Kyun Ho Gaya Na CD1.txt

(38 KB) Pobierz
[1][30]movie info: XVID  640x272 23.976fps 702.1 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
[-8][90]{c:$0000ff}Subtitles downloaded by MiniSubDownloader (Zasysacz Napisow):|{c:$ff7070}{y:u}http://strong-gg.info
[710][731]KYUN HO GAYA NA
[2290][2311]Sp�ni�a� si�!
[2360][2378]Raz!
[2380][2398]Dwa!
[2490][2520]Momencik.| Mo�emy to ci�gn�� dalej,
[2520][2550]ale wtedy sp�nimy si� na wy�cig.
[2580][2615]Samochody, wy�cig, popcorn...| Co wy na to?
[2670][2688]Jedziemy!
[2890][2919]Hej, Arjun! Tylko nie przegraj!
[3040][3076]Mi�o�� i pora�ka.| Nie znam tych dw�ch s��w!
[3210][3246]W wy�cigu prowadzi| niezr�wnany Ranvir Singh,
[3250][3270]znany te� jako Banna.
[3270][3309]Na ogonie siedzi mu| kolega z dru�yny, Arjun Khanna
[3690][3725]Kolejna przerwa techniczna.| C� za emocje!
[3750][3770]Masz niski poziom oleju.
[3770][3803]Dolejemy Castrol GTX,| zmienimy opony.
[3810][3846]To ostatnie okr��enie,| wszystko musi by� OK.
[3860][3881]Podaj mi klucz!
[3920][3947]Dawaj Banna.| Czas na nas.
[3960][3993]- Jak� ma przewag�?| - Tylko 10 sekund.
[4050][4072]Dzisiaj go dorw�.
[4220][4240]Rozpocz�o si� ostatnie okr��enie.
[4240][4277]Mitsubishi Ranvira Banny| mknie jak b�yskawica.
[4300][4341]- Ile mam miejsca z lewej?| - Arjun, to zbyt ryzykowne.
[4370][4391]M�w, co dalej?
[4560][4583]Dzisiaj go pokonam!
[4800][4821]Czy on oszala�?
[4850][4884]To m�j wy�cig,| nie oddam mu zwyci�ztwa!
[4890][4935]Arjun, nie r�b tego.| Pami�tasz, jak to si� ostatnio sko�czy�o?
[4940][4960]S� w jednej dru�ynie,
[4960][4990]ale dzi� Arjun i Ranvir| walcz� o pierwsz� pozycj�.
[4990][5011]Id� �eb w �eb!
[5200][5230]Jak co roku!| Zn�w przegrali�my!
[5230][5265]Oto mamy zwyci�zc�!| Jest nim Ranvir Banna!
[5320][5350]Na drugim miejscu,| zaraz za nim,
[5360][5395]o�lepiony przez chmur� py�u, Arjun Khanna!
[5500][5537]Teraz wszyscy na cze�� Ranvira!| Hip hip hura!
[5670][5690]Piwo dla Arjuna!
[5690][5728]Banna, powiedz mi,| dlaczego zawsze ty wygrywasz?
[5740][5770]Bo twoim przeznaczeniem| jest ze mn� przegrywa�.
[5770][5804]- To znaczy?| - I na wy�cigu, i w �yciu,
[5820][5855]wygrasz, je�li skupisz si� na zwyci�ztwie.
[5860][5890]To bardzo g��boka my�l.| Masz racj�.
[5890][5910]Z pewno�ci�.
[5910][5935]Zrozumie�e� co� z tego?
[5940][5964]- Nie.| - Ja te� nie.
[6080][6108]To by�o wspania�e zwyci�ztwo.
[6150][6180]Gdzie si� nauczy�e� tak je�dzi�?
[6180][6210]On mnie nauczy�.| Nie ty, Arjun.
[6310][6342]Mo�e nauczysz mnie| swoich sztuczek?
[6360][6382]Jasne, czemu nie.
[6420][6454]- Co robisz jutro po po�udniu?| - Jutro?
[6460][6503]- Nic specjalnego.| - To mo�e o 16:00, w tym samym miejscu?
[6530][6560]- Dobra.| - Wi�c, do zobaczenia.
[6740][6773]- Chyba na ciebie leci.| - Ale ja nie.
[6790][6830]- Dlaczego? Jest pi�kna, ma klas�...| - Nie dla mnie.
[6860][6892]S�uchaj,| a mo�e wyprawimy zar�czyny?
[6900][6934]Banna! Nie podejmuj| pochopnych decyzji!
[6940][6960]Opanuj si�.| Ma��e�stwo to powa�na sprawa,
[6960][6980]nie s�dzisz?| - Oczywi�cie!
[6980][7000]My�la�em o tobie.
[7000][7028]Nie, Banna,| najpierw starsi.
[7030][7050]Arjun, dobrze wiesz,| �e w moim przypadku
[7050][7070]to rodzice podejm� decyzj�.
[7070][7103]Ja te� zostawiam to| w r�kach rodzic�w.
[7140][7160]Na jakim �wiecie wy �yjecie?
[7160][7190]Ma��e�stwo ju� nie jest| decyzj� rodzic�w.
[7190][7230]- Tu chodzi o mi�o��.| - Po co burzy� stary porz�dek?
[7240][7282]Babcia i dziadek. S� szcz�liwi?| Aran�owane ma��e�stwo.
[7330][7375]Mama i tata. Szcz�liwi!| Aran�owane! Te� chc� by� szcz�liwy.
[7450][7491]O�eni� si� kiedy�,| ale to b�dzie ara�owane ma��e�stwo.
[7510][7546]- Aran�owane ma��e�stwo?!| - Co w tym z�ego?
[7570][7609]Mog�aby� sp�dzi� ca�e �ycie| z kim� zupe�nie obcym?
[7610][7639]- Ale Diya...| - Zawsze m�wi�:
[7640][7660]Bez mi�o�ci nie ma �lubu!
[7660][7696]Mi�o�� i pora�ka.| Nie znam tych dw�ch s��w!
[7700][7734]Dajcie spok�j!| Nikt nie uniknie mi�o�ci!
[7770][7808]* Mi�o�� to same problemy.| * Nie zakochuj si�!
[7850][7883]* Nie sk�adaj obietnic| * a� po gr�b.
[7930][7969]* To gadanie o mi�o�ci,| * to jedna wielka bzdura!
[7980][8015]* Od tego gadania,| * a� boli mnie serce.
[8030][8068]* Mi�o�� to same problemy.| * Nie zakochuj si�.
[8080][8113]* Nie sk�adaj obietnic| * a� po gr�b.
[8130][8172]* Mi�o�� to tylko czcze obietnice| * i puste przysi�gi,
[8180][8219]* kto bierze je na powa�nie,| cierpi okrutne m�ki!
[8740][8775]* Mi�o�� to �ycie,| * mi�o�� to szcz�cie,
[8780][8820]* mi�o�� to najpi�kniejsza rzecz,| * jaka mo�e ci� spotka�.
[8820][8859]* W mi�o�ci s� emocje,| * skromno�� i prostota...
[8860][8888]* Mi�o�� jest pie�ni� �ycia.
[8900][8940]* Kiedy kochasz,| * wszystko staje si� pi�kniejsze.
[8980][9010]* Nie pope�nij tego b��du,| * nie odrzucaj mi�o�ci!
[9010][9042]* Nie zamykaj przed ni� swego serca.
[9290][9310]* Zakocha� si�| * to pewna �mier�
[9310][9330]* i straszna m�czarnia.
[9330][9362]* Nie oddawaj nikomu swojego serca!
[9440][9465]* Czy dzie�, czy noc,
[9520][9551]* bez mi�o�ci wszystko traci blask
[9600][9637]* Mi�o�� potrafi pokona� | * ka�d� przeszkod�,
[9640][9670]* mi�o�� zawsze wska�e ci drog�.
[9680][9710]* Mi�o�� jest jak pi�kny sen...
[9760][9790]* Jakie sny?| * To wszystko brednie!
[9790][9828]* Mi�o�� to same problemy.| * Nie zakochuj si�!
[9840][9873]* Nie sk�adaj obietnic| * a� po gr�b.
[10580][10610]* Nie pope�nij tego b��du,| * nie odrzucaj mi�o�ci!
[10610][10642]* Nie zamykaj przed ni� swego serca.
[10960][10995]- Powodzenia, c�reczko.| - Dzi�kuj�, tato.
[11190][11210]- Co s�ycha�?
[11230][11260]- Tato, dlaczego dzwonisz tak wcze�nie?
[11260][11293]- Juz najwy�szy czas!| - Jestem zaj�ty.
[11310][11342]- �pi�.| - Dzisiaj wraca twoja matka.
[11380][11399]Co? Jak to?
[11410][11446]Masz pecha, synu,| nie uprzedzi�a, �e wraca.
[11480][11522]S� tylko dwa wyj�cia.| Albo zostajesz tam, gdzie jeste�,
[11540][11570]albo w te p�dy pakujesz manatki.
[11610][11637]Arjun, synu,| ju� po tobie.
[11670][11705]- Mamusia si� dowiedzia�a?| - Jeszcze nie.
[11710][11742]Dlaczego nie powiesz jej o wy�cigach?
[11750][11780]Nie zgodzi si�,| a ty dalej b�dziesz to robi�.
[11780][11810]Przesta�,| m�wisz jak moja mama.
[11820][11844]Wszystko spakowa�a�?
[11860][11890]Na pewno o niczym| nie zapomnia�a�?
[11890][11918]- Nie wydaje mi si�.| - A to?
[11920][11947]Co to jest?| Tato, prosz�!
[11960][11980]Chocia� rzu� okiem na to zdj�cie.
[11980][12010]Nie wybior� m�a na podstawie zdj�cia!
[12010][12047]- Sp�jrz, tylko raz.| - Powiedz mi jedn� rzecz.
[12060][12090]Postanowi�e� o�eni� si� z mam�| po zobaczeniu zdj�cia?
[12090][12108]Nie.
[12130][12172]Najpierw si� poznali�my,| sp�dzili�my razem troch� czasu,
[12180][12210]okaza�o si�,| �e si� rozumiemy i...
[12210][12238]i zakochali�cie si� w sobie.
[12250][12284]Twoje studia,| sierociniec, plantacja...
[12290][12318]Kiedy znajdziesz na to czas?
[12320][12355]�eby si� zakocha�| wystarczy jedna chwila.
[12400][12419]Wyszed�em!
[12420][12440]Nast�pnym razem powiedz mamie,| �e wyje�d�asz!
[12440][12473]Nast�pnym razem| w ko�cu ci� przegoni�!
[12490][12519]Je�li potrzebujesz pieni�dzy...
[12550][12583]Nie zapomnij,| �e masz randk� o 16:00!
[12730][12750]Dzie� dobry!
[12780][12804]UWAGA, KIESZONKOWCY!
[12970][12990]Dzie� dobry!
[13300][13348]- Przepraszam, o kt�rej podstawi� poci�g?| - Ma 10 minut op�nienia.
[13350][13387]- Jest taki problem, musz� i�� do...| - Dok�d?
[13420][13447]- Chodzi o to...| - To tam.
[13560][13584]Mog� zostawi� torb�?
[13590][13620]- Popilnuje jej pan?| - Jasne, biegnij.
[13620][13653]- Wracam za 5 minut.| - Nie ma sprawy.
[13830][13859]Gdzie� ty by�a?| Czasopisma...
[13870][13900]- Jest poci�g.| - Dobra, trzymaj si�, tato.
[13900][13933]- Ty te�. I pami�taj...| - Wiem, tato.
[13940][13976]Pierwszy raz b�d� w domu| twoich przyjaci�,
[13980][14010]ale nie jestem obca,| wi�c dobrze si� mn� zaopiekuj�.
[14010][14038]Nie martw si�, b�dzie dobrze.
[14050][14090]Jak spotkasz Wujaszka,| powiedz mu, �e jestem w�ciek�a.
[14090][14110]Nawet nie zadzwoni�| przed moim wyjazdem.
[14110][14140]Powiem mu,| ale nie z�o�� si� ju�.
[14140][14160]Trzymaj si�.
[14260][14281]To m�j poci�g!
[14420][14442]Gdzie moja torba?
[14480][14514]Gdzie moja torba?| Gdzie on si� podzia�?
[14570][14603]- Uwaga, kieszonkowcy!| - Dzien dobry!
[14680][14700]Przepraszam!
[14700][14720]4 wegetaria�skie,| 8 z mi�sem!
[14720][14749]Szybko,| poci�g zaraz odje�d�a!
[14880][14908]B�dziesz musia� si� przebra�.
[14920][14950]Co ty nie powiesz?| Ciekawe w co?
[14960][14998]Wszystko mi ukradli:| ubrania, pini�dze, bilet...
[15010][15030]Je�li nie pojad� do Mumbaju,| jestem martwy.
[15030][15059]Wi�c chcesz jechac do Mumbaju?
[15120][15150]Sumi, co za idiota| kupi� mi bilet na poci�g?
[15150][15160]Pandey, prosze pana.
[15160][15190]Przecie� wie, �e nie je�d�� kolej�!| Gdzie on jest?
[15190][15210]Wczoraj polecia� do Mumbaju.
[15210][15230]Polecia�?| Chyba oszala�!
[15230][15268]Po��cz mnie z ministrem transportu.| Natychmiast!
[15270][15290]Co za kraj, | powinienem ju� by�...
[15290][15300]W Hollywood?
[15300][15326]A co my�la�e�?| Dawaj to!
[15410][15436]Ministerstwo transportu?
[15440][15475]Tak si� pan drze,| �e us�ysz� pana w Delhi!
[15490][15513]Nawet bez telefonu!
[15570][15580]Kto si� skusi?
[15580][15610]Mo�e pan?| Nie mam lassi, tylko napoje.
[15610][15647]A co masz najzimniejszego?| Dobrze zmro�onego?
[15670][15695]L�d!| Chce pan kawa�ek?
[15710][15728]Dobre!
[15730][15757]Dobry �art| jest coli wart!
[15780][15809]Jak masz na imi�, m�odzie�cze?
[15820][15854]Arj... T.S. Ranganathan| W skr�cie Ranga.
[15880][15900]Co� dla pani?
[15920][15939]A dla pana?
[15950][15984]Ranga, id� ju�.| To nie najlepszy moment.
[15990][16020]- Co sie sta�o?| - Jutro kr�cimy,
[16030][16050]a nadal nie mamy sceny| wyznania mi�o�ci.
[16050][16068]Tylko to?
[16080][16116]- Zaraz panu powiem...| - S�ysza�e� to, Sumi?
[16120][16148]Nie ka�dy mo�e kr�ci� filmy.
[1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin