Prosba o Wydanie Duplikatu Ukonczenia Szkoly - Pisma Urzedowe by Nikodem D. PL.pdf

(70 KB) Pobierz
349470489 UNPDF
...............................................
................................., dnia ..................................
(imię i nazwisko)
(miejscowość)
..............................................
(ulica)
..............................................
(kod pocztowy, miejscowość)
Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. St. Czarnieckiego
w Człuchowie
W związku z zagubieniem/zniszczeniem oryginału świadectwa ukończenia
szkoły/świadectwa dojrzałości, zwracam się z prośbą o wystawienie duplikatu ww.
dokumentu.
Dane osobowe.
Urodziłam/łem się dnia ................................................... w ......................................................
Imię ojca ......................................................... imię matki ........................................................
Szkołę ukończyłam/łem/ w ..................... roku. Uczęszczałam/łem/ do klasy ............................
Nazwisko panieńskie, na które wystawiony był dokument, brzmi ..............................................
................................
(podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin