Little.Britain.Abroad.Part1.2006.txt

(23 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00:Brytania, Brytania, Brytania
00:00:03:Jeste� po prostu najepsza,
00:00:05:Lepsza ni� inni
00:00:07:Lepsza ni� ka�dy inny kraj
00:00:09:Ka�dy inny kraj, kt�ry pozna�em
00:00:12:Nie ma powodu by kiedykolwiek wyje�d�a�
00:00:14:Chyba, �e musisz jecha� do Luwru
00:00:17:A jednak wyje�d�aj�...
00:00:18:Czy wyje�d�aj�?
00:00:19:Tak, wyje�d�aj�...
00:00:21:Zobaczmy co si� stanie kiedy we�miemy Ma�� Brytani�...
00:00:24:... za granic�.
00:00:27:MA�A BRYTANIA ZA GRANIC�
00:00:32:Zaczynamy nasz� podr� tutaj, w Brytanii,
00:00:34:gdzie Lou Todd ma raczej ekscytuj�ce wie�ci dla swego przyjaciela, Andy'ego.
00:00:39:- Trish ma now� fryzur�.
00:00:44:- Andy, mam niespodziank� dla ciebie.
00:00:47:- Ta, wiem.
00:00:48:- Nie, nie wiesz. To niespodzianka.
00:00:50:- Ta, wiem.
00:00:52:- Znasz mi�ych ludzi, z ko�cio�a, gdzie chodzimy w niedziel�?
00:00:55:- Nie lubi� ich.
00:00:57:- C�, oni ciebie lubi� bo zorganizowali wyprzeda� specjalnie dla ciebie.
00:01:04:Zebrali du�o pieni�dzy.
00:01:06:I zapytali mnie, gdzie najbardziej chcia�by� pojecha�.
00:01:09:Ja na to, �e do Disneyland'u.
00:01:12:- Nie mo�emy po prostu wzi�� pieni�dzy?
00:01:14:- Musimy spakowa� plecak, Andrew,
00:01:17:bo wsiadamy w samolot dzisiaj po po�udniu.
00:01:20:- Przegapi� teleturniej.
00:01:23:- Tak, przegapisz teleturniej, ale b�dziesz w Disneylandzie.
00:01:27:Nie cieszysz si�?
00:01:29:- No...
00:01:30:- P�jdziesz na kolejk� g�rsk�
00:01:33:i wszyscy bohaterowie tam b�d�.
00:01:35:Kogo najbardziej chcesz pozna�?
00:01:37:-??? :/ 
00:01:41:- Ta...
00:01:43:W Pary�u, Anne zwiedza Luwr.
00:01:46:W moim wieku mog� mi nie pozwoli� wej�� do Luwru.
00:01:49:- Nie wiem czy wiesz o Anne.
00:01:51:Pozna�e� Anne?
00:01:53:Bardzo ch�tnie podziwia sztuk�.
00:01:56:Kiedy zapyta�em j�, gdzie najbardziej chcia�aby pojecha�,
00:01:59:powiedzia�a "eeeeeee",
00:02:01:czyli tutaj, do najwspanialszej galerii sztuki na �wiecie.
00:02:05:My�l�, �e powiniene� polubi� Anne.
00:02:07:W takim miejscu czuje si� wolna.
00:02:11:Musi mie� sw�j w�asny zwi�zek ze sztuk�.
00:02:22:Zobaczymy si� ko�o Rembrandt'a!
00:02:25:Razem z Francj� i Niemcami,
00:02:28:Hiszpania jest jednym z kraj�w trzeciego �wiata Europy.
00:02:31:Tutaj, w New Yorker,
00:02:32:Carol Beer jest przyjazn� twarz� wakacji z Sunsearchers.
00:02:38:- Sunsearchers, acha, to chyba nasz.
00:02:41:- Dzie� Dobry.
00:02:57:- Witam, mam na imi� Carol,
00:03:00:jestem waszym przewodnikiem.
00:03:01:Witam w Hiszpanii.
00:03:04:Je�li spojrzycie w lewo, zobaczycie Hiszpani�.
00:03:08:Je�li spojrzycie w prawo, zobaczycie Hiszpani�.
00:03:13:Jestem tu po to �eby si� upewni�, �e wasze wakacje|s� Super, Super, Super
00:03:18:Super.
00:03:20:Je�li macie pytania albo problemy, prosz� do mnie.
00:03:23:- Przepraszam... przepraszam...
00:03:26:- Tak, staruszku?
00:03:28:- Przepraszam, mojej �onie jest niedobrze.
00:03:31:Czy mo�na by zatrzyma� autokar na chwil�,|�eby mog�a wyj�� i zaczerpn�� powietrza?
00:03:37:- Gonzales, zatrzymaj autokar.
00:03:45:- Dzi�kuj�... przepraszam...
00:03:51:- Gonzales, jedziemy.
00:03:55:- Ju� lepiej?
00:03:57:- M�j �o��dek...
00:03:58:- Hej... hej!
00:04:04:Ju� w porz�dku.
00:04:15:Myfanwy opu�ci�a Llandewi Breffi
00:04:18:aby otworzy� nowy bar, tutaj, na greckiej wyspie Mykeny.
00:04:22:By�em kiedy� w Mykenach,|by�o super, pe�no gej�w.
00:04:26:Ja i m�j ch�opak polecieli�my pierwszym samolotem do domu.
00:04:30:- Ju� powinien tu by�.
00:04:35:Daffyd! Witam w Mykenach.
00:04:38:- Bacardi z col� poprosz�, Myfanwy.
00:04:41:- Ju� podaj�.
00:04:44:Nie mog� w to uwierzy�.
00:04:45:Opu�ci�e� Llandewi Breffi.
00:04:47:- Podr�owa�em, Myfanwy.
00:04:49:By�em na wycieczce z klas� w 1987.
00:04:54:- Ciesz� si�, �e tu jeste�.
00:04:56:- W ko�cu musia�em opu�ci� Llandewi.
00:04:58:To nie miejsce dla geja.
00:05:01:- Przesta�...
00:05:02:- Przykro mi, ale tamtejsi homofobi byli strasznymi homofobami.
00:05:05:- Kto na przyk�ad?
00:05:07:- Ojciec Hughes, sier�ant Davies.
00:05:09:- Lubili m�skie ty�ki.
00:05:11:- Pan Teal, stra�ak.
00:05:13:- Zawsze zarywa� jakich� m�odziak�w.
00:05:17:- Moja matka nigdy tego nie zaakceptowa�a.
00:05:19:- Twoja matka?!
00:05:20:By�a lesb� razem z moj� cioci� Ruth od lat!
00:05:24:- Moja w�asna matka?!
00:05:26:- Pewnie... uwielbia cipki.
00:05:31:- Co my�lisz o moim barze?
00:05:34:- Troch� pedalski.
00:05:35:- W ko�cu to bar dla gej�w, Daffyd.
00:05:38:Chc�, �eby by� pe�en dzisiaj,
00:05:40:wi�c potrzebuj�, �eby� poszed� na pla�� i rozda� te ulotki.
00:05:43:- By�bym zaskoczony gdyby w og�le kto� przyszed�, Myfanwy.
00:05:46:Wszyscy wiedz�, �e ja jestem jedynym gejem...
00:05:48:- Nie mo�esz ju� tego m�wi�, Daffyd.
00:05:50:Jeste� teraz w Mykenach.
00:05:52:To miasto jest pe�ne homoseksualist�w.
00:05:56:- Naprawd�?
00:05:57:- Taaak...
00:05:58:B�d� ci� dzisiaj brali na wszystkie fronty.
00:06:01:To b�dzie pedalska impreza.
00:06:06:- O bo�e...
00:06:08:Samoloty zosta�y wynalezione w 1972 przez dr Peter'a Samolota.
00:06:14:On i jego �ona, Susan Helikopter,
00:06:16:wynale�li wiele sposob�w podr�owania po niebie,|kt�re s� nam znane i lubiane do dzi�.
00:06:20:- Co ogl�dasz, Andy?
00:06:22:- Co� o samolocie.
00:06:28:- Panie Todd...
00:06:30:- Tak, stewardesso?
00:06:31:- W�a�nie rozmawia�am z pilotem.
00:06:33:Powiedzia�, �e mo�e pan teraz i�� z przyjacielem do kokpitu.
00:06:36:- Och, dzi�kuj� za informacj�.
00:06:38:Bardzo mi�o z pani strony.
00:06:39:Jest pani bardzo �adna.
00:06:41:- Ok, ja musz� ju� i�� i...
00:06:42:- Przepraszam... gdzie jest kokpit?
00:06:45:- Jest z przodu.
00:06:46:- Ach tak, oczywi�cie...
00:06:50:Wysiadamy na Florydzie.
00:06:52:- Wiem.
00:06:53:-Pani te� leci na Floryd�?
00:06:56:- Tak... wszyscy lecimy na Floryd�.
00:07:00:- Dobrze, musz� ju� i�� i...
00:07:01:- Chcia�em tylko powiedzie�, �e wygl�da pani bardzo �adnie w makija�u.
00:07:06:- Dzi�kuj�.
00:07:12:- Kochasz j�.
00:07:17:Nast�pny przystanek to Rzym.
00:07:19:Kocham w�osk� kuchni�... spaghetti i Cornetto.
00:07:25:- Dzien dobry, paniom.
00:07:27:- Nie odzywaj si�.
00:07:33:- C�, zwiedzi�y�my dzisiaj bardzo wiele.
00:07:37:- Tak, Judy. Czy podoba� ci si� przewodnik?
00:07:41:- Och, tak, Maggie.
00:07:43:Chocia� wola�abym nieco mniej informacji o Mussolinim.
00:07:46:- To bardzo �le rozumiana posta�.
00:07:49:Co prawda by� faszystowskim dyktatorem,
00:07:51:ale niech ten kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamie�.
00:07:58:Czas z��czy� ��ka.
00:08:01:- Co robisz, Maggie?
00:08:02:- Pomy�la�am, �e dotrzymamy sobie towarzystwa.
00:08:05:B�dzie tak jak dawniej w szkole.
00:08:10:- Acha... p�jde tylko do �azienki i za�o�� koszul� nocn�.
00:08:13:- Nie b�d� �mieszna, Judy.
00:08:15:Mo�esz si� tutaj rozebra�.
00:08:17:Pozw�l, �e Ci pomog�.
00:08:31: Masz bardzo j�drne piersi,
00:08:33:jak na kobiet� w twoim wieku, Judy.
00:08:36:- Dzi�kuj�, Maggie.
00:08:39:- Mo�esz dotyka� moich te� je�li chcesz.
00:08:43:- Yyyy... raczej nie trzeba...
00:08:47:- Poca�uj mnie.
00:08:54:- Dobranoc, Maggie.
00:08:55:- Nie, Judy.
00:08:56:W�a�ciwie.
00:08:57:O, tak.
00:09:05:Co jest, Judy?
00:09:06:Jeste� sztywna jak k�oda.
00:09:08:- C�, Maggie, naprawd� mi schlebiasz,
00:09:10:ale to raczej nie dla mnie.
00:09:13:Nie wiedzia�am, �e jeste� lesbijk�.
00:09:16:- Nie b�d� �mieszna.
00:09:18:Jestem kierownikiem ruchu konserwtyst�w.
00:09:22:- To nie znaczy, �e nie jeste� lesbijk�.
00:09:25:- Nie jestem lesbijk�.
00:09:27:A teraz po�� si� na ��ku i zdejmij te majtki.
00:09:31:- Maggie, je�li pragniesz sexualnych stosunk�w z kobiet�,
00:09:34:jeste� lesbijk�.
00:09:38:- Naprawd�?
00:09:39:- Tak.
00:09:41:- Czyli ja jestem...
00:09:45:- Wszystko w porz�dku, Maggie?
00:09:48:Maggie, z�ap troch� powietrza.
00:10:07:- Po angielsku, prosz�.
00:10:12:Po kontynentalnm �niadaniu z�o�onym z egzotycznych owoc�w,
00:10:15:spoconych ser�w i innych rzeczach, o kt�rych nie masz poj�cia,
00:10:19:Jerry i Eveline id� na spotkanie ze swoim przewodnikiem.
00:10:22:- Dzien dobry.
00:10:24:- Nie ma jeszcze 9.00.
00:10:25:Nie zacz�am pracy.
00:10:28:- Przepraszamy.
00:10:35:- Pomy�leli�my, �e mi�o by by�o co� zwiedzi�.
00:10:37:- Troch� si� sp�nili�cie,
00:10:38:wi�kszo�� rezerwowa�a ju� wczoraj. 
00:10:40:- C�, gdyby nie odjecha�a pani bez nas...
00:10:43:- Czy s� dost�pne bilety na dzisiejszy koncert na placu?
00:10:50:- Komputer m�wi nieee...
00:10:53:- Acha... a co z �odzi�?
00:10:55:Zosta�y jakie� wolne miejsca na �odzi?
00:10:58:- Zosta�o jedno miejsce...
00:11:01:Czy mogliby�cie p�yn�� wzd�u� promu?
00:11:04:- Nie jestem zbyt dobr� p�ywaczk�.
00:11:06:- Nieee...
00:11:08:- A co z klasztorem?
00:11:09:- Tam jest du�o schod�w...
00:11:12:Jeste�cie do�� starzy...
00:11:13:Nie chc�, �eby�cie mi kipn�li po drodze...
00:11:16:- Bardzo mi�o, �e o nas my�lisz.
00:11:18:S� w og�le jakie� wycieczki jeszcze dost�pne?
00:11:23:- Legoland w Windsor.
00:11:26:- Nie ma kogo�, do kogo mog�aby pani zadzwoni�?
00:11:31:- Mog� zadzwoni� do hiszpa�skiego przewodnika,
00:11:33:zobaczy� czy kto� nie odwo�a� rezerwacji...
00:11:55:- Musi by� zaj�ta.
00:11:57:- Tak?
00:11:59:- Czy zosta�y dokonane jakie� odwo�ania rezerwacji?
00:12:06:- Komputer m�wi nie.
00:12:09:Ekhu... :)
00:12:16:Kiedy Anglicy wyje�d�aj� za granic�,
00:12:18:zawsze zachowuj� si� wzorowo.
00:12:22:To, �e Brytyjka oczekuje na proces s�dowy w tym tajskim wi�zieniu,
00:12:25:musi by� b��dem sprawiedliwo�ci.
00:12:29:Chocia�, niekoniecznie.
00:12:42:- Cze��, Vicky.
00:12:44:Jestem Charles Tate z brytyjskiej ambasady.
00:12:47:Przyjecha�em najszybciej, jak mog�em.
00:12:50:Chyba nie musz� ci m�wi�,
00:12:52:�e szmuglowanie narkotyk�w to bardzo powa�ny zarzut.
00:12:55:Wi�c je�li uznaj� ci� za winn�,
00:12:57:mo�esz sp�dzi� reszt� ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin