Piekło Pocztowe [CD2] br [PL](1).txt

(51 KB) Pobierz
{21}{84}POPRZEDNIO
{205}{261}/Dobry wiecz�r,|/Johnie Dearheart.
{372}{439}/Zawsze jest jakie� wyj�cie.|/Zawsze jest jaka� cena.
{458}{485}/Zawsze jest jaki� spos�b.
{519}{600}/Krad�em, oszukiwa�em,|/fa�szowa�em, defraudowa�em.
{605}{687}/Pope�ni�em ka�de oszustwo|/przewidziane w Kodeksie.
{805}{851}Proponuj� panu nowe �ycie.
{856}{950}Pa�skim zadaniem jest|wskrzeszenie Urz�du Pocztowego.
{972}{1090}Kolejny g�upek da� si� wci�gn��|w prowadzenie Urz�du Pocztowego.
{1105}{1189}Dlaczego ja? Jestem|tylko zwyk�ym oszustem.
{1194}{1314}Poniewa� tryby musz� pracowa�,|panie Lipwig. Zaz�bia� si�.
{1319}{1380}Pan Lipwig, nowy poczmistrz.
{1416}{1476}- Moist Von Lipwig.|- Ciekawe imi�.
{1499}{1551}Na budynek poczty|rzucono kl�tw�.
{1560}{1678}Poprzedni poczmistrzowie zmarli|w tragicznych okoliczno�ciach.
{1698}{1794}Poczmistrz Mutable by� tu pierwszy.|Spad� z pi�tego pi�tra.
{1799}{1868}Plasn�� g�ow� o marmur.
{1872}{1962}- Rozbi�a si� jak arbuz.|- Wyobra�am sobie.
{2283}{2387}Urz�d Pocztowy|zn�w jest otwarty.
{2484}{2554}- Mo�e zjad�aby pani kolacj�?|- Z panem?
{2592}{2617}Nie.
{2621}{2699}Ten poczmistrz|sta� si� niewygodny.
{2760}{2829}Tu zmar� m�j brat John.|Trzy lata temu.
{2836}{2902}Obs�ugiwa� przes�ony.|Kto� zrzuci� go z wie�y.
{2918}{2961}Zajmie si� pan nim?
{2971}{3016}Z przyjemno�ci�.
{3086}{3152}- Zrujnowa�e� moj� rodzin�.|- Przepraszam.
{3156}{3216}- Jeste� k�amc� i oszustem.|- Wyzna�em ca�� prawd�.
{3221}{3269}Urz�d Pocztowy p�onie!
{3329}{3378}Musi pan uratowa� Stanleya.
{3445}{3482}Jestem zab�jc�!
{3525}{3600}Niniejszym zamykam|Urz�d Pocztowy!
{3781}{3811}PIEK�O POCZTOWE
{3815}{3883}Na podstawie powie�ci|Terry'ego Pratchetta.
{3885}{3926}CZʌ� DRUGA
{4022}{4060}Znasz to powiedzenie:
{4085}{4177}"S�yszysz krzyk banshee|i giniesz w mig."?
{4273}{4373}Raczej: "Kto us�yszy banshee krzyk,|�ycie straci w mig."
{4385}{4432}Raz, dwa, trzy,|w�a�nie ty.
{4727}{4793}Nie trafi�e�|w �adne z moich serc.
{4924}{4974}Uwielbiam poczmistrz�w.
{5020}{5094}Zabijanie ich|przynosi spore korzy�ci.
{5168}{5203}Kto ci zap�aci�?
{5207}{5312}Nie ka�dego sta� na tak|doskona�ego skrytob�jc�.
{5321}{5427}Wykonuj� wszystko,|co mi zleci Reacher.
{5474}{5504}Gilt.
{5508}{5606}M�ody Dearheart|krzycza� jak prosiak.
{5610}{5653}Zupe�nie jak prosiak!
{5689}{5749}Dop�ki nie uderzy� w ziemi�.
{5841}{5943}Pora zwin�� interes, poczmistrzu.
{5986}{6064}Urz�d Pocztowy nale�y do miasta!
{6068}{6146}Reacher Gilt nie mo�e go zamkn��!
{6174}{6230}Nie ma prawa go niszczy�!
{6401}{6478}Nie mog� nawet w spokoju umrze�.
{6498}{6557}Mo�e nie by�em anio�em, ale on...
{6570}{6625}to diabe� wcielony.
{7224}{7264}W ROLACH G��WNYCH
{7425}{7502}"Gdy pojawi si� ogie�,|nale�y zachowa� spok�j."
{7698}{7748}SCENARIUSZ
{7781}{7858}"Krzykn�� g�o�no|i wyra�nie: 'Pali si�'."
{7887}{7920}Pali si�!
{8147}{8203}"Je�li znalaz�e� si� w pu�apce..."
{8208}{8237}RE�YSERIA
{8242}{8349}"... spodziewaj si�:|A - ratunku, albo: B - �mierci."
{8395}{8434}Brzmi logicznie.
{8524}{8569}Jednak A.
{8589}{8636}Chod�.
{8895}{8938}Jestem waszym d�u�nikiem.
{8967}{9001}DOR�CZ NAS
{9415}{9494}- Gdzie stra� po�arna?|- Nie byli�my ubezpieczeni.
{9521}{9550}Co takiego?!
{9565}{9652}Musieli�my wybra� mi�dzy|ubezpieczeniem a jedzeniem.
{9667}{9712}Gdzie s� wiadra?
{9716}{9816}Wiadra ju� nic|nie pomog�, panie Lipwig.
{10325}{10357}Adoro.
{10393}{10430}Zata�czymy?
{10456}{10500}Z tob�?
{10521}{10607}Egocentrycznym parszywcem|z kr�gos�upem moralnym...
{10623}{10675}- Szczura?|- Szczura.
{10681}{10766}- Dzi�kuj�.|- Ca�a przyjemno�� po mojej stronie.
{10935}{10972}Pu�� mnie!
{10976}{11044}Musz� ci wyt�umaczy�,|co si� naprawd� sta�o.
{11070}{11132}Zrujnowa�e� moj� rodzin�,|to si� sta�o!
{11135}{11201}To by� przypadek.|Mog� to naprawi�.
{11233}{11295}Nie znasz|znaczenia s�owa "naprawi�".
{11320}{11407}To Gilt kaza� zabi�|poprzednich poczmistrz�w.
{11420}{11465}Pragn�� te� mojej �mierci.
{11469}{11554}Kto by pomy�la�,|�e mam z nim tyle wsp�lnego.
{11565}{11661}Adoro, to on|zamordowa� twojego brata.
{11795}{11863}John by� dobrze przypi�ty,|a mimo to spad�?
{11868}{11973}To nie ma sensu, chyba �e kto�|wynaj�� banshee, by go zepchn��.
{11977}{12046}Banshee to ulubiona bro� Gilta.
{12070}{12125}- Masz na to dow�d?|- Oczywi�cie.
{12213}{12293}Banshee by� moim dowodem.|Wiedzia� wszystko.
{12318}{12408}- Poza tym jak by� ognioodpornym.|- A to ci dopiero!
{12415}{12466}Mog� zniszczy� Reachera Gilta.
{12471}{12534}Jak zwykle tylko gadasz.
{12539}{12610}Adoro, zaufasz mi chocia� raz?
{12694}{12762}Oto odpowied� na twoje pytanie.
{12811}{12898}Jaki� komentarz|do obrazka, panie Lipwig?
{13225}{13255}Reacher.
{13332}{13372}Zdumiewaj�ce, nieprawda�?
{13381}{13444}Nieco... niezwyk�e.
{13474}{13547}Najwa�niejsze,|Horsefry, �e wygrali�my.
{13634}{13671}Wygrali�my.
{14100}{14193}Chyba tylko tak mogli�my|sobie poradzi� z zaleg�o�ciami.
{14198}{14233}Jak mo�e pan �artowa�?
{14238}{14303}To by�o nasze �ycie.|A teraz przepad�o.
{14335}{14402}Prosz� by� silnym, panie Groat.
{14568}{14616}Nasi klienci przeszli tam.
{14621}{14696}�l� sekary, stracili�my ich.
{14758}{14806}Wi�c musimy ich odzyska�.
{14841}{14908}Dalej, panie Groat.
{15042}{15126}Urz�d Pocztowy|jest otwarty... jak zwykle.
{15181}{15233}Nieco bardziej|otwarty ni� zwykle.
{15318}{15404}Czwarty obch�d, naprz�d!
{15427}{15477}Czwarty obch�d!
{15495}{15523}Stan!
{15528}{15566}Aggy!
{15594}{15678}Niewielu ju� zosta�o|starych listonoszy, panie Groat.
{15682}{15767}Pomo�emy najlepiej jak mo�emy|w tej godzinie pr�by.
{15772}{15840}Widzi pan, ludzie|kochaj� Urz�d Pocztowy.
{15953}{16025}Prosz� przygotowa� swoich ludzi,
{16041}{16092}zast�pco poczmistrza Groat.
{16100}{16150}Maj�...
{16170}{16260}Powiedzia� pan:|zast�pco poczmistrza?
{16287}{16318}Tak.
{16366}{16440}Pa�scy ludzie|maj� dzi� wyj�� na ulice
{16444}{16494}i roznosi� poczt�.
{16517}{16538}Tak jest.
{16729}{16793}Sekary chyba|zn�w maj� awari�.
{16854}{16910}To m�j szcz�liwy dzie�.
{17030}{17099}Tylko dzisiaj, panie i panowie,
{17117}{17217}koszt wysy�ki do Pseudopolis|zostaje obni�ony do trzech pens�w.
{17227}{17287}Jedynie trzy pensy.
{17298}{17412}A je�li czyja� wiadomo��|nie posz�a sekarami,
{17437}{17518}my dostarczymy j� za darmo.
{17554}{17647}Cho�bym nie wiem jak|czy�ci� podeszwy,
{17677}{17772}wci�� tkwi� tam|resztki Lipwiga.
{17804}{17866}W Pulsie pisz�,|�e wyszed� bez szwanku.
{17871}{17935}- Spr�bujemy ponownie?|- Nie.
{17969}{18086}Cho� �yje,|to i tak jest sko�czony.
{18147}{18207}Znaj�c Lipwiga,|mo�e si� podnie��.
{18214}{18253}Z czego?
{18259}{18317}To by go kosztowa�o maj�tek.
{18330}{18430}A Urz�d Pocztowy|w�a�nie zbankrutowa�.
{18532}{18582}Niemniej jednak, ludzie...
{18614}{18669}zdaj� si� mie�|sentyment do poczty.
{18674}{18765}M�j nowy pomys� wszystko zmieni.
{18782}{18817}Nowy pomys�?
{18832}{18908}Lata temu porzucili�my|badania i rozw�j systemu.
{18914}{18992}Nie chodzi o badania, Horsefry.
{19031}{19150}Tylko o o�lepienie mas|byle b�yskotk�.
{19225}{19310}My�l�, �e najlepsze okre�lenie, to...
{19477}{19528}marketing.
{19695}{19747}Z dum�...
{19751}{19831}wprowadzamy pa�stwa w now� er�.
{19843}{19930}Er� urz�dze� przeno�nych.
{19936}{20018}Sie� wie�yczek, takich jak ta,
{20037}{20156}zaleje �wiat Dysku,|poniewa� wymaga tego popyt.
{20176}{20216}To nie wr�y nic dobrego.
{20224}{20314}Je�li w przysz�o�ci|nie b�dziesz m�g� dotrze� do wie�y,
{20328}{20432}przyniesiemy wie�� do ciebie!
{20449}{20538}Pe�ne ubezpieczenie|obejmuje ca�y Dysk.
{20542}{20622}Panie Gilt, ju� pi�ty raz|w tym roku wzros�y ceny
{20627}{20719}wys�ania wiadomo�ci sekarowej.|Czy to nie zdzierstwo?
{20725}{20795}To przysz�o��|komunikacji dalekodystansowej,
{20802}{20863}a nowe technologie nie s� tanie.
{20878}{20986}Po co wam TO,|skoro mo�ecie mie� to?
{21143}{21197}Ale on zniszczy� Urz�d Pocztowy.
{21217}{21277}Nie mamy na to dowodu, panie Pompa.
{21490}{21526}Trzeba co� zrobi�.
{21574}{21611}Pozw�l.
{22037}{22095}- Aresztowa� ich!|- Za co?
{22100}{22155}Zniszczenie mienia sekar�w.
{22166}{22246}Ja tu widz� jedynie|wtargni�cie na teren prywatny.
{22259}{22354}Pa�sk� map� umieszczono przed|budynkiem Urz�du Pocztowego.
{22362}{22428}Ch�tnie umie�ci�bym ci�|w piekle, Lipwig.
{22434}{22499}Na�le pan na mnie|kolejnego skrytob�jc�?
{22524}{22577}Nie wiem o czym pan m�wi.
{22591}{22684}Troch� sobie pogada�em|z panem Gryle'em.
{22724}{22789}Dobrze wiem|do czego pan jest zdolny.
{22794}{22831}Ma pan dowody?
{22835}{22878}Wszystko w swoim czasie.
{22882}{22952}Jest pan oszustem.
{22970}{23019}A pan jest morderc�!
{23175}{23234}To znies�awienie.
{23261}{23321}To wypowiedzenie wojny.
{23336}{23371}Mog� pana zacytowa�?
{23382}{23438}Prosz� zacytowa� to,|pani Cripslock:
{23443}{23527}Ni deszcz, ni ogie�,|nie zatrzyma poczty.
{23569}{23604}Bardzo wzruszaj�ce.
{23613}{23691}Ale w jego wypowiedzi|by�o s�owo "wojna".
{23721}{23761}"WOJNA SEKAR�W Z POCZT�"
{23766}{23828}Niez�y wywiad, sir.|Chwytliwe zwroty.
{23833}{23903}Ale, za przeproszeniem,|guzik nam to da�o.
{23908}{23933}Wiem.
{23938}{24028}Wyszli z jakim�|"prze�omem technologicznym".
{24036}{24151}"Cud wsp�czesno�ci, kt�ry na zawsze|odmieni przekazywanie wiadomo�ci."
{24156}{24200}A my nawet nie mamy dachu.
{24210}{24300}Porz�dna ulewa i wszystko|zmieni si� w papierow� mas�.
{24305}{24355}Spory dach sporo kosztuje.
{24464}{24503}W�a�nie, panie Groat.
{24513}{24541}Deszcz.
{24576}{24626}Czarna przysz�o��.
{24656}{24726}Kiedy nadchodzi,|ludzie si�gaj� do swoich
{24761}{24837}najg��biej zakopanych oszcz�dno�ci.
{24899}{24958}Wi�c najwy�szy czas, �eby lun�o.
{25119}{25149}Stres.
{25154}{25219}Doprowadza cz�owieka do szale�stwa.
{25354}{25381}Kie�baski?
{25396}{25476}Premium Reserve|od pani Leakall.
{25488}{25535}Wyj�tkowa ofiara...
{25554}{25606}na wyj�tkow� modlitw�.
{25629}{25674}Jest pan na dobrej drodze.
{25770}{25839}Jak w�a�ciwie|zaniesiesz mu te kie�baski?
{25855...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin