Podstawy chemii nieorganicznej - ćwiczenia laboratoryjne.pdf

(821 KB) Pobierz
Microsoft Word - ok.adka.doc
PODSTAWY
CHEMII NIEORGANICZNEJ
Ćwiczenia Laboratoryjne
Poznań, 2004
19340633.001.png
Renata Jastrząb, Lechosław Łomozik,
Romualda Bregier-Jarzębowska
PODSTAWY
CHEMII NIEORGANICZNEJ
Ćwiczenia Laboratoryjne
Zeszyt Studenta
dla słuchaczy I roku Ochrony Środowiska
Poznań, 2004
Recenzent:
Prof. dr hab. Andrzej Sobczyński
ISBN 83-920415-1-8
2
Wśród wielu problemów, z którymi spotyka się w swojej pracy zawodowej specjalista
od zagadnień ochrony środowiska, do najważniejszych należą sprawy zagrożeń związanych z
oddziaływaniami substancji chemicznych w ekosystemie i sprawy zapobiegania ich
niekorzystnemu wpływowi na otoczenie. Dla zapoznania studentów z tymi tematami
konieczna jest oczywiście znajomość podstawowych zagadnień chemii. W programie studiów
wprowadzony został cykl zajęć z tej dziedziny wiedzy, w tym zajęcia z chemii nieorganicznej
i fizycznej. Obok wykładów, na których prezentowane są podstawowe wiadomości,
odpowiednio wybrane zagadnienia student poznaje na ćwiczeniach laboratoryjnych. Nabyta
wiedza powinna ułatwić w przyszłości przeprowadzenie wstępnej oceny sytuacji i podjęcie
odpowiednich kroków w konkretnych przypadkach związanych z chemicznymi zagrożeniami
środowiska. Cykl spotkań z chemią uświadomić może również, że w wielu wypadkach
zanieczyszczenie środowiska, to nie tyle sprawa toksycznych właściwości związków, ile
problem niewłaściwej gospodarki preparatami chemicznymi. Stąd też zadaniem eksperta od
problemów ochrony środowiska jest wskazanie rozsądnych sposobów wykorzystania takich
substancji.
Każdy z rozdziałów przedstawionych w niniejszym skrypcie rozpoczyna się od
krótkiego wstępu pomyślanego jako przewodnik do zagadnień teoretycznych dotyczących
danego ćwiczenia. Zaproponowany zestaw podręczników umożliwi studentowi pogłębienie
wiedzy. Zakres wymaganego materiału podany w każdym ćwiczeniu ma ułatwić wybór
odpowiednich pozycji literaturowych i właściwych w nich rozdziałów. Według
przygotowanego opisu, studenci wykonują kolejne ćwiczenia. Zaleca się zapoznanie z
przebiegiem eksperymentów przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwi racjonalne zaplanowanie
pracy.
Przy końcu opisu każdego z ćwiczeń, autorzy skryptu proponują nowe rozwiązanie,
nawiązujące do akademickich skryptów z innych krajów, gdzie w odpowiednich rubrykach i
tabelach, student zapisuje obserwacje, prowadzi analizę uzyskanych wyników i prezentuje
wnioski dotyczące eksperymentu. Po ocenieniu przez nauczyciela akademickiego kolejnych
zadań zeszyt stanowi dokument daj ą cy podstaw ę do zaliczenia semestru z uwzgl ę dnieniem
wyników całego cyklu ć wicze ń .
Poznań, 13 maj 2004 r. Lechosław Łomozik
3
SPIS TREŚCI
Str.
Regulamin pracowni…………………………………………………. 5
Warunki zaliczenia…………………………………………………… 6
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium podstaw chemii……………... 7
1. Podstawowy sprzęt laboratoryjny……………………………………. 16
2. Rodzaje wody w związkach chemicznych…………………………… 25
3. Preparatyka związków chemicznych………………………………… 35
4. Właściwości dwutlenku siarki……………………………………….. 43
5. Właściwości tlenków azotu…………………………………………... 54
6. Związki kompleksowe metali przejściowych………………………... 62
7. Właściwości utleniająco-redukujące związków chemicznych……….. 73
8. Sole kwasu węglowego………………………………………………. 82
9. Związki krzemu………………………………………………………. 89
10. Układ okresowy pierwiastków. Właściwości chemiczne
pierwiastków, a ich położenie w układzie Mendelejewa………..
4
96
11. Przygotowanie roztworów mianowanych. Miareczkowanie………… 108
12. Oznaczanie zawartości tlenu w wodzie………………………………. 118
13. Redukcja substancji nieorganicznych związkami organicznymi…….. 126
Zgłoś jeśli naruszono regulamin