Dziś się Jezus rodzi.pdf

(40 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Dziœ siê Jezus rodzi]
chwa -
ła,
daj -
my,
12 . œ œ œ
#
œ
œ
˙
.
˙
&
œ
œ
.
.
œ
˙
.
˙
œ
˙
.
˙
.
S
A
œ
œ
˙ œ
˙
.
daj -
my,
hej, ko -
lę -
-
-
da,
ko -
lę -
-
-
da,
chwa -
ła,
?
#
œ
œ
œ
.
.
œ
˙
.
˙
‰ œ
œ
.
œ
œ
˙
.
œ œ
˙
T
B
.
daj -
chwa -
my,
ła,
ciesz
się
zie -
mio
ca -
ła,
Bo -
-
-
-
gu
17 ˙
#
Bo -
-
-
-
gu
zaś -
pie -
œ œ
waj -
my,
chwa -
-
-
łę
&
œ œ
œ
.
œ
˙
œ
œ
S
A
œ
.
œ
œ
œ
˙
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
Bo -
ciesz
gu
się
zaś -
zie -
pie -
mio -
waj -
ca -
my,
ła,
Bo - - -
ca -
gu,
ła,
chwa -
łę
Pa -
nu
daj -
my,
-
-
ciesz
się zaś -
zie -
mio
ca - my,
ła,
zie- pie -
mio
ca - my,
ła,
Bo -
gu
zaw -
sze
chwa -
ła,
Bo -
gu
pie -
waj -
zaś-
waj -
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
#
˙
.
œ
˙
.
œ
˙
.
œ
T
B
Bo -
-
-
-
gu
się
Bo -
-
-
gu
ła,
chwa -
-
-
łę
gu
ciesz
ca -
-
-
Bo -
-
-
-
chwa -
ła.
20 . œ œ œ
#
daj -
my,
œ
œ
œ
‰ œ
&
œ
œ
.
.
œ
˙
#
˙
‰ œ
˙ œ
.
˙
.
S
A
œ
.
daj -
my,
hej ko -
lę -
-
-
da,
ko -
lę -
-
-
da.
chwa -
ła,
œ
?
#
œ
œ
œ
.
.
œ
˙ .
.
˙
œ
˙ .
.
˙
.
T
B
œ œ
˙
.
daj -
chwa -
my,
ła,
œ
œ
˙
‰ œ
˙
˙
.
œ
œ
˙
˙
˙
.
˙
œ
œ
˙
˙
˙
380378540.003.png 380378540.004.png 380378540.005.png 380378540.006.png
Dziś się Jezus rodzi
Soprano
Alto
&
#
3
œ
.
œ œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ .
œ
œ
˙
.
˙
.
ΠΠ.
œ
œ
˙
.
1. Dziś
się
Je -
zus
ro -
dzi
ma -
lu -
sień-
ki,
hej ko -
lę -
-
da,
2. Bo -
Ŝe
Dzie -
cię
świa -
tu
po -
kój
gło -
si,
œ
œ
?
#
3
Œ Œ
œ
.
œ
˙ .
.
˙ .
.
.
Tenore
Bass
5
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ .
œ
œ
˙
.
#
˙
.
œ
œ
&
.
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
#
œ
œ
.
˙
.
˙
.
S
A
œ
.
œ
le -
Ŝy
w Ŝłób -
ku
bied -
ny
na -
gu -
sień -
ki,
hej ko -
lę - - -
da,
i
o
zgo -
bied -
ludz -
kość
pro -
si,
œ
œ
œ
?
#
œ
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
#
œ
œ
œ
œ
.
.
œ
˙
.
# .
˙
.
.
T
B
2. Ciesz
się
zie -
mio
ca -
ła,
Bo -
-
-
gu
9 ˙
#
1. Bo -
-
-
gu
zaś -
œ
pie -
œ œ
waj -
my,
chwa -
-
-
łę
&
n
œ
œ
œ
.
œ
˙
œ
œ
œ
S
A
œ
.
œ
œ
˙
œ
œ
.
œ
œ
1. Bo -
2. Ciesz
gu
się
zaś -
zie -
pie -
mio
waj -
ca -
my,
ła,
Bo - - -
ca -
gu,
ła,
chwa -
łę
Pa -
nu
daj -
my,
-
-
2. Ciesz
się zaś -
zie -
mio
ca -
ła,
zie-
mio
ca -
ła,
Bo -
gu
zaw -
sze
chwa -
ła,
1. Bo -
gu
pie -
waj -
my,
zaś-
pie -
waj -
my,
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
#
˙
.
œ
˙
.
œ
˙
.
œ
T
B
œ
1. Bo -
-
-
gu
-
Bo - - -
ca -
gu
ła,
chwa -
-
-
łę
gu
2. Ciesz
się
-
-
Bo -
-
-
˙
.
˙
˙
Œ Œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
380378540.001.png 380378540.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin