Pozew Rozwodowy - Pisma Urzedowe by Nikodem D. PL.pdf

(45 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p29 pozew o rozw\363d.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ................
S Ģ d Okr ħ gowy w Cz ħ stochowie
Wydział Cywilny Rodzinny
Powód(ka): ......................................., zam. ...............................................
(Imi ħ i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)
Pozwany(a): ...................................., zam. .................................................
(Imi ħ i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)
POZEW O ROZWÓD
Wnosz ħ o:
1) rozwi Ģ zanie mał Ň e ı stwa zawartego w dniu ................. w USC w ............................. przez
rozwód bez orzekania o winie (z winy powoda(dki), z winy pozwanego(nej), z winy obu stron) ;
2) powierzenie powodowi (dce) .................................. władzy rodzicielskiej nad synem (córk Ģ )
................................. ur. dnia ...................... w ......................................;
3) zobowi Ģ zanie pozwanego (nej) do ponoszenia kosztów utrzymania syna (córki) w kwocie
................ zł miesi ħ cznie;
4) zas Ģ dzenie od pozwanego (nej) na rzecz powódki (a) kosztów procesu wg norm przepisanych.
Nadto wnosz ħ o wezwanie na rozpraw ħ Ļ wiadków (imiona, nazwiska i dokładne adresy -
dot. TYLKO je Ň eli powód(ka) wnosi o orzeczenie winy mał Ň onka).
UZASADNIENIE
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis skrócony aktu mał Ň e ı stwa,
3) odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł .
Je Ň eli równocze Ļ nie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów s Ģ dowych
nale Ň y doł Ģ czy ę do pozwu:
1) za Ļ wiadczenie o wysoko Ļ ci dochodów,
2) o Ļ wiadczenie o stanie rodzinnym, maj Ģ tku, dochodach i Ņ ródłach utrzymania powódki(a)
na druku urz ħ dowym.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin