1995-09-hf-conv.pdf

(774 KB) Pobierz
Py6pukama води инж. Раделин Гайдарджиев - LZ1UF
1000 София, п.k. 187
МНОГООБХВАТЕН КВ-ТРАНСВЕРТЕР
1121589358.003.png 1121589358.004.png
Известно е , че с трансвертер
(TRV), включен към трансивър (TRX), е
възможно преобразуване на
сигналите с честоти от даден
обхват в сигнали с честоти от друг
обхват. Тази е идеята, заложена в
koнcтpykциитe на трансвертери,
описани в бр. 8 и 9/1994 г. в рубриката
„QTC". С koитo и да е от тези TRV
сръчният НАМ може да увеличи броя
на наличните работни любителски
обхвати с още един.
HAM-koнcтpykтopитe успяха да
създадат многообхватен TRV, с
koйтo се решават няkoи от
проблемите при работа на няkолko
любитeлckи обхвата. Съществуват
различни варианти на такъв TRV, a
във вcekи вариант могат да се
открият kakтo най-съвременни, тaka
и kлacичeckи схемни решения. На фиг.
1 е представена блоковa схема на
петобхватен (80, 40, 20, 15 и 10 м)
TRV, разработен от SP5AHT и описан
в [1]. При приемане (R) и предаване (Т)
са използват трите основни блоka:
първият е виcokочecтoтeн,
съдържащ ВЧУ и линеен усилвател на
мощност (линеен РА); вторият блok е
трансвертерен (с двойно
преобразуване на честотите),
съдържащ входни резонансни кръгове ,
двупосочен смесител и обхватен
генератор-синтезатор; третият
блок е TRX с обхват, честотите на
koйтo се преобразуват по подходящ
начин в честоти, разположени в
границите на споменатите пет КВ-
обхвата. Първият блok не е предмет
на обсъждане засега, gokaтo
вторият и третият ще бъдат
описани подробно, с koeтo ще
отговорим на въпросите на няkoи
колеги. Ще препоръчаме на
нередовния читател на нашата
pyбpиka да прегледа внимателно
предишните издания на pyбpиkaтa
„QTC", включително и последното,
koeтo
генератори (ХО), примерно от типа
Блоковата
и принципната схема на
на UW3DI и няkoи „keнyygи" от залеза
обхватния
генератор
са
на ламповата ера. Вместо търсене
представени съответно на фиг. 2 и 3.
на „набор" от kвapцoви резонатори,
Еталонният
генератор
koeтo в пpakтиkaтa е дokaзано, че
представлява
ХО
с
kвapцoв
създава доста проблеми, в случая се
резонатор Х = 500.0 kHz. Използвана
предлага
използването
на
е позната схема на мултивибратор с
генератор-синтезатор
или
два от инверторите на ИС UCY7404
генератор
с
PLL-верига,
koятo
(SN7404 и т.н.). Изходният сигнал на
удостоихме със заслужено внимание.
мултивибратора
е с правоъгълна
подпомага
ползването
на
настоящето.
TRV се включва kъм TRX с обхват
11.0 - 11.5 MHz, koйтo не е
любитeлckи. На този обхват е удобно
да се пренастрои еднообхватният
трансивър „Бapтek", описан в бр. 5/
1995 г. на списанието; такъв обхват
притежават и няkou от apмeйckuтe
TRX. Ako бъде използван ,,Бapтek" c
kвapцов филтър на 9 MHz, обхватът
за нacтpoйka на VFO трябва да бъде
от 2.0 до 2.5 MHz. Тогава обхватният
генератор на TRV е необходимо да
осигурява сигнали със следните
фиксирани честоти, съобразени
напълно (включително и с
получаването на съответните
ленти, долна - LSB, и горна - USB) в
процеса на честотното
преобразуване: 15.0 MHz за обхват 80
м, 18.5 MHz за обхват 40 м, 3.0 MHz за
обхват 20 м, 10.0 MHz за обхват 15 м,
18.0 MHz за единия подобхват на 10 м
и 18.5 MHz за другия подобхват на 10
м. Hapekoxмe тези необходими
честоти „фиксирани", но не бива
читателят да си помисли, че трябва
да се търсят kвapцoви резонатори,
kakтo се случваше някога по време на
триумфалното
шествие
на
kонcтpykции
- TRX
c
kвapцови
1121589358.005.png
форма и богат на хармоници,
честотният спектър на koйтo се
разширява допълнително с
диференцираща верига (С2, R2).
Инверторите 4 и 5 осигуряват
съответните фази на импулсите,
фазовият geтekтop работи по
схема, използвана в ТВ-приемници и
съдържаща два диода (VD1, VD2). Чрез
кондензатора С12 към фазовия
geтekтop CB подават сигнали от
обхватен LC-генератор (наречен по-
долу VCO или ГНН - генератор,
настройван с напрежение, известен
още и kaтo ГУН - генератор,
управляван с напрежение),
предварително ограничени от
действието на диоден ограничител
(VD3, VD4). Във фазовия geтekтop
честотата на сигнала от LC-
генератора се сравнява с честотата
на най-близкия хармоник от състава
на честотния cпekтъp, присъщ на
сигнала от еталонния генератор
(500.0 kHz) и съдържащ n броя
хармоници (хармонични съставки) с
честоти, kpaтни на 500.0 kHz.
Собствената нестабилност на
честотата на сигнала от LC-
генератора не може да превишава
границите на ±250 kHz, за да не се
извърши синхронизация със съседния
хармоник - опасност, подхранвана от
тесния обхват на задържане на PLL-
веригата. Ako са взети
съответните мepkи за
стабилизиране на честотата на
сигнала от LC-генератора и
честотното отклонение е не по-
голямо от няколко geceтkи kHz
спрямо n-тия xapмонuk с честота,
кратна на 500.0 kHz, на изхода на
фазовия geтekтop се появява сигнал
на фазова грешка. Този сигнал се
усилва от постояннотоков
усилвател (VT4, VT5). Действието на
усилвателя може да се провери чрез
измерване на колекторното
напрежение на първия транзистор
(VT4), при което се kонcтaтиpa
изменение от 2 до 10 V. В резултат на
изменението на koлekтopнoтo
напрежение се променя стойността
на напрежението, приложено на
вapиkaпa VD5 (2 х ВВ105 6 паралелно
свързване), използван за капацитивна
нacтpouka на трептящия кръг на LC-
генератора, честотата на
трептения на koйтo става точно
равна на n х 500 kHz. Следователно
стабилността на честотата на LC-
генератора с вapиkaпнa настройка
или на генератора, настройван с
напрежение (означаван със
съкращенията VCO, ГНН или ГУН), е
зависима от стабилността на
честотата на еталонния генератор,
koйтo трябва да е прецизно
настроен на необходимата еталонна
честота (в случая точно на 500.0
kHz). В т. К може да се контролира
синхронизацията; при липса на
синхронизация в контролната точка
се появява променливо напрежение,
подавано на схема за контрол на
синхронизацията със светодиодна
индикация (светодиодът LED не
свети). При наличие на синхронизация
или при правилно действие на PLL-
веригата с фазова връзка за
синхронизация светодиодът свети
постоянно. Обхватният LC-
генератор е с транзистор VT1 и
работи по схема ОБ. Използва се
механично-електронно превключване
на бобините L1-L6 на обхватните
резонансни кръгове (вж. описанието
на двуобхватния трансивър
,,Бартек", бр. 6/1995 г.). За
превключване на напрежението,
захранващо електронния
превключвател на обхватите, се
използва подходящ галетен
превключвател. Електронният
превключвател е с диоди VD6-VD11,
които чрез отпушване или запушване
комутират обхватните трептящи
кръгове. За надеждната поляризация
на превключващите диоди
допринасят резисторите R27-R31.
Транзисторът VT2 се използва като
буфер-усилвател, а транзисторът
VT3 работи в стъпало по схема на
1121589358.006.png
тялото...), разположението или
монтирането на готовите бобини
върху печатната платка (в повечето
случаи печатната платка се оказва
неподходяща за монтирането на
екраните „Канчета") и др. имат
своето решение, което може да се
открие не само в предишните
издания на рубриката „QTC", но и по
време на консултациите в
редакцията на списанието, дори при
радиовръзка с НАМ-конструктори.
Ориентировъчните данни за
бобините са следните: L1 - за
резонансна честота 15 MHz, 11 нав.,
ПЕЛ-0.49, дължина на намотката 10
mm; L2 - за резонансна честота 18.5
MHz, 9 нав., ПЕЛ-0.49, дължина на
намотката 10 mm; L3 - за резонансна
честота 3 MHz, 35 нав., ПЕЛ-0.27,
дължина на намотката 16 mm; L4 - за
' резонансна. честота 10 MHz, '15 нав.,
ПЕЛ-0.49, дължина на намотката 10
mm; L5 - за резонансна честота 18
MHz, 9 нав., ПЕЛ-0.49, дължина на
намотката 10 mm; L6 - за резонансна
честота 18.5 MHz, също както L5. За
L7 се използва бобината на МЧ-
филтър 465 KHz от стар RX.
У нас не е трудно да се снабдим с
необходимия кварцов резонатор Х с
точна честота 500.0 KHz. Могат да
емитерен повторител; двете
стъпала са разделителни,
необходимостта от използването
им в схемотехниката на
генераторите е доказана,
независимо от типа на
усилвателните елементи
(електронни лампи, биполярни и
полеви транзистори). Чрез
кондензатора С13 .сигналът от
обхватния генератор се подава на
смесителя на TRV. На фиг. .4 е
представена печатната платка на
обхватния генератор, а на фиг. 5 -
разположението на елементите.
Бобините L1-L6 -са навити на тела с
диаметър 7 mm, комплектувани със
сърцевини и екраниращи „канчета";
използват се стандартни филтри и
бобини, предназначени за
производството на битови радио/
ТВ-приемници. Някои НАМ-
конструктори изпадат в паника, ако
не могат да намерят подходящите
(примерно по отношение на
размерите) тела, сърцевини и екрани
за бобините. „Огромните" проблеми
около навиването на бобините с
феритни сърцевини (бобината в
екран е навита правилно, ако при
настройката феритната сърцевина
не „стърчи" отгоре или отдолу на
се използват кварцови резонатори на
по-високи честоти и делители с TTL
ИС: Някои от колегите в Полша
използват сигнала на BFO (9 MHz) в
ТЯХ, после го делят, на 9 с ИС 7490,
после - на 2 с ИС 7474, при което се
получава неточност на скалата, не
по-голяма от ±3 KHz.
На фиг. 6 е представена
принципната схема за контрол на
синхронизацията, на фиг. 7 -
печатната платка, а на фиг. 8 -
разположението на елементите.
Схемата за контрол е помощна, но
дали да я има или няма в TRV, може да
прецени читателят. Както вече бе
споменато, в контролната точка К
(фиг. 3) се появява променливо
напрежение при прекъсване на
синхронизацията на веригата с
фазова връзка. Напрежението се
подава на входа на низкочестотен
филтър (С2, R2, СЗ) и чрез него - на
операционния усилвател IC (ULY7741,
,мА741 или аналози), след което се
изправя и удвоява от диоди (D1, D2).
Понеже транзисторът VT1 се
насища, светодиодът VD3 (червен
LED) изгасва.
1121589358.001.png
разположението на елементите на
смесителя и неговите обхватни
филтри.
Bисокочестотните широколентo-
ви трансформатори (Тр1, Тр2) са
навити на феритни „двуцевки", из-
ползвани в производството на ТВ-
приемници и антени. Първичната
страна на трансформатора е с 2
нaмoтkи, kaтo вcяka съдържа 4 на-
вивkи. Вторичната страна- намотка
с 2 нaвивkи. Използва се npoвoдниk
ПЕЛКЕ-0.31. Дроселите (Др1, Др2) са
навити на феритни пръчици с диаме-
тър okоло 3 mm (размерът не е kpи-
тичен, формата - също). Bcekи дросел
съдьржа okоло 60 нав. от npoвoдниk
ПЕЛ-0.1. Ориентировъчните данни за
бобините L1-L10 (навити на тела с
диаметър 7 mm, kомплekтyвaни c
феритни сърцевини и ekpaни от дву-
kpъгoви МЧ-филтри, използвани в
производството наТВ-приемници) са
следните: L1, L2 (обхват 80 м) - 30
нав., плътно една до друга с прово-
днuk ПЕЛ-0.2, с извод спрямо маса от
4-ата нав.; L3, L4 (обхват 40 м) - 17
но реле koнтakтитe осигуряват
пocoka на сигналите, съответства-
ща на приемане (R), а при предаване
(Т) на нaмoтkaтa на релето се подава
захранващо напрежение +12 V, kaтo
koнтakтитe осигуряват другата
пocoka на сигналите, съответства-
ща на предаване (Т). Напрежението,
подавано от обхватния генератор
кьм гейтовете на полевите транзи-
стори, измерено по амплитуда преди
резистора R1 и koндeнзaтopитe
(С18, С19), трябва да бъде в грани-
ците 1.5-2.0 V. Потенциометърът R2
се използва за балансиране на смеси-
теля. С този смесител може да се
пoтиcka носещата с о'коло 30 dB,
koeтo е no-малko в сравнение с по-
тиckaнeтo, постигано с използва-
нето на диоден двойнобалансен сме-
сител. При честотното преобразу-
ване двупосочният смесител осигу-
рява усилване (okoло 6 dB), gokaтo
диодният смесител внася затихване.
На фиг. 10 е представена печатна-
та платка на смесителя заедно с
обхватните филтри, а на фиг. 11 -
На физ. 9 е представена принци-
пната схема на реверсивния (двупо-
сочен) балансен смесител на TRV с
входно-изходни обхватни филтри.
Haй-xapakтepнoтo за смесителя е
неговата двупосочност на действие
при приемане (R) и предаване (Т), без
да е необходимо превключване на
„вход/изход"; поляризацията на елек-
тродите дрейн (D) и copс (S) на
полевите транзистори (VT1, VT2)
определя пocokaтa на сигналите, или
реверсивността се основава на смя-
на на полярността на захранващото
напрежение, подавано на D u S. Необ-
ходимата работна тoчka на балан-
сния смесител се определя с eлekт-
ромагнитно реле (12 V), koeтo npи-
тежава две koнтakтни групи; отде-
лните kонтakти са свързани тaka, че
на средните изводи на шиpokoлe-
нтовите ВЧ-трансформатори (Тр1,
Тр2), а чрез тях на S u D, веднъж да
възнukвa напрежение +3.9 V (приема-
не), после напрежението да стане
+ 12 V (предаване). При незадейства-
1121589358.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin