Malamaal Weekly PL cd 1.txt

(51 KB) Pobierz
0:01:04: *T�umaczenie Soneri.*
0:01:11: *Pos�uchaj, kochanie.*
0:01:25: *Pos�uchaj, kochanie.*
0:01:31: *Pos�uchaj, kochanie.*
0:01:34: *Pos�uchaj, kochanie.*
0:01:37: *W korycie rzeki jest jedna wie�*
0:01:42: *Nigdy nie by�o takiej burzy.*
0:01:45: *To cie� drzewa peepal*
0:01:51: *S�uchaj, rado��  i smutek s� cz�ci� �ycia.*
0:01:55: "Tu zaczyna si� Laholi".
0:01:59: "Jest to ma�a wioska z oko�o 100-150 polami.
0:02:02: "Ludzie s� tutaj bardzo pro�ci.
0:02:04: "Prowadz� proste �ycie".
0:02:07: "Ale deszcz czasami jest jak niegrzeczne dziecko".
0:02:11: "Teraz pola s� bujne.
0:02:15: "Ale kilka lat temu, ziemia by�a niep�odna.
0:02:20: "Wraz z wod� Manjira ...
0:02:23: ... s�o�ce powr�ci�o da� szcz�cie ludziom z wioski ".
0:02:28: "Ludzie najpierw zacz�li sprzedawa� statki aby kupi� bi�uteri�.
0:02:31: "Potem nieszcz�cie zacz�o zagl�da� do ich dom�w"
0:02:36: "W �wi�tyniach zacz�to prosi� o bogactwo.
0:02:39: "W ko�ciele, ludzie kl�czeli wyprostowani jak patyki".
0:02:42: "Ale �aden B�g nie pob�ogos�awi� nawet jedn� r�k� chmur nad ich g�owami"
0:02:46: "Tylko jedna osoba zosta�a pob�ogos�awiona".
0:02:49: "�ona Thakura".
0:02:51: "I nie jedn� r�k�, ale dwoma.
0:02:54: "Je�li daje co� z jednej r�ki ...
0:02:55: ... zaraz zabiera to drug� r�k� ".
0:02:57: "Mieszka�cy wsi zapisywali hipotek� na domy i pola..." 
0:02:59: ... i dawali pieni�dze �onie Thakura "
0:03:01: ... i tym samym spotykali si� ze swoim ko�cem. "
0:03:03: "�ona Thakur przepu�ci�a bogactwo ca�ej wsi." 
0:03:08: "I wtedy b�g otworzy� im oczy"
0:03:10: "Wtedy po raz kolejny chmury si� zebra�y ...
0:03:12: "... i spad� deszcz"
0:03:13: "Manjira by�a pe�na fal."
0:03:16: "a pola sta�y si� ponownie bujne."
0:03:17: Ale Saturn nie znajduje si� w dobrym po�o�eniu dla wioski"
0:03:21: "A z �on� Thakura jest tak ...
0:03:23: ... �e mo�esz zapomnie� o zwrocie pola ...
0:03:25: ... poniewa� nikt za te pole nie jest w stanie zap�aci�. "
0:03:28: "Nikt nie jest wolny od kredytu."
0:03:30: "Teraz jest wesele".
0:03:34: "Podczas wesela ludzie �akn� cukierk�w"
0:03:37: "B�g �aknie ofiary".
0:03:40: "Tylko �ona Thakur dostaje oferty."
0:03:42: Baje!
0:03:43: "To jest Baje, co znaczy Baj Bahadur.
0:03:47: "Jest jedynym bratem �ony Thakura".
0:03:48: I jedynym krewnym �ony Thakura.
0:03:52: Nie pracuje, a w g�owie ma tylko sztuczki.
0:04:25: "Chwilami nawet Leelaram da si� nabra�.
0:04:28: Ale nadal jest dumny, �e jako jedyna osoba we wsi ...
0:04:31: ... dotkn�a progu college.
0:04:37: Ale jego nauka na niewiele si� zda�a "
0:04:40: "Nie mo�e dosta� pracy.
0:04:42: "Ale nie dlatego �e nie chce ale dlatego nie nikt go nie chce."
0:04:44: "Kiedy dostaje szans�, Leela ...
0:04:46: ... natychmiast pozbawia go tej szansy "
0:04:53: Mamy tu rejestr ludno�ci.
0:04:56: Jeste� jedyn� wykszta�con� osob� w tej wsi.
0:04:59: Wi�c damy ci t� prac�.
0:05:02: Co mam zrobi�?
0:05:05: Musisz spyta� ka�d� kobiet� w domu ...
0:05:07: ... ilu jest cz�onk�w rodziny.
0:05:09: ..czy s� zam�ne, ile maj� dzieci.
0:05:11: Musisz napisa� odpowiedzi na te pytania ...
0:05:13: ... wraz z numerem domu i da� to mi.
0:05:15: Dobrze..
0:05:16: Dobrze.
0:05:20: Co si� sta�o?
0:05:21: Chcia�bym zada� kilka pyta� ...
0:05:22: ... o stan ludno�ci w wiosce.
0:05:24: Jeste� zam�na? | - Nie
0:05:27: Nie. Ile masz dzieci? | - Bezwstydnik!
0:05:31: Idioto! Najpierw powinienem spyta� ile ty masz dzieci!
0:05:36: Pozdrowienia.
0:05:38: Chcia�bym zada� kilka pyta� ...
0:05:39: ... o stan ludno�ci w wiosce.
0:05:41: Czy masz dzieci? | - Tak.
0:05:45: Ile? | - 6.
0:05:47: 6. Jeste� zam�na? | - Bezwstydnik!
0:05:51: "Tak, wi�c gdy komu� si� nie powiedzie w poszukiwaniach ...
0:05:54: ...  zaczyna biznes sprzeda�y loterii.
0:05:59: I wi��e koniec z ko�cem.
0:06:04: "Druga specjalna osoba w wiosce to Balwant.
0:06:08: "Balwant ma w sobie magi�.
0:06:11: "Ma 18, 20 kr�w..
0:06:14: "Ale dostarcza mleko uzyskane tylko od 2 kr�w ...
0:06:17: ... na ca�� wie�..
0:06:19: "Niekt�rzy ludzie, kt�rzy s� zazdro�ni o jego.. ...
0:06:22: ... zarobki chc� powiedzie�, �e Balwant sprzedaje wi�cej wody ni� mleka..
0:06:26: Ale nikt nie ma odwagi �eby powiedzie� mu to w twarz. "
0:06:29: "Poniewa� Balwant s�ynie z bohaterstwa.
0:06:33: "To zdarzy�o si� tak ... "
0:06:38: Co si� sta�o? Co si� sta�o?
0:06:40: Pomocy!
0:06:43: Czy�cie zg�upieli!
0:06:45: Dlaczego pozwolili�cie podej�� dziecku tak blisko studni?
0:06:47: Pomocy!
0:06:52: Rzu� lin�!
0:06:59: Ojcze!
0:07:08: Ci�gnij!
0:07:11: U�yj si�y! G�upcy!
0:07:19: Niech �yje Ballu! Niech �yje Ballu!
0:07:23: Kto go pchn��! 
0:07:28: "Kimkolwiek jest ta osoba".
0:07:29: "Przedstawimy nast�pna osob�, kt�ra akurat niecierpi Balwanta.
0:07:32: "To Kanhaiya.
0:07:34: "Pomimo �e nienawidzi Balwanta jest jego s�ug�.
0:07:37: "A pracuje za darmo i jest przez niego wykorzystywany. Dlaczego? "
0:07:42: "Poniewa� jak by� dzieckiem zakocha� si� w Sukhmani ...
0:07:49: "Tak wi�c popatrz teraz na histori� tej miejscowo�ci.
0:08:10: Ostatniej nocy ci� nie by�o, co� si� sta�o?
0:08:14: Tak. | - Wszystko w porz�dku? - Tak.
0:08:16: To gdzie by�e�?
0:08:17: Poszed�em do Satpur, sprzedawa� bilety na  loteri�.
0:08:20: Wyjecha�em wcze�nie rano i wr�ci�em do domu p�no w nocy.
0:08:23: Wi�c biznes si� rozrasta?
0:08:25: O czym ty m�wisz?
0:08:26: Sprzeda� bilet�w loteryjnych nie jest bardzo dochodowa.
0:08:29: Dopiero gdy kto� wygra dostaj� 10 % z sprzedanego kuponu. 
0:08:33: W przeciwnym razie to n�dza.
0:08:36: W ubieg�ym roku Birju Lohar wygra�a 500 rupii. - Tak.
0:08:40: A od komisji dosta�em 50 rupii.
0:08:45: To wszystko. Nie ma tego du�o.
0:08:48: Ale za to tw�j biznes jest dobry.
0:08:50: Je�li nie zarabiasz sprzedaj�c  mleko ...
0:08:53: ... to przynajmniej mo�esz sam si� napi� i zaspokoi� g��d.
0:08:56: Ale za to ty jeste� szcz�liwy. | - Jak to?
0:08:59: Nikt nie przestanie biega� za przeznaczeniem.
0:09:04: A jak zamkniesz loteri�
0:09:06: Ludzie b�d� nadal kupowa� kupony ...
0:09:08: ... z nadziej�, �e pewnego dnia wygraj�.
0:09:10: Sp�jrz na to w ten spos�b.
0:09:11: Sp�jrz, �ona Thakura w samochodzie.
0:09:27: Stop! Gdzie idziesz?
0:09:32: Laxman! | - Tak.
0:09:34: Kto ci pozwoli�, da� wod� tej kobiecie!
0:09:36: Ju� od trzech miesi�cy nie sp�aci�a po�yczki!
0:09:39: Jestem w ci��y, �ono Thakura.
0:09:41: Je�li jeste� w ci��y id� si� jej pozb�d�.
0:09:43: Id� popracowa� i daj mi pieni�dze.
0:09:46: Ona jest grzeszn� kobiet�! | - Nikczemna kobieta! 
0:09:52: Gdzie by�a� od 3 dni? | - Ja. .. ojciec! Ojciec!
0:10:02: Hey! Chod� tutaj! Chod�!
0:10:05: Ja tu si� m�cz� na s�o�cu i przynosz� wod�. A ty tu si� byczysz.
0:10:10: Dlaczego mi nie odpowiadasz?
0:10:12: W�� si� uk�si�! 
0:10:13: Czy skarb zakopali w ziemi!
0:10:17: Id� we� 3 opakowania bawe�ny od Sukhmani. | - Dobrze.
0:10:29: Hey, Sukh! Chod�! | - Co si� sta�o?
0:10:31: Zejd�!
0:10:33: Daj mi ca�usa! | - Co ty robisz! Ojciec jest na zewn�trz!
0:10:35: Ojciec! Sam kaza� mi tu i��!
0:10:37: Co? Ojciec to powiedzia�!  Niemo�liwe! Id�!
0:10:42: Je�li tak m�wi, to go pos�uchaj.
0:10:44: Zaraz si� przekonasz. Trzymaj si�!
0:10:46: Sir! | - Hej! Co robisz!
0:10:48: Sir, mam to wzi�� od Sukhmani! Rusz si�!
0:10:52: Tak, m�wi�em ci �e masz to wzi��! Dlaczego pytasz?
0:10:54: S�ysza�a�?!Szanowny Panie, ona odmawia!
0:10:59: Ojcze, powiedzia�e� tak?!
0:11:02: Tak! - Naprawd�? - Dlaczego w k�ko pytasz!
0:11:08: S�yszysz! No ju�! Po�piesz si�.
0:11:12: Jeszcze jeden! | - Nie, id� sobie.
0:11:16: Hey! Szanowny Panie, Sukhmani da�a tylko jeden!
0:11:20: Dlaczego si� tak przejmujesz? Przecie� to nie z�oto czy srebro.
0:11:24: Daj mu 3! 3!
0:11:26: 3. Daj! Pospiesz si�!
0:11:30: Jeszcze jeden! | - Nie! Id�!
0:11:33: Dobrze, Zapytam jeszcze raz! Sir ...
0:11:36: Kanhaiya, powiedz mi jedn� rzecz. Jak sk�oni�e� ojca! 
0:11:39: Przesta� z tymi bredniami!
0:11:43: �otr! Idiota! A ty bezwstydna!
0:11:47: Ale ojcze ... ty tak powiedzia�e�.
0:11:50: M�wi�em o bawe�nie a nie o ca�usach!
0:11:52: Czekaj, idioto!
0:11:54: Nie masz pieni�dzy w kieszeni ...
0:11:56: ... a chcesz mi�o�� mojej c�rki!
0:12:00: Hey! Gdzie spierdalasz, Kanhaiya!
0:12:02: Ojcze, Ty te� biegnij! Ballu biegnie za mn� z no�em!
0:12:04: Dlaczego? | - On oszala�!
0:12:07: P�niej z�api� syna! Najpierw udusz� ojca!
0:12:11: Nie mam pieni�dzy �eby nawet kupi� betel!
0:12:13: Wi�c jak mog� sp�aci� 1000 rupii po�yczki!
0:12:16: Biegnij dupku. Biegnij.
0:12:20: G�upcze! Je�li sprzedam twoj� puste �epetyn� do czarnej magii ...
0:12:23: ... na cmentarzu to dostan� 2000 rupii.
0:12:25: Przynajmniej odzyskam pieni�dze.
0:12:27: �otrze! Sprzedajesz mleko czy wod�! Jeste� brudnym cz�owiekiem!
0:12:32: M�j Kanha jest twoim s�u��cym od tylu lat ...
0:12:34: ... i co mu za to robisz!
0:12:37: Jeste� z�odziejem! Grzesznikiem!
0:12:39: Modl� si� do Boga, �e krowa zamiast mleka b�dzie ci dawa� wod�.
0:12:42: A ty utopisz si� w tej wodzie!
0:12:44: Zachowujesz si� jak kr�l, siedz�c na tym s�oniu, ty �ebraku!
0:12:47: Zejd�! Zejd�! Ty idioto!
0:12:50: Gdy twoje stopy wyl�duj� na ziemi ...
0:12:53: ... to b�dzie tw�j ostatni dzie� w �yciu!
0:12:55: Ty pierdolcu!
0:12:57: Hey, Bhima! Dlaczego krzyczysz!
0:12:59: Kiedy s�o� wchodzi na rynek ...
0:13:01: ... tysi�ce ps�w szczeka.
0:13:03: Odsu� si�. Mangalia id� kochanie.
0:13:05: Dalej! Chod�, Mangalia!
0:13:08: Chod�, Mangalia!
0:13:09: Nie masz pieni�dzy na moj� po�yczk�!
0:13:12: A mo�esz sobie pozwoli� dyrygowa� s�oniem.
0:13:16: Skar��cy to Sutar Govind-Bhai.
0:13:20: A oskar�ycielem jest Lahori w Gulu.
0:13:24: Gulu spotka� Rani na rynku. Oboje zakochali si� w sobie.
0:13:30: A Gulu obieca� Rani �e si� z ni� o�eni.
0:13:34: Teraz Rani jest w ci��y.
0:13:36: A Gulu odmawia �eniaczki z Rani.
0:13:39: Chcesz tylko �eby Gulu o�eni� si� z Rani.
0:13:41: Tak si� nie stanie.
0:13:42: Nie chc� by� ojcem innego dziecka.
0:13:45: Gulu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin