drgania_ochronazdrowia.pdf

(566 KB) Pobierz
Problem hałasu w środowisku pracy i życia człowieka
Materiały szkoleniowe z zakresu wspomagania
profilaktyki narażenia na drgania mechaniczne
w ochronie zdrowia
Materiał opracowany w ramach Programu Wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w
Polsce do standardów Unii Europejskiej" etap II Część B: Program realizacji zadań w zakresie służb
państwowych: zadanie 05.4: Komputerowe wspomaganie profilaktyki narażenia na hałas i drgania w
środowisku pracy
Drgania mechaniczne są jednym z czynników fizycznych środowiska pracy
oddziałujących niekorzystnie na organizm człowieka. Powszechność ich
występowania powoduje, że bez uwzględnienia drgań nie jest możliwa wiarygodna
merytorycznie ocena parametrów środowiska pracy. Mimo rosnącej świadomości
dotyczącej szkodliwego oddziaływania drgań na człowieka oraz podejmowania
działań zmierzających do ich ograniczania nadal liczba osób narażonych na drgania
stanowi istotny odsetek zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki.
Powszechna opinia na temat ochrony zdrowia nie odzwierciedla, że w sektorze tym
możemy mieć do czynienia z narażeniem na drgania mechaniczne. Typowe źródła
drgań w sektorze ochrony zdrowia to źródła analogiczne do tych, które występują w
sektorze transportu, oraz specjalistyczne urządzenia stosowane podczas zabiegów
lekarskich.. Najlepszym przykładem stanowiska pracy w ochronie zdrowia, na którym
mamy do czynienia z typowymi drganiami mechanicznymi jest stanowisko kierowcy
pojazdu uprzywilejowanego. Drgania, na które jest on narażony są często drganiami
o charakterze niskoczęstotliwościowym, szczególnie trudne do wytłumienia –
drgania, dla których środki ochrony zbiorowej charakteryzują się małą skutecznością,
zaś środki ochrony indywidualnej przed drganiami nie mogą być z oczywistych
powodów stosowane. Przedstawione w dalszej części poradnika informacje
1
249348518.006.png
dotyczące drgań mechanicznych (obejmujące zarówno oddziaływanie drgań na
organizm człowieka, jak i zasady pomiaru drgań i oceny ryzyka zawodowego) mogą
zostać wykorzystane w profilaktyce narażenia na drgania na każdym stanowisku
pracy sektora ochrony zdrowia.
Stan zagrożenia drganiami w środowisku pracy człowieka
Podstawowym źródłem danych dotyczących zagrożenia drganiami w środowisku
pracy jest opracowanie przygotowywane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny
(„Warunki pracy w 2004 r.”, „Warunki pracy w 2005 r.” i „Warunki pracy w 2006 r.”).
Z Rys. 1 wynika, że drgania mechaniczne (wibracja) jest szóstym pod względem
liczby zagrożonych pracowników czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. W 2006
roku na drgania mechaniczne było narażonych 18788 pracowników. W ostatnich
latach liczba pracowników zagrożonych drganiami mechanicznymi rosła.
Rys. 1. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi w latach
2003 – 2006 (dla najczęściej występujących czynników).
2
249348518.007.png 249348518.008.png
Rys. 2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia drganiami mechanicznymi w 2006 roku według
sekcji gospodarki narodowej.
Na Rys. 2 przedstawiono dane dotyczące zagrożenia drganiami mechanicznymi w
poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej w 2006 roku. Z przedstawionych
danych statystycznych wynika, że w sektorze ochrony zdrowia w warunkach
zagrożenia drganiami pracowało 95 osób. Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych w
warunkach zagrożenia drganiami mechanicznymi w przeliczeniu na 1000
zatrudnionych w zbiorowości objętej badaniem, zagrożenie tym czynnikiem w
ochronie zdrowia reprezentuje wskaźnik 0.2. Zaobserwowano przy tym spadek liczby
zagrożonych drganiami w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w stosunku do 2005
roku
Oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka
Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka mogą być szkodliwe i
przy długotrwałym narażeniu wywoływać zaburzenia, doprowadzając w konsekwencji
do trwałych, nieodwracalnych zmian chorobowych. Negatywne skutki oddziaływania
drgań zależą sposobu w jaki człowiek jest na nie eksponowany. W zależności od
miejsca ekspozycji rozróżniamy drgania ogólne i miejscowe.
Z drganiami miejscowymi mamy do czynienia, gdy narażenie na drgania
mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne. Badania
epidemiologiczne wykazały ścisły związek przyczynowy między występowaniem u
pracowników zmian chorobowych a pracą w narażeniu na drgania miejscowe. Stąd
zespół tych zmian, zwany zespołem wibracyjnym, został uznany w wielu krajach, w
tym również w Polsce, za chorobę zawodową. Najczęściej rejestrowaną postacią
zespołu wibracyjnego jest tzw. postać naczyniowa, charakteryzująca się
3
249348518.009.png 249348518.001.png
zaburzeniami krążenia krwi w palcach rąk. Objawiają się one blednięciem opuszki
jednego lub więcej palców i stąd pochodzi jedno z potocznych określeń tej postaci
zespołu wibracyjnego jako „choroby białych palców”. Kolejne postacie zespołu
wibracyjnego to postać naczyniowa i postać kostno-stawowa, przy czym mogą
wystąpić też inne postacie mieszane.
Zmiany w układzie nerwowym powstałe na skutek działania drgań miejscowych to
głównie zaburzenia czucia dotyku, czucia wibracji, temperatury, a także dolegliwości
w postaci drętwienia czy mrowienia palców i rąk. Jeżeli narażenie na drgania jest
kontynuowane, zmiany pogłębiają się, prowadząc do obniżenia zdolności do pracy i
innych czynności życiowych.
Na drgania mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne
narażeni są głównie operatorzy ręcznych stosowanych podczas zabiegów.
Negatywne skutki zawodowej ekspozycji na drgania o oddziaływaniu ogólnym
dotyczą zwłaszcza układu kostnego i narządów wewnętrznych człowieka. W układzie
kostnym chorobowe zmiany powstają głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
Niekorzystne zmiany w narządach wewnętrznych, pojawiające się na skutek
działania drgań ogólnych, są głównie wynikiem pobudzenia poszczególnych
narządów do drgań rezonansowych co może doprowadzić do pojawienia się
zaburzeń w ich czynnościach, a nawet w skrajnych przypadkach do mechanicznego
rozerwania narządów. Oprócz możliwości uszkodzenia narządów wewnętrznych,
drgania o działaniu ogólnym mogą wywoływać szereg innych zaburzeń i schorzeń w
organizmie ludzkim, takich jak zaburzenia narządu równowagi, zaburzenia czynności
mięśni i ścięgien, uszkodzenia stawów, pogarszanie się ostrości wzroku, zaburzenia
w układzie krwionośnym.
Na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm są narażeni przede
wszystkim kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. W tych przypadkach drgania
przenoszone są do organizmu z siedzisk pojazdów przez miednicę, plecy i boki.
Należy jednak pamiętać, że zawodowa ekspozycja na drgania ogólne często dotyczy
też pracowników obsługi. Wówczas drgania przenikają do organizmu pracownika
przez jego stopy z drgającego podłoża, a skutki działania tych drgań są podobne jak
drgań transmitowanych z siedzisk. Omówione oddziaływania drgań na organizm
człowieka znalazły swoje odzwierciedlenie w obowiązującym wykazie chorób
zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w
sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w
sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych
oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. 2002, nr 132, poz. 1115) zespół
wibracyjny uznawany jest za chorobę zawodową. W rozporządzeniu wymieniono
trzy postacie tej choroby:
naczyniowo-nerwową,
kostno-stawową,
mieszaną: naczyniowo-nerwową i kostno-stawową.
4
249348518.002.png 249348518.003.png 249348518.004.png
Rys. 3. Dominujące choroby zawodowe w Polsce w 2006 r. – liczba stwierdzonych przypadków.
Dane dotyczące chorób zawodowych w Polsce gromadzone są w Centralnym
Rejestrze Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w
Łodzi. Na Rys. 3 pokazano liczbę przypadków stwierdzonych w Polsce w 2006 r.
chorób zawodowych. Prezentowane dane ograniczono do chorób o największej
zapadalności (13 z 27 jednostek chorobowych). Dane dla zespołu wibracyjnego
zaznaczono kolorem różowym. Z przedstawionych danych wynika, że w 2006 r.
stwierdzono 80 przypadków zespołu wibracyjnego co odpowiadało współczynnikowi
zachorowalności równemu 0,8. Liczba przypadków zespołu wibracyjnego
stwierdzanych w kolejnych latach systematycznie maleje (np. w 2003 r. stwierdzono
164 przypadki zespołu wibracyjnego).
Na Rys. 4 przedstawiono dane dotyczące stwierdzonych przypadków zespołu
wibracyjnego w 2005 r. w poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej. Najwięcej
przypadków tej choroby stwierdza się w sekcjach górnictwa (36 przypadków),
przetwórstwa przemysłowego (23), rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa (20) oraz
budownictwa (13). W sekcji ochrony zdrowia stwierdzono 3 przypadki zespołu
wibracyjnego.
5
249348518.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin