Bracia patrzcie jeno (opr. Ochmański).pdf

(43 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Bracia patrzcie jeno]
Bracia patrzcie jeno
opr. St. Ochmański
Soprano
Alto
&
3
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ Œ
Œ
1. Bra - cia
cie,
œ
patrz -
jak
cie
tam
œ
je -
gwiaz-
no,
da
jak
świat-
nie -
łem
bo
swo-
go -
im
re -
mi-
je!
ga:
Znać,
Pew -
Ŝe
nie
œ
coś
do
dziw -
ucz -
œ
?
3
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ Œ
œ
.
œ
œ
œ
Tenor
Bass
S
A
6
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ Œ
Œ
. .
. œ œ œ
.
œ
œ œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
ne -
cze -
go
nia
w Be -
Pa -
tle -
na
jem
swe -
się
go
dzie -
ści -
je.
ga.
Rzuć -
Kro -
my
kiem
œ
bu -
śmia -
œ
dy,
łym
œ
war -
i
ty
we -
œ
sta -
so -
œ
da;
łym
?
œ
œ Œ
. .
œ
.
œ
œ
#
œ
œ
.
œ
œ œ œ
#
œ
T
B
11
. œ œ œ œ œ
. œ œ œ œ
œ
S
A
&
œ
.
œ
œ
œ
œ
.
œ
#
œ
œ
nie -
śpiesz -
chaj
my
ni -
i
mi
u -
Pan
derz -
Bóg
my
wła -
czo -
da:
łem
A
przed
my
Pa -
do
nem
Be -
w Be-
tle -
tle -
jem,
jem,
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó
œ
?
œ
.
#
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
.
œ œ œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
T
B
œ
œ
15 .
œ
œ
œ
˙
.
˙
.
˙
œ
˙
.
œ
œ
œ
œ
.
.
œ
œ
˙
S
A
.
.
a
przed
my
Pa -
do
nem
Be -
w Be -
tle -
-
-
jem,
jem,
do
w Be -
Be -
tle -
tle -
jem.
jem.
œ
œ œ œ
tle -
-
-
œ
œ
?
œ
.
˙ .
.
˙ .
.
˙
œ
œ
˙ . .
.
œ
.
œ
œ
œ
˙
T
B
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
2. Patrz -
œ
œ
œ
.
.
œ
œ
œ Œ
œ
œ
.
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
.
œ Œ
œ
.
œ
.
œ
&
˙
˙
˙
˙
˙
˙
376484965.003.png 376484965.004.png 376484965.005.png 376484965.006.png 376484965.001.png 376484965.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin