Bruce Lipton - The New Biology - Where Mind and Matter Meet 1of2.txt

(77 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{30}{160}t�umaczenie i synchro: Shielder, robert@dr.pl, www.thetitans.pl
{330}{500}Nowa Biologia - Tam, gdzie spotyka si� umys� z materi�
{526}{745}To dla mnie prawdziwe prze�ycie i przywilej przedstawi� wam dzi� wiecz�r
{749}{944}osob� doktora Bruce'a Liptona. Zapewniam was, �e jest to wiecz�r, kt�ry odt�d zapami�tacie.
{948}{1195}Nie dodaj�c nic wi�cej prosz� was o ciep�e przywitanie Bruce'a Liptona.
{1199}{1255}Dzi�kuj�. Dzi�kuj� bardzo.
{1259}{1405}To dla mnie wspania�a okazja przemawia� tutaj.
{1409}{1554}Chc� podzi�kowa� Doug'owi i wszystkim cz�onkom o�rodka i ekipie wideo za t� wspania�� szans�,
{1558}{1704}poniewa� mam wielki przywilej zaprezentowania wam dzi� wiecz�r informacji,
{1708}{1794}kt�ra nie by�a zbytnio udost�pniana publicznie.
{1798}{1914}Jest to przed�u�enie mojej pracy jako naukowca. Zasadniczo moja praca by�a zwi�zana
{1918}{1974}z klonowaniem ludzkich kom�rek mi�niowych.
{1978}{2070}Pracowa�em z pacjentami z zanikiem mi�ni i zajmowa�em si� ludzkimi kom�rkami.
{2074}{2260}Pr�bowa�em zrozumie� czym s� mechanizmy kontroluj�ce, odpowiedzialne za patologiczne objawy w kom�rce.
{2264}{2334}Robi�em to jednocze�nie wyk�adaj�c na uczelni medycznej, jak ju� to m�wi� Doug.
{2338}{2454}Interesuj�ce by�o to, �e w trakcie lat bada� zacz��em zdawa� sobie spraw� z tego,
{2458}{2633}�e pewne nasze aktualne pogl�dy i nasze prawdy o medycynie s� zupe�nie niepoprawne.
{2637}{2800}�e ma miejsce rewolucja w obszarze s�u�by zdrowia, ale ma miejsce tylko na czo�owej kraw�dzi bada�.
{2804}{2925}Ja pracowa�em na tej kraw�dzi i kiedy tam pracowa�em to odkry�em, �e powinni�my z tym przyj�� do ludzi.
{2929}{3040}To o wiele wa�niejsze dla was by�cie to zrozumieli poniewa� informacja, kt�r� zaprezentuj� dzi� wieczorem
{3044}{3140}jest informacj� bardzo wzmacniaj�c� osobowo��.
{3144}{3288}Poniewa� naprawd� wyjawia, �e mieli�my pewne za�o�enia, kt�re wam wymieni�...
{3292}{3562}Znacie definicj� za�o�enia - zostali�my naprawd� zabrudzeni pomys�ami, kt�re nie s� zupe�nie prawdziwe.
{3566}{3682}Teraz je�li spr�buj� je poprawi� i zaprezentowa� wam zrozumienie tego jak dzia�a biologia
{3686}{3772}co jest wzgl�dnie proste - poniewa� natura jest prosta
{3776}{3940}w sposobach w jaki wszystko robi - gdy ju� to wyja�ni� zaczniecie widzie� jak pot�ni byli�cie,
{3944}{4081}ale jak bardzo zostali�cie ograniczeni poprzez przer�bki w naszym przekonaniu o tym jacy byli�my silni.
{4085}{4230}Nie�li�my pewne bardzo wa�ne przekonania, kt�re zosta�y przekazane przez nauk� do opinii publicznej.
{4234}{4381}Problem z tym jest taki, �e podczas konwersji naukowej informacji na s�owa dla publiczno�ci
{4385}{4523}wiele znacze� zosta�o pozmienianych i nie s� dok�adnie prawdziwe.
{4527}{4668}Dla przyk�adu istnieje rzecz, o kt�rej s�yszeli�cie zwana determinizmem genetycznym.
{4672}{4791}�e jeste�cie kontrolowani przez geny. Podczas pierwszej godziny tej prezentacji
{4795}{5031}chc� wam naprawd� pokaza�, �e istnieje inna prawda, kt�ra m�wi �e nie jeste�cie sterowani przez geny,
{5035}{5121}ale jeste�cie w�a�ciwie kontrolowani przez swoje postrzeganie otoczenia.
{5125}{5188}A kiedy m�wi� "postrzeganie" mam na my�li przekonania.
{5192}{5421}Znaczenie tego jest takie, �e kiedy m�wimy o genach, m�wimy o chorobach genetycznych
{5425}{5530}lub genetycznych predyspozycjach. Pozw�lcie mi najpierw da� jeden wa�ny faktoid.
{5534}{5595}W rzeczy samej istniej� defekty genetyczne.
{5599}{5690}Dotykaj� one oko�o 5% populacji.
{5694}{5890}Tym co ja staram si� zaadresowa� jest to: 95% populacji, kt�ra dosta�a si� tutaj ze wspania�ymi genami...
{5894}{6075}...byli sprawni, pi�kni i biologicznie ca�kiem w porz�dku, a jednak sko�czyli przejawiaj�c choroby,
{6079}{6184}nowotwory, przedwczesn� �mier�, choroby sercowo-naczyniowe.
{6188}{6340}Oczywi�cie mamy tendencj� przypisywa� to genom, ale okazuje si� �e to nie tak.
{6344}{6499}Naprawd� okazuje si�, �e to w jaki spos�b geny s� wybierane i przepisywane zale�y od naszych przekona�.
{6503}{6616}Pracowa�em nad klonowaniem tych kom�rek i zacz��em zauwa�a� -
{6620}{6791}poniewa� cz�ci� moich eksperyment�w by�o niszczenie DNA i obserwacja zachowania kom�rki.
{6795}{6919}Niespodziewan� cz�ci� jest to, �e mo�esz zniszczy� ca�e DNA, a kom�rka nadal �yje -
{6923}{6979}nadal przejawia zachowania.
{6983}{7141}Przekonanie polega na tym, �e je�eli DNA kontroluje kom�rk�, to co kontroluje kom�rk� kiedy pozb�dziemy si� ca�ego DNA?
{7145}{7339}To mnie doprowadzi�o do zrozumienia prawdziwego m�zgu kom�rki, co ostatecznie b�dzie tematem tych ma�ych film�w.
{7343}{7488}Zasadniczo zacz��em zdawa� sobie spraw� - podekscytowa�em si� tym w tamtym czasie,
{7492}{7620}"Bo�e, to ca�kiem nowe pojmowanie dla nauki!".
{7624}{7758}Zacz��em robi� wyk�ady na ten temat. By�o to bardzo ekscytuj�ce poniewa� konwencjonalni ludzie,
{7762}{7870}moi koledzy i recenzenci wszyscy to rozumieli, ale nadal byli tym zm�czeni
{7874}{7978}poniewa� zainwestowali�my tyle pieni�dzy w przekonanie o genach i lekach.
{7982}{8148}By�o im bardzo ci�ko przej�� ze �rodkowego nurtu i zacz�� patrze� na inne alternatywne przekonania.
{8152}{8247}Znaczenie tego by�o takie, �e przez pierwsze 2 lata by�em tym tak podekscytowany...
{8251}{8383}...wychodzi�em z tym do ludzi m�wi�c: "o m�j Bo�e, to jest wspania�e poj�cie!"
{8387}{8507}"Je�li zrozumiesz jak pot�ne to jest w Twoim �yciu i jak mo�esz zmieni� swoje �ycie."
{8511}{8577}A potem zacz��em zdawa� sobie spraw�, �e ludzie patrz� na mnie i wiecie...
{8579}{8717}"Bruce to jest �wietna historia, ale Twoje �ycie dla mnie wcale tak �wietnie nie wygl�da".
{8721}{8867}I zrozumia�em prawd�, a to by�a wa�na jej cz��.
{8871}{9017}My zawsze my�limy, �e je�li w�o�ymy t� akademick� informacj� do g�owy, to nagle nasze �ycie ulegnie zmianie.
{9021}{9107}To jest jak akademicka pigu�ka - je�li j� wezm�, to b�d� lepszy.
{9111}{9245}I zda�em sobie spraw� w pewnym momencie prawie s�ysz�c samego siebie m�wi�cego tym ludziom:
{9249}{9347}"r�b tak jak m�wi�, a nie tak jak ja robi�". Zrozumia�em w pewnym miejscu...
{9351}{9466}Jak mog� m�wi� o tych wspania�ych rzeczach i nie stosowa� ich we w�asnym �yciu?
{9470}{9676}Wtedy zda�em sobie spraw� - ok, nie m�w o tym wi�cej dop�ki nie spr�bujesz �y� w ten spos�b.
{9680}{9886}Pi�kna cz�� tego teraz, 15 lat tego - zaj�o mi tylko kilka miesi�cy aby zauwa�y� zmian�,
{9890}{10096}ale oto proste fakty: zostawi�em �wiat, kt�ry nadaj�c mu tytu� m�g�bym nazwa� czy��cem w najlepszym wypadku.
{10100}{10200}A teraz twierdz�, �e �yj� w niebie, dzie� po dniu.
{10204}{10426}By rozpozna� to, �e mamy wielki wp�yw na rozw�j naszego �ycia, ale nigdy nie dostali�my wyja�nienia
{10430}{10575}tego w jaki spos�b wp�ywa� na swoje �ycie. Znaczenie tego jest prawdziwe.
{10579}{10766}Mog� zaopatrzy� was w t� informacj�, mo�ecie odej�� z ni� - ale jest moment, w kt�rym musicie zacz�� w tym uczestniczy�
{10770}{10933}tak jak ja musia�em to zrobi� i zacz�� wprowadza� to do naszego stylu �ycia, poniewa� mo�emy zmieni� nasze przekonania.
{10936}{11006}Co jest takiego niezwyk�ego u tych kobiet?
{11010}{11085}To co jest niezwyk�e, to ich wiek.
{11089}{11241}Je�li przyjrzycie si� wiekowi tych kobiet - Dorothy w wieku 75 lat ta�czy ka�dej nocy
{11245}{11397}w Palm Springs Follies. Minimalny wiek dostania si� do Follies to 55 lat.
{11401}{11534}Wymowno�� tych kobiet - oczywi�cie od razu zauwa�ycie jak� �ywotno�� posiadaj�.
{11538}{11668}Pewnie rozpoznacie r�wnie� w pewnym momencie, �e nie s� one dotkni�te tymi samymi rzeczami,
{11672}{11750}kt�rych do�wiadczaj� inni ludzie kiedy si� starzej�.
{11754}{11884}Na czym polega kwestia, kt�ra daje im t� witalno��? Takie jest zasadnicze pytanie.
{11888}{12038}Nasze konwencjonalne rozumowanie jest takie, �e geny to umo�liwiaj�.
{12042}{12164}Wi�c wszyscy przez ca�y czas s�yszymy w czasopismach, w telewizji, w mediach
{12168}{12254}o genach steruj�cych tym i genach steruj�cych tamtym...
{12258}{12374}Istotne jest to, �e zacz�li�my wierzy� w koncepcj� zwan� determinizmem genetycznym.
{12378}{12464}Znaczenie determinizmu genetycznego jest takie:
{12468}{12613}Jest to przekonanie, kt�re m�wi, �e w chwili pocz�cia kiedy jajo i plemnik schodz� si� razem
{12617}{12793}dobierane s� geny dla Twojego �ycia i �e reszta Twojego �ycia rozwija si� z odczytywania tych gen�w.
{12797}{12886}Jest z tym problem i jest on taki:
{12890}{13009}Je�li to prawda, to stajemy si� ofiarami naszego dziedzictwa, czy� nie?
{13013}{13114}Jak mo�emy wydosta� si� z gen�w? S� w nas wbudowane, nie mo�emy uciec od nich.
{13118}{13225}I wtedy dzieje si� co� jeszcze. Stajemy si� nieodpowiedzialni.
{13229}{13393}Przyczyna jest taka: je�li geny sprawiaj�, �e robi� te rzeczy, a ja nie mog� zmieni� moich gen�w,
{13397}{13512}to co takiego mog� zrobi� z moim �yciem, poza upewnieniem si�, �e bior� odpowiednie leki,
{13516}{13572}kt�re sprawi�, �e poczuj� si� lepiej w trakcie tego procesu.
{13576}{13644}Kwestia sprowadza si� do tego miejsca.
{13648}{13774}To za�o�enie - jest za�o�eniem, kt�re nie jest prawdziwe.
{13778}{13866}Geny nie kontroluj� tego kim jeste�.
{13870}{14052}B�d� musia� przez to przej�� - istniej� trzy za�o�enia na kt�rych opiera si� nauka,
{14056}{14142}kt�re s� ca�kowicie b��dne w chwili obecnej.
{14146}{14232}Te trzy za�o�enia zawieraj� za�o�enie numer 1:
{14236}{14382}To jest za�o�enie, kt�re m�wi, �e biologiczne procesy stosuj� mechanik� Newtona (mechanik� klasyczn�).
{14386}{14442}Co to oznacza? To oznacza:
{14446}{14561}Wed�ug newtonowskiego �wiata - newtonowskiej wizji - wszech�wiat jest maszyn�,
{14565}{14630}kt�ra zbudowana jest z fizycznych cz�ci.
{14634}{14748}Je�li zrozumiesz jak oddzia�uj� te fizyczne cz�ci, to zrozumiesz wszystko o maszynie.
{14752}{14866}I nie ma tam miejsca dla energii - istniej� tylko fizyczne cz�ci.
{14870}{14951}Zwi�zek jest taki: poprzez wiar� w fizyk� Newtona
{14955}{15131}medycyna nie przyjmuje poj�cia, �e w proces leczenia zaanga�owana jest energia....
Zgłoś jeśli naruszono regulamin