Ożarowski A. Jaroniewski W. - Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie.pdf

(3386 KB) Pobierz
Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie
ROŚLINY LECZNICZE
i ich praktyczne zastosowanie
5939291.003.png
Prof. dr Jan Muszyński
(1884-1957)
Pamięci Drogiego
i Nieodżaowanego Nauczyciela
książkę tę poświęcają Jego uczniowie -
Aleksander Ożarowski i Wacaw Jaroniewski
5939291.004.png 5939291.005.png
Aleksander Ożarowski
Wacław Jaroniewski
ROŚLINY LECZNICZE
i ich praktyczne zastosowanie
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Warszawa 1987
5939291.006.png
Opiniodawca dr Wojciech Rewerski
Opracowanie graficzne Karol Śliwka
Reprodukcje wykonał Adam Puciennik
Redaktorzy Irena Dmowska-Chmiel, Jadwiga Fąfara
Redaktor techniczny Krystyna Ślęzak
Korekta Zespó
© Copyright 1986, by Publishing Institute
of Trade Unions 1/3 Spasowskiego Street, 00-389 Warsaw, Poland
Ali rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any
form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise with out the prior written
permission from the publisher, except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a
review written for inclusion in magazine or newspaper.
ISBN 83-202-0472-0
INSTYTUT WYDAWNICZY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH • WARSZAWA 1987
Wydanie I. Nakład 99 700 + 300 egz. Ark. wyd. 39,5; ark. druk. 36,2/Al. Nr prod. Ww/749/84. P-47. Sktad wy-
konała Drukarnia Instytutu Wydawniczego Związków Zawodowych.
Druk i oprawę wykonano w Jugosławii.
5939291.001.png
Najwyższy stworzył lekarstwo w ziemi, a mąż
mądry nie będzie się nim brzydził.
Agryppa Nettesheim (1543)
Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
Jako smakuiesz, aż się zepsuiesz,
Tam człowiek prawie, widzi na iawie,
Y sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego,
ani droższego.
Jan Kochanowski (1530-1584)
WSTĘP
Nowoczesne lecznictwo posługuje się wieloma różnymi metodami, a jedną z nich jest fitote-
rapia. Naukowe podstawy fitoterapii, zwanej również ziołolecznictwem, stały się istotnym
czynnikiem jej rozwoju i przyczyniły się do powszechnego jej uznania. Udowodniono, że ro-
śliny lecznicze mogą nie tylko zapobiegać wielu chorobom, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży
i osób starszych, lecz także skutecznie leczyć, jeśli będą stosowane w sposób właściwy i dosta-
tecznie wcześnie. Wykazano też, że liczne preparaty roślinne współdziałają korzystnie z wie-
loma syntetykami. W praktyce lekarskiej zarówno same zioła, jak i wyciągi oraz specyfiki ro-
ślinne są stosowane bądź jako leki podstawowe, bądź jako środki pomocnicze, uzupełniające
działanie syntetyków, a w wielu przypadkach także jako chroniące niektóre narządy wewnętrz-
ne przed ujemnymi skutkami podawania chemioterapeutyków, np. antybiotyków. O wartości
leków ziołowych świadczy fakt, że ich udział w ogólnej puli preparatów stosowanych na świe-
cie w praktyce medycznej wynosi, według ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia,
od 30 do 40%. Omawiane leki roślinne są najczęściej stosowane w chorobach kobiecych
(80%), przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych (74%), górnych dróg oddecho-
wych (73%), układu krążenia (72%) oraz skóry (70%).
Ponadto leki roślinne są wielce pożyteczne jako środki doraźnej pomocy w warunkach do-
mowych, jako zapobiegające i ogólnie wzmacniające w okresie rekonwalescencji. W kilku kra-
jach zachodnioeuropejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii i RFN, wykazano, że co najmniej 1/3
porad udzielonych przez lekarzy państwowej opieki zdrowotnej była zbędna, ponieważ przy-
padki te można było wyleczyć w warunkach i za pomocą środków domowych. Również w Pol-
sce, aczkolwiek nie ma oficjalnych danych, można przyjąć, że istnieje podobna sytuacja. Za
pomocą ziół skutecznie likwiduje się mało nasilone objawy chorobowe oraz blachę, drobne
przypadki. W pewnych chorobach przewlekłych, które lekarz uprzednio rozpoznał i których
stopień zaawansowania określił, stosuje się odpowiednie mieszanki ziołowe lub preparaty. Do
chorób tych należą m.in.: miażdżyca naczyń krwionośnych, zaburzenia obwodowego krążenia
krwi, reumatyzm, otyłość, nieżyt przewodu pokarmowego. Stosowanie preparatów ziołowych
zaleca się również rekonwalescentom przebywającym w domu po przebytych ciężkich choro-
bach lub zabiegach chirurgicznych, ponieważ z reguły przyspieszają one proces powrotu do
5
5939291.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin