Gundam Wing - Endless Waltz.txt

(45 KB) Pobierz
0:01:05:Rok After Colony 195.
0:01:07:Tego roku grupa obywateli Kolonii | wroga wobec Sojuszu...
0:01:12:...wys�a�a na Ziemi� m�odych ludzi | pilotuj�cych pi�� Gundam�w.
0:01:16:Projekt ten nazywa� si� | Operacja Meteor.
0:01:19:Na ko�cu bitwy...
0:01:20:...jedyny przyw�dca rewolty,| Treize Khushrenada...
0:01:25:...przyj�� na siebie zadanie | zako�czenia epoki...
0:01:30:...i umar� w bitwie.
0:01:32:Tak zrobi� miejsce dla narodzin...
0:01:34:...Earth Sphere Unified Nation | (Zjednoczonych Narod�w Ziemi).
0:01:38:After Colony 196. 
0:01:40:W Earth Sphere nie pozostawiono �adnej broni.
0:01:43:Jednak�e, tak d�ugo jak | ludzko�� istnieje... 
0:01:45:...zawsze b�d� bitwy.
0:01:49:Gundam Wing | Nieko�cz�cy si� walc - Specjalna edycja
0:02:05:Tu Water.
0:02:05:Potwierdzi�am nasz cel.
0:02:08:Namierzam.
0:02:12:Neo-tytan?
0:02:14:Jak to dosta�o si� tutaj?
0:02:36:Tak d�ugo, jak pok�j trwa,| nie ma �adnej potrzeby dla Gundam�w.
0:02:41:Trudno rozstawa� si� z nimi.
0:02:43:Nie, jest w porz�dku.
0:02:45:Po�pieszmy si� i wy�lijmy je | na S�o�ce...
0:02:47:...razem z pozosta�ymi.
0:02:50:Racja.
0:03:11:B�dzie mi ciebie brakowa� | Sandrock (Piaskowa Ska�a).
0:03:14:Do zobaczenia, stary.
0:03:21:Wu Fei jednak go nie dostarczy�.
0:03:24:Nie.
0:03:26:Heero i Trowa wys�ali swoje | Gundamy bezzw�ocznie.
0:03:30:Zastanawiam si� jak robi� inni.
0:03:33:AC196 Wigilia Bo�ego Narodzenia
0:03:36:Uroczysto�� odbywaj�ca si� na satelicie MO-2...
0:03:38:...zosta�a wstrzymana...
0:03:40:...aby uczci� pierwsz� rocznic� | ko�ca wojny.
0:03:47:Rok temu...
0:03:47:...ludzie nie mieli mo�liwo�ci | by cieszy� si� �wi�tami.
0:03:50:To si� ju� zmieni�o.
0:03:54:Zebrali�my si� tutaj | by upami�tni� �mier� wielu ludzi...
0:03:57:...poleg�ych w wyniku g�upiej wojny.
0:03:59:Jednak�e, ludzie ci | nie zgin�li na pr�no.
0:03:48:Poniewa� dla wielu z nas by�o to cenn� lekcj�...
0:03:50:...kt�ra sk�oni�a nas do refleksji nad przysz�o�ci�.
0:04:20:Prezydent tego nie rozumie.
0:04:22:O wiele trudniej jest utrzyma� pok�j | ni� osi�gn�� go.
0:04:27:On rozumie to.
0:04:28:Inaczej rz�d nie udzieli�by | finansowego poparcia dla nas, "Preventer�w" | (Preventers - "Zapobiegacze").
0:04:04:Jest do�� bystry jak na osob� | wybran� demokratycznie.
0:04:42:Preventerzy istniej� w�a�nie po to, aby gasi� ogie�.
0:04:43:Te uroczysto�ci nie pasuj� do nas.
0:04:46:Wi�c co si� sta�o?
0:04:47:Istnieje mo�liwo��, | �e ten Neo-tytan...
0:04:49:...pochodzi z trzynastej konstelacji.
0:04:51:Uwa�asz, �e to jest nowy | model skafandra?
0:04:55:U�ywam r�nych �r�de�...
0:04:57:...aby okre�li�, sk�d to pochodzi.
0:04:59:Musimy ugasi� ten ogie� | dop�ki wci�� jest ma�y.
0:05:03:To zadanie nie wygl�da na tak proste...
0:05:05:...jak kilka naszych ostatnich misji.
0:05:07:Zgadzam si�.
0:05:21:Jak pewnie wiesz...
0:05:22:...min�o dopiero siedem lat...
0:05:26:...od czasu zako�czenia budowy Kolonii L3-X 18999.
0:05:28:Zapraszali�my ludzi z Ziemi | by osiedlali si� tutaj...
0:05:30:...ale nasza niestabilna gospodarka...
0:05:32:...zahamowa�a wzrost populacji.
0:05:36:Problemem jest to, | czy obywatele rozumiej�...
0:05:39:...�e s� cz�onkami | Earth Sphere Unified Nation.
0:05:41:Nie mo�emy oczekiwa� stabilnego i dostatniego stylu �ycia...
0:05:44:...je�li prosperuje tylko nasza w�asna kolonia.
0:05:49:Ale nam powiedziano, | �e wielu obywateli tutaj...
0:05:52:...ma nadziej� na silnego lidera, | kt�ry zdo�a podnie�� i poprowadzi� ich.
0:05:54:Kogo� takiego jak pani,| wiceministrze spraw zagranicznych Darlian.
0:06:04:Wielka szkoda, �e kiedy prawdziwy pok�j | i wolno�� zosta�y osi�gni�te...
0:06:22:B�d� delikatny z ni�.
0:06:25:Rozumiem, prosz� pana.
0:06:27:Nasz plan teraz jest uko�czony.
0:06:30:To prawda.
0:06:33:Ten brak przyw�dcy | stworzy� mo�liwo��...
0:06:34:...do przej�cia w�adzy.
0:06:37:Jest naszym szczerym �yczeniem | by pok�j trwa� na zawsze.
0:06:45:Nie ma nic niew�a�ciwego | w pragnieniu pokoju.
0:06:48:Prawdziwym pytaniem jest, | czy ludzko�� jest gotowa na niego.
0:06:51:B�dziemy tylko musieli nauczy� ich | jak z nim �y�.
0:06:55:Prawda, Dekim?
0:06:57:Zgadza si�, panno Mariemaio.
0:07:00:M�j ojciec powierzy� mi | zaj�cie si� prezentami �wi�tecznymi.
0:07:04:Musz� dostarczy� je ludziom.
0:07:16:Nie mog� uwierzy�, jak ma�o ludzi | dzisiaj przysz�o.
0:07:21:Wygl�da na to, �e ta kolonia | ma inne formy rozrywki.
0:07:26:Inne formy rozrywki?
0:07:29:Co masz na my�li?
0:07:31:Zamierzam to sprawdzi�.
0:07:34:Trowa?
0:07:39:Trowa...
0:07:52:Fundacja Barton?
0:07:54:Domy�lam si�, �e on nie podda� si� jeszcze.
0:07:56:Albo by� mo�e to jest c�rka Leii.
0:08:00:I my�l�, �e mia�a na imi� Mariemaia.
0:08:12:Hej ty, bez imienia...
0:08:15:Poka�� ci co�, | czego jeszcze nie pokazywa�em nikomu.
0:08:20:Ona nazywa si� Mariemaia, | jest c�rk� mojej siostry.
0:08:24:B�dzie przyw�dc� Ziemi, | gdy j� zdob�dziemy.
0:08:44:Mariemaia Barton.
0:08:45:Urodzona w After Colony 189.
0:08:47:Zmar�a w wieku dw�ch lat.
0:08:52:Ojciec - nieznany.
0:08:54:S� �wi�ta, ale zawsze kto� | musi utkn�� w pracy.
0:08:58:Nie wiedzia�em, �e Trowa mia� siostrzenic�.
0:09:02:Tak m�wi� akta.
0:09:03:Ale Trowa, kt�rego znamy | nie jest prawdziwym Trowa Barton.
0:09:06:Prawda, prawie zapomnia�em.
0:09:10:Idziesz?
0:09:11:Taaa.
0:09:14:Relena zosta�a porwana.
0:09:17:Wszystko dla tej, kt�r� kochasz.
0:09:21:Towarzysze!
0:09:23:Nadszed� czas by powstawa� | dla panny Mariemaii.
0:09:28:Dzi�kujemy wszystkim | za wasze wysi�ki...
0:09:30:...aby tolerowa� to, co by�o nie do zniesienia...
0:09:32:...i wytrzyma� to, co by�o nie do wytrzymania | przez miniony rok.
0:09:35:Dzisiaj zaczynacie kroczy� | drog� do s�awy i chwa�y!
0:09:39:Przebudzenie si� nowej ludzko�ci...
0:09:42:...dokona si� dzi�ki �o�nierzom Mariemaii...
0:09:43:...a my staniemy si� symbolem | nadziei dla ludzko�ci.
0:09:46:Ale najpierw, zanim rozpoczniemy...
0:09:49:...musimy wyeliminowa� | wszystkie zagra�aj�ce elementy.
0:09:54:Trowa Barton, do przodu!
0:10:06:St�j!
0:10:08:Wu Fei.
0:10:17:Tu Water.
0:10:19:Odpowiedz na kodowanych kana�ach | od D do R.
0:10:20:Zg�asza si� Fire.
0:10:22:Po��czenie jest zabezpieczone, m�w.
0:10:25:Dowiedzia�am si�, gdzie wybuch� ogie�.
0:10:27:W L-3?
0:10:29:Twoja intuicja wci�� mnie zadziwia.
0:10:31:Nie trudno by�o si� domy�le�,| rozwa�aj�c ju� przeszukane obszary.
0:10:35:Okre�li�a� ju�, kt�ra to kolonia?
0:10:37:Nowa kolonia X 18999.
0:10:42:Kto jest przyw�dc�?
0:10:43:Mariemaia Barton.
0:10:44:Barton?
0:10:48:Sp�ni�y�my si�, jak si� tego obawia�am.
0:10:50:Oczekuj�, �e og�osz� niepodleg�o��...
0:10:53:...albo wypowiedz� wojn� Ziemi | w ci�gu kilku godzin.
0:10:55:Ale to jeszcze nie koniec z�ych wiadomo�ci.
0:10:58:Co jeszcze?
0:10:59:Wiceminister spraw zagranicznych Darlian zagin�a...
0:11:02:...podczas jej oficjalnej wizyty w X 18999.
0:11:04:Relena?!
0:11:05:Lepiej po�pieszmy si�.
0:11:07:Zrozumia�am.
0:11:08:Zmienimy nasze miejsce spotkania.
0:11:28:Dobrze spa�a�?
0:11:31:Kim jeste�?
0:11:37:Tak�e zosta�a� porwana?
0:11:38:Nie.
0:11:39:Ja jestem t�, kt�ra rozkaza�a | sprowadzenie ci� tutaj.
0:11:42:O czym ty m�wisz?
0:11:45:Nazywam si� Mariemaia Khushrenada.
0:11:48:C�rka Treize Khushrenada.
0:11:50:�artujesz.
0:11:52:To nie jest �art.
0:11:53:Dowiedziono tego | na podstawie test�w DNA.
0:11:56:Ale...
0:11:58:S�ysza�am, �e jest tak zwany doros�y �wiat, | kt�rego dzieci nie potrafi� zrozumie�...
0:12:01:...wi�c nie mog� wyja�ni�...
0:12:03:...jak wr�ci�am do �ycia | na tym �wiecie.
0:12:06:Ale fakty s� faktami.
0:12:08:I zamierzam spe�ni� �yczenia mojego ojca.
0:12:12:Nie wiem, kto opowiedzia� tobie te historie, | ale jeste� w b��dzie.
0:12:16:Dosy�!
0:12:18:Uwa�aj co m�wisz!
0:12:20:Zosta�am wybrana, by przewodzi� | Earth Sphere Unified Nation.
0:12:23:I nie pozwol� na takie niegrzeczne rozmowy!
0:12:29:To nic takiego.
0:12:30:Opu��cie pok�j.
0:12:32:Rozkaz pani!
0:12:36:Ten pok�j jest pod nadzorem, | wi�c nie pr�buj niczego podejrzanego.
0:12:44:Spotykam si� z tob� w ten spos�b...
0:12:47:...z szacunku dla faktu, | �e kiedy� by�a� kr�low� Relen�.
0:12:49:B�d� ostro�niejsza w przysz�o�ci.
0:12:52:Pozwolisz, �e ci� o co� spytam.
0:12:53:Co zamierzasz ze mn� zrobi�?
0:12:56:Nie martw si�. | Dowiesz si� wszystkiego wkr�tce.
0:13:19:Jaki masz plan?
0:13:21:S�dz�, �e polec� z Heero do X 18999.
0:13:27:I jestem pewny, | �e b�dziemy mieli tam wybuchowe przyj�cie.
0:13:31:Bez Gundam�w?
0:13:34:Zapomnia�e�, �e nie mamy ju� naszych Gundam�w?!
0:13:36:Heero m�wi, �e to naprawd� | nie robi r�nicy.
0:13:39:A-ale nadal...
0:13:40:Nie martw si�!
0:13:42:Nawet nie wiemy jeszcze, kto jest naszym wrogiem.
0:13:45:I mo�e nie by� w og�le potrzeby | do u�ycia naszych Gundam�w.
0:13:52:A je�li nawet by by�a...
0:13:55:...mogliby�my ukra�� par� | ich skafandr�w i odpowiedzie� na atak.
0:14:01:Je�li go zostawiasz...
0:14:03:...Quatre zawsze obwinia si� o wszystko.
0:14:06:Pewnego dnia powie, �e brak jego stara�...
0:14:11:...jest powodem nieistnienia powietrza w przestrzeni kosmicznej.
0:14:18:Stoimy wobec wielkiego niebezpiecze�stwa, | wi�c podj��em jedyn� decyzj�...
0:14:21:...mog�c� sprosta� temu zagro�eniu...
0:14:27:Duo, lec�, | by odzyskiwa� nasze Gundamy.
0:14:29:Co?!
0:14:31:Ale my si� ju� ich pozbyli�my! | Zmierzaj� w kierunku S�o�ca!
0:14:33:Je�li wyrusz� teraz b�d� w stanie | dotrze� do nich na czas.
0:14:38:Okej.
0:14:40:Powodzenia!
0:14:42:Nie b�dzie mo�liwo�ci | rozmawia� w czasie rzeczywistym...
0:14:45:...wi�c kontaktujmy si� mi�dzy sob� poprzez mail.
0:14:48:Zrozumia�em.
0:14:49:Bezpiecznej podr�y!
0:14:50:Tobie tak�e.
0:15:03:Jeste�my gotowi?
0:15:04:Dokowanie zako�czone.
0:15:06:Ale prze��czniki kierunku | s� niezmiernie delikatne.
0:15:09:Pilotujesz statek kosmiczny.
0:15:12:Taaa? �aden problem.
0:15:18:Jestem wdzi�czny, �e mi towarzyszysz, Rahsid.
0:15:21:Nie ma o czym m�wi�, panie Quatre.
0:...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin