To nie jest kraj dla starych ludzi - No Country for Old Men (2007).txt

(46 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{33}{123}T�umaczenie: Sabat1970|Synchro: Cezzary22
{138}{228}Korekta:|omickal & Vikejs
{243}{333}>>> Dark Project SubGroup <<<
{755}{843}TO NIE JEST KRAJ|DLA STARYCH LUDZI
{894}{989}/Jestem szeryfem w tym hrabstwie,|/od kiedy sko�czy�em 25 lat.
{990}{1042}/Trudno w to uwierzy�.
{1047}{1133}/M�j dziadek strzeg� prawa.|/M�j ojciec te�.
{1152}{1267}/Ja i on byli�my szeryfami w tym samym czasie.|/On w Plano, a ja tutaj.
{1272}{1377}/Chyba by� z tego dumny.|/Ja by�em.
{1414}{1497}/Niekt�rzy ze starych szeryf�w|/nigdy nie nosili broni.
{1501}{1554}/Wielu ludzi nie dawa�o temu wiary.
{1555}{1627}/Jim Scarborough nie nosi�.|/Ten m�odszy Jim.
{1630}{1726}/Gaston Boykins te� nie nosi�.|/W hrabstwie Commanche.
{1742}{1822}/Zawsze lubi�em s�ucha�|/o starych wiarusach.
{1825}{1902}/Nigdy nie zaprzepaszcza�em|/takiej okazji.
{1907}{2007}/Nic nie mo�na poradzi� na por�wnywanie si�|/do starych wiarus�w.
{2012}{2094}/Zastanawiamy si� jak oni|/w�wczas pracowali.
{2097}{2222}/Kiedy� wys�a�em pewnego ch�opaka|/na krzes�o elektryczne do Huntsville.
{2225}{2311}/Moje aresztowanie i moje zeznanie.
{2332}{2412}/Zabi� czternastoletni� dziewczynk�.
{2413}{2477}/Gazety napisa�y, �e to by�a|/zbrodnia z nami�tno�ci,
{2478}{2550}/ale on powiedzia� mi,|/�e nie by�o w tym �adnej nami�tno�ci.
{2551}{2647}/Powiedzia� mi, �e planowa� zabicie kogo�|/od kiedy si�ga� pami�ci�,
{2650}{2724}/�e gdyby go wypu�cili,|/zrobi�by to jeszcze raz.
{2725}{2782}/Powiedzia�, �e wie,|/�e p�jdzie do piek�a.
{2783}{2846}/I �e chcia�by tam by�|/chocia� przez 15 minut.
{2847}{2957}/Nie wiem, co o tym s�dzi�.|/Naprawd� nie wiem.
{2997}{3094}/Widzicie, teraz zbrodnie|/s� zupe�nie inne.
{3107}{3187}/Nie, �ebym si� ich obawia�.
{3192}{3307}/Zawsze wiedzia�em, �e wykonuj�c t� prac�,|/trzeba by� gotowym na �mier�.
{3312}{3378}/Ale nie mam zamiaru wyzywa� losu,
{3382}{3512}/albo mie� do czynienia z czym�,|/czego nie rozumiem.
{3582}{3687}/Cz�owiek nara�a swoj� dusz�|/na niebezpiecze�stwo
{3690}{3796}/i musi powiedzie�: "W porz�dku...
{3840}{3900}/b�d� cz�ci� tego �wiata".
{3932}{3997}Tak jest.|Po prostu wszed�em przez drzwi.
{3998}{4047}Szeryfie, on mia� co� przy sobie,
{4050}{4137}jakby pojemnik z tlenem,|na rozedm� p�uc, albo na co�...
{4140}{4210}i w�� od tego schowany|w r�kawie.
{4257}{4349}Ma mnie pan.|Sam pan zobaczy, jak pan przyjdzie.
{4350}{4410}Tak, prosz� pana.|Mam wszystko pod kontrol�.
{6750}{6797}Jak si� masz?|O co chodzi?
{6798}{6872}- Prosz� wysi��� z samochodu.|- Co to?
{6890}{6954}Chcia�bym, �eby pan wysiad�|z samochodu.
{7116}{7156}- Do czego to?|- Dzi�kuj�.
{7177}{7246}M�g�by si� pan nie rusza�?|Prosz�.
{7962}{7999}Nie ruszaj si�.
{8232}{8267}G�wno.
{13297}{13350}Aqua...|>>> Wody... <<<
{13377}{13442}Aqua. Por Dios...|>>> Wody. Na Boga... <<<
{13697}{13737}Aqua...
{13792}{13837}Nie mam wody.
{14137}{14172}Aqua...
{14207}{14262}Powiedzia�em ci,|�e nie mam "aqua".
{14612}{14692}- M�wisz po angielsku?|- Tak...
{14695}{14742}Gdzie ten ostatni?
{14745}{14797}Ultima hombre.|Ten, kt�ry prze�y�.
{14800}{14851}Musia� kto� by�.|Dok�d poszed�?
{15012}{15077}Chyba p�jd� tam, sk�d przyszed�em.
{15082}{15211}La puerta... Hay lobos.|>>> Drzwi... Tu s� wilki. <<<
{15222}{15262}Nie ma tu �adnych "lobos".
{15612}{15707}Je�liby� stan��,|�eby sprawdzi� sw�j szlak...
{15727}{15787}odstrzeli�by� moje dupsko.
{15852}{15917}Ale gdyby� stan��,
{15922}{15972}to stan��by� w cieniu.
{18901}{18927}Taa...
{20772}{20862}- Co jest w walizce?|- Jest pe�na pieni�dzy.
{20865}{20912}Co za dzie�.
{20915}{21010}- A sk�d masz pistolet?|- Z k�towni.
{21017}{21102}- Kupi�e� go?|- Nie. Znalaz�em.
{21142}{21227}- Llewelyn...|- Co? Przesta� sapa�.
{21232}{21294}Co da�e� za ten pistolet?
{21317}{21382}Nie musisz wszystkiego wiedzie�,|Carla Jean.
{21387}{21432}To musz� wiedzie�.
{21435}{21534}Jak nie zamkniesz jadaczki,|to wezm� ci� na ty� i przelec�.
{21537}{21582}Gadu-gadu, kij do zadu.
{21585}{21614}Gadaj, gadaj...
{21617}{21639}�wietnie.
{21642}{21760}Nie chc� wiedzie�.|Ani gdzie by�e� ca�y dzie�.
{21787}{21829}I tak ma by�.
{22172}{22195}No dobra...
{22342}{22422}- Llewelyn?|- Tak?
{22452}{22514}Co robisz, skarbie?
{22517}{22584}- Wychodz�.|- Dok�d?
{22587}{22659}Zapomnia�em czego� zrobi�,|ale wr�c�.
{22667}{22714}A co chcesz zrobi�?
{22717}{22802}Co� piekielnie durnego,|ale i tak id�.
{22847}{22940}Je�li nie wr�c�,|powiedz mamie, �e j� kocham.
{22943}{23014}Twoja mama nie �yje, Llewelyn.
{23085}{23147}Wi�c sam jej to powiem.
{30175}{30205}Ile?
{30208}{30252}69 cent�w.
{30255}{30300}To i benzyna.
{30303}{30382}Nie widzia� pan po drodze,|�eby gdzie� pada�o?
{30385}{30418}Po jakiej drodze?
{30421}{30485}Widzia�em, �e jest pan z Dallas.
{30515}{30605}Dlaczego interesuje ci�,|sk�d jestem?
{30626}{30668}Kole�ko.
{30706}{30755}Nie mia�em nic z�ego|na my�li.
{30759}{30802}"Nic z�ego na my�li"...
{30805}{30880}Po prostu zabija�em czas.
{30891}{31016}Je�li to si� panu nie podoba�o,|to bardzo przepraszam.
{31046}{31092}Potrzebuje pan czego� jeszcze?
{31095}{31140}Nie wiem.|Potrzebuj�?
{31285}{31342}- Czy co� jest nie w porz�dku?|- Z czym?
{31344}{31382}Z czymkolwiek.
{31386}{31505}O to mnie pytasz?|Czy co� jest nie w porz�dku z czymkolwiek?
{31509}{31609}- Potrzebuje pan czego� jeszcze?|- Ju� mnie o to pyta�e�.
{31660}{31726}C�, b�d� chyba zamyka�.
{31728}{31769}- B�dziesz zamyka�?|- Tak.
{31771}{31830}- O kt�rej zamykasz?|- Teraz. Zamykam teraz.
{31831}{31885}Teraz nie pora.|O kt�rej normalnie zamykasz?
{31886}{31960}Normalnie jak robi si� ciemno.|O zmierzchu.
{32030}{32091}Sam nie wiesz,|o czym m�wisz, prawda?
{32093}{32120}Prosz�?
{32140}{32240}Powiedzia�em, �e sam nie wiesz,|o czym m�wisz.
{32290}{32352}- O kt�rej chodzisz spa�?|- S�ucham?
{32356}{32470}Jeste� troszk� g�uchawy, co?|Zapyta�em, o kt�rej chodzisz spa�?
{32541}{32637}Mniej wi�cej, ko�o 21:30.|Chyba ko�o 21:30.
{32638}{32677}M�g�bym przyj�� wtedy.
{32678}{32737}Po co?|B�dzie przecie� zamkni�te.
{32738}{32781}Ty tak twierdzisz.
{32806}{32845}C�, musz� ju� zamyka�.
{32849}{32925}Mieszkasz w tym domku z ty�u?
{32931}{32970}Tak.
{32975}{33040}Mieszkasz tutaj ca�e �ycie?
{33045}{33167}Wcze�niej to miejsce nale�a�o|do ojca mojej �ony.
{33206}{33250}W�eni�e� si� w ten interes?
{33254}{33349}Mieszkali�my w Temple w Teksasie|przez wiele lat.
{33352}{33437}Tam za�o�yli�my rodzin�.|W Temple.
{33441}{33496}Przyjechali�my tutaj 4 lata temu.
{33500}{33542}W�eni�e� si� w ten interes.
{33545}{33587}Skoro tak chce pan to uj��...
{33590}{33708}Niczego nie musz� tak ujmowa�.|Po prostu tak jest.
{33880}{33962}Ile najwi�cej przegra�e�|w rzucie monet�?
{33965}{33985}Prosz�?
{33988}{34090}Ile najwi�cej przegra�e�|w rzucie monet�?
{34110}{34177}Nie wiem.|Nie jestem w stanie powiedzie�.
{34235}{34266}Orze� czy reszka?
{34267}{34309}- Orze� czy reszka?|-Tak.
{34311}{34390}- Ale o co?|- Po prostu wybierz.
{34421}{34512}C�, musz� wiedzie� o co|tutaj gramy.
{34516}{34599}Musisz wybra�.|Ja nie mog� wybra� za ciebie.
{34603}{34642}To nie by�oby sprawiedliwe.
{34643}{34721}- Ale ja nic nie postawi�em.|- Owszem, postawi�e�.
{34722}{34818}Stawia�e� ca�e swoje �ycie,|tylko o tym nie wiedzia�e�.
{34819}{34879}Wiesz, jaka data jest|na tej monecie?
{34880}{34928}- Nie.|- 1958.
{34932}{35001}Przemierza�a �wiat 22 lata,|�eby tu dotrze�.
{35003}{35039}I teraz tu jest,
{35040}{35115}wi�c musisz powiedzie�|"orze�" albo "reszka".
{35116}{35155}Musisz wybra�.
{35156}{35238}Niech pan pos�ucha,|musz� wiedzie�, co mog� wygra�.
{35239}{35281}Wszystko.
{35283}{35302}Jak to?
{35306}{35376}Mo�esz wygra� wszystko.|Wybieraj.
{35461}{35490}Dobrze.
{35519}{35560}Zatem orze�.
{35657}{35700}Dobra robota.
{35735}{35788}Prosz� nie wk�ada� jej|do kieszeni.
{35789}{35865}Nie do kieszeni.|To twoja szcz�liwa moneta.
{35876}{35977}- Wi�c gdzie mam j� schowa�?|- Gdziekolwiek, byle nie do kieszeni.
{35978}{36108}Tam pomiesza�aby si� z innymi monetami|i sta�a si� zwyk�� monet�...
{36148}{36200}kt�r� jest.
{36446}{36490}Llewelyn?
{36540}{36580}Co, do diab�a?
{36615}{36640}Odessa.
{36646}{36695}Po co mieliby�my jecha�|do Odessy?
{36701}{36772}Nie "my", tylko ty.|Zatrzymasz si� u matki.
{36775}{36850}- Jak to?|- Mamy p�noc w niedziel�.
{36852}{36912}Gmach s�du otwieraj�|za 9 godzin od teraz.
{36916}{37010}Kto� tam przyjdzie i sprawdzi numer|rejestracyjny mojej teren�wki.
{37014}{37055}Oko�o 9:30 pojawi� si� tutaj.
{37056}{37102}Wi�c jak d�ugo b�dziemy musieli...
{37103}{37208}Co sprawi�oby, �e przesta�aby� szuka�|swoich 2 milion�w dolar�w?
{37211}{37255}Co mam powiedzie� mamie?
{37265}{37341}Spr�buj stan�� w drzwiach i wrzasn��:|"Mamo, wr�ci�am!".
{37342}{37394}- Llewelyn...|- Dalej, pakuj swoje manele.
{37395}{37458}Cokolwiek zostawisz,|mo�esz ju� nie zobaczy�.
{37482}{37582}Nie pr�buj przyje�d�a�|z przeprosinami.
{37585}{37675}Kotku, sta�o si�.|Nie mog� tego cofn��.
{38250}{38295}Kurewska przeja�d�ka?
{38600}{38632}To ta teren�wka?
{38635}{38660}Taa.
{38750}{38780}Masz �rubokr�t?
{38870}{38905}Kto pochlasta� opony?
{38908}{38972}Chyba Meksyka�cy, nie my.
{39003}{39076}- A tu zdech�y pies.|- A no, jest.
{39150}{39225}- Gdzie odbiornik?|- Wezm� go.
{39240}{39293}Dojrza�e petunie.
{39320}{39375}Potrzymaj to, prosz�.
{39550}{39565}Dzia�a?
{39640}{39718}- Masz co�?|- Nawet nie drgnie.
{39740}{39775}No dobra...
{39845}{39888}Daj mi to.
{40128}{40175}My�la�am, �e jaki�|samoch�d si� pali.
{40177}{40274}Bo si� pali, ale Wendell m�wi�,|�e co� sta�o si� te� na pustyni.
{40277}{40303}Wskakuj.
{40306}{40376}Kiedy hrabstwo zacznie mi p�aci�|za wypo�yczanie konia?
{40378}{40428}Z ka�dym dniem coraz|bardziej ci� kocham.
{40431}{40462}To bardzo mi�o.
{40478}{40525}- Uwa�aj na siebie.|- Zawsze uwa�am.
{40526}{40573}- Nie zr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin