Stefania Fula Horak - Swietych Obcowanie.pdf

(6950 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
FullaHorak
FullaHorak
WITYCHOBCOWANIE
Przedmowa
yjemy dzi w czasach Apokalipsy. Niestety, wielu z nas nie zdaje
sobie z tego sprawy.Mało kto obcuje dzi w modlitwie ze witymi,mało
kto zdaje sobie spraw z ich istnienia i znaczenia. Ilu z nas moe sobie
odpowiedzie na pytanie: Co to jest "Switych Obcowanie?"
Niniejsza publikacja zaznajomi nas z tymi zagadnieniami dostate-
cznie i wyczerpujco, jest bowiem uchyleniem wielkiej tajemnicy ycia,
ktre prdzej czy pniej musimy rozpocz. Ma ona te na celu zbliy
ludziom, obcowanie witych i wskaza im właciw drog łcznoci
duchowej z Kociołem Triumfujcym. Ma przygotowa podłoe dla
nowej trzeciej epoki Ducha witego, ktra nadchodzi.
W I ITYCH
OBCOWAN I IE
SPISROZDZIAŁW
1. Wtpliwoci 2
2. Szukajcie a znajdziecie 7
3. I otworzyły si oczy ich 8
4. I wy gotowi bdzcie 50
5. mier 50
6. Czyciec 51
7. Krg błdze 52
8. Krg ciemnoci 52
8. Krg bałwochwalcw 52
9. Krg wspłwinnych 52
10. Krg widzenia nastpstw 53
11. Krg samotnoci 53
12. Krg gwarnej udrki 53
13. Krg pragnienia 53
14. Krg urojenia 53
15. Krg zwodniczej nadziei 54
15. Krg właciwej pokuty 54
16. Krg obojtny 54
17. Niebo 57
18. Piekło 61
19. witych obcowanie 65
20. Szukajcie naprzd Krlestwa Boego a wszystko przydane wam bdzie 76
21. Panie naucz nas modli si
95
1
867960617.001.png
SZUKAJCIE NAPRZD KRLESTWA BOEGO ,
A WSZYSTKO PRZYDANE WAM BDZIE" ...
"e witymi mona obcowa bardzo wyranie i z wielk korzyci dla duszy. Mona sobie wybra, wit lub witego,
ktry najbardziej przekonuje, a poniewa czujemy i mylimy po ludzku, aby mie lepszy i łatwiejszy kontakt, naley postawi
obok siebie podobizn danego witego i uwaa go za przyjaciela i doradc. W codziennych naszych trudnociach, czy
zmartwieniach zwraca si ufnie do obranego opiekuna i przewodnika, prosi go o rad, natchnienie i wszystko co tylko
w yciu potrzebne; I tak powoli z czasem urobi si serdeczne przymierze, do ktrego pociga nas autorka ksiki.
Autorka pod duchowym kierownictwem w. Magdaleny ofii Barat i kardynała Mercier ukoczyła "Niebieski Uni-
werstytet. Przekazuje nam jak zbudowany jest czyciec, oraz cierpienia dusz czyciowych, jak rwnie opisuje krgi
Niebieskie, zapoznaje nas z wielk wspłzalenoci naszego wiata materialnego ze wiatami wyszymi; astralnym i
duchowym, to jest z Kociołem Pokutujcym i Triumfujcym.
Warto zwrci uwag na obrazowe i sugestywne przekazy i opisy naszych witych, jak i modlitwy do nich, (patrz na
kocu ksiki) zawierajce nieprzebrane energie ktrych potga moe wybawi niejedn z zagubionych i odwrconych
od Boga dusz.
Pamitajmy, e nasze "ycie, moe by długie, lecz wieczno w ktrej kady z nas znale si musi, nie ma koca" ...
Jak szczliwi s ci, do ktrych ksika niniejsza dotarła i maj mono zastanowi si, do jakiego wiata duchowego
prowadzi ich postpowanie w codziennym swoim ziemskim wojowaniu.
WTPLIWOCI
Urywki z zapiskw i brulionw oraz wyjtki do Matki Heleny ze gromadzenia Sacre Coeur.
"Co to jest prawda, Matko? Czuj takie zimno w sercu, jakbym w piersi miała lodowni, a rwnoczenie miota mn
palcy głd nieskoczonoci. Wszyscy maj przewag nade mn, wszyscy, co nie czuj si tak bezpascy, jak ja. I wikszo
ich ma spokj. Nie trawi ich poerajcy Płomie Pragnienie".
"Nigdy nie potrafiłabym zosta jednakow przez szereg lat. Tak zmczona, e ledwie otwieram oczy. aczynam cigle
niekoczcy si bieg w poszukiwaniu swoich nowych postaci.
Matko! Byłam glin. Dlaczego nie ulepiła mnie obojtnie jak byle prawdziw; młod, pikn, star, brzydk. dawało
mi si, e Matka odsunie mnie od rozczarowa, od zła i da mi wiar.
Matko ! Co to jest wiara? Serce tak przepełnione tsknot, e wysyła promienie wiatła w nieskoczono?
Czy tak jest istotnie?
Dawniej mylałam, e bd czyniła ludziom dobrze. Tak chciałam zacz. dawało mi si, e cho wszystkie moje po-
jcia legn w gruzach, z tych gruzw jeszcze ulepi potrafi mocnego człowieka.
Trzeba by mocnym, aby słabszym pomaga. A ludzie s słabi, kłami i oszukuj. Na dnie ich istoty pi wyczekiwanie,
ktre dnia pewnego zbudzi si moe i odnajdzie cel. Ludzko jest jeszcze chaosem, ale wierz, e tkwi w niej wszelkie
dane do utworzenia Krlestwa Boego na ziemi. Tskni do Niego, widz, jak si wychyla. Pragn wyj Mu na spotkanie,
bo czuj, e miło opromienia mnie i to jest wiara.
Ale gdy taka wiara staje si yciem, czy jest jeszcze do czego tskni?".
"Jestem daleka od wszystkiego i od wszystkich. Take od tego, co moe nastpi. Przeraa mnie wiadomo, e mier
istnieje po to, by zmiatała z drogi istnienia i czyciła tor dla nowych istnie.
Jedyna przecie forma trwania zmarłego, to pami o nim wrd ywych".
"Nie mam ju czasu czeka dłuej, bo wszystko we mnie tskni do nicoci. Kt moe wzi za złe człowiekowi
znuonemu, e chce i spa w południe, nie czekajc nocy? Sam Bg nie mgłby tego potpi.
Dusza moja chciałaby zay jaki rodek nasenny i uczu pierwsze, miłosierne jego działanie. Bo i po c y? Po co
ja jestem?".
"Nigdy nikt nie miał smutniejszego dziecistwa ode mnie. Gdy myl przeywam wszystkie lata, wydaje mi si, e
jestem istot, ktra drc z zimna cofa si w najdalszy kt klatki, by nie widzie brzydoty wiata. Nikt przecie nie zrobił
mi czego złego, tylko brutalna szaro codziennoci rosła i rosła dookoła mnie tak, e czsto ałowałam, i nie urodziłam
si lepa i głucha.
Niebo? Niebo jest nieosigalne! Pono dopiero ponad nim jest siedziba Boga, gdzie dusze ludzkie błyszcze maj
wiatłem. Lito, ktr mi Matka zawsze kazała mie dla wszystkich, wydaje mi si niepotrzebna. Na c przyda si okazy-
wanie wspłczucia ludziom, skoro nie mona im pomc?".
"Co dławi w sercu najgłbsze wzruszenia, mrozi słowa na ustach, zniekształca wszystko, co chcemy powiedzie i nie
pozwala si wyraa inaczej, jak tylko za pomoc oglnikw, lub gorzkiej ironii? W jaki sposb chciałby człowiek zemci
si na własnych uczuciach za bl, e nie moe ich wyjawi?
2
Nie ma pełni szczcia w człowieku. Prawie nigdy nie jest on ani zupełnie szczery, ani zupełnie przewrotny. I zawsze
ten dziwny lk, aby kto nie odgadł uczu, ktre nosi w sobie, e s a tak wielkie".
"Nic teraz nie wiem. Nici Tylko słabo uwiadamiam sobie, e tak nie mog istnie. Szalona tsknota zabija wszelk
wiadomo.
Nie wolno walczy przeciw porzdkowi rzeczy. Trudno jest zerwa ze wszystkim, co zewntrzne. Nie mona zerwa
z samym sob".
"Bg gdyby był musiałby ludzi kocha. Czyby ich inaczej stwarzał? Skoczyłby niewtpliwie nawet Sam ze Sob,
nie majc adnej istoty, ktr by mgł uszczliwi i gdyby Mu wszystkie sprawy tego wiata były rwnie obojtne, jak mnie.
Czym s błdy zewntrzne jakiego ycia? Czym take jest walka z upadkami nieokiełznanej natury ludzkiej? Czym
s łzy, al, szczera pokuta? Biedna ludzka natura".
Czy Matka wie, e gdyby Bg do mnie przyszedł, to otwarłabym si i dałabym si Jemu nasyci. Gdybym Go odczuła,
serce moje doznałoby ulgi, ciar, ktry j ugniata, spłynłby, a ja odnalazłabym rzeczy niewypowiedziane. To ziemskie,
ndzne ycie, nigdy nie jest dostateczne. awsze jest blem, mk niedostatku, gorycz tsknoty, rozpaczliwym kłmstwem.
A w tym byłaby wieczysta pociecha, cud wszelkiego spełnienia. Aby wszystko wiedzie, wszystko rozumie i aby poczu
ycie, nie wystarczy przeywanie samej siebie. Łzy nie uczyni serca bardziej wiadomym.
Mie serce czujce, to jest szczcie, czy tak? Co zreszt Matka wie o moim sercu? Mam jedynego przyjaciela smutek.
Jestem zupełnie sama wewntrznie, a słowami tymi ozdabiam tylko sw samotno. Rozumie Matka? Nic oprcz odgłosu
własnego wołania w prni. Wołami Lecz nikt mnie nie słyszy. Na całym wiecie jest tylko moje echo".
Dawniej wdzierałam si głboko w wiat muzyki. Przeywałam j naprawd do głbi. Karmiłam si wielk muzyk,
ale serce moje przeczuwało jak melodi, ktrej nie mogłam usłysze. adna wic muzyka nigdy mnie nie zaspokoiła. Pod-
niecała bez miary, torturowała, co we mnie wiło si w niepojtych blach. Czy Matka to zna? Czy Matka szukała kiedy
takiej "innej melodii?".
"Głowa mi pka od myli, serce si kurczy i sił mi brak.
Ideały? Chrystianizm? Dzi, gdy codzienny głd pcha do najpodlejszych zbrodni, gdy ojcowie własne dzieci sprzedaj,
gdy matkom brak pokarmu jak poruszy twarde serca, w ktrych nie ma ognia miłoci, ani czystoci?
O! Gdybym miała moc działania, cho przez jeden dzie i za takie pragnienie Bg gniewa si nie moe".
Jest niebezpiecznie buntowa si przeciw kłamstwu.
Trzeba szanowa to, w co si nie wierzy. Na przykład trzeba wierzy, e człowiek ubrany w czarn sutann jest przed-
stawicielem Boga na ziemi, e dwik dzwonu ma jaki zwizek z niebem i e zapach kadzidła oraz wosku, jest milszy Bogu
od zapachu kwiatw".
"Dlaczego czas stał si tak powolny? Powolniejszy ni by powinien. Co si stało? egar Boy spnia si. Bg trzyma
go bez koca na jednej i tej samej sekundzie, ktrej gorycz trwa. Dlaczego zegar Boy si spnia?".
"Chciałabym wierzy w Boga. Moe Bg to nasze sumienie i nasze serce? Instynkt, eby nikogo nie skrzywdzi ani
człowieka, ani zwierzcia? Moe Bg to nasze czyste ycie?
Jakie mieszne i bezcelowe to wieczne szukanie poprzez wszystko i wbrew wszystkiemu I Pytajcy, nieustpliwy,
bezsilny, uparty głos człowieka.
Jak okrutn zabawk wymylił sobie Ten, kto nas stworzyłl
Dlaczego nic nie nadchodzi? Nic nie mija? Wszystko jest!
A ponad wszystkim ta palca tsknota za niepojt a przeczuwan Wiecznoci.
akopane
"ebralimy wszystkie siły i po ogromnych głazach, brnc miejscami po pas w niegu, dotarlimy na gra. W połowie
drogi zaskoczyła nas burza. Nie słyszałam nigdy takich piorunw. Lec, przylgnlimy do skały, a ogromny grad tłukł nas
po głowach. Nagle huk, jakby cały wiat runł w gruzy ... To ruszyła lawina kamieni. Nie moglimy rozezna we mgle jej
kierunku i przez chwil, zdawało si nam, e idzie wprost na nas ... To było cudowne I Ta krtka chwila miertelnego
napicia, błysk myli: To koniec" i potne dudnienie skał i grzmotw dookoła. Nie bałam si mierci. Nigdy wyraniej
nie czułam, e yj. Potem usłyszałam, e chłopcy si modl. Takie marne mi si to zdało i mieszne. Miałam dla nich
w tej chwili pogard".
"Religie? Bg? Jakie to dziwne sprawy ... Jak si z tym lekko rozstajemy i jak długo szukamy tego z powrotem. Ile
potrzeba zabiegw, by znw ustali rwnowag. I po co? Po to, by ktrego dnia stwierdzi znowu, e to wszystko bajki ...
Czy tak ma wyglda wiara?".
"Czy kady aby mu lej było i przez ycie powinien zbudowa sobie w duszy własn prawd, w ktr mgłby
uwierzy?
Czy mona tylko patrze na ludzkie łzy i ufa? Patrze, jak ludzie biegn przed siebie, gnani przeraeniem?
3
Dlaczego Bg stworzył wiat, dlaczego kae cierpie?
Dlaczego skoro jest wszechmocny i wszechwiedzcy stwarza ludzi, z ktrych jedni bd zbawieni, drudzy potpieni?
Dlaczego stworzył grzech? Nie mog poj wic adnej kary za doczesne zbrodnie. Pogodzi pojcia woli Boej z woln
wol człowieka. O Chrystusie wiem, e przed Nim te same prawdy wygłaszali ju inni twrcy religii. Dlaczego symbolem
wiary ma by cierpienie?
Dlaczego ideałem ma by kto, kto si dał zmiady?
Nie wierz w nic z tego, w co ludzie wierz. Nie rozumiem, jak wierz. Myl, e jeli Bg jest, to jest o wiele wikszy
od wszystkiego, co mona o Nim powiedzie. Bg ydw jest zachłanny i egoistyczny, obraliwy i mciwy.
Mj Bg byłby wyszy ponad wszelk myl ludzk, wszelkie pojcie i wyobrani. Nic materialnego. Byłby ponad
wszystkim i miałby w sobie wszystko. Byłby to Duch, ale Duch dajcy si przeczu człowiekowi. Nie stwarzałby te na
pewno ludzi, nie rozumiejcych celu własnego istnienia".
Czasem dzieje si ze mn co tajemniczego, jakby rozchylała si jaka zasłona. Nie umiem tego okreli, a jednak
wiem, e to jest wane. Podnosi si we mnie wtedy co wiecznego co ma czas i patrzy. Spojrzenie to wie o nicoci mego
dnia".
Budowa ycie bez marze, powszednie, zwykłe ycie? Wiersze to tylko oszukiwanie samego siebie.
Rzeczywisto jest całkiem inna, a ja oddaliłam si od niej. Chwile ycia realnego, ktrych zazdronie strzegłam, za-
łamuj si z godziny na godzin.
Mam woln wol, ktra ogranicza si do wyboru mierci. Mona sobie wybra mier, ale ycia wybra sobie
niepodobna.
Matko! Czy Matka uwaa, e prawd moe by dopiero to, co nie przemija?".
"Czym jest nieszczcie? Jest grzechem, bo szerzy zło. Jest kalectwem i chorob duszy. Jest wiecznie odnawiajc si
ran".
"Czy istnieje jaka absolutna konieczno? Czy s rzeczy, ktrych si pragnie istotnie, nie w sposb w jaki si czsto
mwi, tylko bezwzgldnie?
Czuj, e pytanie to zostanie bez odpowiedzi i na tym braku włanie załamuje si wszystko?".
"Pytam siebie, co mam pocz z niepotrzebnym yciem? Niczego si nie spodziewam, niczego nie pragn. bawien-
nym byłoby dla mnie odda si jakiej pracy ale jakiej? Czy ta niemoc ma by tym, wymarzonym spokojem? W nic nie
wierz!".
"awsze odchodz od Matki rozczarowana. Tak strasznie chciałabym wtargn w dusz Matki cho na chwil i pragn
czasem, aby Matka to samo uczyniła mnie. Ale po ludzku jest to niemoliwe. To nie ciekawo Matko. To potrzeba
ponad zwykł miar. Jake strasznie mały i marny jest ten mechanizm ludzki! Czy jest moliwe, aby Bg rozumiał
człowieka i nie okazywał mu tego?".
"Boj si, e wkrtce nie bd chciała si porusza, e przestan pragn wszystkiego nawet mierci. Jak zbudzi si
i ockn? Co mogłoby wpłyn na zrwnowaenie? Czasem myl, e jakie mocne uderzenie młotem w mzg, jaka
cika niemoc fizyczna przyniosłaby przesilenie".
"Jak bdzie wygldało moje "dalej"? Ostatnia iskra we mnie ganie i roztli jej ju nie umiem. Chwytam si zaintere-
sowa i nie mog ich zatrzyma. Po co i dla kogo?".
"Nie ma we mnie nic, tylko ogromne pragnienie, aby si co zmienło. ebym si dwignła ostatecznie i mocno.
ebym mogła pj naprzd, nie cofajc si w siebie. Wszystko uczyniłabym wszystko gdybym wiedziała.
Czy Matki nie zdumiewa moja gotowo powicenia na lepo wszystkiego, co mog mie, za wszystko, czego nie
znam?".
"Myl, e aby ujrze Prawd jeli to w ogle moliwe serce i umysł musz by proste. Trzeba niezadowolenia i
buntu przeciw utartym przekonaniom, pewnikom i wiarom. Rozumne niezadowolenie jest twrcze i prowadzi do rozwiza-
nia wszelkich zagadnie ycia".
"Czy naprawd pragnienie szczcia jest najwyszym pragnieniem? I czy szczcie jest owocem przey olbrzymich
i szczytem, ktry wznosi si ponad wszystko?
Czy trzeba zapracowa na wielkie uczucia, czy te one same w nas powstaj? Czy człowiek pozbawiony ich, nie posiada
adnej wartoci, choby posiadał zdolno ich odczuwania? Jedni zalecaj opanowywanie swych uczu, drudzy zachwalaj
poddawanie si im. Co ma sens?
Jak uzyska doskonał, niczym nieskrpowan Miło? Kada inna bowiem, wydaje mi si ciemna i ograniczona.
Musi si posiada ideał. Jeeli go nie ma, traci si ywotno.
Jak doj do harmonii midzy wewntrznym a zewntrznym yciem?".
"Nieraz czuj okropny, dziki strach. Doznaj zawrotu głowy. Wydaje mi si, e cały pokj, ciany, sufit i podłoga to
lustra. kadej strony patrz na mnie moje własne oczy. Nic tylko moja własna, patrzca twarz! To potworne. Gdzie
4
si obrc, tam cigle jestem tylko ja!. I wtedy szalone pragnienie: rozbi w tysice kawałkw te znienawidzone lustra".
"Lindsey powiedział: "Człowiek naley sam do siebie i do nikogo innego". Czy tak? Myl, e naprawd otoczenie,
rodzina i ksidz maj najmniej praw do nas. Nie istnieje co takiego jak obowizek, czy prawo. Jest tylko wola. A przecie
to straszne mało nalee do siebie. Moe dlatego, kady prawie człowiek ma skłonno rozdawania siebie w rozmaitych
formach. Myl, e dopiero wtedy mogło by by naprawd dobrze, gdyby dla siebie nie zostało nic.
Kiedy na myl o zadowoleniu nie byłoby po prostu czasu".
"Mona y w sztucznym upojeniu, ale z chwil otrzewienia, musi si wiedzie, e to wielkie, głupie oszukastwo,
Jeli nie mog zrozumie sensu ycia, powinnam nie myle a wierzy. Przecie nie ja jedna tylko szukam.
Wszycy szukaj.
Wszelka wiedza nie jest w stanie da odpowiedzi na niekoczce pytania. Powany ton nauki nic nie mwi. Wiedza
jest wielka i dokładna, ale nie w stosunku do ycia. Biedna wiedza! Ostatecznym piknem jest matematyka.
To nie jest adna odpowied, e człowiek jest czstk całoci. e wiat jest bezmierny i niepojty. Tym bardziej, rozwj
i doskonalenie w nieskoczono nie ma celu.
Ogromnie duo teraz czytam i szukam odpowiedzi, ktrej nie znajduj. Matko! ycie to najwiksze zło!
Oswobodzi si od niego, zniszczy do korzenia, by si nigdy nie powtrzyło! Sokrates, Budda i Schopenhauer te
silne umysły te tak mylały, wic wiem, e nie jestem w błdzie. To, co myl, jest prawd. Nie ma celu si oszukiwa.
"Ja wierz, e Matki yj wedle swego najlepszego rozumienia najlepiej, jak potrafi myle.
Ale nie wiem i nie chc myle o wtpliwociach, jakie moe Matki maj ... ".
"C z tego, e "człowiek jest czstk nieskoczonoci?" To nic nie znaczy. Mogłoby co znaczy, gdyby mona zrozu-
mie istot nieskoczonoci... Dusza to przecie wymysł ludzki! Co dzieje si np. z "dusz" człowieka, ktry dostał
pomieszania zmysłw?
Ludzie wierzcy, wiadomie oszukuj samych siebie, tylko wiadomo t zrcznie usuwa umiej w cie. Gdyby
wierzyli naprawd, czy mogliby si obawia cierpie?".
"Czytałam Kanta. Twierdzi on, e niemoliwe jest dowiedzenia istnienia Boga. Właciwie po co ja to pisz? Co mnie
to obchodzi? Przecie i tak nie zmieni wiata. Pjd do kina. Na dobrym filmie mona przez całe dwie godziny nie myle
nic".
"Jaka szkoda Matko, e nie mog doj, jak Matka, eby umiłowa to swoje klasztorne ycie ... Czy dla Boga samego
i tylko dla Niego? A moe Matka podtrzymuje i wpaja wiar dlatego, bo tak lepiej dla ludzkoci, dla narodu i w ogle ..?.
Jak rol odgrywa Bg w yciu takich ludzi, jak Matka? Wasze ycie jest albo szlachetn mrzonk albo prawd.
Mrzonka, jeli dycie wci naprzd do doskonałoci, jeli powicacie si dla ludzi tych, co s i tych co przyjd, a
same w sens nie wierzycie. Prawd jeli to samo robicie dla Boga. Nie chodzi mi o frazes, ale o wszystko
Czy Matka naprawd tak wierzy, e nic i nikt, ani na chwil nie zbije tej pewnoci? Bo jeli Matka wtpi, jak
mogłabym uwierzy?
Albo si wierzy zupełnie, albo si nie wierzy wcale, albo przechodzi si do wiary, albo do niewiary. C wtedy znaczy
wiara? Niepewno. Nic. Matko I To nie to wiara musi by tak mocna, jak mier. Bo ycie si koczy a mier trwa. Wiara
musi by taka, aby nie było waha.
Nieubłagana wiara, bez monoci cofnicia si i ucieczki.
aklinam Matk, prosz mi powiedzie czy Matka tak wierzy?"
"Dlaczego wiara ma by łask? Jeli nas kto kocha, jeli wymaga od nas czci, niech nam pozwoli zrozumie dlaczego?
Nie mona nikogo kocha i czci słyszc o nim tylko! Jeli Bg jest, powinien to ukaza w sposb dostpny. "Niepojte"
jest za dalekie! Bg, ktry chciałby by kochanym, nie bawiłby si z człowiekiem w chowanego. To religia ubiera w
płaszczyk tajemmniczoci to czego nie chce, czy nie potrafi wytłumaczy. To praktyki kapłaskie dawnych czasw za oł-
tarzami bogw to wymyliły.
Wiara nie moe by łask, jeli ma by wszystkim dla człowieka. Jeli w ogle było to w czyim planie da człowiekowi
mono prawdziwego ycia. Wiara jest prawem człowieka. Jest jedynym zadouczynieniem za okruciestwo stworzenia
go .
Łaska? Czy np. matka jest łask dla dziecka? Nie.
Jest naturaln przyczyn ...
Nie myl wcale, e Bg powinien ukaza si nam zrozumiany i przenikniony. Tylko trzeba, eby człowiek mgł by
pewnym, e Bg jest! Wola nie moe zawsze nagina si do pragnienia wiary. Rozumiem, e mona zacisn zby i pozwoli
sobie otworzy ran, albo bez syknicia da sobie wyj drzazg ... Ale zmusi si do wiary na zawsze? Niel To si szybko
kruszy. Wiem, bo tak wierzyłam. Wol i tsknot, ale nie przekonaniem. A ja si musz przekona. Nie znam np. dokładnie
całej techniki radia, ale wierz w ni bo jest. Nie zaley mi wcale na tym, czy istnieje Bg. Jego zamiary nie byłyby dla
mnie dziwne, gdybym wiedziała na pewno, e On istnieje. I wtedy dopiero mogłabym cierpie".
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin