Gummo 1997.txt

(28 KB) Pobierz
00:00:40:Miasto Xenia , w stanie Ohio.
00:00:46:Kilka lat temu , przesz�o t�dy tornado.
00:00:57:Zgin�o wielu ludzi.
00:01:01:Pozabija�o psy i koty.
00:01:05:Domy run�y , a na drzewach|zawis�y r�ne przedmioty.
00:01:13:Ludzie mieli otwarte z�amania.
00:01:17:Oliver znalaz� czyj��|nog� , na dachu swojego domu.
00:01:20:Wielu moich znajomych straci�o wtedy rodzic�w.
00:01:25:Jaka� dziewczyna przefrun�a mi przed nosem ,
00:01:28:wi�c zajrza�em jej pod sp�dnic�.
00:01:30:Przewr�ci� si� budynek|szko�y i przywali�o dzieciaki.
00:01:34:Mojego s�siada rozerwa�o na kawa�ki.
00:01:36:Facet je�dzi� zawsze|takim g�upim sk�adakiem.
00:01:40:Nigdy nie znale�li�my|g�owy naszego s�siada.
00:01:43:Zabawne.
00:01:48:W Xenii zgin�o mn�stwo ludzi.
00:01:53:M�j ojciec na d�ugo przed|�mierci� , chorowa� na cukrzyc�.
00:02:08:SKRAWKI
00:02:26:WYST�PUJ�
00:03:37:ZDJ�CIA
00:03:57:SCENARIUSZ I RE�YSERIA
00:04:24:Wypluj to.
00:05:17:Masz guza na piersi.
00:05:21:Co?
00:05:23:Masz wielkiego guza.
00:06:48:Tummler wszystko wiedzia�.
00:06:51:Ludzie m�wili , �e|jest czystym z�em.
00:06:53:By� �yw� legend�.
00:06:56:By� niesamowity.
00:07:01:Zastrzelisz go?
00:07:06:Nie zabijaj go.|To oswojony kot.
00:07:10:To lesbijka.
00:07:14:Znam si� na tym.
00:07:16:Jest podobna do mojej matki.
00:07:23:Zgadnij co jutro zrobi�?
00:07:25:-Co?|-Odwiedz� wariatkowo.
00:07:28:Wariotkowo?
00:07:30:I przelec� piekn� wariatk�.
00:07:33:�apa , gdzie by�a�?
00:07:41:Strasznie �mierdzisz.
00:08:11:�apa, ty paskudna dziwko.|Gdzie j� znalaz�a�?
00:08:14:Pod werand�.|Spa�a tam od jakich� trzech godzin.
00:08:17:-Jak si� tam dosta�a?|-Zostawi�a� uchylone okno.
00:08:20:Nieprawda!
00:08:22:-Prawda.|-To nie ja.
00:08:25:Jak zwykle nawali�a Darby.
00:08:27:-Kocica jest chyba w ci��y.|-Nie s�dz�.
00:08:30:Zajrzyjmy jej pod kieck�.
00:08:35:Niech ci si� przyjrz�.
00:08:38:-Jest czerwona?|-Nie.
00:08:41:-Opuchni�ta?|-Nie.
00:08:44:To ma�a dziwka.|Za�o�e si�, �e jest w ci��y.
00:08:49:Ona nie jest �adn� dziwk�.
00:08:51:Jest i doigra�a si�.
00:08:53:Ma dziewi�� cycuszk�w i|�yje dziewi�� razy.
00:08:57:Je�li jest w ci��y , b�dziemy|musia�y utopi� kociaki.
00:09:03:Tak to si� robi.
00:09:05:Ta�ma musi zakry� ca�� brodawk�.
00:09:07:Mocno doci�nij.
00:09:10:-A jak si� zrobi zaka�enie?|-Nawet mi o tym nie m�w.
00:09:16:Je�li nie doci�niesz ta�my ,|to nie b�dzie efektu.
00:09:21:Za�atwione.
00:09:23:Nie b�dzie ci� bola�o.
00:09:26:-Gotowa?|-Zerwij to jej!
00:09:37:-Wygl�daj� na wi�ksze.|-Troch� wi�ksze
00:09:39:i s� szersze.
00:09:42:S� bardziej czerwone.
00:09:46:-Wygl�daj� o wiele lepiej.|-Fajne cycki.
00:10:46:Nadal chcesz szuka� kot�w?
00:10:56:Mo�emy spr�bowa� w domu Deana
00:10:58:i na �mietnikach.
00:11:03:To chod�my po nasz� fors�.
00:11:06:I na koktail mleczny.
00:11:10:Z truskawkami.
00:11:12:Jak nie b�dzie , wezm� ananasowy.
00:11:17:Ale najpierw chod�my po fors�.
00:11:23:Twoja mama gotuje?
00:11:25:Robi mi grzanki.
00:11:27:-To wszystko?|-I kotlety z jagni�cia.
00:11:31:-Jad�e� kiedy� p�on�ce nale�niki?|-Nie.
00:11:53:Pewien bankier
00:11:55:zala� sobie sosem kamizelk�.|Krawat zala� te�.
00:11:58:I spodnie w sosie mia�.
00:12:00:Ca�y zala� si�.
00:12:02:Wi�c pochowali go w kamizelce|zalanej sosem i w mokrych spodniach.
00:12:06:Wi�c pochowali go w kamizelce|zalanej sosem i w mokrych spodniach.
00:12:09:Zmar� zalany sosem.
00:12:11:Brudny staruch.
00:12:20:Ci dwaj bracia zamordowali swoich rodzic�w.
00:12:28:Wychowano ich na �wiadk�w Jehowy.
00:12:33:Przychodzili do szko�y w fajnych|koszulkach i wystrza�owych adidasach.
00:12:42:Zapinali ko�nierzyki od koszul.
00:12:47:Byli �adnie uczesani.
00:12:51:Mieli zawsze czyste z�by.
00:12:55:Uprasowne koszule i spodnie.
00:12:59:Zawsze chodzili w czystych butach.
00:13:05:Mieli wspania�e �ycie.
00:13:09:Nie wiem co w nich wst�pi�o.
00:13:12:Dlaczego nie da�e� mi tych but�w?
00:13:14:Bo s� nowe.|Nie dam takiemu brudasowi nowych but�w.
00:13:18:Chrzani� to , mam swoje.
00:13:33:Odwal si�.
00:13:38:Mia�e� nie bi� mnie w twarz.
00:13:54:Cholera!
00:13:59:Popieprzy�o ci�!
00:14:31:Dawaj mi te buty.
00:14:34:Co jemy na kolacj�?
00:14:36:Ty dzi� gotujesz.
00:14:37:Za pierwszym razem|mia�am cztery lata.
00:14:42:Pewnego dnia wr�ci� p�no do domu ,
00:14:46:a ja zasn�am na kanapie.
00:14:50:Obudzi� mnie i|po�o�y� si� na mnie.
00:14:53:Kaza� mi zdj�� majtki.
00:14:57:Zapyta�am dlaczego mam to zrobi�.|A on wyja�ni� , �e to taka zabawa ,
00:15:00:�e mnie nie skrzywdzi
00:15:03:i , �e mi si� to spodoba.
00:15:06:Wi�c je zdj�am.
00:15:11:Ociera� si� o mnie ,
00:15:13:dotyka�.|�mia� si�.
00:15:23:Ca�owa� mnie.
00:15:26:Kaza� mi si� pie�ci�.
00:15:30:Najpierw by�am bardzo przestraszona ,
00:15:36:ale my�la�am , �e to co robimy|nie mo�e by� niczym strasznym ,
00:15:39:bo przecie� by� moim ojcem.
00:15:54:Tym razem si� nie popisali�cie.
00:15:56:Niestety.
00:16:00:Pi�� i p� kilograma.
00:16:02:Powiedzmy sze��.
00:16:04:Nie rozumiem.
00:16:06:Jest coraz mniej kot�w.
00:16:12:Macie konkurencj�.
00:16:14:-Kogo masz na my�li?|-Jarroda.
00:16:18:Mieszka obok szko�y.|Opiekuje si� swoj� babci�.
00:16:21:Znam go. Jego siostra|chodzi�a ze mn� do klasy.
00:16:24:Wyprowadzi�a si� st�d.|Mia�a na imi� June.
00:16:27:Wo�ali�my na ni� June "glista".
00:16:29:Jeszcze jedno. Koty nie|kr�c� si� ju� wok� �mietnika.
00:16:34:W�a�ciciel chi�skiej knajpy ,|kt�ry kupowa� ode mnie koty ,
00:16:37:zmar� na atak serca.
00:16:39:Koniec z interesem.
00:16:42:-Jestem niez�ym cwaniakiem.|-Powa�nie?
00:16:46:Poszed�em dzi� do|warzywniaka po jab�ko.
00:16:50:Sprzedawca wzi�� mnie|za kogo� spoza miasta.
00:16:53:Powiedzia� , �e jab�ka s�|za dwa dolary od sztuki.
00:16:56:Za�atwi�em go.
00:16:58:Da�em mu pi�taka.
00:16:59:Powinien wyda� mi dolara ,
00:17:01:ale powiedzia�em:" Zatrzymaj go sobie.|Jeste�my kwita.
00:17:03:Jak tu wchodzi�em , rozdepta�em|ci troch� winogron. "
00:17:06:Mam zap�aci� od kota ,|czy od kilograma?
00:17:08:-Bez r�nicy.|-Daje dolara za kilogram.
00:17:18:-Mo�esz nam za�atwi� troch� kleju?|-Jaki ma by�?
00:17:21:Byle nie do drzewa.
00:17:23:Klej cementowy te�|jest do chrzanu.
00:17:25:Butaprem jest dobry.
00:17:28:Za�atwione.
00:17:36:Muchy go niemal zjad�y.
00:17:38:Musia�am zabi� tego kota.
00:17:40:To by�a przyb��da.
00:17:42:Te koty bardzo|szybko si� rozmna�aj�.
00:17:44:To by� ma�y kociak.
00:17:46:Pr�bowali�my odp�dzi� go od domu ,|ale ci�gle przy�azi�.
00:17:49:Jeden kole� wzi�� butl� gazow� ,
00:17:51:otworzy� kotu pysk i wpu�ci� gaz.
00:17:54:A potem go podpali�.
00:17:56:Kot przesta� si� kr�ci� ko�o domu.
00:18:04:Nigdy nie zabija�em|niczego innego , tylko koty.
00:18:15:Widzia�am jak kto�|kiedy� wsadzi� kota do mikrofal�wki.
00:18:18:Zwierzak si� roztopi�.
00:18:20:A mnie aresztowali|za g�upi� �rut�wk�.
00:18:24:-Celowa�a� do tej dziewczyny.|-Nieprawda.
00:18:27:Zwariowa�e�.
00:18:33:Wsadzili mnie do wi�zienia dla ma�olat�w ,
00:18:36:bo wi�zienia by�y przepe�nione.
00:18:39:Dosta�am �elazn� prycz�.
00:18:47:Nienawidzi�em czarnuch�w.
00:18:52:Tak mnie wkurzali , �e m�g�bym|porozrywa� ich na strz�py.
00:18:55:Nienawidz� tych dupk�w.
00:19:02:Zobaczycie co b�dzie|jak ich wypuszcz�.
00:19:08:Z czarnymi te� mo�na si� przyja�ni�.
00:19:13:Mia�am kilka czarych kumpelek.
00:20:11:Twoja mama znalaz�a nowy dom?
00:20:15:Nie.
00:20:17:Widzia�em wczoraj jeden dom.
00:20:20:Obok mojego.
00:20:23:Nale�y do jednej babki.
00:20:26:Ten dom jest na sprzeda�.
00:20:30:W skrzynce na listy|, wida� dziur� po kuli.
00:20:34:Wielkie dziursko.
00:20:40:To chyba dzie�o mojego brata.
00:20:47:Zawsze powtarza� , �e Roy Orbison|strzela� do r�nych przedmiot�w.
00:20:52:Roy nosi� takie �mieszne|okulary przeciws�oneczne.
00:20:56:M�j brat mia� takie same.
00:21:00:�piewa� piosenk� "Rozpaczam".
00:21:03:-Co?|-Piosenk�.
00:21:07:"Rozpaczam , bo straci�em ci�"
00:21:20:M�j brat to �piewa�.
00:21:23:Gdzie on teraz jest?
00:21:25:M�j brat?
00:21:30:W du�ym mie�cie.
00:21:32:Wyrwa� si� st�d.
00:21:37:Jest peda�em.
00:21:47:Ubiera si� jak baba.
00:21:49:Zak�ada sp�dnic�|i maluje usta szmink�.
00:21:53:Nosi po�czochy.
00:21:57:Ma nawet cycki.
00:22:08:Jest dziewczyn�?
00:22:10:Mniej wi�cej.
00:22:12:By� �adny?
00:22:15:Nie wiem|Chyba tak.
00:22:22:Wystarczaj�co �adny , �eby mie� ch�opaka.
00:22:36:Pieprzy� gliniarzy.
00:22:38:Mog� mnie poca�owa� w ty�ek , palanty.
00:22:44:Chyba s� w�ciekli , �e|posuwamy wi�cej lasek.
00:22:52:Cholerny kr�lik.|�mierdzisz szczynami.
00:22:55:Poca�uj mnie w ty�ek.
00:23:00:Nienawidz� kr�lik�w.
00:23:04:Zabi� go!
00:23:08:Kr�liki ci�gle pa��taj�|si� ko�o mojego domu.
00:23:15:-Pozby�em si� go.|-Ty?
00:23:17:Tak,ja!
00:23:19:Wygl�da na peda�a.
00:23:21:Wstawaj kr�lewno!
00:23:26:Kr�liki to peda�y.
00:23:29:Ci�gle si� obsrywaj�.
00:23:37:Sp�jrz na jego uszy.
00:23:40:Pieprzony kr�lik. Chce mi|si� rzyga� na jego widok.
00:23:44:�mierdzi jak ty�ek!
00:23:53:Jak kutas!
00:23:55:�mierdzi jak g�wno na trawie!
00:24:01:Nie �yje?
00:24:03:Nie wiem , ale|zaraz si� upewni�.
00:24:10:Ciekawe czy zmar�.
00:24:14:Nienawidz� pieprzonych kr�lik�w.
00:24:24:Mo�e ma fors�.
00:24:26:Sprawd�my jego kieszenie.
00:24:36:Nawet nie by�oby czego je��.
00:24:44:-Mo�e mnie poca�owa� w ty�ek.|-Chod�my st�d.
00:24:48:Kogo obchodzi jaki� kr�lik.
00:25:30:Jak si� masz?
00:25:33:Co s�ycha�?
00:25:41:Obci�� w�osy.
00:25:43:�adnie wygl�da.
00:25:46:Ma coraz mocniejsze nogi.
00:25:49:Eddie!
00:25:55:Cze�� , Dot.|Cze�� , Helen.
00:25:58:Kiepsko mi idzie.
00:26:00:Nieprawda.|Brakuje mi formy.
00:26:02:Grasz o wiele lepiej.
00:26:04:W turnieju klasyfikuje|si� na drugim miejscu.
00:26:06:Powa�nie?
00:26:08:Coraz szybciej serwuje.
00:26:10:O jakie� 8%.
00:26:14:Pewnie du�o trenujesz.
00:26:16:Nie. Mam zaburzenia koncentracji.
00:26:22:Ta choroba atakuje uk�ad nerwowy.
00:26:25:Trudno mi si� skupi�.
00:26:27:Naprawd�?
00:...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin