prawa-sukcesu-tom-ix-i-tom-x.pdf

(501 KB) Pobierz
386625244 UNPDF
386625244.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2010
Data: 23.06.2010
Tytuł: Prawa sukcesu. Tom IX i X – fragment utworu
Autor: Napoleon Hill
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
386625244.002.png
SPIS TREŚCI
TOM DZIEWIĄTY: ZWYCZAJ ROBIENIA WIĘCEJ NIŻ
TO, ZA CO NAM PŁACĄ
Prawo Rosnących Zysków! . ..............................................45
Prawo Kompensacji . .........................................................67
Superumysł . ...................................................................102
TOM DZIESIĄTY: PRZYJEMNA OSOBOWOŚĆ
Przyjemna osobowość . ...................................................121
Plan numer jeden . ...........................................................145
Plan numer dwa . .............................................................151
Plan numer trzy . ..............................................................156
PRAWA SUKCESU — darmowy fragment — kliknij po więcej
Napoleon Hill
Prawo Rosnących Zysków!
Zacznijmy naszą analizę od pokazania, jak natura zatrudnia to
prawo w odniesieniu do uprawiających ziemię. Rolnik pieczo-
łowicie przygotowuje glebę, potem wysiewa swoje zboże i cze-
ka, aż Prawo Rosnących Zysków zwróci mu ziarno, które wy-
siał, wraz z wielokrotną zwyżką.
Człowiek zginąłby, gdyby nie to Prawo Rosnących Zysków, po-
nieważ nie mógłby sprawić, aby ziemia wytworzyła wystarcza-
jącą ilość żywności, aby mógł przetrwać. Nie byłoby żadnych
zysków do zdobycia na obsiewaniu pola pszenicą, jeśli uzyska-
ne plony nie byłyby większe niż to, co zasiano.
Mając w pamięci tę niezmiernie ważną „wskazówkę” od samej
natury, którą możemy zebrać na polach pszenicy, przejdźmy do
sedna tego Prawa Rosnących Zysków i nauczmy się, jak je sto-
sować w pracy, którą wykonujemy, ażeby otrzymywać zyski
nieproporcjonalnie większe od niej i znacznie przewyższające
wysiłek w nią włożony.
Po pierwsze należy podkreślić fakt, że nie ma żadnych sztuczek
ani oszustw związanych z tym prawem, chociaż całkiem sporo
ludzi chyba nie nauczyło się tej wielkiej prawdy; sądząc po ilo-
4
386625244.003.png
PRAWA SUKCESU — darmowy fragment — kliknij po więcej
Napoleon Hill
ści tych, którzy tracą wszystkie swoje wysiłki, próbując dostać
coś za nic albo coś za mniej niż jego prawdziwa wartość.
To nie w takim celu zalecamy używanie Prawa Rosnących Zy-
sków, ponieważ taki cel nie jest możliwy, nawet w bardzo sze-
rokim rozumieniu słowa „sukces”.
Kolejną nadzwyczajną i godną zapamiętania cechą Prawa Ro-
snących Zysków jest fakt, iż może ono być używane przez tych,
którzy zakupują jakąś usługę, z równie wielkim zyskiem, jak
mogą go używać ci, którzy usługi wykonują. Na dowód tej tezy
wystarczy, abyśmy tylko przestudiowali skutki sławnej skali
minimalnych zarobków Pięć-Dolarów-Dziennie Henry’ego
Forda, którą zainaugurował on parę lat temu.
Ci, którzy znają fakty, mówią, że pan Ford wcale nie zabawiał
się w filantropa, wprowadzając tę minimalną skalę płac. Wręcz
przeciwnie, korzystał tylko z solidnej zasady biznesowej, która
prawdopodobnie przyniosła mu większe dochody, zarówno
materialne, jak i niematerialne, niż jakakolwiek inna linia dzia-
łania kiedykolwiek przyjęta w fabryce Forda.
Płacąc wyższe dniówki niż obowiązująca średnia, Ford dosta-
wał więcej pracy i w lepszym gatunku niż istniejąca średnia!
5
386625244.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin