Jackass 3.txt

(28 KB) Pobierz
00:00:01:movie info: XVID  544x384 25.0fps 699.0 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
00:00:01:OSTRZE�ENIE:|Film zawiera popisy kaskaderskie|wykonane przez zawodowc�w lub pod ich nadzorem.
00:00:06:MTV i producenci programu nalegaj�, aby|widzowie nie pr�bowali odtwarza� �adnego z tych numer�w.
00:00:15:Oto zabawa|w "policjant�w i z�odziei".
00:00:16:On b�dzie z�odziejem, a ja policjantem.
00:00:21:Mo�esz mie� na niego|oko, jak wejd� do �rodka?
00:00:25:Spokojnie. Uspok�j si� przez minut�.|Mo�esz mie� na niego oko? Tylko przez chwilk�...
00:00:42:Rusz si�, nie st�j tak.
00:00:43:Hej! Pomo�esz mi?
00:00:47:Czy kto� mo�e mi pom�c|z tym �mieciem?
00:00:51:- St�j!|- Zamknij si�!
00:00:53:Macie jakie�|dokumenty to�samo�ci?
00:00:56:- Wszystko zosta�o w vanie.|- Wszystko w vanie?
00:01:00:Nie mo�esz zakuwa� ludzi w kajdanki.|Zak��casz spok�j.
00:01:04:Przepraszam.|To m�j przyjaciel.
00:01:08:Jako� wam nie wierz�.|Wygl�dacie jak para jebanych lunatyk�w.
00:01:11:- Znasz tych kolesi?|- Tak, robimy co� dla MTV.
00:01:15:- Macie pozwolenie?|- Nie mam pozwolenia.
00:01:19:- Masz jaki� dow�d to�samo�ci?|- Nie przy sobie.
00:01:23:Nie wierze wam ch�opaki.|Co to ma znaczy� do cholery?
00:01:24:- A sk�d wy w og�le jeste�cie?|- Z Los Angeles.
00:01:25:Lepiej tam wracajcie.|A na razie, musicie uda� si� ze mn� na posterunek.
00:01:33:- A gdzie si� wybieracie?|- Do centrum miasta. W�a� do auta.
00:01:37:Mam dla was z�e wie�ci. Jeste�cie aresztowani,|za udawanie funkcjonariusza.
00:01:41:A ty za zak��canie spokoju.|To jedyna mo�liwo��.
00:01:47:Zbrodnia?|Wsadz� mnie do wi�zienia.
00:01:52:Czego� takiego nie|widzieli�cie w telewizji, prawda?
00:01:59:A tak przy okazji...
00:02:02:Jestem Johnny Knoxville.|Witam w "Jackass".
00:02:05:- Ty sukinsynu!|- Matkojebca!
00:02:09:Prawie dosta�em zawa� serca.
00:02:13:To by�o dobre!
00:02:18:JACKASS|CZʌ� TRZECIA
00:02:43:BRODA Z PIJAWEK|Oto broda Abrahama Lincolna z pijawek.
00:02:47:Zabierz je!
00:02:54:Zabierz je z mojego krocza!
00:02:59:Powinienem si� po�o�y�?
00:03:01:Mo�e zrobimy pieprzyk Abrahama Lincolna z pijawek?
00:03:05:/"Czwarty wynik i siedem lat temu,"/
00:03:07:/"nasi ojcowie znale�li/|/na tym kontynencie nowy nar�d,"/
00:03:12:/"pocz�ty przez sprawiedliwo��/|/i po�wi�cony twierdzeniu,"/
00:03:15:/"�e wszyscy ludzie s� stworzeniami r�wnymi sobie."/
00:03:19:/"Jeste�my teraz..."/
00:03:22:/"Jeste�my teraz zaanga�owani w wojn� domow�,"/
00:03:26:/"by sprawdzi� czy ten nar�d/|/czy w og�le jaki� nar�d,"/
00:03:31:/"tak pocz�ty i po�wi�cony/|/mo�e d�ugo przetrwa�."/
00:03:36:Uwa�aj na moje usta!
00:03:40:/"Wyzwala�, penetrowa�."/
00:03:43:/"I ch�opcze, mog� si� masturbowa�..."/|Zabieraj to z mojego ucha!
00:03:52:My�l�, �e si� spu�ci�e� przy "penetrowa�"...
00:03:54:To by�a peruka z pijawek!
00:04:16:To jest moje nowe ustrojstwo...
00:04:17:...i zadzia�a!
00:04:19:�Y�WIARSTWO BECZKOWE
00:04:21:To jest �y�wiarstwo beczkowe.
00:04:59:Jedna beczka? G�wno!|Co my amatorzy?
00:05:33:Mog� zrobi� cztery.|Trzy to moja nieszcz�liwa liczba.
00:05:34:Dawaj kole� do dzie�a. Ruszamy!
00:05:39:- Uderzy�e� si� w pr�cie?|- Waln��em si� w jaja!
00:06:07:Ch�opaki wiem, �e chcecie �ebym zaliczy� gleb�,|ale to si� ju� nie uda.
00:06:40:To wszystko, na co czeka�em.
00:06:43:A to jest to, co chc� zobaczy�.|Chc� zobaczy� ludzi zaliczaj�cych gleb�!
00:07:24:GRUBE POJEBY 2
00:09:20:Cze�� jestem Johnny Knoxville|a to jest m�j ojciec, Phil.
00:09:24:Dzisiaj b�dziemy ogl�da�|puszczanie wiatr�w mojego bratanka.
00:09:28:- Spu�ci� teraz spodnie?|- Jasne, zdejmuj.
00:09:31:- Zr�b mu dobrze.|- Zrobi� mu dobrze...
00:09:34:- O bo�e!|- Chyba mam tu z�y kierunek.
00:09:39:Potrzebujesz kaczki-ta�my|na troch� tych w�os�w z dupska.
00:09:43:- On ju� zacz��.|- Czekaj jeszcze nie.
00:09:45:- Nie zaczynaj jeszcze.|- W�� to tam bli�ej.
00:09:46:- To wszystko, co potrafisz?|- Nie, sra� mi si� chce.
00:09:47:Je�li musisz, zr�b to.
00:10:23:- Jaki widok z ty�u?|- Wspania�y widok.
00:10:27:Zje�dzi�em ca�y �wiat, ale nigdy nie widzia�em niczego takiego!
00:10:37:Hej, mamo! Chod� tu na chwilk�.
00:10:40:- Mamo! Chod� tu na chwilk�.|- Nie mog�.
00:10:45:- O m�j Bo�e!|- Zobacz, wypada mu z dupska!
00:10:52:Zesra� si� na gacie!
00:10:54:- Dobry Bo�e! Czy to dla ciebie, Tato?|- To dla mnie!
00:11:00:Zesra�e� si� na Mikea?
00:11:11:Lynne,|potrzebujesz troch� papieru toaletowego.
00:11:17:Dalej, we� to.|To twojego syna! Chod� we� to.
00:11:23:On tam jest.|Poka�e ci to.
00:11:28:Tam. Tam jest.
00:11:41:Prosz� Bo�e, nie!
00:11:46:Dobra, we� to z powrotem do �azienki.
00:11:53:- Zobaczmy...|- Chcesz pow�cha�?
00:11:57:- Chcesz pow�cha�?|- Bo�e!
00:11:59:Nawet nie my�l o dotykaniu tego...
00:12:05:Przepad�o.
00:12:08:JAZDA NA BUTELKACH
00:12:10:Jazda na butelkach...
00:12:13:To nie butelka!
00:12:19:Kiedy prosisz o nie,|O co prosisz? O butelki tak?
00:12:53:To jest butelka? Butelki s� zrobione|ze szk�a. To pojemnik.
00:13:02:Dosta�em?
00:13:03:Zrani�em sobie kolano!
00:13:07:Co mia�e�?
00:13:08:- Butelk� z wod�.|- To nie butelka tylko pojemnik!
00:13:16:To by�o dobre!
00:13:18:Moje zadanie w tym show to by� nagim.|A nie si� zabi�.
00:13:25:To strasznie �mierdzi!
00:13:30:Teraz jestem za�amany.|Nie chc� tego robi�.
00:13:33:- Czy kr�liczek potrzebuje u�cisku? No chod�.|- A ja te� mog� dosta�?
00:13:40:Dzi� ja i Ehren|zje�d�amy z gigantycznej g�rki...
00:13:43:...na tym koszmarnym tandemie|bez hamulc�w.
00:13:49:Ju� nie �yjemy!
00:14:19:To jedyne krzaki, w kt�rych Ehren|by� od miesi�cy.
00:15:06:O m�j Bo�e!
00:15:16:To by�o takie pojebane!
00:15:20:Cz�owieku!
00:15:26:Sukinsynu.|Bo�e!
00:15:29:O Bo�e!
00:15:39:Sukinsyn!
00:15:51:Bo�e, czemu, czemu ja?
00:15:55:Sukinsyn!
00:16:17:Bo�e!|Przepraszam na minutk�.
00:16:20:O Bo�e! G�wno!|O m�j Bo�e!
00:16:25:Bo�e!
00:16:26:Cholera! Cz�owieku!
00:16:51:Cz�owieku!
00:16:53:Sukinsyn!
00:17:45:KRZES�A BIUROWE
00:18:01:Uderzy� mnie w brod�!
00:18:51:Do zobaczenia w biurze...
00:19:04:Te papiery musz�|by� gotowe na czas.
00:19:28:- Nie mog� uwierzy�, �e on to robi.|- Rozkr�ca to stary.
00:19:33:Dzi� idziemy do banku spermy|na pierwszy w jackassie "Spermaton".
00:19:38:Kategorie, wed�ug, kt�rych|oceniani b�d� uczestnicy, to:
00:19:42:Liczba i jako�� plemnik�w,|obj�to�� i szybko�� wytrysku.
00:19:46:A wi�c zawody...
00:19:47:...zacz�te.
00:19:49:Stephanie b�dzie dzi� nasz� piel�gniark�.
00:19:52:B�dzie przenosi� pr�bki od zawodnik�w do innej piel�gniarki.
00:19:58:Teraz wylosujemy pierwszego kandydata.
00:20:03:No dobra. Pierwszy b�dzie...
00:20:07:Preston.
00:20:09:Zaczynam ten wy�cig,|wi�c pewnie mam przewag�.
00:20:13:Musz� ustawi� poprzeczk�, a to mo�e by� trudne.
00:20:17:My�l�, �e sobie poradz�.|M�j tata by� w tym kiedy� mistrzem.
00:20:20:Dzi� mi�dzy innymi mierzymy szybko��,
00:20:23:kt�ry z nas zdo�a dostarczy� materia� najszybciej.
00:20:26:Loomis przy pomocy stopera zmierzy czas...
00:20:28:...od momentu wej�cia do wyj�cia.
00:20:32:To dla Ciebie.|Do zobaczenia za kilka minut.
00:20:36:Musz� ci� najpierw przeszuka�.
00:20:41:- Co to?|- Ma�y ptasio.
00:20:44:Dobra, jeste� czysty.
00:20:50:Musisz to po�o�y� w okienku durniu!
00:20:54:- Czas?|- 5 minut i 50 sekund.
00:20:57:Troch� si� denerwuj�, bo wok� jest mn�stwo facet�w.
00:21:02:Nie wiem, czy w ich towarzystwie zdo�am co� zrobi�.
00:21:04:Do zobaczenia.
00:21:06:- Wchodz�c do �rodka mia�e� ju� erekcj�?|- Sk�d! To by�o najgorsze.
00:21:08:Wi�cej czasu zaj�o postawienie sprz�tu ni� sko�czenie.
00:21:14:Ju� 11 i p� minuty.
00:21:17:Chyba sp�dzimy tu ca�y dzie�...|Szybciej Kosick, szybciej!
00:21:28:- Czas?|- 13 minut i 29 sekund.
00:21:32:Ciekawe, czy to dobrze, czy �le?|Czy dobrze na d�ugim dystansie?
00:21:36:Powodzenia.
00:21:37:Po�amania n�g!
00:21:40:Ciekawe, czy w �rodku czuj� zapach poprzednik�w.
00:21:49:Niewiele tego...
00:21:51:Nie mog�em go postawi�. Jestem zm�czony.
00:21:55:Johnny "Ryby" Knoxville.
00:21:58:Musz� si� wam przyzna� - oto m�j rekord szybko�ci.
00:22:03:"Ameryka�ski Grizzly".
00:22:07:- Dzi�kuj�.|- Jak sko�czysz, w�� to do okienka.
00:22:11:I przeczytaj instrukcj� nad zlewem.
00:22:20:OWALNY GABINET 2
00:22:24:Sp�jrz na siebie, ohydny!
00:22:28:Dziwnie si� czuj� obok ciebie.
00:22:33:Musz� si� pogodzi� z w�asn� seksualno�ci�.
00:22:35:Musz� pozna� samego siebie.
00:22:39:S� tu jakie� w�osy.
00:22:43:- Ile to trawa�o?|- 6 minut i 9 sekund.
00:22:47:Tak...|O, jestem drugi.
00:22:49:- Dobrze, Wee-Man gotowy?|- Tak!
00:22:52:Chod� ze mn�?
00:22:55:- Zaczynam.|- Baw si� dobrze!
00:23:01:Wog�le nie chcia� mi stan��.
00:23:04:- Zupe�nie, jakbym mia� tam mokry makaron.|- Tak, to by�o okropne.
00:23:08:Wci�� s�ysza�em chichot Wee-Mana,|to raczej nikomu nie pomaga.
00:23:16:Tak!
00:23:18:6 minut i 3 sekundy.
00:23:23:- Niewiele...|- Niewiele.
00:23:26:...ale zawsze co�.
00:23:27:Mam kosmate my�li|i jestem gotowy do startu.
00:23:30:- Dzi�kuj�.|- Goli�e� ostatnio klat�?
00:23:33:Ah tak goli�em.|Tak, jak Manny.
00:23:36:Gdy zamkniesz drzwi, zaczynamy mierzy� czas.
00:23:38:- Jeszcze nie jestem go�y.|- Po�piesz si�.
00:23:46:Sukces!
00:23:51:- Co do kropelki!|- 10 minut 52 sekundy.
00:23:57:- Niewiele tego...|- �cieka po boku.
00:23:58:Rusza si�!
00:24:02:- Czy ja mia�em wi�cej ni� Pontius?|- Chyba raczej nie.
00:24:05:Ale b�dzie kicha jak poznam|moje choroby przenoszone drog� p�ciow�.
00:24:08:Idzie doktor, wraz z wynikami.
00:24:11:- Kt�ry z was to Johnny?|- Johnny? To ja.
00:24:13:Jeste� na ko�cu.
00:24:15:- Mam najgorszy wynik?|- Jeste� najgorszy.
00:24:22:Niedaleko za tob� jest Preston.
00:24:24:Gdzie s� Chris i Rick?
00:24:28:- Wynik to 1,18.|- A Rick, gdzie jest Rick?
00:24:31:Ty masz 1,44.
00:24:38:Rick ma niez�� sperm�.
00:24:40:Teraz musi znale��|do niej odpowiedni zbyt.
00:24:42:SPERMATON 2001|PIERWSZE MIEJSCE
00:24:46:Jestem Dave, a to jest "jazda w rurze".
00:25:43:- Jedziecie na lotnisko? ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin