Ćwiczenia przed egzaminem1.pdf

(87 KB) Pobierz
Zeataw1
Ěwiczenia przed egzaminem gimnazjalnym
Zestaw 1
45
Parki Narodowe Polski
40
38,5
ogþem
w tym leĻna
35
30
27
25
21,2
18,6
20
15,1
15,2
15
10,5
9,6
9,2
10
4,6
5
2,1
1,5
0
Ojcowski Biaþowieski Wigierski Sþowiıski Tatrzaıski Kampinoski
ńrdþo: ĺwiat w liczbach 1999/2000, WSiP 1999 r.
Zadanie 1.
Caþkowita powierzchnia Parku Tatrzaıskiego jest wiħksza od caþkowitej powierzchni
Parku Biaþowieskiego o
A. 16,3 tys. ha.
B. 11,7 tys. ha.
C. 10,7 tys. ha.
D. 5,6 tys. ha.
Zadanie 2.
Powierzchnia leĻna Parku Kampinoskiego stanowi okoþo
A. 60% powierzchni tego parku ogþem.
B. 70% powierzchni tego parku ogþem.
C. 75% powierzchni tego parku ogþem.
D. 80% powierzchni tego parku ogþem.
Zadanie 3.
Powierzchnia leĻna Parku Wigierskiego jest wiħksza od powierzchni leĻnej Parku
Sþowiıskiego o
A. 50%
B. 100%
C. 150%
D. 200%
444800162.001.png
Zadanie 4.
Podczas spaceru brat Zosi jedzie czterokoþowym rowerkiem. Obwd duŇego koþa wynosi
80 cm, a maþego 40 cm. O ile obrotw wiħcej wykona maþe koþo niŇ duŇe na
pþkilometrowym odcinku drogi?
A. 2500
B. 1250
C. 625
D. 400
Zadanie 5.
Na lekcji jazdy konnej dzieci dosiadaþy konia prowadzonego po okrħgu na napiħtej
uwiħzi o dþugoĻci 5 metrw. JakĢ drogħ pokonaþ koı, jeŇeli þĢcznie przebyþ 40 okrĢŇeı?
Wynik zaokrĢglij do 0,1 km.
A. Okoþo 1,3 km B. Okoþo 1 km C. Okoþo 0,2 km D. Okoþo 1 2,6 km
Zadanie 6.
Na rzece zbudowano most, który zachodzi na jej brzeg: 150 metrów mostu zachodzi na
jeden brzeg, a 3
1 dþugoĻci mostu na drugi. Oblicz szerokoĻę rzeki, jeŇeli stanowi ona
1 dþugoĻci mostu. Zapisz obliczenia.
6
Zadanie 7.
Pan Jan wpþaciþ 1200 zþ do banku FORTUNA, w ktrym oprocentowanie wkþadw
oszczħdnoĻciowych jest rwne 8% w stosunku rocznym. Ile wyniosĢ odsetki od tej kwoty
po roku, a ile zþotych pozostanie z nich panu Janowi, jeĻli od kwoty odsetek zostanie
odprowadzony podatek 20%? Zapisz obliczenia.
Zadanie 8.
Na miejscu dawnego skrzyŇowania postanowiono wybudowaę rondo,
ktrego wymiary (w metrach) podane sĢ na rysunku. Oblicz, na
jakiej powierzchni trzeba wylaę asfalt (obszar zacieniowany na
rysunku). W swoich obliczeniach za ʩ podstaw
7
22 .
Zapisz obliczenia.
7
444800162.002.png 444800162.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin