La Femme Nikita 3x20 - Three-Eyed Turtle.txt

(19 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:03:t�umaczenie: [v1] and aamonaa :)
00:00:05:Dobra. Czerwoni, jeste�my gotowi.
00:00:07:Zlikwidujcie cele podstawowe.|Id�cie do punktu ko�cowego.
00:00:14:- Jak sytuacja?|- Nic na pierwszym pi�trze.
00:00:17:Okay, czekaj.
00:00:19:Daj mi scenariusz trzeci i pi�ty|Upewnij si�, �e si� szczelnie pokrywaj�.
00:00:24:- Victor, co si� dzieje?|- Robi si� ciasno.
00:00:28:- S� silnie uzbrojeni.|- Niebiescy, wesprze� Victora od p�nocy.
00:00:44:Jeste�my gotowi na interface.
00:00:46:Grandmaster b�aga o rewan�...
00:00:48:poniewa� m�j program pokona� go|w ci�gu 19 ruchach.
00:00:51:- Masz...|- Interface, Greg. Jeste�my w trakcie misji.
00:00:54:A tak, interface. Nie zrobi�em go.
00:00:56:- Co?|- Masz naprawd� �adne oczy.
00:00:58:- Mam tam agent�w.|- Wyluzuj, Seymour! Pozwolisz?
00:01:03:Dzi�kuj�. Na kt�rym s� kanale?
00:01:05:- Co ty wyprawiasz?|- Mam zamiar wyci�gn�� ich z tamt�d.
00:01:08:Jak?|Nie zako�czy�e� jeszcze pracy nad interfejsem.
00:01:10:Nie �wiczy�em dzi� te� wi�zania but�w, te�.
00:01:17:Victor. Gdzie jeste�?
00:01:19:W tym samym miejscu.|Przywarli mnie do muru.
00:01:22:�aden problem.
00:01:24:Niebiescy, musicie si� rozdzieli�.|Trzech na wsch�d, jeden do centrum.
00:01:28:- Dw�ch, zosta� na obwodzie.|- Ty idioto!
00:01:30:- Birky, prosz�.|- Potrzebuj� aby� obstawi� wyj�cia.
00:01:33:W ten spos�b b�d� chronieni.|W�a�nie dlatego potrzebuj� interface.
00:01:39:Comm., tracimy ludzi.|Gdzie nasze wsp�rz�dne?
00:01:44:M�j Bo�e!
00:01:47:Wszyscy czeka�. Victor...
00:01:50:zostali�my odci�ci.|Jaka jest twoja decyzja?
00:01:57:Odetnijcie mnie.
00:01:59:- Nie wyjdziesz z tego �ywy.|- Nie mo�ecie mi pom�c.
00:02:02:To jedyny spos�b aby uratowa� dru�yn�.
00:02:11:Wszyscy przerwa� dzia�ania.
00:02:13:Wszystkie dru�yny, powr�t do punktu wyj�cia,|w tej chwili.
00:02:19:- Dalej. Zmiatajcie st�d.|- Rusza� si�!
00:03:50:To niefortunny incydent,|ale to tylko drobne potkni�cie.
00:03:53:- Jeste�my gotowi aby...|- Od kiedy definiujesz...
00:03:56:pora�k� jako drobne potkni�cie?
00:03:58:Ta misja by�a kluczowa|dla calego Bliskiego Wschodu.
00:04:01:- Zajm� si� tym, George.|- Nawet nie wiesz czemu to si� sta�o.
00:04:06:- Pracujemy nad tym.|- Nie wystarczaj�co dobrze.
00:04:10:Przesta� si� t�umaczy�|i zacznij s�ucha�.
00:04:12:Nie jestem zadowolony z Jedynki,|a co najwa�niejsze, Paul...
00:04:15:Nie jestem zadowolony z Ciebie.
00:04:18:Przy�lij mi wszystkich agent�w Trzeciej Kolumny na przekierowanie.
00:04:22:To po�owa naszych zasob�w.
00:04:23:I pozostaw wszystkie kana�y do mojej dyspozycji.
00:04:27:Nie zatemperujesz wi�cej o��wka...
00:04:30:bez mojego zezwolenia.
00:04:40:To twoja wina.
00:04:48:- S�ucham?|- Taktyka to twoja dzia�ka.
00:04:51:Kiedy nawala, ja wygl�dam �le.
00:04:53:- Znajd� �r�d�o.|- Owszem, znajdziesz.
00:04:57:Gdyby� po�wi�ca�a wi�cej uwagi temu|tak jak swoim idiotycznym ro�linkom...
00:05:00:to by si� nie wydarzy�o.
00:05:03:Nie uwa�am, aby to by�o uczciwe.
00:05:04:Nie obchodzi mnie co jest uczciwe,|i nie obchodzi mnie co uwa�asz.
00:05:30:- Nad czym pracujesz?|- Poprostu pracuj�.
00:05:33:- To ocena misji, prawda?|- Tak.
00:05:41:Chyba nie masz zamiaru mnie wyda�, prawda?
00:05:45:Daj spok�j. Nie mia�em|wystarczaj�cych informacji.
00:05:47:- By�y na twoim panelu.|- Nigdy nie czytam mojego panelu.
00:05:50:Wiesz o tym.|Nie musz�.
00:05:52:- Tym razem musia�e�.|- Birkoff...
00:05:57:anuluj� mnie.
00:06:00:Prawdopodobnie nie, przy moim szcz�ciu.
00:06:03:- Jeste� zbyt cenny.|- Mylisz si�.
00:06:05:W�a�nie zrekrutowali|analityka statystyk z OSI.
00:06:08:I kodera z Moskwy.
00:06:11:Oni dwaj mog� przej�� wszystkie|moje obowi�zki tutaj.
00:06:14:Tak.
00:06:16:Ale nie tak szybko.
00:06:18:Szybciej ni� my�lisz.
00:06:22:Potrzebuj� odpowiedzi, Birkoff.
00:06:25:- W�a�nie ko�cz� nad tym pracowa�.|- M�w.
00:06:30:Plan zmieni� si� w trakcie dzia�ania...
00:06:33:i nie by�o sposobu aby go pokry�, st�d.
00:06:37:To zadanie dow�dcy misji.
00:06:40:- Prawda.|- Tak.
00:06:43:Victor nawali�, jednak patrz�c|na to co si� z nim sta�o, to by�a...
00:06:48:poetycka sprawiedliwo��.|I tak by�cie go po tym zlikwidowali.
00:06:54:Wy�lij mi raport, jak sko�czysz.
00:07:01:Tak.
00:07:03:Szybko my�lisz, Seymour.
00:07:06:Jestem twoim d�u�nikiem.
00:07:12:/Nad czym pracujesz?|/Gdzie tw�j u�miech?
00:07:21:/My�la�a� o tym co m�wi�em?|/Bo m�wi�em powa�nie.
00:07:25:Jak wiecie, dwa dni temu|zamykali�my spraw� Pierre'a Brulois...
00:07:28:gdy atak dru�yny si� nie powi�d�.
00:07:31:Brulois jest na czerwonej li�cie Pentagonu...
00:07:34:wysoko postawiony cz�onek...
00:07:37:grupy wywiadowczej, kt�ra zdradzi�a.
00:07:41:Wszystkie agencje chc� go �ci�gn��|z powodu szk�d jakie m�g�by spowodowa�...
00:07:46:gdyby jego wiedza zosta�a przekazana terroryst�.
00:07:49:U�yli�my satelit|i znacznik�w szeroko-widmowych...
00:07:52:by namierzy� pozycj� Brulois.
00:07:54:Jak na razie nie maj�|wystarczaj�cej ilo�ci danych.
00:07:56:Znajdziemy go na podstawie jego kontakt�w.
00:07:58:Zaczniemy od tej kobiety,|Francine Chu, jedna z jego kochanek.
00:08:03:Michael dowodzi dru�yn�.|Nikita wesprze taktyk�.
00:08:07:Przygotuj� list� i dam j� Walter'owi.
00:08:10:- To ju� za�atwione.|- Przez kogo?
00:08:14:- Mnie.|- Co?
00:08:16:Zosta� w��czony do dzia�ania.
00:08:18:- Ciebie potrzebujemy na zewn�trz.|- Chwileczk�.
00:08:21:- Nie jest got�w do prowadzenia misji.|- Dlaczego?
00:08:24:- Poprostu nie.|- Je�eli masz powody, m�w.
00:08:27:Je�eli nie, to wracaj do roboty.
00:08:37:My�l�, �e sobie poradzi.
00:08:40:�adnych pomy�ek tym razem.
00:08:52:/Mam te informacj� o tej misji o kt�r� pyta�a�.
00:08:55:/S� w komputerze.|/Mog� je �ci�gn�� i przynie�� ci p�niej.
00:08:58:- Madeline.|- Chwileczk�.
00:09:00:- Teraz.|- Przepraszam.
00:09:04:- Tak.|- George zn�w dzwoni�.
00:09:06:Nie jest zadowolony|z wyja�nie� odno�nie Bukaresztu.
00:09:09:Co mu si� nie spodoba�o?
00:09:10:Nie wiem. Skontaktuj si� z nim|i za�atw to.
00:09:14:I jeszcze co�.
00:09:18:- Tak?|- Chcia�bym ci� zobaczy� w Wie�y.
00:09:23:Kim mam w ko�cu by�?|Twoj� pomocnic� czy dziwk�?
00:09:30:Zobaczymy si� wieczorem,|o 23:00.
00:09:42:Dobra, Seymour.|P�tla wideo w��czona.
00:09:51:Michael, czekaj.
00:09:53:Dw�ch w p�nocnym naro�niku.|Id� od ty�u.
00:10:03:Widzisz zamek?
00:10:06:Tak.
00:10:09:N-85, stary model.
00:10:13:Masz to, Hillinger?
00:10:15:Za�atwione.
00:10:17:Wielkie wyzwanie.
00:10:20:Michael, wy��czyli�my zabezpieczenia.
00:10:41:- Cze��.|- Dobry wiecz�r.
00:10:48:Okay, Michael. Mam to.
00:10:54:S� w nast�pnym pokoju.
00:11:03:- Co to?|- Co?
00:11:07:Wygl�da, �e czujnik pad� na vanie.
00:11:09:Sprawd� g��wny system.
00:11:12:Upewnij si�,|�e wszystko jest w porz�dku.
00:11:27:Co� si� dzieje w alejce.
00:11:49:Czemu nie mam podgl�du z|kamery na zewn�trz?
00:11:51:To chyba wina czujnika.|Ju� si� tym zajmuj�.
00:11:58:Mo�esz opu�ci� van?
00:12:00:- Michael, czysto na zewn�trz?|- Tak.
00:12:07:Dobra, Hillinger, Wychodz�.
00:14:32:Jedziemy.
00:15:00:Niez�a pr�ba.
00:15:02:- Co, m�wisz do mnie?|- To ty pr�bowa�e� mnie zabi�.
00:15:06:- O czym ty m�wisz?|- O czym m�wi�?
00:15:09:To si� nazywa czarna skrzynka.
00:15:11:Pokazuje co pr�bowa�e� zrobi�.
00:15:14:Tutaj.
00:15:16:Od��czy�e� p�tle wideo...
00:15:18:zdradzaj�c moje po�o�enie.|Wy��czy�e� m�j monitor.
00:15:21:Nast�pnie wys�a�e� mnie na �mier�.
00:15:24:Nie wiedzia�e�, �e mamy co� takiego,|prawda, Etatowy Geniuszu?
00:15:31:To on nawali�|w Bukareszcie.
00:15:36:Kry�em go.
00:16:00:- Chc� z tym sko�czy�.|- A, ja nie.
00:16:04:Mam do�� zadowalania ci�.
00:16:07:Znajd� kogo� innego.
00:16:09:To nie dzia�a w ten spos�b.
00:16:13:Na zewn�trz|to si� nazywa molestowanie seksualne.
00:16:21:Nie jeste�my na zewn�trz.
00:16:37:Nie, jeszcze nie.|Daj im kolejne 48 godzin.
00:16:41:Tak, je�li oddzia�y nie dadz�|sobie rady, wtedy zadzwonimy do NATO.
00:16:46:W porz�dku, za godzin�.
00:16:50:Wi�c, Rubin, jak toczy si� sprawa Jedynki?
00:16:53:Przej�li�my prawie 60%|ich aktualnych projekt�w.
00:16:56:- Dobrze.|- Ale jest co� jeszcze.
00:16:59:Nadal jeste� zainteresowany|usuni�ciem Szefa?
00:17:02:- Co znalaz�e�?|- S�abe ogniwo.
00:17:08:Kontynuuj, Greg.
00:17:10:S�uchaj, zawali�em t� spraw� z interfejsem.|Dobra, niech b�dzie.
00:17:13:Ale reszta to kompletne bzdury.
00:17:16:- Birkoff jest poprostu zazdrosny.|- O co?
00:17:20:Twierdzisz, �e nie|narazi�e� Birkoff'a na ryzyko?
00:17:24:- Absolutnie nie.|- A co z czarn� skrzynk�?
00:17:27:To by� b��d.|Przeci��y� granice matrycy.
00:17:30:Nie powiniene� ustawia� tego jako znaki.
00:17:32:Zamknij si�.
00:17:36:Birkoff?
00:17:38:Przekaz mia� zabezpieczenie Alpha.
00:17:44:Co to jest "Zabezpieczenie Alpha"?
00:17:46:Mo�esz odej��, Greg.
00:17:48:Chwileczk�.|Co zamierzacie ze mn� zrobi�?
00:17:50:Nic. Poprostu wracaj na swoje stanowisko.
00:17:53:Nie. Powiedz mi co oznacza  "Zabezpieczenie Alpha".
00:17:55:- Mog� to wyja�ni�.|- Teraz.
00:18:06:Prowadzimy 3 wewn�trzne misje|i 27 na zewn�trz.
00:18:09:Mo�emy zamieni� Hillinger'a|i nie spowolni� si�?
00:18:13:Nie bardzo.
00:18:14:- Chyba, �e u�yje nowych rekrut�w.|- Jakich rekrut�w?
00:18:19:Tych z OSI i Moskwy.
00:18:22:Kogo?
00:18:25:Nie wa�ne.|Pomiesza�o mi si� z innymi naszymi kontaktami.
00:18:29:Masz na my�li jakie kontakty?
00:18:33:Mog� przej�� wszystkie misje.|Nie potrzebuj� Hillinger'a.
00:18:36:Wi�c bierz si� do roboty.
00:18:47:Anuluj Hillinger'a.
00:18:50:- Mo�emy zrobi� to, albo...|- Czemu musz� s�ucha� tego za ka�dym razem?
00:18:53:Czemu dostaj� alternatywy|kiedy wydaj� ci rozkaz?
00:18:59:Lub mo�emy go u�y�|w manewrze Brulois.
00:19:02:Mo�e by� warto�ciowym nabytkiem|w tej misji.
00:19:07:W porz�dku.
00:19:08:Zr�b tak.
00:19:11:I zr�b co� z tymi perfumami.
00:19:14:To tani zapach.
00:19:34:Czemu mnie ok�ama�e�|odno�n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin