Słowniczek.pdf

(98 KB) Pobierz
Słowniczek
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Glossary
Abreast obok siebie
przyspieszanie rozwijanie prdkoci
arytmia nieregularny lub nietypowy rytm serca
o trzpie, drg lub prt, który czy par
przeciwlegych kó pojazdu
widzenie obuoczne widzenie obojgiem oczu
martwy punkt obszar, którego kierowca lub inny uytkownik
drogi nie widzi bezporednio lub w lusterkach.
Oznacza to, e musz obróci si lub
spojrze na boki, aby by w stanie zobaczy
innych uytkowników drogi
zapanie gumy nage uszkodzenie opony
wysunicie chodnika w pas drogowy krawnik, który wychodzi na drog,
aby zmniejszy prdko pojazdów
choroby sercowo-naczyniowe choroby zwizane z sercem i ukadem
krwiononym
pas zieleni obszar na rodku drogi, który oddziela jadce
z przeciwka strumienie ruchu lub przejcie dla
pieszych
centralny ukad nerwowy mózg i rdze krgowy
choroby naczyniowe mózgu choroby zwizane z naczyniami krwiononymi
w mózgu
Certyfikat umiejtnoci zawodowych (CPC) certyfikat, który musi posiada
kierowca zanim zacznie prowadzi zawodowo
samochód ciarowy lub autobus
ostre zakrty sposób na spowolnienie ruchu, sprawia, e
pojazdy musz zwolni i porusza si
zygzakiem midzy pasami ruchu
wrodzone choroby miotonii zanikowej choroby, na które cierpi si od
urodzenia, utrudniaj rozlunienie mini po
ich napiciu
tablica w tzw. “jodek”
znak ostrzegawczy z zakreskowaniem, który
210
325842211.008.png 325842211.009.png 325842211.010.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
oznacza nag zmian kierunku jazdy
opony diagonalne opony z przewodami ze stali i innych
materiaów, które przecinaj si pod rónymi
ktami, aby wzmocni bok i bienik opony
zwalnianie zmniejszanie szybkoci
usterki uszkodzenia, takie jak zbite lusterko,
brakujce owietlenie
znamionowa cakowita masa pojazdu (ang. DGVW) specyfikacja producenta
odnonie cakowitej masy pojazdu (ang.
GVW, patrz poniej)
diplopia
podwójne widzenie
zjeda
oddziela si. Na przykad pojazdy skrcajce
w prawo, podczas gdy inne pojazdy jad
prosto lub pojazdy opuszczajce autostrad to
pojazdy zjedajce.
rower ze staym koem
rower, w którym mona nacisn peda do
tyu, aby zahamowa. Ma jedno koo, które nie
moe obraca si niezalenie od pedaów
znaki bramkowe
napowietrzne konstrukcje stalowe nad
jezdniami, które su do podtrzymywania
znaków
Garda Síochána
irlandzka policja
wysepka
widmo oznaczony obszar na drodze, który
pokazuje gdzie autostrada czy si z drog
wjazdu na autostrad
awansowa
przemieszcza si z jednego etapu na drugi
cakowita masa pojazdu
masa pojazdu wraz z maksymalnym
adunkiem, jaki zdolny jest przewozi dany
pojazd
pobocze
cz drogi, która oddzielona jest od gównej
drogi przerywanymi lub cigymi ótymi
liniami; pobocze powinno by uywane tylko
przez niektórych uytkowników dróg w
konkretnych sytuacjach
zakreskowane oznaczenia
oznakowanie drogi w tzw. “jodek”, pomaga
oddzieli pasy ruchu
niebezpieczestwo
wszystko, co moe by ródem zagroenia
na drodze
rodek odurzajcy
substancja, która moe wpyn na
211
325842211.011.png 325842211.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
zachowanie osoby, jej percepcj, nastrój lub
czujno
pojazdy inwalidzkie
pojazdy zaprojektowane lub skonstruowane
specjalnie dla osób niepenosprawnych. Nie
odnosi si to do konwencjonalnych
samochodów, które zostay przystosowane do
uytku przez osoby niepenosprawne i które
maj prawo korzysta z autostrad
droga krajowa
gówna droga czca obszary miejskie, która
skada si z autostrad oznaczonych liter “M”,
na przykad M1 oraz dróg oznaczonych liter
“N”, na przykad N11
traktor
potocznie nazywany traktorem rolniczym, to
pojazd zaprojektowany do pracy na roli w
pracach rolniczych, lenych lub osuszajcych;
mona si na nich porusza na drodze
publicznej tylko jadc do lub wracajc z
miejsca wykonywania pracy
okres jazdy z obowizkowo
wczonymi wiatami mijania okres rozpoczynajcy si pó godziny po
zachodzie soca i koczcy si pó godziny
przed wschodem soca nastpnego dnia.
Luas system tramwajowy obsugujcy Dublin i
przedmiecia Dublina
manewr kade dziaanie majce na celu sterowanie
lub zmian kierunku jazdy pojazdu, w tym
ruszanie z miejsca, zmiana pasów, zjazd z
ronda, skrcania w lewo lub prawo,
zawracanie lub cofanie
pas zieleni luka po rodku drogi dwujezdniowej, która
pozwala pojazdom na przejazd lub skrt w
inn drog
wcza si zjeda si razem, na przykad pojazdy
wjedajce na autostrad z drogi dla
samochodów wjedajcych i wczajce si
do ruchu
motorower lekki motocykl o pojemnoci silnika 50cm3 lub
mniej, rozwijajcy prdko do maksymalnie
45 km/h.
pojemno silnika motocykla pojemno szecienna silnika (ang. “cc”)
moc znamionowa motocykla moc silnika
212
325842211.002.png 325842211.003.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
atrofia mini zanik mini
zaniedbanie dziaanie bez naleytej troski
tryb jazdy nocnej (lusterko) zaciemnione odbicie, które zmniejsza efekt
olepiajcego wiata
drogi lokalne i regionalne drogi czce wsie i mae miasteczka w
obrbie hrabstwa lub dzielnicy oznaczone
liter “R” lub “L”
okulista okulista uprawniony do wypisywania recept na
okulary i soczewki kontaktowe oraz majcy
kwalifikacje do wykrywania chorób oczu
pas zewntrzny pas najbliszy rodka drogi na drodze
dwujezdniowej lub autostradzie dwu- lub
trzypasmowej
poraenie koczyn dolnych - brak moliwoci poruszania obiema nogami
obwodowy ukad nerwowy nerwy w ciele poza mózgiem i rdzeniem
krgowym
pozwolenie dokument prawny dajcy pozwolenie na
wykonywanie danej czynnoci, na przykad
parkowanie w okrelonym miejscu lub
korzystanie z okrelonych dróg
zwenia drogi sposób na spowalnianie ruchu, w którym
czci drogi zostaj zwona, aby zmniejszy
prdko
recepta pisemna wiadomo od lekarza lub ze
szpitala, na której wypisane s leki jakie dana
osoba powinna zaywa oraz czstotliwo
ich przyjmowania
zwodowi kierowcy kierowcy, których gówny przychód pochodzi z
prowadzenia pojazdów
leki psychotropowe substancje chemiczne, które maj wpyw na
umys i prowadz do zmian emocjonalnych,
zmian zachowania, czujnoci i percepcji
opony radialne opony z przewodami ze stali i innych
materiaów, które przebiegaj naokoo pod
bienikiem; maj na celu wzmocni bienik i
sprawi, e wytrzyma on duej
retarder (zwalniacz) urzdzenia, które redukuje prdko pojazdu
bez uycia hamulców
bezpieczna rónica odlegoci bezpieczna odlego midzy dwoma
pojazdami na drodze
213
325842211.004.png 325842211.005.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
pasek odblaskowy typu “Sam Browne” szeroki pasek wykonany z
odblaskowego materiau, który nosi si wokó
pasa oraz ukonie przez prawe rami
przyciski sterujce urzdzenia w pojedize, które nie kieruj
pojazdem ani jego hamulcami, ale kontroluj
sposób, w jaki kierowca widzi drog z pojazdu
oraz jak jego pojazd jest widziany na drodze;
przyciski sterujce to na przykad ogrzewanie
tylnej szyby, wycieraczki oraz wiata awaryjne
pojedynczy pas (przy ruchu wahadowym) kontrola ruchu przy robotach
drogowych za pomoc systemu drogi
jednokierunkowej, w której wykorzystuje si
rcznie obsugiwane znaki stop/jed
stacjonarny niebdcy w ruchu, na przykad w korku, na
wiatach lub na miejscu parkingowym
“abdzia szyja” przejechanie przez kierowc odpowiedniego
momentu do skrtu w prawo, co sprawia, e
musi on bardziej si postara, aby zakoczy
manewr skrcania
tachograf urzdzenie, które mierzy i zapisuje prdko,
odlego i ilo godzin przejechanych przez
pojazd
“siedzenie na ogonie” jazda zbyt blisko pojazdu z przodu
brezent wodoodporny pócienny materia uywany do
przykrywania przewoonego adunku
skrzyowanie w ksztacie litery “T” skrzyowanie, na którym droga poboczna
czy si z drog gówn tworzc ksztat litery
“T”
bienik (opony)
wyobienia w oponie, które zapewniaj
przyczepno
znaki zmiennej treci
pionowy znak elektroniczny, którego tre
zmienia si, informujcy o warunkach na
drodze
czujny
uwany, ostrony, wypatrujcy potencjalnego
zagroenia
pojazdy do prac drogowych
pojazdy uywane na placach budowy lub
podczas robót drogowych, które zwykle nie
jed po drogach
ustpowanie pierwszestwa
ustpowanie drogi innym uytkownikom dróg
214
325842211.006.png 325842211.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin