Część 8 Ograniczenia prędkości.pdf

(379 KB) Pobierz
Część-8
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 8:
Ograniczenia prdkoci
Kierowca nie powinien prowadzi pojazdu z prdkoci, która przekracza
prdko potrzebn do zatrzymania pojazdu w odlegoci, któr kierowca
widzi, e jest wolna.
Cz ta opisuje zasady zachowania tempa jazdy w duym ruchu oraz
obowizujce ograniczenia prdkoci na rónych rodzajach drogi oraz dla
rónych pojazdów.
Jako kierowca musisz zawsze mie wiadomo z jak prdkoci jedziesz
i okreli odpowiedni prdko jazdy biorc pod uwag:
warunki jazdy,
innych uytkowników dróg,
panujce warunki pogodowe,
wszelkie moliwe niebezpieczestwa, oraz
ograniczenia prdkoci.
Warunki jazdy odnosz si od natenia ruchu wokó oraz jakoci drogi.
Jako kierowca powiniene przewidzie, e inni uytkownicy drogi, w tym
motocyklici, rowerzyci, piesi, dzieci w wieku szkolnym, zwierzta i inne,
znajduj si lub mog znajdowa si na drodze.
Moliwe niebezpieczestwa to wszystko to, co moe spowodowa wypadek,
na przykad nadjedajce z przeciwka pojazdy podczas skrcania w drog
gówn. To take wszystko, czego nie widzisz i to, czego moesz si do
pewnego stopnia spodziwa, na przykad pieszy, który wchodzi na jezdni
przed Tob lub dziecko wbiegajce na drog spomidzy zaparkowanych
samochodów lub zwierzta na jezdni. To take Twój wasny stan fizyczny i
psychiczny podczas jazdy (na przykad zdenerwowanie lub zmczenie) oraz
stan Twojego pojazdu.
87
325842209.014.png 325842209.015.png 325842209.016.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Bezpieczna jazdawród innychpojazdów - zasada dwóch sekund
Twój pojazd to Twoja odpowiedzialno. Musisz mie swój pojazd pod
kontrol przez cay czas. Musisz prowadzi swój pojazd z prdkoci, która
pozwoli Ci zatrzyma go:
bezpiecznie, w kontrolowany sposób,
po prawidowej stronie drogi,
w odlegoci, któr widzisz, e jest wolna.
bez ryzyka lub szkody dla Ciebie, Twoich pasaerów i/lub innych
uytkowników drogi.
Podczas jazdy, odlego midzy Twoim pojazdem a pojazdem jadcym
przed Tob znana jest jako bezpieczna rónica odlegoci. Utrzymuj
bezpieczn odlego jadc przynajmniej dwie sekundy za pojazdem przed
Tob. Ta zasada to tak zwana zasada dwóch sekund. Moesz postpowa
zgodnie z poniszymi krokami, aby sprawdzi czy si do niej stosujesz:
Na suchej drodze wybierz sobie punkt, na przykad latarnie uliczn
lub znak drogowy.
Gdy pojazd przed Tob przejeda obok tego punktu, powiedz na
gos “Onlyafoolbreaksthetwo-secondrule”,co znaczy “tylko idiota
amie zasad dwóch sekund”.
Sprawd swoje ustawienie w stosunku do wybranego wczeniej
punktu, gdy koczysz wypowiada to zdanie. Jeeli ju przejechae
wybrany punkt, jedziesz zbyt blisko pojazdu przed Tob i musisz si
odsun.
Podczas jazdy na mokrej nawierzchni, dwukrotnie zwiksz odlego
midzy Twoim pojazdem a pojazdem jadcym przed Tob
wypowiadajc zdanie “Onlyafoolbreaksthetwo-secondrule”dwa
razy.
Uyjnieruchomegopunktudlalepszegopomiarudwusekundowejluki.
88
325842209.017.png 325842209.001.png 325842209.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
PAMITAJ
Nigdy nie jed bliej ni wskazuje zasada dwóch sekund. Jeeli
jedziesz zbyt blisko pojazdu przed Tob (siedzisz mu na ogonie), który
nagle zahamuje moesz nie mie czasu, aby zareagowa. Jeeli
wjedziesz w inny pojazd, bdziesz odpowiedzialny za wszelkie
wyrzdzone szkody.
Unikaj zbyt wolnej jazdy
Na zwykej drodze podczas normalnych warunków ruchu, utrzymuj szybko
strumienia ruchu jednoczenie przestrzegajc ograniczenia prdkoci.
Musisz zachowa bezpieczn odlego od pojazdu jadcego przed Tob,
ale nie powiniene jecha zbyt wolno, aby Twój pojazd nie blokowa
niepotrzebnie innych uytkowników drogi. Jeeli bdziesz jecha zbyt wolno,
moesz frustrowa innych kierowców, co z kolei moe doprowadzi do
niebezpiecznego wyprzedzania.
Ograniczenia prdkoci
Ograniczenia prdkoci na znakach okrelaj maksymaln prdko, z jak
pojazd moe porusza si nie amic prawa na odcinku drogi pomidzy
kolejnymi znakami ograniczenia prdkoci zakadajc, e pojazd nie jest w
aden sposób ograniczony innymi okolicznociami.
Znaki okrelaj maksymaln prdko, z jak moe porusza si Twój
pojazd na konkretnej drodze lub odcinku drogi, a nie prdko wymagan
na danej drodze.
Istniej dwa rodzaje ograniczenia prdkoci:
ograniczenia prdkoci, które odnosz si do konkretnej drogi, oraz
ograniczenia prdkoci, które odnosz si do konkretnego rodzaju
pojazdu.
89
325842209.003.png 325842209.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Ograniczenia prdkoci na drogach
Na wszystkich drogach publicznych obowizuje ograniczenie prdkoci. W
wikszoci przypadków obowizuje “domylne” ograniczenie prdkoci.
Ograniczenie to niejako automatycznie obowizuje na okrelonym rodzaju
drogi, jeeli nie ma znaku ograniczenia prdkoci, który nakazuje inaczej.
Ponisza tabela okrela domylne ograniczenia prdkoci dla rónych
rodzajów dróg zgodnie z Ustaw o Ruchu Drogowym z 2004 roku.
Rodzaj drogi
Ograniczenie
Autostrada
(niebieskie znaki –
oznaczone liter “M”)
120km/h
Drogi krajowe (gówne i
drugorzdne) (zielone
znaki – oznaczone liter
100km/h
Drogi regionalne i
lokalne (biae znaki –
oznaczone liter “R” lub
80km/h
Drogi na terenie
zabudowanym, na
przykad w duych i
mniejszych miastach
oraz skupiskach
50km/h
Wadze lokalne mog okreli specjalne ograniczenia prdkoci dla dróg, na
przykad:
ograniczenia obowizujce o okrelonych godzinach, na przykad
kiedy dzieci przychodz lub wychodz ze szkoy. Patrz cz 19,
po rónych stronach drogi dwujezdniowej,
w okrelonych miejscach, na przykad w tunelach, gdzie ograniczenie
prdkoci moe by obnione, jeeli istnieje potrzeba zamknicia
jednego pasa,
przy grupie zakrtów, oraz
podczas robót drogowych.
90
325842209.005.png 325842209.006.png 325842209.007.png 325842209.008.png 325842209.009.png 325842209.010.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Jeeli wadze lokalne okrel specjalne ograniczenie prdkoci, zobaczysz
jeden z poniszych znaków. Znaki ograniczenie prdkoci, jak wikszo
pozostaych znaków nakazu, maj czerwone obramowanie, biae to i czarne
cyfry i litery. Pokazuj prdko w kilometrach na godzin (km/h). Aby
uzyska wicej informacj na temat znaków nakazów oraz pozostaych
znaków drogowych, przeczytaj cz 6.
30km/h
50km/h
60km/h
80km/h
100km/h
120km/h
Po gównym znaku ograniczenia prdkoci na gównych drogach krajowcyh
oraz pozostaych drogach nastpuj czasami mniejsze znaki powtarzajce,
które przypominaj o ograniczeniu prdkoci obowizujcym na drodze.
aden pojazd z wyjtkiem wozów straackich, karetek pogotowia oraz
pojazdów policji nie moe nigdy przekracza ograniczenia prdkoci.
Okresowe ograniczenia prdkoci
Zwykle ograniczenia prdkoci obowizuj 24 godziny na dob, przez cay
rok. W okrelonych sytuacjach, wadze lokalne mog ogosi specjalne
ograniczenie prdkoci na niektórych odcinkach drogi obowizujce w
konkretnych godzinach lub konkretnych dniach. Poza wyznaczonymi
godzinami lub dniami, obowizuje zwyke ograniczenie prdkoci dla danego
miejsca.
Przykadem okresowego ograniczenia prdkoci s te uywane w pobliu
szkó. Jeden sposób na pokazanie tego specjalnego ograniczenia to
standardowy znak pionowy z tabliczk informacyjn pod spodem
pokazujc okres oraz dni, w jakich obowizuje dane ograniczenie
prdkoci.
91
325842209.011.png 325842209.012.png 325842209.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin