjaniawswoimartykuleRy-
szardKirejczyk.Prosz,abyciewszyscyzuwagpochyli-
lisinadtymtekstem.Pomysłnowelizacji,stworzonybez
konsultacjirodowisktwrczych,niesiezasobwielkie
zagrożenie,zktregonatychmiastskorzystajci,ktrzy
niechcpłaci.Projekttenjest,posługujcsiżargonem
sejmowym, obstrukcyjny. Ponieważ bardzo wiele pod-
miotwmożeuczestniczywzatwierdzaniutabelwyna-
grodze(tantiem),należysispodziewa,żeprzeztych
niechtnych proces ten bdzie rozcigany jak guma.
Wefekcieniktnikomuniebdziepłacił,botrwapostpo-
wanie,boczekamynawyjanienia,bonarozprawtrze-
baczeka,ażwkocusprawasiprzedawniitwrcyzo-
stanpozbawieninależnychimwynagrodze.
Oczywicierobimy,comożemy,byzapobiecuchwa-
leniuszkodliwegoiniespjnegoprawa,alejużtradycyj-
nieprosimywasowsparcieilobbingnarzeczdobrego,
mdregoprawaautorskiego.
owoliSłowoWstpnewnaszymMagazy-
niestajesiSłowemInterwencyjnym.Nie
potojednakdziałamy,byprawisobiewza-
jemniekomplementyiprzekonywa,żejestdobrze.Ja-
korodowiskomusimyszybkoreagowanazagrożenia
iwystpowasolidarnie.Jakwiecie,sprawaustawyme-
JacekBromski
SŁOWO WSTPNE
S
my zmian Ustawy o kinematografii i powstanie Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej, każdy kolejny rok
przynosił znaczce zmiany. A wic na pocztek Ra-
port o polskim kinie fabularnym w 2008 roku czyli
podsumowaniefaktograficzno-budżetowo-ilociowe.
W ubiegłym roku w kinematografii, oprcz samej
produkcji,miałomiejscewielewydarze.Onajważniej-
szychmożeciepoczyta.ProfesorLubelskiwswoimar-
tykulewspominaopoczuciudumy.Jużnapocztkuro-
ku2009Tatarakprzynisłnamdoniejnowypowd.
Czywiecie,żeubiegłymrokumiałomiejsce678po-
kazw polskich filmw na zagranicznych festiwa-
lach?Iżezebrałyponad200nagrd?Niemałeznaczenie
majtenagrodydlapozyskiwaniakoproducentw.
Koniecznie musicie przeczyta, jak opowiada dla
WasokierownikuprodukcjifilmuEdwardZajicek.Spoj-
rzenienarolreżyserafilmowego,bardzoosobisteibar-
dzociekawe,towywiadzJanuszemMajewskim.
WprawdziePolskieKinoMłodegoWidza,wspierane
przez SFP i przez PISF, powstało i zaczło działalno
w 2004 roku, ale na pokazach dla dzieci musi siga
po dawniej powstałe filmy (bo nowych niestety brak).
Niemniejosigniciasimponujce.
SkoczyłsiobfitywwydarzeniaRokAnimacji.Wy-
glda, że w rozwoju tego gatunku co drgnło. Ja
wprawdzie jestem starej daty i odczuwam nostalgi
za t artystyczn, ale nie sposb nie dostrzec roli, jak
dlaanimacji,inietylko,spełniarozwijajcasitechnika
elektroniczna.BardzociekawyjesttekstAndrzejaWoj-
nacha, dyrektora nowopowstałego Instytutu Animacji
i Nowych Mediw. Nie można też pomin FilmSprin-
gOpen(pomysłirealizacjaSławomiraIdziaka).
Acosłychawdokumencie?Bardzomisispodobał
pomysłcykludokumentwowybitnychdokumentali-
stach.No,anategorocznyKrakowskiFestiwalFilmowy
nadesłano2200filmwZFrancji,Niemiec,Włoch,Sta-
nw Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Indii, Chin, Au-
stralii,Bahrajnu,Kambodży,GujanyFrancuskiej,Burki-
nyFaso.IcoWynato?AswojdrogwspłczujKomi-
sjiKwalifikacyjnej.2200
Rozgadałam si, a jeszcze wiele stronic koło mnie.
Teraz s już u Was. Prosz, czytajc je, nie przegapcie
wiadomocizZAPA.Sważnedlanasinietylko.Towia-
domocidobreizłe
A tymczasem idzie wiosna, życz Wam piknych,
słonecznych wit Wielkanocnych. Radosnych. A per-
spektywicznieabykryzysniezabardzodopadłkine-
matografi, a pomysły politykw twrcw polskiej
kultury.
iedz przed komputerem w otoczeniu po-
rozkładanych tekstw i zastanawiam si
odczegozacz.CzekanaWasdużointere-
sujcych informacji. Mam nadziej, że przeczytacie
wszystko, do ostatniej strony. Poprzedni numer jak
zwykleoddawalimydodrukuwlistopadzie,abyzdżył
doWasprzedwitamiioczywiciewiadomocizostat-
nich tygodni 2008 roku nie mogły si w nim znale.
Bardzosmutnesdlanaschwile,kiedynumerjestjuż
zamknity,anadchodziwiadomo,żeotoznwKto
odnasodszedł.Pojawiasiprzedoczamitwarz,sylwet-
ka.Wyrana,bliskaalbojużzamglona,boznalimysi
ipracowalirazemtakdawnoŻegnamyichteraz.
PodsumowujcubiegłyrokinformujemyWasoini-
cjatywach i działaniach podejmowanych przez SFP
iotym,jaktozaowocowało.Opowiadamyotym,cosi
działo w kinematografii. Od czasu, kiedy wywojowali-
Krystyna Krupska-Wysocka
KoleżankiiKoledzy.
SŁOWO WSTEPNE
KoleżankiiKoledzy.
211424384.003.png 211424384.004.png 211424384.005.png 211424384.006.png
TEMAT NUMERU
„33scenyzycia” , re. Magorzata Szumowska
„Czterynoceznn” , re. Jerzy Skolimowski
PolskiFilm
StaO SI. PROduKCJa POl-
SKICh FIlM FaBulaRNCh
OSIgNa MagICN lICB 0.
Ju PO Ra tReCI RedaKCJa
„MagaNu FIlMOegO SFP”
PRedStaIa POdSuMOaNIe
ROKu POlSKIM FIlMIe
FaBulaRNM. POdSuMOaNIe
FaKtOgRaFICNO-BudetOO-
-IlOCIOe. KOMeNtaR
I OCeN SuBIeKtN tRad-
CJNIe OStaIM KRtKOM.
tM RaeM S ONe SPOd
PIRa PROFeSORa tadeuSa
luBelSKIegO, autORa SIeO
daNeJ „hIStORII KINa
POlSKIegO”. CO daRO SI
POlSKIeJFaBule2008ROKu?
2008
RaPORt„MagaNuFIlMOegOSFP”
nna Wrblewska
ydaje si, że z perspektywy lat filmo-
wy rok 2008 w Polsce zapamitamy
dziki kilku doniosłym wydarze-
niom.Znaczcowzrosłybudżetyfilmw,coodbi-
ło si na generalnie wyższym poziomie jakocio-
wym polskiej produkcji. Katy otrzymał nomi-
nacj do nagrd Amerykaskiej Akademii Filmo-
wej, a Piotru i wilk zdobył statuetk Oscara.
Zbiegło si to jak na zamwienie z rozpocz-
ciemobchodwjubileuszu60-leciapolskiejanima-
cji.RuszyłyRegionalneFunduszeFilmowe.Pierw-
sze dofinansowane z nich filmy otrzymały nagro-
dynafestiwaluwGdyni,wtymtnajwyższ,Zło-
te Lwy. SFP i KIPA rozpoczły prace nad Narodo-
wymProgramemCyfryzacjiKin.rodowiskaarty-
styczne, w tym przede wszystkim najbardziej bo-
joweznichfilmowcy,stoczyływalkomediapu-
bliczne,ktracigletrwawnajlepsze.Wostatnim
kwartalerokuPISFogłosiłjubileusz100-leciapol-
skiej fabuły, a także zrealizował pierwszy etap
wielkiegoprojektuFilmotekaSzkolna.
DDju
Naoficjalnejliciewyprodukowanychwzeszłym
rokufilmwjest40tytułw.Toniejestjeszczeprze-
łom,aleliczbatarobiwrażenie.Aitakdokocanie
wiadomo, co zrobi z pełnometrażowymi offami,
ktrenaprzykładzdobyłynagrodynaważnych
festiwalach lub weszły czy wejd do oficjalnej dys-
trybucji.Nanaszejlicieznalazłysiteżitakietytu-
ły.PISFcoroczniemusipodjdecyzje,ktreznich
włcza do oficjalnej oferty polskiej kinematografii
wwydawnictwieNewPolishFilms.Awiclistata
jestimusibymniejlubbardziejumowna.
W ocenie niektrych producentw rok 2008
jest przełomowy. Na Festiwalu w Gdyni po raz
pierwszyodwielulatdałosiodczuwyranepod-
niesieniejakociprezentowanychfilmwmwi
MichałKwieciski,szefAksonStudioFilmy,zro-
bionezawikszepienidze,bardziejstarannie,oka-
zały si po prostu lepsze i artystycznie, i technicz-
nie. Wida, że przyszedł w kocu czas na spokoj-
niejszpractwrcw.Byłotonieosigalne,kiedy
budżetfilmuwynosiłrednio2,5mlnzłitrzebaby-
łosiwnimnasiłzmieci.Obecniefilmykosztu-
j4-5mlnzł,komercyjnenawetwicej.
Dlamnietenrokbyłosobicieważnyiudany
podsumowuje Kwieciski <Katy> otrzymał
nominacjdoOscara,bylimynarozdaniunagrd
Amerykaskiej Akademii Filmowej w Los Angeles
i był to dla mnie niezwykły moment życiowy.
W2008rokuwyprodukowałemjedenfilmfabular-
ny, <Drzazgi> Macieja Pieprzycy. Jego budżet jest
coprawdajeszczeze<staregorozdania>,napozio-
mie2,5mln,alefilmotrzymałwielenagrdiprzy-
nisłmizawodowsatysfakcj.
IrenaStrzałkowska(StudioFilmoweTor)nie-
chtnie mwi o przełomie: Nie lubi tego słowa.
W produkcji filmowej raz jest si na grze, raz
nadole.Albomasipienidzeizamknitefinanso-
wanie, albo wciż si czeka na zapicie budżetu.
Namudałosiwyprodukowadwafilmy(<Boisko
bezdomnych>,<Senno>),awtrzecimmieudział
jako koproducent (<Serce na dłoni>). Chociaż
Fabularny
211424384.007.png 211424384.008.png 211424384.009.png 211424384.010.png 211424384.011.png 211424384.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin