Zabójstwo 1956' reż.Stanley Kubrick.txt

(56 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{675}{739}ZAB�JSTWO
{2761}{2836}{Y:i}I wystartowali!
{2857}{2928}{Y:i}Seattle wysun�� si� na prowadzenie.|Purple Shadow jest drugi.
{2929}{2976}Dok�adnie o 15:45,|w sobotnie popo�udnie...
{2977}{3024}w ostatni tydzie� wrze�nia...
{3025}{3120}Marvin Unger by� jedynym|spo�r�d tysi�cy ludzi na wy�cigu...
{3121}{3192}kt�rego nie obchodzi�y wyniki|pi�tej gonitwy.
{3193}{3240}Wy�cigi konne zupe�nie|go nie interesowa�y...
{3241}{3312}a hazardem zwyczajnie gardzi�.
{3313}{3408}Mimo to, w pi�tej gonitwie postawi�|5$ na ka�dego konia.
{3409}{3542}Wiedzia� oczywi�cie, �e przegra|ale nie przejmowa� si� tym.
{3552}{3623}Strata kilkudziesi�ciu dolar�w|to nic, wobec ogromnej sumy...
{3624}{3705}kt�ra by�a do zdobycia.
{3720}{3847}- Butelk� imbirowego, prosz�.|- Oczywi�cie, ju� podaj�.
{3888}{3959}Faworyt odpad�.|Teraz ka�dy mo�e wygra�.
{3960}{4015}Mo�e.
{4032}{4142}Okienko wyp�acaj�ce|pi�ciodolarowe wygrane.
{4200}{4287}- Ciasno tu dzisiaj.|- Ehe.
{5255}{5350}{Y:i}Purple Shadow jest drugi,|Lucky Arrow trzeci...
{5351}{5456}{Y:i}a Southern Star ko�czy jako czwarty.
{5950}{5997}Czekaj�c na wyniki...
{5998}{6093}poczu�, �e ma taki sam|wp�yw na rezultat ca�ej operacji...
{6094}{6189}jak pojedynczy fragment|uk�adanki na ca�y obraz.
{6190}{6261}Tylko do�o�enie brakuj�cego|elementu uk�adanki uka�e...
{6262}{6380}czy obraz b�dzie takim,|jakim go sobie wyobrazi�.
{6957}{7021}25 dolar�w.
{7053}{7148}Godzin� wcze�niej, tego samego sobotniego,|wrze�niowego popo�udnia...
{7149}{7196}w innej cz�ci miasta...
{7197}{7244}funkcjonariusz Randy Kennon...
{7245}{7292}mia� um�wione spotkanie.
{7293}{7364}Sie masz, Tony. Co s�ycha�?
{7365}{7412}Wci�� to samo.
{7413}{7474}Na razie.
{7580}{7627}Dobry wiecz�r, Randy.|Jak si� sprawy maj�?
{7628}{7712}I tak nie uwierzysz, Leo.
{7724}{7795}Dobrze ci si� powodzi...
{7796}{7890}nowe auto, �liczne mieszkanie...
{7892}{7963}Lubi� dostatnie �ycie.|Masz co� przeciwko?
{7964}{8083}Nie, dop�ki wywi�zujesz si�|ze swoich zobowi�za� wobec mnie.
{8084}{8131}Mam nadziej�, �e to przeoczenie.
{8132}{8227}Cz�owiek z twoj� pozycj� nie lekcewa�y�by...
{8228}{8251}swoich wierzycieli.
{8252}{8323}Nie mam pieni�dzy.|Wiem, �e powinienem...
{8324}{8419}ci zap�aci�, ale po prostu nie mam.
{8420}{8505}Ka�demu si� czasem zdarza.
{8515}{8651}Na razie oddaj 1000$. Reszt�|potraktujemy jako now� po�yczk�.
{8659}{8730}Pos�uchaj, jestem sp�ukany.|Rozumiesz? Zupe�nie sp�ukany.
{8731}{8826}Nie mam centa w kieszeni,|ale je�li zaczekasz kilka tygodni...
{8827}{8918}Musia�bym mie� zabezpieczenie.
{8923}{8994}Chcesz �ebym ci powiedzia�|sk�d wezm� pieni�dze? Nie mog�.
{8995}{9102}Ale to pewny interes,|oddam ci ca�y d�ug.
{9115}{9186}- W 2 tygodnie? Nie d�u�ej?|- Nie, a mo�e nawet szybciej.
{9187}{9316}Wiesz, �e nie mog� sobie|pozwoli� �eby wywin�� ci numer.
{9331}{9402}Ciesz� si�, �e to powiedzia�e�.|Mia�em ci o tym przypomnie�.
{9403}{9474}Ale skoro sam poruszy�e� temat...
{9475}{9569}Wi�c jak? Umowa stoi? Zap�ac� ci 2600$|w ci�gu dw�ch nast�pnych tygodni.
{9570}{9665}Dodatkowo 400$, razem 3000$.|Dochodz� odsetki.
{9666}{9728}Pasuje ci?
{9738}{9761}A mam wyj�cie?
{9762}{9859}Dzi�ki, wiedzia�em �e tak powiesz.
{9882}{9929}Uwa�aj o siebie.
{9930}{9985}B�d�.
{10002}{10049}To moja specjalno��.
{10050}{10097}O godzinie 19:00 tego samego dnia...
{10098}{10193}Johnny Clay, bodaj najwa�niejsze|ogniwo w tym �a�cuchu...
{10194}{10241}przekonywa� o swoich racjach.
{10242}{10313}�aden z tych ludzi nie|jest zwyk�ym przest�pc�.
{10314}{10419}Pracuj�, prowadz� normalne �ycie, ale...
{10434}{10504}maj� r�wnie� swoje problemy.
{10505}{10600}Dla przyk�adu we�my Unger'a,|w�a�ciciela tego mieszkania.
{10601}{10696}Finansuje ca�e przedsi�wzi�cie|i w dodatku pozwala mi tu mieszka�.
{10697}{10810}Jest ksi�gowym.|W tej samej firmie od 10 lat.
{10817}{10912}Wiesz Fay, kiedy� zajmowa�em si� drobnic�...
{10913}{10984}ale te 5 lat nauczy�o mnie jednej rzeczy:
{10985}{11056}Za ka�dym razem kiedy podejmujesz pr�b�|upewnij si� �e nagroda jest warta ryzyka.
{11057}{11128}Zamkn�� ci� mog� zar�wno za|10 dolar�w jak i za milion.
{11129}{11200}Nie musisz mi|tego m�wi�, Johnny.
{11201}{11248}Wiesz, �e zawsze ci ufa�am.
{11249}{11369}Od dziecka wierzy�am we wszystko,|co powiedzia�e�.
{11441}{11488}Te 5 lat, kiedy ci� nie by�o...
{11489}{11559}to musia�o by� straszne dla ciebie.
{11560}{11686}To znaczy, by� za kratkami,|to musi by� co� okropnego.
{11728}{11775}Wiesz co?
{11776}{11823}Mo�e to zabrzmi �miesznie, ale...
{11824}{11915}czekaj�c na ciebie tyle lat...
{11968}{12107}mia�am wra�enie, �e to nie ciebie|zamkn�li, ale mnie wypu�cili.
{12112}{12183}Widzimy si� pierwszy raz od 5 lat|a ja gadam jak nakr�cona.
{12184}{12279}Teraz wszystko ju� b�dzie w porz�dku,|obiecuj� ci.
{12280}{12375}Upewnij si�, �e wszystko si� uda.|Nie chc� nikogo innego.
{12376}{12494}Nie jestem ani pi�kna ani zbyt rozgarni�ta|wi�c nie zostawiaj mnie wi�cej samej.
{12495}{12611}Teraz nic z�ego si� nie wydarzy,|nie tym razem.
{12639}{12739}P�jd� ju�. Wiem, �e masz du�o pracy.
{12783}{12830}- Kiedy si� znowu zobaczymy?|- W sobotni� noc.
{12831}{12902}B�dziemy razem w samolocie.
{12903}{12974}Dop�ki si� to wszystko nie sko�czy,|chc� �eby� si� trzyma�a z daleka.
{12975}{13094}- Gdybym mog�a w czym� pom�c...|- Nie. Zarezerwuj tylko samolot.
{13095}{13190}W pracy powiedz, �e wyje�d�asz,|�e bierzesz �lub.
{13191}{13261}Nie �egnam si�.
{13311}{13406}- Mary, w�a�nie o tobie m�wili�my.|- Witaj, Johnny. Witam, panno Fay.
{13407}{13478}Mam nadziej�,|�e by�y to same mi�e rzeczy.
{13479}{13549}Johnny m�wi�, �e jest|pan �wietnym przyjacielem.
{13550}{13621}- Fay w�a�nie wychodzi�a.|- Prosz� si� mn� nie przejmowa�.
{13622}{13693}- Ju� jest sp�niona na spotkanie.|- Racja.
{13694}{13823}- Nie zapomnij do mnie zadzwoni�.|- Zr�b jak ci m�wi�em.
{13862}{13957}Mi�o by�o pana pozna�, panie Unger.|Prosz� dba� o Johnny'ego.
{13958}{14074}Nie ma rzeczy, kt�rej|bym dla niego nie zrobi�.
{14102}{14149}P� godziny wcze�niej, oko�o 18:30...
{14150}{14245}Mike O'Reilly, barman z wy�cig�w,|wr�ci� do domu.
{14246}{14318}Ruthie, wr�ci�em.
{15157}{15204}O 19:15 tego samego wieczoru...
{15205}{15332}George Peatty, kasjer wy�cig�w,|r�wnie� wr�ci� do domu.
{15540}{15587}- Dobrze si� czujesz?|- Tak.
{15588}{15659}Mnie ca�y dzie� boli brzuch.
{15660}{15731}Mo�e masz w nim dziur�, George?|Jak my�lisz?
{15732}{15803}Sk�d mia�bym mie� dziur� w brzuchu?
{15804}{15875}A sk�d mia�e� dziur� w g�owie?|Zr�b mi drinka.
{15876}{15947}Mnie te� zaczyna bole�.
{15948}{16043}Sherry, zawsze musisz|ze mnie drwi�?
{16044}{16155}Pospiesz si� z tym drinkiem.|B�le narastaj�.
{16164}{16235}Widzia�em co� fajnego|wracaj�c do domu poci�giem.
{16236}{16307}Co�... s�odkiego...
{16308}{16355}Co takiego George, batonika?
{16356}{16443}Nie, nie batona, do diaska.
{16476}{16533}Ludzi.
{16547}{16618}Para siedzia�a|na przeciwko mnie.
{16619}{16714}Nie byli ju� tacy m�odzi.|Kobieta by�a mniej wi�cej w twoim wieku.
{16715}{16810}To prawie staruszka,|jedn� nog� w grobie.
{16811}{16858}Chcesz pos�ucha� czy nie?
{16859}{16930}M�w, ju� si� nie mog� doczeka�.
{16931}{17026}Wi�c siedzieli na przeciwko mnie|a ja s�ysza�em ich rozmow�.
{17027}{17074}Przynajmniej jej cz��.
{17075}{17146}Nie byli ju� m�odzi|ale te� i niezbyt starzy.
{17147}{17242}Ja zaczyna�e� opowiada� by�a|w moim wieku. Teraz jest ju� du�o starsza.
{17243}{17338}W ka�dym razie wo�a�a|do niego tatusiu, a on do niej mamusiu.
{17339}{17434}Jest jaki� sens tej fascynuj�cej|opowie�ci? Jaki� mora�?
{17435}{17553}Zapomnij. My�la�em, �e ci mog�|o tym powiedzie� ale jednak nie.
{17554}{17625}Nie? A mo�e si� za�o�ymy?|Stawiam siedem do pi�ciu.
{17626}{17721}Przestaniesz w ko�cu? Jestem|zm�czony i �le si� czuj�.
{17722}{17840}Chcesz by wo�a� ci tatusiu?|A ty do mnie mamusiu?
{17842}{17889}Znasz wszystkie odpowiedzi.
{17890}{17961}Nie kr�puj si�, ale to b�dzie|ostatnie s�owo w twoim �yciu.
{17962}{18033}Musz� wyj�� wieczorem.|Jest co� na obiad?
{18034}{18105}Jasne, jest kup� rzeczy.
{18106}{18201}- Steki, ziemniaki, sa�atka.|- Nic nie czuj�.
{18202}{18249}Bo jeste� za daleko.
{18250}{18321}- Za daleko?|- Nie my�lisz chyba, �e gotowa�am ca�y dzie�?
{18322}{18393}Wszystko jest na dole w sklepie.
{18394}{18441}Powiedz mi jedn� rzecz, Sherry.
{18442}{18512}Jedn� jedyn� rzecz.
{18513}{18560}Dlaczego za mnie wysz�a�?
{18561}{18680}Je�li m�czyzna pyta o to �on�,|to znaczy, �e co� z nim nie tak.
{18681}{18752}Po co o tym rozmawia�?|Widocznie tak musia�o by�.
{18753}{18848}Gdyby ludzi nie bola�a g�owa|co by by�o z producentami aspiryny?
{18849}{18920}Kocha�a� mnie.|Przynajmniej tak m�wi�a�.
{18921}{18968}Ty te� co� m�wi�e�.
{18969}{19064}Obiecywa�e� mieszkanie|na Park Avenue...
{19065}{19136}i inny samoch�d na|ka�dy dzie� tygodnia.
{19137}{19184}Ale nie zale�y mi|na tym dop�ki...
{19185}{19256}mam tak wielkiego, przystojnego i|inteligentnego faceta jak ty.
{19257}{19352}By�oby inaczej gdybym|mia� pieni�dze, prawda?
{19353}{19448}Co rozumiesz przez pieni�dze?|Kolekcj� 10-cio cent�wek?
{19449}{19519}Mam na my�li wielk� kas�.|Setki tysi�cy dolar�w.
{19520}{19591}Rzeczywi�cie, kiepsko z tob�.|Czy to na pewno �o��dek?
{19592}{19663}Zdob�d� t� fors�.
{19664}{19711}Mo�e nawet p� miliona.
{19712}{19783}Jasne, �e zdob�dziesz. Dobry adres|zamie�ci�e� na kopercie...
{19784}{19831}kiedy wysy�a�e� j� do North Pole?
{19832}{19903}Bardzo prosz�. �miej si�.|Poczekamy, zobaczymy.
{19904}{19999}Nie b�dzie ci do|�miechu za kilka dni.
{20000}{20071}Powa�nie? Na prawd� my�lisz,|�e zdob�dziesz te pieni�dze?
{20072}{20119}Ja nie my�l�. Ja wiem.
{20120}{20215}Nigdy nie umia�e� k�ama�.|Brak ci do tego wyobra�ni.
{20216}{20311}Sk�d masz pewno��,|�e ci si� uda?
{20312}{20407}- Bo mam. Nie mog� o tym m�wi�.|- Nawet mnie? Twojej ma�ej Sherry?
{20408}{20455}Nie potrzebnie ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin