Część 17 Przepisy dla rowerzystów.pdf

(256 KB) Pobierz
Część-17
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Przepisy dla rowerzystów
W tej czci zostay przedstawione przepisy dotyczce dbania o sprawno
roweru, noszenia waciwego sprztu oraz bezpiecznej i uwanej jazdy na
rowerze. Powiniene równie zapozna si zasadami obowizujcymi na
drogach dla rowerów (patrz strona 159) i sygnalizacj rczn (patrz cz
7).
Dbao o sprawno roweru
Hamulce, opony, acuch, wiata, wiato odblaskowe i dzwonek w
twoim rowerze musz by sprawne.
Twój rower powinien by odpowiednio dobrany tak, aby móg
dotkn ziemi obiema stopami.
Do przewoenia rzeczy, powiniene uywa odpowiedniego
baganika lub koszyka i zadba, aby nic luno nie zwisao.
Noc twój rower musi by wyposaony w biae lub óte wiato
skierowany do przodu i czerwone wiato skierowane do tyu. S to
minimalne wymagania dotyczce owietlenia. Jednake noc, aby
by jeszcze lepiej widocznym dla kierowców, powiniene :
• Wyposay swój rower w paski z odblaskowego materiau (biae z
przodu i czerwone z tyu),
• Nosi opask odblaskow na ramieniu, i
• Nosi pasek odblaskowy typu “Sam Browne” lub kamizelk
odblaskow.
155
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Lista kontrolna rowerzysty
Kierownica powinna by przymocowana do ramy pod ktem prostym
i na tej samej wysokoci co siodeko. Kierownica powinna skrca
bez oporu i bez luzu. Gdy siedzisz na siodeku, obie stopy powinny
ledwo dotyka ziemi.
Koa powinny by proste i w jednej linii. Jeeli s znieksztacone lub
niewyrównane wzgldem siebie – wymie je.
Napnij lune szprychy i wymie te, które s zniszczone.
Upewnij si, e twoje opony s dobrze napompowane i maj dobry
bienik.
Upewnij si, e botniki s zabezpieczone i w odpowiedniej odlegoci
od kó.
Sprawd biegi i jeeli to konieczne wyreguluj.
Sprawd linki hamulcowe i jeeli to konieczne wyreguluj. Wymie je,
jeeli s wystrzpione.
Upewnij si, e zamknite koce klocków hamulcowych s
skierowane ku przodowi.
Upewnij si, e klocki hamulcowe s blisko obrczy koa. Wymie
zuyte klocki.
Sprawd peday i wymie je, jeeli s zuyte lub pknite.
156
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Upewnij si, e masz biae lub óte wiato z przodu roweru i
czerwone z tyu. Uywaj czerwonego wiata odblaskowego. Wymie
baterie, jeeli to konieczne i wyczy soczewki.
Upewnij si, e dzwonek jest atwo dostpny dla twojego kciuka.
Naoliw wszystkie ruchome czci.
No zawsze kask rowerowy.
Rower powinien mie nastpujcy system hamulcowy:
Jeeli ma jedno doczepione koo lub jest przewidziany dla dziecka
poniej 7 roku ycia, powinien by wyposaony w co najmniej jeden
hamulec;
Jeeli jest przewidziany dla starszego dziecka lub osoby dorosej, lub
jeeli nie ma doczepianego koa, powinien by wyposaony w jeden
sprawny hamulec przedni i jeden tylny.
Odzie i sprzt ochronny
Jako rowerzysta jeste bardziej naraony na niebezpieczestwo, poniewa
rower nie chroni ci w razie wypadku. Prawo nie wymaga noszenia kasku,
jednake w interesie bezpieczestwa drogowego i twoim wasnym
powiniene zawsze nosi kask.
Kupujc kask:
Szukaj znaku, który wskazywaby e kask zosta zrobiony zgodnie z
uznanym standardem krajowym, i
Sprawd czy nie ogranicza twojego pola widzenia lub suchu.
Jeeli jeste wacicielem kasku powiniene:
wymieni kask, jeeli zosta zniszczony lub upuszczony,
wyregulowa paski kasku tak, aby kask przylega prawidowo. Zawsze
zapoznaj si ze wskazówkami producenta.
157
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Bezpieczna jazda na rowerze
Musisz przestrzega przepisów dotyczcych zachowania na
wiatach drogowych, przejciach dla pieszych, przejciach z
sygnalizacj uruchomian przez pieszych i pasach.
Trzymaj obie rce na kierownicy, za wyjtkiem gdy sygnalizujesz rka
manewr lub zmieniasz biegi.
Trzymaj obie stopy na pedaach.
Trzymaj si lewej strony. Zawsze patrz za siebie i stosuj waciw
sygnalizacj zanim ruszysz, zmienisz pas lub skrcisz.
Nie ustawiaj si poza polem widzenia kierowcy – “od wewntrznej
strony” duego pojazdu. Zamiast tego, jeeli duy pojazd zatrzyma
si na skrzyowaniu i zamierza skrci w lewo, trzymaj si z tyu.
Skrcajc w lewo, trzymaj si blisko lewej strony drogi i uwaaj na
pieszych.
Skrcajc w prawo, przejed na lew stron pasa przeznaczonego do
skrtu w prawo, spójrz do tyu i zanim ruszysz prawidowo
zasygnalizuj manewr; upewnij si, e samochody na tym pasie nie
jad prosto. Na stromych wzniesieniach lub ruchliwych drogach
trzymaj si lewej strony drogi i czekaj a droga bdzie wolna w
obydwu kierunkach, co pozwoli ci bezpiecznie skrci.
Jeeli jedziesz rowerem wzdu pojazdów stojcych w jednej linii
uwaaj na przerwy pomidzy nimi umoliwiajce innym pojazdom
przejazd w poprzek szeregu. Skrcajcy samochód moe by
zasonity przez stojce pojazdy.
Przy zych warunkach pogodowych moe si okaza, e bezpieczniej
jest zej z roweru i przej przez drog na piechot. Wszdzie gdzie
to moliwe powiniene korzysta z przejcia dla pieszych lub
przejcia kontrolowanego.
Zawsze no odzie odblaskow.
158
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Drogi dla rowerów
Droga lub pas dla rowerów jest zastrzeon czci drogi przeznaczon dla
rowerów (nie motocykli) i moe by albo:
obowizkowa, albo
nieobowizkowa.
Obowizkowa droga dla rowerów jest ograniczona z prawej strony bia
cig lini. Jest przeznaczona wycznie dla rowerzystów i
zmotoryzowanych wózków inwalidzkich, wic aden inny kierowca nie moe
na niej parkowa lub jej uywa.
Nieobowizkowa droga dla rowerów jest ograniczona z prawej strony bia
przerywan lini. Rowerzysta moe j opuci, jeeli:
wczeniej zasygnalizowa, e zamierza zmieni kierunek,
autobus zatrzyma si na przystanku autobusowym zlokalizowanym
przy drodze dla rowerów, aby wysadzi i zabra pasaerów, lub
pojazd zosta zaparkowany na drodze dla rowerów na czas zaadunku
lub rozadunku (patrz cz 10).
Obowizkowe drogi dla rowerów s zastrzeone dla rowerzystów 24
godziny na dob, chyba e na pocztku i/lub na kocu drogi dla rowerów
zosta umieszczony pionowy znak informacyjny wskazujcy inne ramy
czasowe.
Droga dla rowerów moe by równie wydzielon czci chodnika lub
innego terenu poza drog.
Rowerzysta musi korzysta z drogi dla rowerów, jeeli taka zostaa
zapewniona.
Jeeli droga dla rowerów jest dwukierunkowa oznacza to, e rowery
poruszajce si w przeciwnych kierunkach mog z niej korzysta w tym
samym czasie; rowerzyci powinni trzyma si moliwie najbliej lewej
strony swojego pasa.
Na drogach dla rowerów musisz przestrzega sygnalizacji wietlnej.
159
Zgłoś jeśli naruszono regulamin