2008_2.pdf

(1900 KB) Pobierz
MAGAZYN FILMOWY 4
NR 04 LATO 2008 ISSN 1898-2530
02 08
P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A F I L M O W C W P O L S K I C H W W W . S F P . O R G . P L
WYWIADZMACHULSKIM
ZAWD:CHARAKTERYZATOR
214360949.011.png 214360949.012.png
214360949.013.png 214360949.014.png
Prezesi honorowi:
Andrzej ajda,
Janusz Majewski
SPIS TRECI
Prezes: Jacek Bromski
Wiceprezesi:
Janusz Chodnikiewicz,
Janusz Kijowski
TEMAT NUMERU
5 Raport o polskim filmie
dokumentalnym 2007
Skarbnik: Michał Kwieciski
WYWIAd
Członkowie Zarzdu:
Agnieszka Arnold, Filip Bajon, bigniew
Karpowicz, Krzysztof Krauze, Juliusz
Machulski, Allan Starski, itold Giersz
oraz:
Janina Dybowska-Person Koło
Charakteryzatorw(Przewodniczca)
Ireneusz Engler SekcjaFilmu
Telewizyjnego(Przewodniczcy)
Andrzej Haliski KołoScenografw
(Przewodniczcy)
Ryszard Janikowski KołoKaskaderw
(Przewodniczcy)
Andrzej Jasiewicz KołoRealizatorw
FilmwdlaDzieciiMłodziey
(Przewodniczcy)
Jerzy Kalina SekcjaFilmu
Animowanego(Przewodniczcy)
Paweł Kdzierski SekcjaFilmu
Dokumentalnego(Wiceprzewodniczcy)
Dorota Lamparska KołoMłodych
(Przewodniczca)
Jerzy Ridan OddziałKrakowski
(Przewodniczcy)
Marek Serafiski SekcjaFilmu
Animowanego(Wiceprzewodniczcy)
Andrzej Traczykowski OddziałŁdzki
(Przewodniczcy)
Andrzej erner KołoPimiennictwa
(Przewodniczcy)
ojciech iembicki SekcjaFilmu
Dokumentalnego(Przewodniczcy),
KołoSeniora(Przewodniczcy)
Michał Żarnecki KołoReyserw
Dwiku(Przewodniczcy)
14 Juliusz Machulski
WYdARZENIA KRAj
10 Krakowski Festiwal Filmowy
12 Planete Doc Review
13 „Młodzi i Film”
18 Debata o mediach publicznych
20 Wokł ustawy o prawie autorskim
21 Jerzy Kapuciski o Studiu Munka
23 60 lat polskiej animacji
24 Oblicza wspłczesnej animacji
25 Technologie animacji
26 Koprodukcje w filmie dla dzieci
28 O multipleksach w Polsce
30 Nowe projekty internetowe
32 Orły 2008
33 Jubileusz Andrzeja Wajdy
Wydawca:
Fundacja „KINO”
Koordynacja wydawnicza:
Jacek Cegiełka
Iwona Cegiełkwna
Wspłpraca:
Małgorzata Kwaśniewska
POEGNANIA
31 Gustaw Holoubek
KINEMATOGRAFIA NA WIECIE
34 Dania i Szwecja
OPINIE
REdAKCjA
34 Juror polski
Redaktor nadzorujca:
Krystyna Krupska-ysocka
Redaktor naczelna:
Anna rblewska
Sekretarz redakcji:
Cecylia Żuk
Wspłpraca:
Jerzy Armata, Andrzej Bukowiecki,
Natalia Chojna, Oriana Kujawska,
Liwia Mdzik, Jerzy Płażewski,
Anna Serdiukow
POLSCY FILMOWCY NA WIECIE
35 Festiwalepolskichfilmwzagranic
ZAWOdY FILMOWE
36 Charakteryzacja
PROGRAMY
dLA MŁOdYCH TWRCW
Sd KOLEESKI
Przewodniczcy: Marek Piestrak
Iwiceprzewodniczcy: iktor Skrzynecki
IIwiceprzewodniczcy: Tomasz Miernowski
Sekretarz: Beata Matuszczak
39 Spotkanie młodych twrcw
39 Laboratorium scenariuszowe
39 Polskie Debiuty 2007 na DVD
Projekt graficzny i skład:
Paweł Palikot
40 POLSKIE KINO MŁOdEGO WIdZA
41 SFP ZAPA
AdRES REdAKCjI
KOMISjA REWIZYjNA
Przewodniczcy: Jan Mogilnicki
Wiceprzewodniczcy: Marek Drżewski
Sekretarz: Piotr Śliwiski
CzłonkowieZarzdu: Piotr Łazarkiewicz,
ofia Ołdak
Zastpca: Iwona iułkowska-Okapiec
Stowarzyszenie Filmowcw Polskich
02-595 arszawa, ul. Puławska 61
tel. (22) 845 51 32,
fax (22) 845 39 08,
e-mail: magazyn@sfp.org.pl
www.sfp.org.pl
42 PISF
42 VARIA
46 BOX OFFICE
OKŁADKA: NA zDJCiu KADR z PLANu DOKuMENTu
WERNERA HERzOGA „SPOTKANiA NA KRACACH WiATA”
DziKuJEMy ORGANizATOROM FESTiWALu
PLANETE DOC REViEW zA uDOSTPNiENiE zDJCiA
214360949.001.png 214360949.002.png
Od PREZESA SFP
bolewamy,że„MagazynFilmowySFP
wygldajakraportzpolabitwy.Woleli-
byśmy,abypoprostuinformował
oważnychsprawachpolskiejkinematografii.Nie-
stety.Niedasi.
Stalemusimypilnowaibronijużrazopano-
wanychprzyczłkw,ktrenazywajsiUstawa
oprawieautorskimiUstawaokinematografii.
Dotegodochodziodrbna,alerwniedlanas
ważnapotyczkaostatustelewizjipublicznej.
Porazkolejnynałamach„Magazynuprosz
Was,KoleżankiiKoledzy,osolidarnośzpodej-
mowanymiprzeznasdziałaniami.Ostałczuj-
noś,chobrzmitojakzfilmuoHansieKlossie.
Jacek Bromski
SŁOWO WSTPNE
ilmdokumentalnyjesttymrazemnaszym
tematemszczeglnym.DwalatatemuPISF
podałdowiadomościdecyzjedotyczcedo-
finansowaniafilmw.Wubiegłymrokupodczas
ForumSFPnaKrakowskimFestiwaluFilmowym
porazpierwszyomawianoskutkitychdecyzjidla
filmwdokumentalnych,atakżedlaanimacji.
Nafestiwalupokazałysipierwszefilmydofinanso-
wanenanowychzasadach.Pojawiłysidokumenty
pełnometrażowe.Minłnastpnyrokioczywiście
znwwKrakowienaForumwrcitengorcyte-
mat.AlemyjużterazprzygotowaliśmydlaWasze-
stawinformacjiodokumenciewroku2007.Kiedy
jeprzeczytacie,zobaczyciejakwielesiruszyło
oduchwalenianowejUstawyipowstaniaPISF-u.
Wcałejkinematografiizreszt,nietylkowdoku-
mencie.Wpoprzednimnumerzeinformowaliśmy
Wasosytuacjiwprodukcjifabularnej:w2007roku
wyprodukowano39filmw.Wczasach,kiedy„ze
wszystkichsztukfilmbyłdlanasnajważniejszy,
rocznaprodukcjatobyłośrednio40filmw.Dogo-
niliśmyjużtśredni.Azajrzyjciewpoprzednim
„Magazyniedozestawieniawynikwfrekwencyj-
nych.Filmwprzybywaiprzybywawidzwnapol-
skichfilmach,takżezagranicnawetwStanach
Zjednoczonychoraznagrdnafestiwalach.Co
ważne,pojawiasiwicejfilmwlepszych,ambit-
niejszych,opartychnaciekawszychscenariuszach,
produkowanychwlepszychwarunkachtechnicz-
nych.Aleteżiwwikszympośpiechu,niestety.
Takwic,reasumujc,jestdobrze,abdziejesz-
czelepiej.Takwłaśniepowinnamzakoczyten
optymistycznywstpipromiennieuśmiechnsi
doWaszfotografii.
Niestetyraczejminiedośmiechu.Zajrzyjcie,
prosz,nastron20iprzeczytajcieuważniearty-
kułdyrektoranaszejagencjiZAPA,RyszardaKirej-
czyka.To,cotamznajdziecie,groziuderzeniemnie
tylkowproducentwfilmwiwtwrcw:reżyse-
rw,scenarzystw,scenografw.Zamierzone
zmianywustawieoprawachautorskich,jeśliprzej-
d,uderztakżewkompozytorwiaktorw,albo-
wiemonirwnieżprzestanotrzymywatantiemy
odnadatelewizyjnych.Aprzecieżwykonywanie
tychwolnychzawodwwiżesizrżnejdługości
okresamibrakudochodw.
Dlanaszegofilmowegośrodowiskaprzygotowy-
wanezmianytoniemalzupełnalikwidacjatantiem.
Czynnizawodowotwrcy,pracujcynadnowym
twrczympomysłem,stracwsparciefinansowe
natenczas,płyncezewentualnychpowtrekich
poprzednichdzieł.Tantiemodswojegodorobkuar-
tystycznego,wykorzystywanegoswobodnie
wnadaniachprzeznadawcwtelewizyjnych,nie
dostanteżnasiemeryci,ktrzyniesjużwstanie
pracowa.Ijeszczejedno:niewiem,czyzdajecieso-
biespraw,żeprocentyodwypłacanychWamtan-
tiem,jakiepobieraZAPA,tośrodkinapomoc,jakiej
udzielaswoimczłonkomSFP,wtymzwłaszczana-
szymstarszymkoleżankomikolegom,czstocho-
rym,potrzebujcymdrogichlekw,żyjcymznie-
wysokichemerytur.SFPpomagatakżeabsolwen-
tomzKołaMłodych,niemajcymjeszczeżadnych
dochodw,fundujcimstypendianaprzetrwanie
przypracynadpierwszymiprojektami.Jeżelizosta-
nprzeforsowaneplanowanezmianywustawie
oprawieautorskim,tepienidzeteżznikn.Powie-
ldochodytych,ktrzyzarabiajnaobrociefilma-
miiniechcsidzielizyskamizichtwrcami.Ry-
szardKirejczykapelujedonasosolidarnedziałanie,
abydotegoniedopuści.
PrzednamifestiwalwKrakowie,niektrzy
pewnietamwłaśniespotkajnowynumer„Maga-
zynu.Piszemywnimoprawdziwychcharaktery-
zatorach,charakteryzacjiijejrolidlafilmu.Owalce
omediapubliczne,gdziewłczyłasiteżEuropej-
skaUniaNadawcw.Atakżeobrakupolskichfil-
mwdladzieciijaktemuzaradzi,oobchodach
RokuAnimacji,doktrychwłczylisiwybitni
twrcy,teoretycyiwładze.Toułamektematw,
oktrychpiszemy.AnaszymGościemjesttymra-
zemJuliuszMachulski.Zapraszamdolektury.
Krystyna Krupska-Wysocka
Koleżankiikoledzy,
u
SŁOWO WSTEPNE
Koleżankiikoledzy,
F
214360949.003.png 214360949.004.png 214360949.005.png
TEMAT NUMERU
o polskim
Na planie dokumentu Latawce ,
re. B. Dzianowicz
filmie
doku-
ROK TEMu W LiCzNyM GRONiE
NA KRAKOWSKiM FESTiWALu
FiLMOWyM, PRODuCENCi
i REySERzy FiLMW
DOKuMENTALNyCH ROzMAWiALi
O SyTuACJi POLSKiEGO
DOKuMENTu. W 2007 ROKu
PO RAz PiERWSzy MONA ByŁO
OCENiC EFEKTy PRACy PiSF,
BO NA EKRANy i DO PROGRAMW
FESTiWALi WCHODziŁy FiLMy
DOFiNANSOWANE WEDŁuG
NOWyCH zASAD. JAKi ByŁ TEN
ROK DLA POLSKiEGO
DOKuMENTu? CO Si zMiENiŁO?
Czy KTORA zE SPRAW,
O KTRyCH ROzMAWiANO
NA FORuM, zOSTAŁA
ROzWizANA?
mentalnym
2007
Anna Romanowska Wrblewska
Iwona Burzyska
Raport
214360949.006.png 214360949.007.png 214360949.008.png 214360949.009.png 214360949.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin