2006_01.pdf

(391 KB) Pobierz
214393481 UNPDF
BIULETYN
STOWARZYSZENIA
FILMOWCÓW POLSKICH
grudzieƒ 2006
W numerze: 2 Gdynia 2006 3 Jubileusz SFP 5 Polsko-W∏oski Konkurs na Scenariusz Filmu dla M∏odego
Widza 6 Laboratorium Scenariuszowe 7 Dragon Forum 8 Program „30 minut” 9 OFAFA 11 ZAPA
11 Zaduszki Filmowe
Kole˝anki i Koledzy.
S∏owo Prezesa
Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
Od Festiwalu w Gdyni min´∏o troch´ cza-
su, nawet bardzo „troch´”, bo ju˝ blisko
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia. 16 grudnia spo-
tkamy si´, aby podzieliç si´ op∏atkiem, ˝y-
czyç sobie wzajemnie radosnych chwil,
szcz´Êliwych dni. W takiej chwili nie zapo-
mnijmy o tych, którzy w ciàgu minionego
roku odeszli od nas, a za których modlili-
Êmy si´ na Zaduszkach, zorganizowanych
ju˝ po raz kolejny przez przewodniczàcego
Ko∏a Seniorów, Wojciecha Ziembickiego.
Tym razem spotkanie Êwiàteczne b´dzie
po∏àczone z zamkni´ciem obchodów 40-le-
cia SFP. Na stronach Biuletynu znajdziecie
informacje o przebiegu wrzeÊniowych uro-
czystoÊci w Gdyni.
W tym roku do Gdyni przyjecha∏o bardzo
du˝o cz∏onków SFP i goÊci, a niektórzy nie
mogli przyjechaç, ale przys∏ali listy (w za∏à-
czeniu), które odczytano na specjalnym
bankiecie. Wiatr, hulajàcy po pla˝y, szarpa∏
nieco dach nad naszymi g∏owami, poniewa˝
bankiet odbywa∏ si´ w ustawionym tam, gi-
gantycznym namiocie. A i tak by∏o bardzo
t∏oczno, smacznie i malowniczo. W takiej
scenerii i przy goràcych oklaskach Janusz
Majewski do∏àczy∏ do grona Honorowych
Prezesów SFP. Odczytano tak˝e listy od
tych, którzy przyjechaç nie mogli, ale pa-
mi´tali.
OczywiÊcie przekazujemy Wam tak˝e in-
formacje o Forum Stowarzyszenia, o samym
Festiwalu i imprezach towarzyszàcych, jak
ostatni etap kolejnej edycji Laboratorium
Scenariuszowego, rozdanie nagród pierw-
szego polsko-w∏oskiego konkursu na scena-
riusze filmów dla dzieci, program „Gdynia
dzieciom”, replika festiwalu w warszawskim
kinie Muranów. Filmów w tym roku by∏o
du˝o, w tym 12 debiutów. W ostatnich la-
tach odnosi∏am wra˝enie, a myÊl´, ˝e nie ja
jedna, ˝e niezale˝nie od tego, jakie filmy
prezentowano w konkursie, w mediach i tak
dominowa∏o karcenie twórców filmowych za
brak w polskiej produkcji filmów o wspó∏-
czesnej Polsce. ˚e tylko historia i adaptacje
lektur. Obrywa∏o starsze pokolenie za to, ˝e
w ogóle robi filmy, a m∏odzie˝, ˝e nie wie,
o czym. No i chyba tym razem zaowocowa-
∏o, w debiutach i nie tylko. Blokersi, alkoho-
lizm, jako codziennoÊç przemoc, gwa∏ty,
bójki, lawina wulgaryzmów, wszechogarnia-
jàca beznadzieja. Kiedy na ekranie Teatru
Muzycznego zaprezentowali si´ „StatyÊci”
Micha∏a Kwieciƒskiego, widownia festiwalo-
wa, ch∏onàc bijàce od nich ciep∏o, odreago-
wa∏a wybuchami Êmiechu i huraganem
braw. Na Forum Stowarzyszenia, które
w tym roku obradowa∏o na temat: „Co dalej
z polskim filmem?”, zaniepokojony wicemi-
nister kultury nieÊmia∏o upomnia∏ si´ dla
widzów, o chocia˝ malutkà porcj´ wiedzy
z niedawnej przesz∏oÊci, o jakieÊ wartoÊci
na polskich ekranach... No có˝, mam na-
dziej´, ˝e to si´ wszystko w koƒcu jakoÊ
wypoÊrodkuje.
Przed wakacjami Zarzàd postanowi∏
wspieraç stypendiami absolwentów szkó∏ fil-
mowych przez pierwszy rok ich wchodzenia
w ˝ycie zawodowe. Pierwsze podania ju˝
zosta∏y rozpatrzone, a pierwsze stypendia
przyznane spe∏niajàcym okreÊlone przez Za-
rzàd warunki.
Polecam inne nasze informacje, w tym
zw∏aszcza te z ZAPA.
Kole˝anki i Koledzy,
Koƒczy si´ jubileuszowy rok
Stowarzyszenia. Po 40 latach
z satysfakcjà mo˝emy stwier-
dziç, ˝e Stowarzyszenie jest
i ma si´ coraz lepiej!
Przed nami najpi´kniejsze
i najbardziej rodzinne ze Êwiàt
– Bo˝ego Narodzenia.
˚ycz´ Wam, aby te dni sp´-
dzone wÊród najbli˝szych by∏y
naprawd´ radosne.
PomyÊlmy te˝ o tych z nas,
którzy sp´dzajà je sami. A tak-
˝e o tych, którzy w ciàgu ostat-
niego roku odeszli.
Chcia∏bym Wam tak˝e ˝yczyç
przede wszystkim zdrowia,
wielu sukcesów i pogody du-
cha.
Krystyna Krupska-Wysocka
Jacek Bromski
1
214393481.016.png 214393481.017.png 214393481.018.png
Gdynia 2006 – przyjrzeç si´ sobie
Laureaci festiwalu...
ulubionym pisarzem znakomitej wi´kszoÊci
spo∏eczeƒstwa (jeÊli owa wi´kszoÊç w ogóle
coÊ czyta) jest Henryk Sienkiewicz, a nie Wi-
told Gombrowicz (by przy klasykach pozostaç).
˚e – jak na ka˝dej zapewne prowincji – obcy to
dziwak, którego trudno pojàç, bo j´zykiem mó-
wi niezrozumia∏ym, a zachowuje si´ Êmiesz-
nie? Ale – jak pokazujà w∏aÊnie „StatyÊci” – ta-
ki obcy mo˝e si´ przydaç nie do tego, ˝eby si´
z nim konfrontowaç, ale by przyjrzeç si´ uwa˝-
nie sobie i odnaleêç drog´ do tych, co stojà bli-
˝ej, j´zykiem mówià tym samym, a przecie˝
te˝ sà inni, trudni, niezwykli albo Êmieszni. Ob-
sypany nagrodami Kwieciƒski i jego scenarzy-
sta Jaros∏aw Sokó∏ (te˝ w Gdyni nagrodzony)
skupili si´ na tym w∏aÊnie – na opisie nas sa-
mych, pokracznych mo˝e i ciep∏o kluchowa-
tych, ale bliskich. Czy to przypadkiem nie jest
w∏aÊciwa droga? JeÊli nie przyjrzymy si´ sobie
– z ironià, zgrozà, ale te˝ z mi∏oÊcià i wspó∏czu-
ciem, i nie zobaczymy, jacy jesteÊmy, skàd b´-
dziemy wiedzieli, co mo˝emy w sobie zmieniç?
Bez spojrzenia w lustro trudno budowaç w∏a-
snà to˝samoÊç. Wi´c mo˝e zamiast powtarzaç,
˝e jesteÊmy Êwiatli, tolerancyjni i otwarci,
przyjrzeç si´, jacy jesteÊmy naprawd´?
Najwyraêniej tego zdania sà dzisiaj artyÊci.
Kwieciƒski robi to w formie komediowej. Inni
zmagajà si´ z tematem w tonacji serio.
Czym˝e bowiem, jeÊli nie przyglàdaniem si´
sobie, jest s∏usznie nagrodzony, g∏´boki i przej-
mujàcy „Plac Zbawiciela” ma∏˝eƒstwa Krauze?
Czym innym – „Wszyscy jesteÊmy Chrystusa-
mi” Marka Koterskiego, „Z odzysku” S∏awomira
Fabickiego, „Co s∏onko widzia∏o” Micha∏a Rosy,
nagrodzone debiuty: „Chaos” Xawerego ˚u∏aw-
skiego i „Sztuka masa˝u” Mariusza Gawrysia,
niedoceniony „Bezmiar sprawiedliwoÊci” Wie-
s∏awa Saniewskiego, a mo˝e nawet nieudany
„Czeka na nas Êwiat” Roberta Krzempka? Mo˝-
na dyskutowaç o wartoÊci poszczególnych fil-
mów, ale (mo˝e poza ostatnim) to te w∏aÊnie
tytu∏y budzà naj˝ywsze reakcje, a nie wysma-
kowane i interesujàce przecie˝: „Ch∏opiec na
galopujàcym koniu” Adama Guziƒskiego, „Hie-
na” Grzegorza Lewandowskiego, „Palimpsest”
Konrada Niewolskiego, „Summer Love” Piotra
Uklaƒskiego, a nawet – nawet! – baÊniowe
„Jasminum” Jana Jakuba Kolskiego.
Najwybitniejsze, najgor´tsze filmy tego festi-
walu przystawiajà nam do twarzy lustra. Ob-
raz, jaki si´ z nich wy∏ania, nie nale˝y do naj-
przyjemniejszych. Budzi nadziej´ fakt, ˝e mi-
mo wszystko chcemy si´ w nich przeglàdaç,
mniej nas interesujà zwierciad∏a mo˝e i ze
szlachetniejszych kryszta∏ów, ale zwrócone
w innych kierunkach. A dobrze, ˝e znalaz∏o si´
wÊród tych naszych luster jedno w kolorowych
ramkach, w którym odbicie raczej Êmieszy ni˝
straszy albo budzi rozpacz.
Cykl wydawniczy biuletynu sprawia, ˝e
w chwili, gdy ten numer trafia do druku, ma∏o
kto ju˝ pami´ta o festiwalu w Gdyni. Ale z Gdy-
nià jest tak, ˝e nawet, jeÊli bie˝àce sprawy ka-
˝à o niej zapomnieç, to jej znaczenie jest nie-
podwa˝alne. Temperatur´ i ˝ywotnoÊç polskiej
kinematografii – a na pewno jej cz´Êci fabular-
nej – odmierzajà kolejne nadmorskie festiwale.
Jak zapami´tamy tegorocznà Gdyni´?
Jako triumf ma∏˝eƒstwa Krauze? Wysyp de-
biutów? Zach∏yÊni´cie si´ publicznoÊci z∏aknio-
nej odrobiny pogody ducha „Statystami” Mi-
cha∏a Kwieciƒskiego? A mo˝e ze skromniutkiej
– i chyba w∏aÊnie dlatego tak udanej – próby
opowiedzenia o stanie wojennym przez pry-
zmat prywatnej anegdoty w niezale˝nej pó∏go-
dzinnej produkcji „Emilka p∏acze”? Dla niektó-
rych b´dzie to mo˝e festiwal pami´tny z ca∏ko-
witego pomini´cia przez jury „Bezmiaru spra-
wiedliwoÊci” Wies∏awa Saniewskiego, wyró˝-
nionego jedynie przez dziennikarzy (którzy jed-
nak swojà nagrod´ dali „Placowi Zbawiciela”).
To by∏a te˝ Gdynia jubileuszu Stowarzyszenia
Filmowców Polskich, wspó∏organizatora festi-
walu, które jak zwykle zaznaczy∏o swojà obec-
noÊç tradycyjnym Forum i Nagrodà „za twórcze
przedstawienie wspó∏czesnoÊci” (w tym roku
dla Marka Koterskiego za „Wszyscy jesteÊmy
Chrystusami”), warsztatami scenariuszowymi
zorganizowanymi przez Ko∏o M∏odych SFP,
wielkim przeglàdem filmów dla dzieci, obecno-
Êcià i wsparciem licznych imprez towarzyszà-
cych festiwalowi i – last but not least – jubile-
uszowym bankietem zorganizowanym wespó∏
z Canal+ oraz ksià˝kà „Filmowcy” wydanà
specjalnie z okazji jubileuszu, a premierowo
zaprezentowanà w Gdyni.
Ale oczywiÊcie najwa˝niejsze by∏y filmy. Jaki
by∏ ten festiwal?
Nadspodziewanie pogodny. Aura dopisa∏a,
nad polskim filmem Êwieci∏o s∏oƒce. I mroczny
– w Êwiatach opisywanych przez re˝yserów
s∏oƒca by∏o niewiele, dominowa∏y ponure na-
stroje. Nie powinno wi´c dziwiç entuzjastyczne
przyj´cie „Statystów” Micha∏a Kwieciƒskiego,
˝yczliwie przyglàdajàcego si´ perypetiom kil-
korga mieszkaƒców niewielkiego polskiego
miasta, którzy statystujà na planie filmu kr´co-
nego przez Chiƒczyków. „StatyÊci” sà ju˝ na
ekranach i recenzje pojawi∏y si´ nie tylko w po-
festiwalowych sprawozdaniach. Ze zdumie-
niem przeczyta∏am w jednej z nich pretensj´,
... i t∏um fotoreporterów
˝e re˝yser „zamiast wnikliwie obserwowaç zde-
rzenie kultur i mentalnoÊci próbuje na si∏´ udo-
wodniç wy˝szoÊç ciep∏ych polskich kluch nad
chiƒskà zupkà instant”. Hm. Ciekawe, czy kry-
tyka by∏aby równie surowa, gdyby „Statystów”
nakr´ci∏ Czech albo S∏owak... „StatyÊci” sà mi-
∏ym filmem i nie ma powodu wytaczaç w ich
obronie ci´˝kich armat. Czasem jednak trudno
oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e za krytykowaniem pol-
skich filmów stoi niezgoda na rzeczywistoÊç,
którà te filmy prezentujà mniej lub bardziej
udatnie. Czy˝by za ˝àdaniami rozmachu
i Êwiatowego poziomu naszego kina sta∏a pró-
ba nie przyjmowania do wiadomoÊci faktu, ˝e
oto jesteÊmy paƒstwem prowincjonalnym? ˚e
Magda Sendecka
2
214393481.019.png 214393481.001.png 214393481.002.png
Uroczysty bankiet z okazji jubileuszu Stowarzyszenia
Uroczyste obchody jubileuszu Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich w Gdyni zakoƒczy∏
bankiet zorganizowany wspólnie z Canal+
w nadmorskiej restauracji Barracuda.
W piàtkowy wieczór, zaraz po ostatniej pro-
jekcji, do restauracji Barracuda na bulwarze
nadmorskim, zjecha∏o oko∏o tysiàca goÊci festi-
walu – wybitnych twórców filmowych, ludzi
kultury i mediów.
Tego wieczoru powitaliÊmy goÊci w prawdzi-
wie canneƒskim stylu – bia∏e namioty, czerwo-
ne dywany, p∏onàce pochodnie i wykwintne
dania kuchni Êródziemnomorskiej stworzy∏y
wyjàtkowy nastrój, by wspólnie uczciç 40. uro-
dziny Stowarzyszenia.
Cz´Êç oficjalnà rozpocz´li gospodarze wie-
czoru Prezes SFP, Jacek Bromski oraz Prezes
Canal+, Arnaud de Villeneuve.
˚yczenia osobiÊcie z∏o˝yli Dyrektor Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz
oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Jaros∏aw Sellin.
Arnaud de Villeneuve, Prezes Canal+ i Jacek Bromski, Prezes SFP
Prezes Canal+, Arnaud de Villeneuve
– wspó∏organizator bankietu
Honorowi Prezesi Stowarzyszenia Jerzy Ka-
walerowicz i Andrzej Wajda – przes∏ali na r´ce
Prezesa Jacka Bromskiego listy z ˝yczeniami.
W tym uroczystym dniu Tytu∏ Honorowego
Prezesa odebra∏ Janusz Majewski.
GoÊcie bawili si´ do bia∏ego rana.
˚yczenia sk∏ada Agnieszka Odorowicz (w Êrodku), Dyrektor
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Serdecznie dzi´kujemy za pomoc w organizacji
bankietu: Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
oraz Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni.
Szanowny Panie Prezesie!
Kole˝anki i Koledzy!
Z okazji 40-lecia dzia∏alnoÊci Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich pragn´ prze-
kazaç na Paƒskie r´ce serdeczne ˝yczenia
jubileuszowe dla wszystkich cz∏onków
Stowarzyszenia.
Tradycjà jubileuszy jest dokonywanie
podsumowaƒ, refleksja o przesz∏oÊci. To
spojrzenie wstecz pozwala przyjrzeç si´
d∏ugiej drodze, jakà od 1966 roku prze-
sz∏o Stowarzyszenie, a wraz z nim prze-
by∏o polskie kino. W czasie minionych lat
zmieniali si´ prezesi kierujàcy Stowarzy-
szeniem – od pierwszego przewodniczà-
cego Jerzego Kawalerowicza, poprzez:
Andrzeja Wajd´, Janusza Majewskiego,
Jana Kidaw´-B∏oƒskiego, Jerzego Doma-
radzkiego, a˝ po Jacka Bromskiego, na r´-
ce którego z okazji 40-lecia Stowarzysze-
nia sk∏adam niniejsze ˝yczenia. Nie-
zmienne pozostawa∏y natomiast podsta-
wowe cele Stowarzyszenia, powo∏anego do
obrony interesów filmowców, do wyst´po-
wania we wspólnym imieniu Êrodowiska
filmowego.
Stowarzyszenie, dzia∏ajàce od poczàtku
we wspó∏pracy z Zespo∏ami Filmowymi,
niewàtpliwie przyczyni∏o si´ do konsolida-
cji Êrodowiska filmowców. To z tej wspó∏-
pracy rodzi∏a si´ niepowtarzalna atmosfe-
ra, jaka wiàza∏a ca∏e Êrodowisko i istnia∏a
w ekipach podczas realizacji filmów; sku-
pia∏o ono bowiem obok doÊwiadczonych
twórców filmowych i tych, którzy do Êro-
dowiska i zawodu dopiero wchodzili. Ta
konsolidacja okaza∏a si´ szczególnie wa˝-
na w okresie stanu wojennego.
Lata nast´pne przynios∏y nam wielkie
zmiany, przede wszystkim zmiany ustro-
jowe – zniesienie cenzury, wolnoÊç s∏owa,
wolny rynek. Zmieni∏a si´ równie˝ spo-
∏eczna rola filmu, który nie musia∏ ju˝,
tak jak kiedyÊ, aluzyjnie przedstawiaç rze-
czywistoÊci, u˝ywaç metafory, symbolu,
by przekazaç prawd´ o tym, co niesie
prawdziwe ˝ycie.
Stowarzyszenie stan´∏o wi´c przed ko-
lejnymi wyzwaniami. DziÊ jest jednym
z najpr´˝niej dzia∏ajàcych stowarzyszeƒ
twórczych w Polsce. Stara si´ byç miej-
scem refleksji na temat sytuacji polskiego
kina i jego odbioru przez publicznoÊç.
Prowadzi dzia∏alnoÊç m.in. w sekcji filmu
fabularnego, dokumentalnego, animowa-
nego, sekcji telewizyjnej i w kole piÊmien-
nictwa filmowego, aktywnie w∏àcza si´
w dzia∏ania obejmujàce ochron´ praw au-
torskich.
Nie jest mojà rolà, jako Ministra, oma-
wianie celów i obszarów dzia∏ania Stowa-
rzyszenia, czy te˝ skrupulatne wyliczanie
jego zas∏ug. Przesz∏e i obecne dokonania
Stowarzyszenia pozwalajà mieç nadziej´,
˝e uda si´ kontynuowaç ciekawe dzia∏ania,
które s∏u˝yç b´dà promocji polskiego kina
i upowszechnianiu kultury filmowej za-
równo w kraju, jak i zagranicà.
Wszystkim twórcom, dawniej i dzisiaj
zwiàzanym ze Stowarzyszeniem, tym,
których nazwiska wszyscy znamy i tym,
którzy ju˝ nie pracujà przy filmach, z g∏´-
bi serca dzi´kuj´.
èle ma si´ sprawa kina...
Naszym zadaniem jest wziàç t´ spraw´
wswoje r´ce...
Stalin
Zdanie, ˝e êle ma si´ sprawa z polskim
kinem s∏ysz´ ju˝ od lat pi´çdziesiàtych,
odkàd zaczà∏em robiç filmy.
Dlatego wznoszàc ten toast na nast´pne
40 lat SFP wo∏am: R´ce precz od polskie-
go kina! Sprawa naszego kina b´dzie mia-
∏a si´ tylko wtedy dobrze, kiedy b´dà to
r´ce polskich filmowców.
Niech nam ˝yje SFP, które zawsze, nie-
zale˝nie od trudnoÊci i ograniczeƒ tak
w∏aÊnie rozumia∏o sens swego istnienia
dla dobra polskiego kina.
Andrzej Wajda
Szanowny Prezesie, Drogi Jacku,
przykro mi, ˝e tym razem ze wzgl´du
na nie najlepszy stan zdrowia nie mog´
wziàç udzia∏u w Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni. Przykro mi
tym bardziej, ˝e w tym roku przypada ju-
bileusz Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich, które ten festiwal powo∏a∏o do ˝ycia.
Pozwól, ˝e na Twoje r´ce przeka˝´ naj-
lepsze ˝yczenia kole˝ankom i kolegom
z nadziejà, ˝e nasze Stowarzyszenie b´-
dzie niezmiennie, bez wzgl´du na realia
produkcyjne, wspiera∏o polskà sztuk´ fil-
mowà.
Pozdrawiam Ci´ serdecznie
Z powa˝aniem
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierz Micha∏ Ujazdowski
Jerzy Kawalerowicz
3
214393481.003.png 214393481.004.png 214393481.005.png 214393481.006.png 214393481.007.png
Janusz Majewski Honorowym
Prezesem Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
T∏umnie przybyli goÊcie na Forum
Janusz Majewski odbiera tytu∏ Honorowego Prezesa SFP
przez zmiany m.in. zasad zwrotu podatku
VAT dla zagranicznych producentów.
Dyrektor poruszy∏a równie˝ kwesti´ ure-
gulowania praw autorskich w zakresie no-
wych mediów, a tak˝e popraw´ jakoÊci do-
konywanych ekspertyz w procesie oceny
projektów filmowych przez ekspertów.
W otwartej dyskusji zastanawiano si´ nad
systemem pracy ekspertów, a tak˝e nad te-
matykà filmów. Podnosi∏y si´ g∏osy, i˝ zbyt
du˝o jest podobnych do siebie filmów,
przedstawiajàcych polskà rzeczywistoÊç
w sposób przygn´biajàcy.
Minister Jaros∏aw Sellin, zabierajàc g∏os
w dyskusji, równie˝ jako wielbiciel polskie-
go kina, ubolewa∏ nad nieobecnoÊcià fil-
mów historycznych i wyrazi∏ nadziej´ na
zmian´ tej sytuacji w przysz∏ym roku..
Poruszony zosta∏ tak˝e temat filmów dla
dzieci. Kazimierz Tarnas, re˝yser jedynego
w Gdyni filmu skierowanego do dzieci´cej
widowni, apelowa∏, ˝e trzeba wychowywaç
m∏odych widzów, uczyç ich chodzenia na
polskie filmy do kina i kszta∏towaç ich
wra˝liwoÊç.
W drugiej cz´Êci Forum, Prezes Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich, Jacek Bromski
zrelacjonowa∏ sprawy ochrony praw autor-
skich przez SFP. Obecnie wszystkie telewi-
zje podpisa∏y ju˝ umow´ o przekazywanie
na rzecz twórców nale˝nych tantiem za
nadania filmów, SFP wygra∏o tak˝e proces
z telewizjà Polsat, wi´c i od tego nadawcy
nale˝y spodziewaç si´ w bliskiej przysz∏oÊci
op∏at z tytu∏u praw autorskich.
Podczas Forum odby∏a si´ tak˝e uroczy-
stoÊç wr´czenia nagród laureatom I Polsko-
-W∏oskiego Konkursu na Scenariusz Filmu
dla M∏odego Widza.
Podczas uroczystych obchodów 40-lecia
Stowarzyszenia Janusz Majewski odebra∏
z ràk obecnego Prezesa SFP Jacka Brom-
skiego tytu∏ Honorowego Prezesa Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich w uznaniu za-
s∏ug dla Êrodowiska filmowego i osobistego
wk∏adu w rozwój SFP. Janusz Majewski do-
∏àczy∏ tym samym do zacnego grona Hono-
rowych Prezesów SFP: Jerzego Kawalero-
wicza oraz Andrzeja Wajdy.
Janusz Majewski nie kry∏ wzruszenia wy-
ró˝nieniem oraz goràcà owacjà kilkuset ze-
branych goÊci.
tak˝e filmy telewizyjne, seriale („Królowa Bona”,
„Siedlisko”) i spektakle Teatru TV. Nagradzany na
festiwalach filmowych m.in. za „Sublokatora”,
„Zakl´te rewiry”, „C. K. Dezerterów” i „Z∏oto de-
zerterów”. Profesor nadzwyczajny sztuki filmowej
(od 1987). W latach 1983-90 prezes Zarzàdu
G∏ównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
W latach 1987-91 cz∏onek Komitetu Kinemato-
grafii. W tym roku skoƒczy∏ 75 lat.
Forum
Stowarzyszenia
w Gdyni
Janusz Majewski – absolwent Wydzia∏u Architek-
tury Politechniki Krakowskiej (1955) i Wydzia∏u
Re˝yserii PWSFiT w ¸odzi (1961). Zaczyna∏ jako
autor scenografii filmowych.
W 1958 zrobi∏ swój pierwszy zawodowy film do-
kumentalny „Zabawa”. W kolejnych latach zreali-
zowa∏ kilkanaÊcie filmów krótkometra˝owych ró˝-
nych gatunków. Wiele z nich zosta∏o nagrodzo-
nych na mi´dzynarodowych festiwalach („Album
Fleischera” – Golden Gate na MFF w San Franci-
sco za najlepszy filmowy reporta˝ o wojnie; „Poje-
dynek” – nagrody na festiwalach w Buffalo, Van-
couver, Cork, Montrealu, Edynburgu).
W filmie fabularnym zadebiutowa∏ „Sublokato-
rem” (1967). Od tej pory wyre˝yserowa∏ ponad
30 fabu∏, m.in. „Czarnà sukni´” (z Idà Kamiƒskà
i Aleksandrà Âlàskà, nagrodzony w Pradze za re-
˝yseri´), „Lokis. R´kopis profesora Wittembacha”,
„ZazdroÊç i medycyn´”, „Zakl´te rewiry”, „Spraw´
Gorgonowej”, „Lekcj´ martwego j´zyka”, „C. K.
Dezerterów”, „Z∏oto dezerterów” i „Po sezonie”.
Autor scenariuszy do swoich filmów. Realizowa∏
Tegoroczne Forum w Gdyni by∏o szczegól-
ne. Jubileusz 40-lecia przyciàgnà∏ do sali
Lazurowej Hotelu Gdynia rzesze zaintereso-
wanych. Pytanie: „co dalej z polskim fil-
mem?” sprowokowa∏o burzliwà dyskusj´.
Forum rozpocz´∏a dyrektor Agnieszka
Odorowicz, podsumowujàc pierwszy rok
dzia∏alnoÊci Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej.
Odpowiadajàc na pytanie o przysz∏oÊç
polskiego kina, mówi∏a o planach przycià-
gni´cia do Polski zagranicznych producen-
tów spoza UE i rozwini´ciu rynku us∏ug po-
od lewej: Jacek Bromski, Janusz Kijowski,
Janusz Chodnikiewicz
4
214393481.008.png 214393481.009.png 214393481.010.png 214393481.011.png 214393481.012.png
Konkurs na
Scenariusz
Filmu dla
M∏odego Widza rozstrzygni´ty!
Agnieszka Odorowicz (z prawej) gratuluje laureatom konkursu
Organizatorami konkursu sà:
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska S.A., Mi´dzy-
narodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i M∏odzie˝y
w Giffoni Valle Piana oraz Mi´dzynarodowe Cen-
trum Filmów dla Dzieci i M∏odego Widza – CIFEJ
i Polsko-Brytyjska Fundacja Filmów M∏odego Wi-
dza. Honorowy patronat nad konkursem obj´∏o
W∏oskie Ministerstwo Kultury.
Sukces
GDYNIA
DZIECIOM
W dniach 11-15 wrzeÊnia w ramach 31.
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,
w pi´ciu pomorskich miastach (Gdyni,
Gdaƒsku, Sopocie, Starogardzie Gdaƒskim
i Wejherowie) odby∏y si´ projekcje dla dzie-
ci i m∏odzie˝y.
W tym roku m∏odzi widzowie obejrzeli fil-
my fabularne, klasyczne polskie bajki tj.
„Reksio”, „Bolek i Lolek” i „Piesek w krat-
k´”, a tak˝e krótkie etiudy animowane zre-
alizowane w ramach programu KIDS FOR
KIDS przez rówieÊników na warsztatach
w Legnicy, Poznaniu i Wroc∏awiu. Wszyst-
kie filmy obejrza∏o ponad 7 tysi´cy m∏odych
widzów.
