SŁOWNIK MITOLOGII.pdf

(114 KB) Pobierz
S£OWNIK MITOLOGII
PANTEON
Absolucja (łac.) - uwolnienie, rozgrzeszenie, sakramentalna
absolucja jest rozgrzeszeniem w sakramencie pokutnym,
udzielonym grzesznikowi po spowiedzi. Ksiądz (w kościele
katolickim) udziela absolucji na mocy prawa rozgrzeszenia,
które Chrystus udzielił kościołowi. NaleŜy tutaj takŜe
kościelna a. od grzechów i kar kościelnych, której kościół
udziela albo publicznie albo tajemnie (w sakramencie
pokutnym).
Agrarne bóstwo - bóstwo związane z kultem urodzaju,
uprawy ziemi, rolnictwem.
Amulet - słowo jest pochodzenia starołacińskiego
(amuletum). Amulet jest to mały przedmiot, noszony przez
ludzi na ciele (przewaŜnie zawieszony na szyi i o ile moŜności
ukryty). Amulet umieszcza się teŜ na odzieŜy, zwierzętach,
sprzętach i wszelkim dobytku, a często nawet daje się go
zmarłym. Wybiera się na amulet przedmiot, obdarzony
według wierzeń tajemniczymi siłami, oddalającymi
niebezpieczeństwa i nieprzyjazne wpływy, albo teŜ
sprowadzającymi dodatnie działania. Według
rozpowszechnionego mniemania a. moŜe posiadać charakter
agresywny (zaczepny) lub defensywny (obronny).
Animizm - zwany takŜe polidemonizmem, polega na czci,
oddawanej duchom umarłych, przypisywanie duszy ludziom,
przyrodzie, rzeczom.
Anioł (z greck. angelos, "posłaniec") - według nauki
chrześcijaństwa istnieje pomiędzy Bogiem a człowiekiem cały
szereg istot duchowych, aniołów, stworzonych przez Boga i
słuŜących mu. Hierarchię chórów anielskich stanowią:
serafini, cherubini, Trony, Zwierzchności, Panowania,
archaniołowie i aniołowie . Nauka, zajmująca się specjalnie
naturą i działalnością aniołów zwie się angelologią.
Antropomorfizm - (anthropos - człowiek, morphe - forma,
kształt), wyobraŜanie bóstw na podobieństwo ludzi -
podobieństwo zewnętrzne, ale teŜ właściwe ludziom słabości i
wady.
Antropozofia (greck. - wiedza o człowieku) - jest nie tyle
samoistnym systemem filozoficznym, ile raczej nowym
odgałęzieniem teozofii (nauki o Bogu), z którą dzieli przede
wszystkim skłonność do mistycyzmu, tajemniczości i nauk
tajemnych. ZałoŜycielem a. był filozof Rudolf Steiner.
Według antropozofii myślenie naukowe, wiedza i badanie nie
potrafi ani rozwiązać ostatecznych problemów Ŝycia, ani
pomnoŜyć szczęścia ludzkiego, wprost przeciwnie,
jednostronny ten kierunek moŜe nieraz nawet przeszkodzić w
udoskonaleniu. NaleŜy dąŜyć do "duchowego widzenia", które
zdoła umoŜliwić ludzkości istotne oglądanie wyŜszych
światów, a osiągnąć je moŜna jedynie w pokorze i
opanowaniu siebie przez specjalne okultystyczne duchowe
ćwiczenia. Ćwiczenia te wiodą przez trzy stopnie:
"przygotowanie", które rozwija duchowe zmysły,
"oświecenie", rozniecające duchowe światło, "uświęcenie",
wiodące do obcowania z wyŜszymi istotami.
Apokryfy - (Nazwa grecka od apokryptein = kryć, biblos
apokryfoi oznacza księgi skryte). Nazwa tych części lub
uzupełnień "Pisma świętego", które przy ustanawianiu
uznanego przez kościół kanonu, nie zostały uznane, ale
dodatkowo przez pewne sekty lub teologicznych uczonych
oznaczane są jako równowartościowe.
Archetyp - prawzór, pierwowzór podstawowy niezmienny
składnik zbiorowej nieświadomości, pozostałość odwiecznych
powtarzających się doświadczeń ludzkości.
Astralna mitologia (gr.) - objaśnianie wyobraŜeń religijnych,
podań o bogach lub bohaterach za pomocą obserwacji gwiazd
a zwłaszcza planet i gwiazdozbiorów.
Astralne ciało - określenie, przyjęte z nauki greckich
filozofów o samodzielnym ucieleśnieniu się duszy. UŜywane
przez pisarzy okultystycznych i spirytystycznych, dla
"nadzmysłowego" ciała człowieka, zdolnego do wykonywania
samodzielnych ruchów.
Astralne duchy - Duchy zmarłych przeniesione na gwiazdy.
Występują one u filozofów okultyzmu, ale teŜ i u Arystotelesa
i filozofa niemieckiego Fechnera.
Astrologia - (sztuka przepowiadania z gwiazd). Sztuka
przepowiadania z połoŜenia gwiazd przyszłych losów i
zdarzeń.
Ateizm - (greck. - zaprzeczenie Boga) jest to albo brak
świadomości Boga u danego człowieka, albo mniej lub więcej
świadome przeczenie, jakoby Bóg, czy w ogóle jakaś istota
boska istniała.
Ateneum - pierwotnie świątynia bogini Ateny, od czasów
cesarstwa rzymskiego wyŜszy zakład naukowy.
Bodhisattva - według wierzeń pierwotnego buddyzmu, istota,
która ma stać się Buddą.
Bodhisattva w Mahayanie - to święci, czczeni jak bóstwa,
poniewaŜ mogą chronić ludzi od nieszczęść.
Bóg - (abstrakt. bóstwo), personifikacja świętości,
filozoficznie: najwyŜsza istota.
Buddyzm - religia pochodząca z Indii północnych. Jest to
ruch religijno-filozoficzny zwrócony przeciw wierze w
bogów, przeciw skostniałej spekulacji i ascezie, równieŜ
przeciw kastowemu systemowi Braminów.
Celibat - stan bezŜenny, nie był zawsze przepisem dla
duchownych. W czasach apostolskich dopuszczano do
kapłaństwa nie tylko wolnych, ale i Ŝonatych, o ile mieli inne
wymagane warunki. PoniewaŜ jednak celibat, według nauki
Pisma św., wyŜej stoi od małŜeństwa i czyni sposobniejszym
do słuŜby BoŜej, wyrabiało się juŜ od początków
chrześcijaństwa zapatrywanie, Ŝe najodpowiedniejszym
stanem dla duchownych wyŜszych stopni jest Ŝycie w
czystości. Zapatrywanie to zostało następnie ujęte w normy
prawne.
Cherub - (Kerub, hebr. l. mn. Cherubim), z babilońskiej
symboliki do symboliki Starego Testamentu przejęte istoty,
mające ciało zwierzęce a głowę ludzką lub na odwrót. W
czasach chrześcijaństwa w cherubinach widzi się najwyŜsze
istot anielskie.
Chtoniczne bóstwo - (grec.), działające w głębi ziemi (chton);
bogowie chtoniczni, bogowie podziemi np.: Hades, Pluton,
Persefona.
Demiurg (greck.), - "w oczach ludu (demos) stwarzający
dzieło (ergon)", rękodzielnik i artysta. Od Platona wielu
filozofów zwie demiurgiem twórcę świata, kształtującego
bezkształtną materię.
Demon (greck.), - początkowa nazwa bóstwa, oznaczała
później istoty pośrednie, między bogami i ludźmi, dobre albo
złe. U Greków początkowo nazwa ta oznacza w ogóle bóstwo,
które udziela człowiekowi natchnienia, albo teŜ moŜe
zaciemnić jego umysł. Wcześnie jednak juŜ zaczynają Grecy
pojmować demony jako bóstwa podrzędne i duchy
przydzielone poszczególnym ludziom, którym przynoszą
dobro i zło.
Demoniczny - u dawnych Greków człowiek opanowany przez
ducha złego albo dobrego, w Nowym Testamencie - tylko
przez złego. W dzisiejszym znaczeniu określa się tym mianem
przymus duchowy, działający w jakimś człowieku albo teŜ
wywierany nań przez kogo innego.
Demonizm (greck.), - wiara w demony.
Demonolatria (greck.), - cześć oddawana demonom.
Demonologia (greck.), - nauka o demonach.
Demonomachia (greck.), - walka z demonami.
Demonomagia (greck.), - wykonywanie praktyk
czarodziejskich z pomocą złych duchów.
Demonomania (greck.), - opętanie, przekonanie, Ŝe jest się
opętanym przez ducha.
Druidowie - staropogański stan kapłański celtów. Zajmowali
się nie tylko wykonywaniem kultu, ale byli równieŜ
nauczycielami. Składali bogom równieŜ ofiary z ludzi.
Wprowadzenie chrześcijaństwa zepchnęło druidów do rzędu
czarowników i wróŜbitów, pozostały im jednak jeszcze na
długo silne wpływy w społeczeństwie.
Dualizm - przyjmujący istnienie dwóch bogów, dobrego i
Zgłoś jeśli naruszono regulamin