Azbest - nara.pdf

(500 KB) Pobierz
249341733 UNPDF
BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 2/2004
dr hab. EDWARD WIĘCEK prof. PŁ
Katedra Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
— narażenie i skutki zdrowotne
W artykule przedstawiono problemy zawodowej, parazawodowej i środowiskowej
ekspozycji na włókna azbestowe. Jak wynika z badań klinicznych i epidemiologicznych,
narażenie na pyły azbestu jest związane z rozwojem pylicy azbestowej, raka płuca oraz
nowotworów opłucnej i otrzewnej. W pracy przedyskutowano możliwe mechanizmy
tych chorób. Przedstawiono także zapadalność na azbestozależne choroby zawodowe
w Polsce i ryzyko nowotworowe przy różnych scenariuszach narażenia.
Asbestos – Exposition and Health Effects
This paper presents the health effects of occupational, para-occupational and environmental
exposition to asbestos fibres. Both clinical and epidemiological studies have shown that expo-
sition to asbestos dusts is associated with asbestosis, lung cancer and tumors of mesothelial
and peritoneal tissues. In the article the possible mechanisms of these diseases are discussed.
The incidence to occupational asbestos-related diseases in Poland, and carcinogenic risk for
different exposure scenarios are also presented.
Wstęp
W ostatnich dwóch dziesięciole-
ciach zaobserwowano znaczący postęp
w zakresie poprawy warunków środo-
wiska pracy. Wentylacja, hermetyzacja
procesów technologicznych, nowe
technologie oraz restrykcyjne unormo-
wania prawne przyczyniły się do istot-
nego obniżenia stężeń i natężeń wielu
czynników szkodliwych dla zdrowia,
w tym czynników kancerogennych, do
których zakwalifikowano wszystkie
rodzaje azbestów. Współcześnie istnieje
dostateczna liczba dowodów opartych
zarówno na badaniach doświadczalnych
na zwierzętach, jak i na wynikach badań
epidemiologicznych, pozwalających na
uznanie wszystkich rodzajów azbestu za
substancje rakotwórcze dla człowieka
[1]. Wielkość ryzyka nowotworowego
i umiejscowienie nowotworu zależne są
od wielu czynników, ale rodzaj azbestu,
stężenie włókien respirabilnych (o dłu-
gości powyżej 5 μm i średnicy poniżej
3 μm oraz stosunku długości do średnicy
powyżej 3:1) i czas narażenia wydają się
być najważniejsze.
Mimo poprawy warunków pracy,
azbestozależne choroby zawodowe i pa-
razawodowe w dalszym ciągu stanowią
poważną przyczynę niezdolności do pra-
cy, niepełnosprawności i przedwczesnych
zgonów. Wynika to z długiego okresu
(20 – 40 lat) jaki upływa od pierwszej
ekspozycji na pył azbestowy do rozwoju
i ujawnienia się takich chorób, jak pylica
azbestowa (azbestoza) i nowotwory (raki
układu oddechowego, międzybłoniaki).
Można przewidywać, że tendencja ta
będzie się utrzymywać także w XXI
wieku.
Z badań przeprowadzonych w Au-
stralii wynika, że pomiędzy rokiem
1987 i 2025 zostanie stwierdzonych
w tym kraju około 13000 przypadków
międzybłoniaka, 40000 przypadków
raka płuc i 1000 przypadków pylicy
azbestowej wywołanych zawodową
i pozazawodową ekspozycją na pyły
azbestowe [2].
Właściwości
i zastosowanie azbestów
Azbest jest ogólną nazwą sześciu
różnych minerałów z grupy serpenty-
nów i ami boli, występujących w postaci
włóknistych skupień.
Największe znaczenie przemysłowe
ma azbest serpentynowy (chryzotylowy)
tworzący cienkie żyły w serpentynitach,
o giętkich włóknach, do 0,1 µm grubości,
odpornych na działanie wysokiej tempe-
ratury i czynników chemicznych, także
na ścieranie; włókna te nadają się do tka-
nia i spilśniania. Chryzotyl źle przewodzi
NAJWAŻNIEJSZE WYROBY AZBESTOWE I ZAWARTOŚĆ W NICH AZBESTU [6]
Tabela 1
Wyroby
Zawartość
azbestu (%)
Rodzaj azbestu
Wyroby azbestowo-cementowe stosowane
w budownictwie
10 ÷ 15 chryzotyl, amosyt,
krokidolit
12 ÷ 15 chryzotyl, krokidolit,
amosyt
Ognioodporne płyty izolacyjne 25 ÷ 40 amosyt, chryzotyl
Wyroby izolacyjne łącznie z izolacjami natryskowymi 12 ÷ 100 amosyt, chryzotyl,
krokidolit
Złącza i uszczelki 25 ÷ 85 chryzotyl, krokidolit
Materiały cierne, wyroby włókiennicze 65 ÷ 100 chryzotyl, krokidolit
Płytki i wykładziny podłogowe 5 ÷ 7,5 chryzotyl
Wyroby z mas plastycznych i obudowy akumulatorów 55 ÷ 70 chryzotyl
Wypełniacze, wzmocnienia i wyroby z nich produkowa-
ne (wojłok, kartony, papier, i ltry, kity, kleje, powłoki
ochronne itp.)
25 ÷ 98 chryzotyl
2
Azbestowo-cementowe rury ciśnieniowe
(kanalizacyjne i wodociągowe)
249341733.035.png 249341733.036.png 249341733.037.png 249341733.038.png 249341733.001.png 249341733.002.png 249341733.003.png 249341733.004.png 249341733.005.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 2/2004
ciepło i elektryczność; występuje głównie
w Kanadzie (Quebec), Rosji (m.in. Ural,
Sajany), USA, RPA, Zimbabwe i na Cy-
prze; używany do wyrobu tkanin (np. na
ubrania ogniotrwałe), okładzin ciernych
szczęk hamulcowych, farb ogniotrwa-
łych, materiałów izolacyjnych, także
niepalnych materiałów budowlanych
(azbestocementowe płyty).
Azbesty amfibolowe (amosytowy,
krokidolitowy, antofylitowy, aktynoli-
towy, tremolitowy) są znacznie mniej
rozpowszechnione, występują głównie
w RPA, Zimbabwe, Mongolii; ze wzglę-
du na dużą kwasoodporność używane
w przemyśle chemicznym oraz do wy-
robu ciśnieniowych rur kanalizacyjnych
i wodociągowych.
W Polsce nie występują złoża azbestu
nadające się do eksploatacji, natomiast
azbest występuje jako zanieczyszczenie
złóż innych surowców mineralnych
(melair, gabro, ruda niklu, magnezyt)
na Dolnym Śląsku [3].
W latach 70. XX wieku importowano
do Polski i przerabiano rocznie na azbe-
stowe wyroby włókiennicze, wyroby
azbestowo-cementowe, wyroby cierne
i inne około 100 tysięcy ton azbestu,
z czego ponad 90% stanowił azbest chry-
zotylowy. W latach 80. zużycie azbestu
spadło do około 60 tysięcy ton, a w roku
1991 wynosiło tylko 30 tysięcy ton [4].
W roku 1985 zaprzestano w Polsce
stosowania azbestu krokidolitowe-
go, a w roku 1997 Sejm RP uchwalił
ustawę o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest [5]. Zgodnie z tą
ustawą, minister gospodarki w porozu-
mieniu z ministrem ochrony środowiska
określa corocznie wykaz wyrobów
zawierających azbest dopuszczonych
do produkcji lub do wprowadzenia na
polski obszar celny.
Zasoby azbestów na świecie ocenia
się na około 550 milionów ton. Roczne
wydobycie azbestów na świecie wyno-
siło w latach 80. około 4 miliony ton.
Wydobycie azbestów, zwłaszcza am-
ibolowych, ze względu na ich bardzo
wysoką potencjalną kancerogenność
uległo w ostatnich latach znacznemu
obniżeniu.
Azbest jest materiałem praktycznie
niezniszczalnym, nie ulega bowiem ani
degradacji biologicznej, ani termicznej,
w związku z czym po wprowadzeniu
do środowiska może on pozostawać
tam przez dziesiątki, a być może nawet
przez setki lat.
Problem zawodowej i pozazawodo-
wej ekspozycji na włókna azbestowe
będzie aktualny przez wiele następnych
lat. Azbest jest stosowany w ponad 1000
wyrobach, a najważniejsze zestawiono
w tabeli 1.
Obecnie są podejmowane działania
mające na celu ograniczenie do mini-
mum lub nawet zaprzestanie produkcji
wyrobów zawierających azbest. Na coraz
szerszą skalę wprowadza się zamienniki
azbestu o podobnych własnościach, ale
o mniejszej szkodliwości dla zdrowia
osób narażonych (sztuczne włókna mi-
neralne). Największe trudności sprawia
znalezienie zamiennika azbestu nada-
jącego się do stosowania w wysokiej
temperaturze, bowiem ognioodporne
włókna ceramiczne wykazują działanie
podobne do działania azbestów.
Trend wskazujący na ograniczenie
głównych zastosowań azbestu w latach
1977 – 1983 przedstawiono na rys. 1.
Rys. 1. Trend wskazujący na ograniczenie głów-
nych zastosowań azbestu [7]
Tabela 2
STĘŻENIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN AZBESTU I STĘŻENIA PYŁU CAŁKOWITEGO NA
STANOWISKACH PRACY W ZAKŁADACH PRZERABIAJĄCYCH AZBEST I STOSUJĄCYCH
WYROBY AZBESTOWE [8]
Zakłady
Liczba
pomiarów
Włókna
respirabilne*
wł./cm 3
Pył całkowity*
mg/m 3
Włókienniczo-azbestowe 184 0,32 ÷ 0,43 0,9 ÷ 1,2
Wyrobów ciernych 189 0,33 ÷ 0,43 1,2 ÷ 1,6
Wyrobów azbestowo-kauczukowych 230 0,09 ÷ 0,12 0,8 ÷ 1,0
Wyrobów azbestowo-cementowych 264 0,06 ÷ 0,09 2,3 ÷ 3,0
Stosujące wyroby azbestowe
65 0,17 ÷ 0,37 2,0 ÷ 3,4
* 95% przedział ufności
Narażenie na pyły azbestu
Wyróżnia się trzy rodzaje narażenia na
pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję
zawodową, parazawodową i ekspozycję
populacji generalnej (środowiskową).
Ekspozycja zawodowa jest związana
z pracą w warunkach narażenia na pył
azbestu. Występuje przede wszystkim
w kopalniach azbestu i kopalniach in-
nych surowców mineralnych zawierają-
cych domieszki azbestu oraz w zakładach
produkujących i stosujących wyroby
azbestowe. Pomiary poziomu narażenia
na pył azbestu przeprowadzone w latach
1986 – 1990 w 13 polskich zakładach
produkujących i stosujących wyroby
azbestowe wykazały, że najwyższe stęże-
nia włókien respirabilnych występowały
w zakładach włókienniczo-azbestowych
i zakładach produkujących materiały
cierne. Natomiast najwyższe stężenia
pyłu całkowitego stwierdzono w zakła-
dach produkujących wyroby azbestowo-
-cementowe i w zakładach stosujących
wyroby azbestowe (tab. 2.).
W zakładach produkujących wyroby
azbestowo-cementowe na 70% stanowisk
pracy stężenia pyłu całkowitego były
wyższe od obowiązującej wówczas
wartości NDS – 2 mg/m 3 , a na 22% sta-
nowisk stężenia włókien respirabilnych
azbestu przekraczały obowiązującą
w tym czasie wartość NDS – 2 wł./cm 3 .
Najwyższe stężenia pyłu całkowitego
zostały stwierdzone na stanowiskach
obsługi mieszadła masy azbestowo-
-cementowej (2,4 ÷ 21,8 mg/m 3 ), a naj-
wyższe stężenia włókien azbestowych na
stanowisku obsługi gniotowników (1,7
wł./cm 3 ). W zakładach azbestowo-włó-
kienniczych najwyższe średnie stężenia
włókien respirabilnych (2,25 wł./cm 3 )
stwierdzono na stanowisku prządki, na
którym 95% osób było eksponowanych
na stężenia przekraczające 0,5 wł./cm 3 .
Na pozostałych stanowiskach pracy śred-
nie stężenia kształtowały się w zakresie
od 0,06 wł./cm 3 do 0,32 wł./cm 3 . Badania
stężeń pyłów włóknistych w zakładach
stosujących termoizolacyjne płyty
i szczeliwa zawierające azbest wykazały
3
249341733.006.png 249341733.007.png 249341733.008.png 249341733.009.png 249341733.010.png 249341733.011.png 249341733.012.png 249341733.013.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 2/2004
duże zróżnicowanie stężeń uzależnione
od zawartości azbestu w stosowanym
wyrobie (tabela 3.).
Również prace w warsztatach samo-
chodowych na stanowiskach wymiany
szczęk hamulcowych i tarcz sprzęgło-
wych, prace na stanowiskach wykrawa-
nia i wymiany uszczelek z tektury azbe-
stowej lub azbestogumy stanowią źródło
narażenia zawodowego na pyły azbestu.
Poważne zagrożenie zdrowia może się
także wiązać z pracami polegającymi na
usuwaniu wyrobów i materiałów zawie-
rających azbest, nagromadzonych w bu-
dynkach przemysłowych i użyteczności
publicznej oraz utylizacją powstających
przy tym odpadów niebezpiecznych.
Ekspozycja parazawodowa dotyczy
mieszkańców terenów sąsiadujących
z kopalniami i zakładami przetwarzają-
cymi azbest oraz rodzin pracowników
tych zakładów. Pomiary przeprowadzo-
ne w mieszkaniach pracowników zakła-
dów wydobywających i przerabiających
azbest wykazały podwyższone stężenie
włókien azbestu spowodowane przeno-
szeniem pyłu azbestowego na ubraniach,
butach i we włosach.
Głównymi następstwami ekspozycji
zawodowej są choroby zawodowe (pylica
azbestowa, międzybłoniak opłucnej i rak
płuca). Na rys. 2. przedstawiono azbesto-
zależne choroby zawodowe stwierdzone
w Polsce w latach 1986 – 1996 (dane
IMP im. J. Nofera w Łodzi).
Ekspozycja populacji generalnej jest
związana z występowaniem azbestu
w powietrzu atmosferycznym, wodzie
pitnej i artykułach spożywczych. Pomia-
ry stężeń pyłu azbestu w środowisku ko-
munalnym wykazują stosunkowo niskie
poziomy zanieczyszczenia powietrza at-
mosferycznego włóknami azbestu, które
wynoszą na terenach wiejskich poniżej
1,0 wł./dcm 3 , a na terenach miejskich 1,0
÷ 10 wł./dcm 3 [6].
Pomiary stężeń włókien respirabil-
nych przeprowadzone na osiedlowym
placu zabaw wysypanym materiałem
zawierającym domieszki azbestu wy-
kazały zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego od 165 ÷ 540 wł./dcm 3
w zależności od liczby bawiących się
dzieci, a w mieszkaniu sąsiadującym
z placem zabaw 11,1 wł./dcm 3 , podczas
gdy stężenie na skrzyżowaniu o dużym
natężeniu ruchu samochodowego wyno-
siło od 0,6 ÷ 1,4 wł./dcm 3 [9].
Azbest jest wprowadzany do wody ze
skał, rud, minerałów i gleb zanieczyszczo-
nych azbestem, ze ścieków przemysło-
wych, zanieczyszczeń atmosferycznych
i rur azbestowo-cementowych. Wystę-
powanie azbestu w wodzie pitnej została
po raz pierwszy stwierdzona w Kanadzie
w roku 1971, a następnie w USA, Niem-
czech i Wielkiej Brytanii. Sądzi się, że
większość mieszkańców tych krajów
spożywa wodę o zawartości włókien
azbestowych poniżej 1,0 10 6 wł./dcm 3 .
Zanieczyszczenie innych produktów
spożywczych jest mało zbadane. Artyku-
ły żywnościowe, które zawierają cząstki
gleby, pyłu lub brudu, prawie z całą pew-
nością zawierają włókna azbestowe. Ar-
tykuły spożywcze mogą zawierać azbest
pochodzący z wody lub talku, który jest
używany do polerowania ryżu oraz w pra-
sowanych artykułach żywnościowych.
Mechanizmy
biologicznego działania
pyłów azbestowych
O ile wielostronne możliwości wy-
korzystania azbestu znane są już od
czasów starożytnych (ceramika azbe-
stowa w Finlandii, tkaniny azbestowe
w Grecji), o tyle szkodliwe dla zdrowia
właściwości azbestu zostały rozpoznane
dopiero na początku ubiegłego stulecia.
Pierwsze podjerzenia patologów, że
azbest może być szkodliwy pochodzą
z lat 1900 – 1906 i zostały odnotowane
w Anglii i we Francji.
Termin „azbestoza” pojawił się po
raz pierwszy w roku 1927. Z badań
brytyjskich przeprowadzonych w latach
50. XX wieku wynika, że u pracowników
przemysłu azbestowego ryzyko rozwoju
raka oskrzeli jest znacznie większe niż
w populacji osób nie narażonych na
wdychanie azbestu, oraz że normalnie
rzadko występujące międzybłoniaki
opłucnej i otrzewnej są również związane
z ekspozycją na azbest.
Azbest może wnikać do organizmu
wyłącznie przez drogi oddechowe
i w niewielkim stopniu przez skórę, ale
zjawiska depozycji, retencji, transloka-
cji i usuwania pyłu z organizmu są po-
wodem, że szkodliwe działanie azbestu
może się ujawniać nawet w odległych
od układu oddechowego narządach
i tkankach. Po epidemiologicznym
udowodnieniu związków pomiędzy
ekspozycją i schorzeniami wywołanymi
przez azbest, wyjaśnienie patomechani-
zmów tych schorzeń przypadło badaniom
eksperymentalnym na zwierzętach,
których głównym celem było ustalenie
parametrów odgrywających istotną rolę
w procesach chorobowych wywoływa-
nych przez azbest.
Uzyskanie odpowiedzi na te pytania
wydawało się trudne, gdyż dotychcza-
sowe wyniki badań epidemiologicz-
nych były niejednoznaczne, a niekiedy
sprzeczne. I tak, częstotliwości występo-
wania nowotworów różniły się znacznie
w zależności od rodzaju stanowiska pracy
i rodzaju azbestu. Dlatego też uznano po-
czątkowo, że wiele typowych dla azbestu
właściwości, jak również wynikające
z nich drugorzędne skutki biologiczne
mogą być wyjaśnieniem ibrogennego
i kancerogennego działania azbestu. Po-
czątkowo uważano, że najważniejszym
czynnikiem w rozwoju pylicy azbestowej
może być zawartość krzemionki w pyle,
która na drodze czysto chemicznej sty-
muluje produkcję kolagenu w płucach.
Tabela 3
STĘŻENIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN MINERAL-
NYCH W ZAKŁADACH STOSUJĄCYCH WYROBY
AZBESTOWE (REMONT WÓZKÓW PIECOWYCH) [9]
Zakłady
ceramiki
stołowej
i materiałów
ogniotrwałych
Stosowane
materiały
azbestowe
Średnie
stężenie
włókien
respira
-bilnych
wł./cm 3
I Płyta z tektury azbe-
stowej, szczeliwo
azbestowe
2,026
II Płyta z włókna cera-
micznego, szczeliwo
azbestowo-szklane
0,291
III Płyta karborundowa,
szczeliwo azbesto-
wo-szklane
0,323
IV Płyta eternitowa,
szczeliwo azbestowe
0,260
V Płyta karborundowa,
szczeliwo azbestowe
0,809
VI
Zakład
materiałów
ogniotrwałych
Płyta azbestowa,
szczeliwo azbestowe
2,702
Rys. 2. Azbestozależne choroby zawodowe stwier-
dzone w Polsce w latach 1986-1996
4
249341733.014.png 249341733.015.png 249341733.016.png 249341733.017.png 249341733.018.png 249341733.019.png 249341733.020.png 249341733.021.png 249341733.022.png 249341733.023.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 2/2004
Chociaż obecnie większość tych wy-
jaśnień utraciła na znaczeniu, to należy
zaznaczyć, że nie mogą one być całkowi-
cie pomijane. Zainteresowanie badaczy
skierowało się jednak szybko na rozmiary
i kształt cząstek pyłu azbestowego.
Ostateczne badania doświadczalne
potwierdziły, że im włókna azbestowe
są dłuższe, tym są bardziej niebezpiecz-
ne zarówno ze względu na rozwój pylicy
azbestowej, jak i na rozwój nowotworów.
Wskazano także na znaczenie średnicy
włókien, okazało się bowiem, że włókna
cienkie < 2,5 µm są szczególnie groźne.
Rozmiary włókien stały się więc punktem
wyjściowym do wyjaśnienia patologicz-
nego, a zwłaszcza nowotworowego dzia-
łania azbestu.
Już w doniesieniach z lat 1965 – 1975
wskazywano na to, że określone rodzaje
komórek, które w ciągu dziesiątków
lat ulegają długotrwałym mikrourazom
powodowanym przez „igły” azbestowe
zaczynają się w końcu rozmnażać w spo-
sób niekontrolowany, co prowadzi do po-
wstania nowotworu. Przypuszczenie to
opiera się w zasadzie na sformułowanej
przez Virchoffa teorii, w której drażnienie
jest niezbędnym czynnikiem do rozwoju
nowotworu. Wśród innych możliwych
przyczyn kancerogenności pyłów azbe-
stowych należy wymienić:
– działanie na układy immunolo-
giczne
– zawartość metali związanych che-
micznie w cząsteczce azbestu (Mg, Fe,
Na, Ni, Co)
– zanieczyszczenia kancerogennymi
metalami (Fe, Ni, Co, Cr)
– adsorpcję i przenoszenie substancji
organicznych (BaP)
– hamowanie aktywności niektórych
enzymów (BaP – hydroksylazy)
– włóknienie płuc (nowotwory wy-
chodzące z blizn).
Wyniki badań doświadczalnych prze-
mawiają najmocniej za pierwszą z wy-
mienionych teorii, wg której wydłużony
kształt cząstki pyłu azbestowego jest
czynnikiem kancerogennym. W latach
siedemdziesiątych ukazały się dalsze
publikacje autorów amerykańskich, an-
gielskich i niemieckich, z których jasno
wynika, że cienkie włókna szklane i inne
włókna nie azbestowe, po dootrzewnej
lub doopłucnowej aplikacji prowadzą
w zasadzie tak samo jak azbest do roz-
woju nowotworów u szczurów. Przeciw-
nie, pyły ziarniste o składzie chemicznym
zbliżonym do składu chemicznego
azbestów nie wywołują nowotworów
lub nowotwory są bardzo nieliczne.
W ciągu ostatnich 25 lat wyniki badań
eksperymentalnych z lat 70. zostały wie-
loktronie potwierdzone i pogłębione tak,
że w stosunku do przyczyny aktywności
kancerogennej azbestu powszechnie
uznane poglądy można przedstawić
następująco:
Respirabilne włókna pyłu azbestowego
zawierają swoisty czynnik, nie stwier-
dzony dotąd w innych substancjach
kancerogennych, który jest w stanie
dać początkowy bodziec w kierunku
indukcji procesu nowotworowego.
Czynnik ten jest związany z wy-
dłużonym kształtem cząstki, a więc
z kształtem typu „włókno lub igła”.
Dlatego też włókna należy traktować
jako izyczny czynnik kancerogenny.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że
fakt ten absolutnie nie wyklucza udziału
innych właściwości azbestu w rozwoju
procesu nowotworowego.
Na temat mechanizmu działania
prowadzącego do rozwoju nowotworu
nie ma jednak dotychczas całkowitej
jasności. Być może, że długie włókna są
fagocytowane tylko częściowo, dzięki
czemu z fagocytujących komórek nastę-
puje wyciek enzymów cytoplazmatycz-
nych i lizosomalnych, którym tłumaczy
się zwiększoną przepuszczalność błon
komórkowych fagocytujących makro-
fagów.
Długie włókna wywołują ten efekt
prawdopodobnie nie przez podejrzewa-
ny od dawna mikrouraz powodowany
ostrymi końcami, lecz raczej przez swoją
długość lub powierzchnię umożliwiającą
„wyciek” enzymów i wolnych rodników
z komórek, powodując samostrawienie
komórek lub peroksydację błon komór-
kowych. Oczywiście, wywołane przez
włókno chemiczne zaburzenie wymiany
lub przemiany materii komórki nie tłu-
maczy jeszcze, jak następuje transfor-
macja komórki normalnej do komórki
nowotworowej. Jednakże ta hipoteza
daje wyjaśnienie znacznego synergizmu
w działaniu włókien i dymu tytoniowego.
Bowiem uszkodzenie błony komórkowej
to nie tylko możliwość ucieczki enzy-
mów z komórki, lecz także możliwość
wnikania szkodliwych substancji obcych
do komórki, a więc także chemicznych
kancerogennów zawartych w dymie
tytoniowym. Stwierdzenie silniejszego
działania długich włókien, zarówno pod
względem rozwoju tkanki łącznej, jak
i częstotliwości występowania guzów
nowotworowych spowodowała, że
zaczęto się zastanawiać nad tym, jaką
Fot. 1. Pobieranie próbki powietrza za pomocą aspi-
ratora indywidualnego, podczas usuwania osłon
balkonowych z eternitu. Kaseta z filtrem zbie-
rającym pyły
długość musi mieć włókno, aby mogło
być włóknem kancerogennym, a przy
tym jaka powinna być jego maksymal-
na grubość. Na to pytanie, w pierwszej
połowie lat siedemdziesiątych, różni
autorzy udzielili różnych odpowiedzi.
W odniesieniu do długości włókien sza-
cunkowe dane wynoszą od 3 do 20 µm,
a w odniesieniu do średnicy włókien – od
0,5 do 2,5 µm.
Według badań przeprowadzonych
w Niemczech w latach 70., maksymal-
ną kancerogenność wykazują włókna
o średnicy 0,1 µm. Kancerogenność
maleje następnie wraz ze wzrostem
średnicy i przy około 2,0 µm osiąga
wartość bliską zera. W odniesieniu do
długości włókien, kancerogenne właści-
wości włókien można już zaobserwować
przy długości 2 µm i osiągają one swoje
maksimum przy 20 µm. Włókna o śred-
nicy poniżej 0,25 µm i długości powyżej
8 µm korelowały najlepiej z częstotliwo-
ścią nowotworów. Korelacja stawała się
natomiast słabsza wraz z tym, jak włókna
stawały się grubsze i krótsze. Tym nie-
mniej należy podkreślić, że nie można
wykluczyć kancerogennego działania
włókien krótkich (< 5 µm), chociaż jest
ono słabe. Chociaż włóknisty kształt czą-
stek pyłów azbestowych musi być obec-
nie uznany za czynnik kancerogenny, to
należy podkreślić, że istnieją także inne
czynniki wpływające na kancerogenność
tych pyłów. Do najważniejszych należy
wymiar dynamiczny włókna, który deter-
minuje miejsce osadzania się (depozycji)
pyłu w układzie oddechowym, jak rów-
nież skuteczność osadzania oraz trwałość
włókien w tkance.
Chryzotyl ulega tylko częściowemu
rozpuszczeniu w płynach izjologicznych,
5
249341733.024.png 249341733.025.png 249341733.026.png 249341733.027.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 2/2004
dotyczy to zwłaszcza ubytku magnezu. W
eksperymencie na zwierzętach chryzotyl
traktowany kwasem solnym, a więc prak-
tycznie pozbawiony magnezu, okazał się
o wiele mniej kancerogenny od azbestu
nie trawionego kwasem. Fakt ten inter-
pretuje się w ten sposób, że również wła-
ściwości chemiczne włókien mają swój
udział w kancerogenności azbestów.
W odróżnieniu od chryzotylu, kroki-
dolit prawie nie ulega zmianom w śro-
dowiskach biologicznych. Względnie
wysoką częstotliwość międzybłoniaków
wśród pracowników narażonych na kro-
kidolit można by więc tłumaczyć większą
trwałością tych włókien w organizmie.
być związane zwiększone ryzyko rozwoju
nowotworów krtani, żołądka, okrężnicy,
jajników oraz innych tkanek i narzą-
dów. Jednak zwiększone ryzyko tych
nowotworów nie jest dotąd dostatecznie
udokumentowane.
Wszystkie choroby wywoływane
przez pyły azbestu charakteryzują się
długimi okresami czasu pomiędzy
pierwszym narażeniem a ujawnieniem
się zmian patologicznych, okresy te
wynoszą najczęściej 15 – 25 lat w przy-
padku pylicy azbestowej i 20 – 40 lat
w przypadku nowotworów. Oznacza
to, że obserwowane obecnie skutki są
rezultatem warunków narażenia jakie
panowały przed kilkunastu, a nawet
kilkudziesięciu latami.
Pylica azbestowa (azbestoza) jest
śródmiąższowym patologicznym zwłók-
nieniem tkanki płucnej, charakteryzu-
jącym się występowaniem tzw. ciałek
azbestowych lub włókien azbestowych.
Proces włóknienia jest procesem prze-
włekłym, który jest kontynuowany
nawet po ustaniu narażenia. Schorzenie
to obserwowane jest tylko w warunkach
narażenia zawodowego, przy stężeniach
włókien azbestu przekraczających war-
tości dopuszczalne.
Zmiany opłucnowe wywołane pyłem
azbestu mają postać blaszek, zgrubień
i odczynów wysiękowych, towarzyszących
procesom włóknienia tkanki płucnej.
Rak płuca jest najczęściej występują-
cym nowotworem złośliwym wywoły-
wanym na ogół w warunkach narażenia
zawodowego przez wszystkie rodzaje
azbestu. Ryzyko raka płuca jest jednak
bardzo zróżnicowane i zależy przede
wszystkim od rodzaju azbestu, charak-
terystyki wymiarowej włókien, stężenia
włókien, okresu narażenia i nawyku
palenia tytoniu.
W tabeli 4. przedstawiono oszacowanie
ryzyka raka płuca u osób narażonych na pył
azbestu chryzotylowego o stężeniu 0,2 wł./cm 3
(wartość NDS) w zależności od czasu nara-
żenia i nawyku palenia tytoniu.
Jeżeli przyjąć akceptowalne ryzyko
nowotworowe podczas całego życia
(70 lat) na poziomie 10 -4 ÷ 10 -3 , to z ta-
beli tej wynika, że w granicach ryzyka
akceptowalnego mieszczą się osoby
niepalące i narażone nawet przez 40 lat.
Można także przyjąć, że w granicach
ryzyka akceptowalnego mieszczą się
osoby palące, ale narażone na pył azbestu
chryzotylowego przez mniej niż 10 lat.
Przekroczenie stężenia włókien azbestu
powyżej poziomu dopuszczalnego powo-
duje proporcjonalny wzrost ryzyka.
Międzybłoniak opłucnej jest no-
wotworem złośliwym występującym
niezmiernie rzadko w populacji nie
narażonej na pył azbestu. Międzybło-
niak może się rozwinąć w warunkach
ekspozycji zawodowej, parazawodowej
i środowiskowej, a ryzyko jego rozwo-
ju zależy od rodzaju azbestu i przede
wszystkim od czasu jaki upłynął od
pierwszego narażenia. Okazało się, że
w etiologii międzybłoniaka główną rolę
odgrywa azbest krokidolitowy, amosyto-
wy i tremolitowy. Rola azbestu chryzo-
tylowego nie jest do końca wyjaśniona,
ponieważ obserwowane przypadki tego
nowotworu w populacjach narażonych
na azbest chryzotylowy przypisuje się
często zanieczyszczeniom przez azbesty
amibolowe. W Polsce, w latach 1986
– 1996 odnotowano 51 przypadków
międzybłoniaków opłucnej uznanych
za chorobę zawodową [4]. Przypadki te
stanowiły 2,4% ogólnej liczby między-
błoniaków opłucnej rozpoznanych w tym
czasie w populacji generalnej. Z dużym
prawdopodobieństwem można przyjąć,
że znaczna część tych przypadków miała
związek z parazawodową lub środowi-
skową ekspozycją na azbest.
Ryzyko zdrowotne
dla osób
narażonych na pył azbestu
Skutki zdrowotne obserwowane
u osób narażonych na pył azbestu są
wynikiem wnikania (wdychania) do
układu oddechowego włókien azbestu
zawieszonych w powietrzu. Wchłania-
nie azbestu drogą pokarmową i przez
skórę ma nieznaczący wpływ na rozwój
chorób wywoływanych przez azbest. Na
występowanie i typ zmian patologicz-
nych wpływa rodzaj azbestu, rozmiary
włókien i ich stężenie w powietrzu oraz
czas narażenia i rodzaj ekspozycji.
Narażenie zawodowe na pył azbestu
może być przyczyną pylicy azbestowej
(azbestozy), zmian opłucnowych, raka
płuca oraz międzybłoniaków ołucnej
i otrzewnej.
PIŚMIENNICTWO
[1] Jones J.S.P. et al. Biological effects of mineral
ibres . IARC Scientiic Publication. Lyon 1980
No 30, 187-199
[2] Steenland K., Loomis D., Shy C., Simonsen
N. Review of occupational lung carcinogenesis .
Am. J. Ind. Med. 1996, 29, 474-490
[3] Lis J., Sylwestrzak A. Minerały Dolnego
Śląska . Wyd. Geol. Warszawa 1986
[4] Szeszenia-Dąbrowska N., Siuta J. Azbest
w środowisku . Wyd. IMP Łódź 1998
[5] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest. DzU
nr 101, poz. 628
[6] Azbest i inne naturalne włókna mineralne.
Kryteria zdrowotne środowiska . Tom 53. PZWL 1990
[7] Cliffton R.A. Asbestos. W: Mineral facts and
problems. Washington DC, US Department of the
Interior. (Bureau of Mines Bulletin No 675) 1985
[8]Stroszejn-Mrowca G., Szczepaniak M.,
Więcek E. Ekspozycja zawodowa na pyły zawie-
rające azbest w zakładach produkujących i sto-
sujących azbest w latach 1986-1989 . „Medycyna
Pracy” 42, 1991, s.343-397
[9] Woźniak H., Więcek E., Hanke W., Szymczak
W. Azbest. Wytyczne szacowania ryzyka zdrowot-
nego dla czynników rakotwórczych . Zeszyt 5.
Wyd. IMP Łódź 1997
[10] Więcek E., Woźniak H. Dokumentacja
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
w środowisku pracy. Pyły zawierające azbest .
„Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”.
3 (41) 2004 (w druku)
[11] Bezpieczeństwo pracy i ergonomia .
D. Koradecka (red. nauk.) CIOP, Warszawa 1999
[12] Czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Wartości dopuszczalne . CIOP-PIB, Warszawa 2003
Tabela 4
RYZYKO RAKA PŁUCA U OSÓB NARAŻONYCH NA
PYŁ AZBESTU CHRYZOTYLOWEGO (0,2 wł./cm 3 )
W ZALEŻNOŚCI OD CZASU NARAŻENIA I NAWYKU
PALENIA TYTONIU [10]
Czas
narażenia,
lata
Ryzyko
raka płuca,
osoby palące
Ryzyko
raka płuca,
osoby niepalące
10 1,2 x 10 -3
1,2 x 10 -4
20 2,4 x 10 -3
2,4 x 10 -4
30 3,6 x 10 -3
3,6 x 10 -4
40 4,8 x 10 -3
4,8 x 10 -4
W przypadku ekspozycji parazawo-
dowej i środowiskowej na pył azbestu
w zależności od poziomu ekspozycji
możliwy jest wzrost ryzyka raka płuca,
chociaż głównym skutkiem zdrowotnym,
który należy brać pod uwagę, jest mię-
dzybłoniak opłucnej.
Istnieją badania doświadczalne, kli-
niczne i epidemiologiczne sugerujące,
że z narażeniem na pył azbestu może
6
249341733.028.png 249341733.029.png 249341733.030.png 249341733.031.png 249341733.032.png 249341733.033.png 249341733.034.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin