Diagnostyka niewyjaśnionych omdleń - aktualne wytyczne, Openmedica Kardiologia.pdf

(20 KB) Pobierz
Diagnostyka niewyjaśnionych omdleń - aktualne wytyczne, Openmedica Kardiologia
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2009-02-12
Diagnostyka niewyjaœnionych omdleñ…
Diagnostyka niewyjaœnionych omdleñ -
aktualne wytyczne
Opublikowane: 2009-02-04 w k ardiol og.pl
Słowa kluczowe:
Dziedzina : kardiologia
Szybki rozwój technik diagnostycznych pozwala na bardziej szczegółow¹ ocenê pacjenta z wywiadem
omdlenia. Równie¿ liczne badania kliniczne przybli¿aj¹ nas do głêbszego poznania specyfiki tego stanu, co
daje szansê na właœciwe rozpoznanie podło¿a dolegliwoœci i optymalne leczenie. Nadal jednak w około 25%
omdleñ patogeneza pozostaje niewyjaœniona, mimo wyczerpania mo¿liwoœci diagnostycznych. W ka¿dym
przypadku ustalenie przyczyny dolegliwoœci jest niezmiernie wa¿ne, gdy¿ u około 73% pacjentów dochodzi do
nawrotu.
Z uwagi na potrzebê ustalenia jednolitych, optymalnych kryteriów diagnostyki i terapii omdleñ, Europejskie
Towarzystwo Kardiologiczne podjêło próbê opracowania odpowiednich zaleceñ. Efektem tego s¹ wytyczne z
2004 roku, dotycz¹ce postêpowania u pacjentów zgłaszaj¹cych omdlenie. Odpowiednie podejœcie
diagnostyczne, wykorzystuj¹ce miêdzy innymi nadzór elektrokardiograficzny, badania elektrofizjologiczne, czy
test z ATP, ma na celu ustalenie właœciwego rozpoznania i wł¹czenie adekwatnego leczenia.
Omdlenie jest objawem przemijaj¹cym, nie zawsze spotykanym, dlatego te¿ tak cenna jest mo¿liwoœæ
obserwacji nieprawidłowoœci, towarzysz¹cych spontanicznemu epizodowi. Wa¿ny aspekt stanowi prawidłowe,
dokładne i wyczerpuj¹ce zebranie wywiadu, dotycz¹cego historii omdleñ. Standardowo, podstawowa
diagnostyka opiera siê na skojarzeniu zaburzeñ obserwowanych w badaniu podmiotowym oraz przedmiotowym,
a nastêpnie ich potwierdzeniu za pomoc¹ testów diagnostycznych. Rozpoznanie omdlenia o niewyjaœnionej
etiologii nastêpuje w przypadku braku takiego potwierdzenia po wstêpnej ocenie pacjenta. Dalsze postêpowanie
zale¿ne jest od czêstoœci oraz nasilenia objawów. Ocenia siê, ¿e wœród pacjentów z wywiadem czêstych lub
ciê¿kich epizodów utraty przytomnoœci, bardziej prawdopodobna jest przyczyna neurogenna. Wł¹czenie do
diagnostyki testu pochyleniowego oraz masa¿u zatoki szyjnej zwykle pozwala na rozpoznanie. Wg
wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wykonanie testu pochyleniowego wskazane jest w
przypadku nawracaj¹cych epizodów utraty przytomnoœci o nieustalonej etiologii, przy nieobecnoœci choroby
organicznej serca lub przy obecnoœci choroby organicznej serca, ale po wykluczeniu podło¿a kardiologicznego
objawów (zalecenia klasy I). Zaleca siê równie¿ wykonanie testu wœród pacjentów wysokiego ryzyka z
jednorazowym epizodem omdlenia o nieustalonej przyczynie (zalecenia klasy I).
U pacjentów z organiczn¹ chorob¹ serca lub z wywiadem zaburzeñ rytmu, prawdopodobna staje siê przyczyna
arytmogenna. Ostateczne rozpoznanie mo¿e przynieœæ analiza zapisu elektrokardiograficznego uzyskanego
metod¹ Holtera (zalecenie klasy I). Przydatnoœæ rejestratorów holterowskich jest jednak ograniczona, bior¹c
pod uwagê ograniczony czas działania. S¹ przydatne głównie u pacjentów z czêstszymi omdleniami.
Rozwi¹zanie stanowi wł¹czenie do diagnostyki implantowanych rejestratorów arytmii (implantable loop
recorders ILR). Jak podaj¹ zalecenia ESC, wszczepienie ILR stanowi zwieñczenie algorytmu diagnostycznego
(zalecenia klasy I) u chorych z niewyjaœnionym omdleniem, szczególnie poł¹czonym z urazem oraz chorob¹
organiczn¹ serca lub nieprawidłowym EKG. Zgodnie z wytycznymi, mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie ILR we
wczeœniejszych etapach schematu diagnostycznego (zalecenie klasy II). Testy z u¿yciem ATP,
echokardiografia, inwazyjne badania elektrofizjologiczne oraz testy wysiłkowe równie¿ stanowi¹ narzêdzia
diagnostyczne u pacjentów z omdleniem o niewyjaœnionej etiologii.
Poniewa¿ omdlenie jako objaw mo¿e wskazywaæ na powa¿ne zaburzenia, postawienie ostatecznego
rozpoznania jest kluczowe. Dlatego te¿ po wyczerpaniu panelu badañ diagnostycznych zaleca siê
przeprowadzenie ponownej oceny pacjenta, ł¹cznie z badaniem podmiotowym oraz przedmiotowym -
zwłaszcza, gdy czêstoœæ epizodów utraty przytomnoœci jest znaczna.
Autor: lek. Emili a Masiewicz, Odd ział Półno cny Openmedica
Opublikowany : 2009-02-04
kardiolog.pl/mod/archiwum/…/drukuj/
1/1
65103666.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin