67 przepisów_ pizzahut i kfc.pdf

(183 KB) Pobierz
Microsoft Word - 67 przepisów, pizzahut i kfc.doc - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine.com, a great PDF writer utility!
!""#$%!#&'()*&"+&',
!"#$%!&'()(*"+,"-./0,+1.2*&%"#)"+,34,"#)"
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
9::'0";,
<:'=%(#=#&
9"&#;,(6,*&!(6,*3;
8><#!;6"+;,063;"%(!4,3#4!(+3'(!*(="*%?*+&42$%($(%47"42
$?""&#34!;,#(6,
#!4!&$)"$,3$%!A
B"!&6,"C(%3'"+(C)&0,"+3;
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
D";&*#&$"=(=A#370,#;,C=(="#?6,%(!=%(B+,(+3=%(#=#3EF%(B,*'"&B,3+,3C
=(6"(6,*&!(6,*3;,)%(42&%(!4,3#4!(+3'(!*(="063;"EG&%"B,"4,"#)(=(="7"4
#)($+,(*(063;(!*(="E ,"#)(!"'+,")"$%!3!(;("(.:0,+A)EH"#)&$+,3
(=#)"*,+"(;("('(=!,+&*4,3$"30,37#43=(*&%(+,&4,"C"$()30%(!*"";(*"
+"$6"4;,'%AB(4,/IJ00,$(+";"A*"73*,=36430E
!""#$%!,0.!,%!#&'(
!"#$%!&'()(*"+,"-8:0,+$%!&'()(*"+,31.C/2*&%"#)"+,34,"#)"
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
9::'0";,
9:'=%(#=#&
JIK"&#3;(6,*&!(6,*3;
*(="
$?""&#34!;,4A;%A
."&#34!;"$%(#!;A=($,34!3+,"
#?6C$,3$%!CB"!&6,"C(%3'"+(C)&0,"+3;
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
L%(#=#3%(!=%(B+,,%(!0,3#!"!)%!30""&#;"0,*(=&C$("(*""&#34!;,4A;%A,#!4!&$)"#(6,EL(=")%!&"&#;,
0";,C=(;""=+,3*&0,3#!",*&%(B,!4,"#)"*""3;EM=#)"*,+"$?6'(=!,+&*4,3$"30,37#43E
D";&*#&$"=(=A#370,#;,C*&0,3#!"!$%(#!;,30=($,34!3+,"C#!4!&$)"#(6,,$,3$%!A,!,(""0,EF%(B,
*'"&B,3+,3C*6"(6,*&!(6,*3;C73=+"4!*"%)"#!;6"+;,*(=&,*&0,3#!""&#;"EL(="*""3;$%!&'()(*"+3'(
*4!3+,374,"#)"EF"'+,3=(;""=+,3+"73=+(%(=+"0"#&ENO(%0(*"=*,3;A63,(=#)"*,+"'(=!,+&=(
*&%"#)"+,"*4,3$"30,37#43E
,"#)(%(!*"";(*"+"(;%"'"&$6"43;('%AB(4,(;("(<00,$(+";"A*"73*,=36430E
!""#6,#)(7!'# &.#
!"#$%!&'()(*"+,"-D";#&0"6+,38C/'(=!EI!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
8::'0(!!"%366,
(;("(P(=#"4!(+&42O,634,;?*"+42(,#
9+,3=A#3$(0,=(%&
8:4!"%+&42(6,*3;B3!$3#)3;
Q$")%!)";#3#;""=+,;,4,"#)",#(#AR
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"C"
+"*,3%!42A%(!"(#&$(;%(7(+3=%(B+("+42(,#+";"*"";,(;("(=*?4243+)&03)%?*C$6"#)%&$(0,=(%?*,
(6,*;,EU,34(;("(8:0,+A)*)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
Copyright
!" #$%& '()*
1
7347475.007.png 7347475.008.png 7347475.009.png 7347475.010.png 7347475.001.png
 
8#59:,5!'#
!"#$%!&'()(*"+,"-D";#&0"6+,38C/'(=!EI!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"E
U,34(;("(8:0,+A)*)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
!""# (&(&!(;#
!"#$%!&'()(*"+,"-D";#&0"6+,38C/2I!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
8::'0(!!"%366,
Q$")%!)";#3#;""=+,;,4,"#)",#(#AR
.::'*&=!(+3'("(#(#,"
84!AB")3"&#;,(=#"4!(+&42;"$"%?*
.=A#"43BA6"
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"E
H"*,3%!42AA"(#&0""3;"*"";,"(#(#,"C;"$"%&(%"!$(;%(7(+"*;(#);&43BA6&EU,34$%!3!(;("(8:0,+A)*
)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
!""#<5,%.#
!"#$%!&'()(*"+,"-D";#&0"6+,38C/2I!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
8::'0(!!"%366,
Q$")%!)";#3#;""=+,;,4,"#)",#(#AR
8$(0,=(%&
.8/'#3%"O3)"
.:4!"%+&42(6,*3;B3!$3#)3;
843BA63
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"E
H"*,3%!42AA"(#&$(;%(7(+3*$6"#)%&$(0,=(%&C(=#"4!(+3(6,*;,C$(;%(7(+&*43+)&03)%(*3;(#);,#3%O3)"
(%"!$6"#)3%;,43BA6,EU,34$%!3!(;E8:0,+A)*)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
!""#=(00(
!"#$%!&'()(*"+,"-0";#&0"6+,38C/'(=!EI!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
8::'0(!!"%366,
$A#!;")A#4!&;"*(637A
80""343BA63
Q$")%!)";#3#;""=+,;,4,"#)",#(#AR
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"C
"+"*,3%!42A%(!"(#&(=#"4!(+3'(,%(!=%(B+,(+3'()A#4!&;"(%"!$(;%(7(+"*$,?%;"43BA6&EU,34(;("(8:
0,+A)*)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
Copyright
!" #$%& '()*
8::'0(!!"%366,
Q$")%!)";#3#;""=+,;,4,"#)",#(#AR
2
7347475.002.png 7347475.003.png 7347475.004.png
!""#>!&")# &.#
!"#$%!&'()(*"+,"-D";#&0"6+,38C/2I!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
.::'0(!!"%366,
Q$")%!)";#3#;""=+,;,4,"#)",#(#AR
/:'O,634,;?*"+42(,#
8"&#;,(%!3#!;?*!,30+&42
8"&#;,%(=!&+3;
<=A#343BA63
0,36(+342,66,
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"E
H"*,3%!42AA"(#&$(;%(7(+3*$6"#)%&43BA63C0""3;"*"";,(=#"4!(+&42"+42(,#C%(=!&+;,,(%!3#!;,!,30+3E
U(#&$"42,6,,EU,34$%!3!(;E8:0,+A)*)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
!""#?,9,'#5!# &.#
!"#$%!&'()(*"+,"-D";#&0"6+,38C/2I!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"E
H"*,3%!42AA;""="$6"#)3%;,$(0,=(%?*C$(;%(7(+"*$,?%;"43BA6&(%"!A'()(*"+3*4!3+,37I+"763$,37+"
$"%!3I#!$"%"',C$%!3;%(7(+3+"$("?*;,B"=%%?#&4!;,B%(;A"?*EU,34(;E8:0,+A)*)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
!""#@7),A&.#
!"#$%!&'()(*"+,"-0";#&0"6+,38C/'(=!I!"63#+,3(=*"%,"+)A
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
.::'0(!!"%366,
8::'63+&42'%!&B?*
843BA63
"&#;"(6,*&!(6,*3;
#(#B,""&-
8"&#;,0"#""
8"&#;,0";,
$?"#!;6"+;,0";,
.8/';*"+370,3)"+&
#?6CB,""&$,3$%!C)&0,"+3;
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
H"4,34,3 5SHT5D6ABUNVFWVXWD%(!$%(*"=!,VMVUMD5LMYMGWEMB"$6"4;,$(#&$"#3%300(!!"%366"E
U%!&'()(*"B,""&#(#-0"#"(%(!$A4,C*&0,3#!"!0";"C+,3!=370A7"4!('+,"%(!$%(*"=!,!!,0+&0
063;,30E 2*,6&$(='%!3*"E
G&#)A=!,,*&0,3#!"!30,3)"+"C=($%"*,=(#0";AE 3BA63$(;%(,*;(#);&C'%!&B&+"$6"#)3%;,C#0"#&
8I<0,+A)&+"(6,*,3E
U%!&'()(*"+3$6"4;,$(6"#(#30,A"(#&+"+,42'%!&B&EU,348:0,+*)30$3%")A%!3.P:#)($+,E
-B#%"0,9(C
Copyright
!" #$%& '()*
8::'0(!!"%366,
Q$")%!)";#3#;""=+,;,4,"#)",#(#AR
8$(0,=(%&
80""343BA63
/IJ#!$"%"'?*6AB.:I.8%?#&4!3;B%(;A"?*
3
7347475.005.png 7347475.006.png
-.#/+)("(&'#+%:)!""1
D'#7!#1 #3%C(6,*;,CB"!&6,"C(%3'"+(
E(7(90,&,1 #3%CB(6(+3#3C43BA6"
F(B#0#1 #3%C#!&+;"C$,34!"%;,C$(0,=(%
>#;#A&.#1 #3%C#!&+;"C"+"+"#
E5*0(1 #3%C#"6"0,C$,34!"%;,
G!)(77#1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C4!(#+3;
(77#1 #3%C)A#4!&;C43BA6"
H,5(0#1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C43BA6"
F*&'!%#1 #3%C#"6"0,CB"63%(+C43BA6"C7"7;(C(%3'"+(
I*09!:!/!4(&%(1 #3%C$,34!"%;,C4!(#+3;
=*0#1 #3%C)A#4!&;C$,34!"%;,C43BA6"
J5,9#0(1 #3%C#!&+;"C$,34!"%;,C$"$%&;"C(%3'"+(
#5K,''(1 #3%C)A#4!&;C$"$%&;"C$3$3%(+,
@B,5!%#0#1 #3%C#"6"0,C$"$%&;"C4!(#+3;C$(0,=(%&C42,6,
#7,5B(1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C$3$3%(+,C(6,*;,
L*#'5(&'#9!(0!1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C$,34!"%;,C$"$%&;"
!0(%%!(1 #3%CB(6('+3#3C43BA6"CB%(;A"&C;A;A%&=!"
M!#N(7(1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C$,34!"%;,C43BA6"
5!B#N,5#1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C$"$%&;"C$3$3%(+,
G#)5!%%!(&#1 #3%C#!&+;"C$,34!"%;,C(6,*;,C$(0,=(%
O0(1 #3%CB(6('+3#3C$,34!"%;,C$"$%&;"C43BA6"CB%(;A"&C;A;A%&=!"
@B!0(1 #3%CB(6('+3#3C$,34!"%;,C$"$%&;"C;A;A%&=!"
8,P!%#0#1 #3%C#"6"0,C$,34!"%;,C$"$%&;"C43BA6"C4!3%*(+"O"#(6"C42,6,
G#7"(0,6#)(7!1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C$,34!"%;,C$"$%&;"C(6,*;,C42,6,CB"!&6,"Q+"763$,37"B&7"!"*,+"R
<!#5/!0!,55#1 #3%C#!&+;"C#"6"0,C$,34!"%;,C$"$%&;"C43BA6"C;A;A%&=!"
5(0'(1 #3%C#!&+;"CB"63%(+CB(4!3;C$,34!"%;,C7"7;(
M+5,.'(51 #3%C#!&+;"C#"6"0,C$,34!"%;,C$"$%&;"C43BA6"C4!(#+3;C$3$3%(+,C42,6,
L*#'5(K5(B#99!1 #3%C4!)3%&%(=!"73#3%"C(%3'"+(
F(B*7*&1 #3%C#!&+;"C$,34!"%;,C$"$%&;"CB%(;A"&C;A;A%&=!"C'%(#!3;
I5*''!/!B#5,1 #3%C(*(430(%!"Q;"60"%&C0""#3C;%3*3);,RC4!(#+3;C(6,*;,
I!(5,0'!0#1 #3%C4!(#+3;C7"7;(C#!$,+";C(%3'"+(
F(%.!1 #3%C#!&+;"C#"6"0,CB"63%(+CB(4!3;CB(6('+3#3C$,34!"%;,C43BA6"C7"7;(
#&%#'(5#1 #3%C)A#4!&;C"+42(,#Q#"(+3#"%=&+;,RC(*(430(%!"C4!(#+3;
8!P1 #3%C#!&+;"C#"6"0,CB"63%(+CB(4!3;C$,34!"%;,C$"$%&;"C43BA6"C7"7;(C$3$3%(+,C(6,*;,C$"%03!"+
-:(#5B#1 #3%C#2("%0"C43BA6"C$"$%&;"C$,34!"%;,
(B),#1 #3%C;A%4!";C43BA6"C$,34!"%;,C$"$%&;"
?!,A&.#1 #3%CTA%4!";C43BA6";A;A%&=!"C4!3%*(+"O"#(6"C$3$3%(+,C42,6,
8#,&'5(1 #3%C;A%4!";C#!&+;"C4!(#+3;C$"$%&;"C(%3'"+(
Q,4#41 #3%C;3B"B!;A%4!";"C43BA6"
,),5(0!1 #3%C$3$3%(+,C43BA6"
@0/#7*"+A&.#1 #3%C(6,*;,C0,&#(
O!B!,%:E(5+0+1 #3%C;,3"B"#"C$,34!"%;,C43BA6"
E#54#%*,1 #3%CB3;(+C;"*"";,;A%4!";"C43BA6"C
E(5+0#0#>#;#A#%:1 #3%C.$("(*"-#!&+;"C"+"+"#C;A;A%&=!"C=(=");(*&#3%Z8$("(*"-
;,3"B"#"C$,34!"%;,C43BA6"
Copyright
!" #$%& '()*
4
 
G#54(0#5#1 #3%CB3;(+C$,34!"%;,C43BA6"C=(=");(*&#3%Q#(#0,3)"+(*&!"0,"#)$(0,=(%(*3'(R
Q*5%"#.E(5+0+1 #3%C;"*"";,;A%4!";"C43BA6"C4!3%*(+"$"$%&;"
!,.!,70+.*5%"#.1 #3%C;A%4!";CB3;(+C43BA6",$"$%&;"$,%,$,%,
=5()!.#70+.*5%"#.1 #3%C;A%4!";CB3;(+C"+"+"#,43BA6"
@5#9( &.#1 #3%C.$("(*"-#!&+;"CB3;(+C;A;A%&=!"C"+"+"#C8$("(*"-0,&#(C(6,*;,C$,34!"%;,C
4!3%*(+"$"$%&;"
R.&.7*"+;0#1 #3%C#!&+;"C$,34!"%;,C4!3%*(+"$"$%&;"C;A;A%&=!"
S#7#), (1 #3%C0,&#(CB3;(+C4!3%*(+"$"$%&;"C43BA6"C
-#7#B#0.#1 #3%C4!"%+3(6,*;,CB3;(+C#!&+;"C4!3%*(+"$"$%&;"C
D0/+A&.#1 #3%C#(#0,3)"+(*&Z#(#4A%%&C#3%C;A%4!";C"+"+"#C43BA6"C$%!&$%"*&,+=&7#;,3*#"#!3)43
8,.&+.# &.#1 #3%C0,&#(CB3;(+C;A;A%&=!"C$"$%&;"4!3%*(+"C$"$%&;"(#)%"$,%,$,%,
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
U"#)&$(0,=(%(*"*&0,3#!"!*(="C=(="$%!34,+,&)&$%!3!$%"#;&6AB=%(B+($(#,3;"+&4!(#+3;ED(4+(
=($%"*,=(#0";A#(6",$,3$%!30EL(="$(#,3;"+3=%(B+(!,(""EM=#)"*,+"(;("(.:I./0,+A)E
-##'.#G(7,&7#;
-.#/0!.!1
PO,6,#"+3;B,""37;"$A#)&#)"%)37+"'%AB37)"%437"%!&+(*37
.>9O,6,#"+;,=%(B+(#)"%)370"%423*;,
80""343BA63=%(B+,A);($(#,3;"+3
.><O,6,#"+;,4A;%A$A=%A[0(#3B&+,34(0+,37\
.>8"&#34!;,[=(23%B")&\#(6,
.>P"&#34!;,[=(23%B")&\$,3$%!A
.>9O,6,#"+;,063;"[6AB+,34(0+,37C736,0"7(+3!+,373#)B"%=!('&#)&\
.>8O,6,#"+;,0"7(+3!A[=(B%!3C#3B&B&"'&#)&+$EL3;(%"4&7+&C
..>8"&#;,[=(!A$&\B,""3'((4)A*,++3'(
8.>8"&#;,[=(!A$&\#(;A!4&)%&+&
-)(&24)5"+5"/"#0!#1
V)"%)";"$A#)&,0"%423*;&*#&$"=(#$(%370,#;,C=(="$(#,3;"+"43BA6&E A;,3%*&0,3#!"!#(6"C
$,3$%!30C063;,30C0"7(+3!30C(4)30C#(;,30!4&)%&+&=(A!&#;"+,"73=+(6,)37;(+#&#)3+47,EV(#30$(6"
*"%!&*",B"%=!(=(;""=+,3*&0,3#!"EM=#)"*,+"8'(=!,+&*42"(=+30,37#43E
Copyright
!" #$%& '()*
T -(&+!-##'.! T
!""#$&(&)(B!/(5(;+$UJ4(;!".(;+/(/#',./()!""+T
!"#$%!&'()(*"+,"-/0,+A)
56($(%47,-8
-.#/0!.!1
8"&#;,$"#)&$(0,=(%(*37
8"&#;,*(=&
8!"B;,4!(#+;A
#?6C$,3$%!
8I<"&#;,$(#,3;"+&42C*,3#&42!,?"
5
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin