język angielski - podstawy w pigułce.pdf

(147 KB) Pobierz
Język Angielski - Podstawy I Cały.doc
ANGIELSKI W PIGUŁCE
Przyimki służące określaniu czasu.
after
po, np. after midnight - po północy
at
o, np. at five o'clock - o godzinie piątej, także: at noon - w południe, at midnight - o północy
before
przed, np. before dinner - przed obiadem
between
między, np. between eight and nine - między ósmą a dziewiątą
by
przed, do (jakiegoś terminu), np. by 7th July - do siódmego lipca
during
podczas, w czasie, np. during the war - w czasie wojny
for
przez (pewien czas), np. for two weeks - przez dwa tygodnie
from
od (jakiegoś momentu), np. from Sunday - od niedzieli
in
w, np. in June - w czerwcu, in summer - w lecie , in 1970 - w roku 1970, in the 20th century - w
dwudziestym wieku, także: in the evening - wieczorem, in the morning - rano, in two minutes -
za dwie minuty
on
w, np. on Sunday - w niedzielę, on January 15th - piętnastego stycznia
since
od (jakiegoś momentu), np. since 1980 - od roku 1980
till
do, aż do, np. till 4 o'clock - do czwartej
to
do, zwłaszcza w zwrocie from...to - od...do, np. from Monday to Wednesday - od poniedziałku
do środy
until
aż do, np. until tomorrow - do jutra
Przyimki służące określaniu miejsca.
above
nad, ponad, powyżej, np. above the clouds - nad chmurami
across
przez, poprzez, na drugą stronę, np. across the street - na drugą stronę ulicy
against
o, np. against the wall - o ścianę (np. opierać się)
along
wzdłuż, np. along the wall - wzdłuż ściany
among
między (odnosi się do więcej niż dwóch przedmiotów lub osób), np. among the hills - między
wzgórzami
at
na, przy, u, w, np. at home - w domu, at church - w kościele, at work - w pracy, at the bus-stop
- na przystanku autobusowym, at the door - przy drzwiach, at school - w szkole, at the cinema
- w kinie, at the bank - w banku, at her sister's - u jej siostry, at the grocer's - w sklepie
spożywczym
behind
za, np.behind the door - za drzwiami
below
poniżej, pod, np. below the window - pod oknem
beside
obok, np. beside the house - obok domu
between
między (odnosi się do dwóch przedmiotów lub osób), np. between you and me - między mną a
tobą
beyond
poza, za, np. beyond the horizon - za horyzontem
by
obok, przy, np. by the window - przy oknie
down
w dół, na dole, np. down the river - w dół rzeki, ale: down the street - ulicą
from
z, np. from London - z Londynu
in
w, np. in London - w Londynie, in England - w Anglii ale: in the sky - na niebie, in the street- na
ulicy
in front of
przed, z przodu, np. in front of the house - przed domem
inside
wewnątrz, np. inside the box - wewnątrz pudełka
into
do, w (środka, wnętrza), np. into the house - do środka domu
near
blisko, obok, w pobliżu, np. near the railway station - w pobliżu dworca
on
na, np. on the table - na stole
onto
na (wierzch, powierzchnię czegoś)
out of
z, ze środka, na zewnątrz, np. out of prison - z więzienia
outside
na zewnątrz, np. outside the building - na zewnątrz budynku
over
nad, ponad, powyżej, np. over his head - nad jego głową
round
dookoła, np. round the table - dookoła stołu
through
przez, na wskroś, np. through the window - przez okno
to
do, np. to Warsaw - do Warszawy
towards
w kierunku, w stronę np. towards him - w stronę jego
under
pod, np. under the bed - pod łóżkiem
up
w górę, do góry, np. up the stairs - w górę po schodach
within
wewnątrz, w środku
Inne przyimki.
against
przeciwko, wbrew, np. against his opinion - wbrew jego opinii
besides
poza, oprócz
by
przez, z pomocą, np. by bus - autobusem, by radio - przez radio
except
poza, z wyjątkiem
in
w, za pomocą,np. in a hurry - w pośpiechu, in ink - atramentem
with
z, za pomocą, np. with a knife - nożem, with difficulty - z trudnością
without
bez, np. without a word - bez słowa
upon
na, na wierzch
without
bez
Przedimki
Przedimek jest to nie występująca w języku polskim część mowy, która pojawia się w języku
angielskim przed rzeczownikami.
Przedimek nieokreślony "a/an"
Przedimek nieokreślony "a/an" oznacza, że następujący po nim rzeczownik określa jeden
przedmiot lub osobę pochodzące ze zbioru takich samych przedmiotów lub osób; wykazuje
on cechy typowe dla zbioru takich przedmiotów lub osób:
He is a doctor.
On jest lekarzem. (Należy do zbioru osób zwanych lekarzami.)
W pewnych sytuacjach może znaczyć "jakiś, dowolny".
Give me an apple.
Daj mi jabłko. (Jakieś, jakiekolwiek jabłko.)
Przedimek "a" stosowany jest przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski:
This is a pencil.
To jest ołówek.
Przedimek "an" natomiast jest stosowany przed rzeczownikami zaczynającymi się od
samogłosek:
This is an apple.
To jest jabłko.
Zasada "an" dotyczy wszystkich wyrazów, które następują bezpośrednio po przedimku, tj.
jeśli rzeczownik jest określany przymiotnikiem zaczynającym się od samogłoski, wówczas
również używamy przedimka "an".
This is an empty bottle.
To jest pusta butelka.
Użycie przedimków "a/an"
1. Kiedy wymieniamy daną rzecz po raz pierwszy:
There is a table in the kitchen. The table is big.
Stół znajduje się w kuchni. Stół jest duży.
2. Kiedy mówimy o jakimś przedmiocie lub osobie tylko jako o elemencie zbioru:
He is a policeman.
On jest policjantem. (Jednym ze zbioru wielu policjantów.)
3. Przy określaniu ilości w wyrażeniach:
a lot of dużo, mnóstwo
a few kilka
a little trochę
We have a lot of food.
Mamy mnóstwo jedzenia.
4. Przy liczebnikach:
a hundred = one hundred
a thousand = one thousand itp.
5. Kiedy mamy do czynienia z rzeczownikiem oznaczającym materiał lub substancję
niepoliczalną, ale z pewną jej konkretną ilością lub jednostką:
a tea = a cup of tea
filiżanka herbaty.
Przedimek określony "the"
Przedimek "the" oznacza, że przedmiot lub osoba, o których mówimy nie są dowolnymi
obiektami pochodzącymi ze zbioru przedmiotów, lecz konkretne, zdefiniowane; posiadają
cechy wyróżniające je od innych.
Przedimek określony "the" może występować zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.
Przedimek nieokreślony "a/an" może być użyty tylko w liczbie pojedynczej .
Zgłoś jeśli naruszono regulamin