W ramach edukacji medialnej w szko∏ach
i przedszkolach odby∏y si´ zaj´cia eduka-
cyjne na temat filmu animowanego, a tak-
˝e spotkania z twórcami.
Przeglàd GDYNIA DZIECIOM zosta∏ zor-
ganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia
Filmowców Polskich oraz Pomorskiej Fun-
dacji Filmowej, przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.
Podczas gali otwarcia 31. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni w obec-
noÊci przewodniczàcych jury, organizato-
rów, przedstawicieli Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz W∏oskiego
Ministerstwa Kultury uroczyÊcie og∏oszono
wyniki pierwszego Polsko-W∏oskiego Kon-
kursu na Scenariusz Filmu dla M∏odego Wi-
dza.
Po zapoznaniu si´ z 78 pracami, które
wp∏yn´∏y na konkurs, jury przyzna∏o nast´-
pujàce nagrody i wyró˝nienia:
W kategorii pe∏nometra˝owego filmu
animowanego:
nie przyznano pierwszej nagrody
dwie równorz´dne drugie nagrody w wy-
sokoÊci po 3,5 tys. euro ka˝da za scena-
riusze „Jack Frost” Granta Littlechilda
i „Bo-Bo” S∏awomira Grabowskiego,
wspó∏autorstwa Marka Nejmana
trzecià nagrod´ w wysokoÊci 6 tys. z∏o-
tych scenariuszowi „Miki Mol i Kolczaki”
Ryszarda Antoniusa-Antoniszczaka
dwa wyró˝nienia po 3 tys. z∏otych ka˝de
scenariuszom „Framilik” Adama Wojtysz-
ko, wspó∏autorstwa Anety Wróbel-Wojty-
szko oraz „PierÊcieƒ i Ró˝a” Zofii O∏dak
wyró˝nienie Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokoÊci 2 tys.
z∏otych za szczególne walory artystyczne,
etyczne i wychowawcze scenariuszowi
„Framilik” Adama Wojtyszko, wspó∏autor-
stwa Anety Wróbel-Wojtyszko
dyplom W∏oskiego Instytutu Kultury
w Krakowie i nagrod´ w wysokoÊci 2 tys.
z∏otych scenariuszowi „Jack Frost” Gran-
ta Littlechilda
W kategorii filmu fabularnego:
dwie pierwsze nagrody ex aequo w wyso-
koÊci po 5 tys. euro ka˝da scenariuszom
„Dzieci Argusa” Jerzego Bojanowskiego
oraz „Zmory” Rados∏awa Hendela
nagrod´ specjalnà w wysokoÊci 7,5 tys.
z∏otych scenariuszowi „Roland Zwyci´z-
ca” Kacpra Szymaƒskiego
wyró˝nienie Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokoÊci 5 tys.
z∏otych za szczególne walory artystyczne,
etyczne i wychowawcze scenariuszowi
„Lekcja religii” Paw∏a Krusia
wyró˝nienie w wysokoÊci 3,5 tys. z∏otych
scenariuszowi „Âwierszcz w s∏oiku” Aga-
ty Natalii Nowak
Uroczyste wr´czenie nagród i dyplomów
honorowych odby∏o si´ 16 wrzeÊnia
w Gdyni podczas Forum Stowarzyszenia
Filmowców Polskich.
W kategorii filmu i serialu telewizyjnego:
nie przyznano pierwszej nagrody
dwie równorz´dne drugie nagrody w wy-
sokoÊci po 3,5 tys. euro ka˝da scenariu-
szom „Anielskie pióra” Joanny Olczak-
Cichuckiej oraz „Felix, Net i Nika” Rafa∏a
Kosika, wspó∏autorstwa Wiktora Skrzy-
neckiego
wyró˝nienie Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokoÊci 5 tys.
z∏otych za szczególne walory artystyczne,
etyczne i wychowawcze scenariuszowi
„Zuêka i ch∏opaki” Doroty Suwalskiej,
wspó∏autorstwa Mariusza Sykuta
dyplom W∏oskiego Instytutu Kultury
w Krakowie i nagrod´ w wysokoÊci 5 tys.
z∏otych scenariuszowi „Hip hip i Hurra”
El˝biety Wàsik
M∏odzi widzowie po jednym z festiwalowych seansów
5
214393481.013.png 214393481.014.png 214393481.015.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin