prawa-sukcesu-tom-iii-i-tom-iv.pdf

(436 KB) Pobierz
386625241 UNPDF
386625241.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2009
Data: 10.12.2009
Tytuł: Prawa sukcesu. T. III i IV – fragment utworu
Autor: Napoleon Hill
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
386625241.002.png
SPIS TRE Ś Ś CI
CI
TOM TRZECI: PEWNOŚĆ SIEBIE
Pewność siebie . ....................................................................11
Sześć podstawowych lęków ludzkości . ................................14
Dziedziczenie fizyczne i społeczne . ......................................16
Lęk przed biedą . ..................................................................23
Lęk przed starością . .............................................................26
Lęk przed krytyką . ...............................................................28
Lęk przed utratą miłości ukochanej osoby . .........................33
Lęk przed chorobą . ..............................................................35
Lęk przed śmiercią . .............................................................37
Formuła pewności siebie . ....................................................73
Potęga przyzwyczajenia . ......................................................77
Rozgoryczenie . ...................................................................103
TOM CZWARTY: NAWYK OSZCZĘDZANIA
Nawyk oszczędzania . ..........................................................119
Niewola długów . ................................................................129
Jak ujarzmić lęk przed biedą . ............................................137
Ile powinno się oszczędzać? . ..............................................153
Sposobności, jakie nadarzają się tym, którzy mają
zaoszczędzone pieniądze . ..................................................198
SPIS TRE
Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — kliknij po więcej
Napoleon Hill
FORMUŁA PEWNOŚCI SIEBIE
Pierwsze: Wiem, że mam zdolność osiągnięcia mojego określo-
nego celu, dlatego żądam od siebie wytrwałych, agresywnych i
nieustannych działań w kierunku osiągnięcia go.
Drugie: Mam świadomość, iż myśli dominujące w moim umy-
śle w końcu kiedyś przełożą się na zewnętrzne działania ciele-
sne i stopniowo przekształcą się w fizyczną rzeczywistość. Dla-
tego skoncentruję mój Umysł codziennie przez trzydzieści mi-
nut na zadaniu rozmyślania o osobie, jaką zamierzam się stać;
kreując w umyśle obraz tej osoby, a następnie przekształcając
ten obraz w rzeczywistość poprzez praktyczne działania.
Trzecie: Wiem, że poprzez zasadę Autosugestii każde pragnie-
nie, które uporczywie trzymam w umyśle, zechce w końcu wy-
razić się na zewnątrz jakimiś praktycznymi środkami, dlatego
poświęcę dziesięć minut dziennie na mobilizowanie siebie sa-
mego do rozwijania czynników wymienionych w Szesnastu
Częściach tego Kursu o Prawach Sukcesu.
Czwarte: Czysto i jasno rozrysowałem i zapisałem opis mojego
określonego celu w życiu na najbliższe pięć lat. Ustaliłem cenę
za moje usługi na każdy rok z tych pięciu; cenę, którą zamie-
4
386625241.003.png
Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — kliknij po więcej
Napoleon Hill
rzam zarobić i otrzymać, poprzez ścisłe wdrażanie zasady wy-
dajnej, zadowalającej pracy, którą będę wykonywał z wyprze-
dzeniem.
Piąte: Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że żadne bogactwo ani
pozycja nie mogą wytrwać długo, jeśli nie są zbudowane na
prawdzie i sprawiedliwości, dlatego nie będę się angażował w
żadne transakcje, które nie przynoszą korzyści wszystkim, któ-
rych dotyczą. Odniosę sukces, przyciągając do siebie siły, któ-
rych życzę sobie użyć, oraz współpracę innych ludzi. Skłonię
innych, aby mi służyli, ponieważ najpierw ja będę służył im.
Wyeliminuję nienawiść, zazdrość, zawiść, samolubność i cy-
nizm, pielęgnując miłość do całej ludzkości, ponieważ wiem, iż
nastawienie negatywne ku innym nigdy nie przyniesie mi suk-
cesu. Spowoduję, że inni uwierzą we mnie, ponieważ ja uwierzę
w nich i w siebie samego. Podpiszę się imieniem i nazwiskiem
pod tą formułą, zapamiętam ją i będę powtarzał na głos raz
dziennie z pełną wiarą, że stopniowo wpłynie na całe moje ży-
cie, tak że stanę się odnoszącym sukcesy i szczęśliwym pracow-
nikiem na moim wybranym polu działalności.
Podpisano..............................
Zanim podpiszesz się swoim nazwiskiem pod tą formułą,
upewnij się, iż na pewno zamierzasz wypełnić zawarte w niej
instrukcje. U podłoża tej formuły leży prawo, którego żaden
5
386625241.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin